Pesti Napló, 1912. október (63. évfolyam, 231–257. szám)

1912-10-01 / 231. szám

- Budapest, kedd , PESTI NAPLÓ 1912 ok­tót­er T. /V3T. szüd­f. közeledik az az idő, amikor szint kell val­lani és a monarkiának ez a színvallása minket semmi jóval nem biztat. Mik tehát a bécsi imperialisták misz­tikus céljai? Bizánc felé fordulnak arccal ők is, mint az oroszok? Uj területekről, új védővonalakról, esetleg új tengerről ábrán­doznak? Ezek képtelennek tetsző fantaz­magóriák lehetnek. De amikor majd golyók sivítanak és hull a vér, amikor a fegyveres készenlét beavatkozássá változik, akkor nem lehet többé a statusquo sablonos hangoztatásával kitérni a kérdés elől. Félelmesen válságos idők előtt állunk, amikor kipróbált és nagyszabású, de vesze­delmes ábrándozástól ment ember kellene arra a helyre, ahol gróf Berchtold áll. Egy­­fából faragott férfi, aki átlátja a jelent és tud tanulni a múltból. Aki megérti, hogy ez a déli és szláv területek felé való letagadhatat­lan terjeszkedés nekünk nemcsak azért nem kell, mert irtózatosan kockázatos, mert vért és borzalmat jelent, mert szörnyű kudarccal is járhat. De nem kell, mert ha eredményes volna, örök veszedelmét jelentené meglévő és már kulturált területünknek, jelentené vulkanikus földdarabok becsatolását, beke­rítésünket egyre elmaradottabb délszláv elemekkel, jelentené végre az egész mai államszervezet, az amúgy sem végképp megerősödött dualizmus, kiegyezés bom­lását. S ha e komor lehetőségek realizálásá­nak megakadályozására egy Bismarck, vagy Andrássy-szabású államférfiút kellene látnunk a Ballplatzon: mennyivel inkább szükségünk volna a magyar miniszterelnöki székben is monumentális és keménygerincű, tűrhetetlenül magyar érzésű és a néppel egybeforrott férfiúra! Egész emberre, aki meg tudja vizsgálni a homályos terveket és közibük mer csapni, akik a­ nép bőrére, a nép ellen, a huszadik század szégyenére ke­zére? S nem élt-e Giordano Bruno ugyanakkor Rómában, amikor ott az inkvizíció fojtott el minden olyan gondolatot, mely az egyház ha­talmának árthatott volna? Minden korszakban nagyszerű küzdelmeket vívott egymással a mo­dernizmus a maradisággal s ha akad valaki, aki egy korszak karakterét mégis csak az elmara­dottak érzelmeiből, gondolataiból és cselekede­­­­teiből rajzolja meg, az bevárhatik jó karrikatu­­r­istának, de nem tarthat igényt arra, hogy a kultúra történetírójának nevezzék. Kemmerich ilyen karrikaturista, könyve pe­dig nem egyéb, mint egy karrikaturista vázlat­könyve. S hát mondható másnak az a kultur­­h­istorikus, aki a 19-ik század csodás eseményei, nagyszerű felfedezései és alig remélt tudomá­nyos eredményei közül csak Nandin francia bo­tanikus fejlődési tanait állítja elénk mint e szá­zad kultúrájának egyik jellemző eseményeit? Aki a tizenkilencedik század nagy szellemi hé­­­­roszai mellett még Nandint is észreveszi, annak­­ egész intellektusa a pesszimizmusra rendezke­dett be. Csak a sötétet, komorat, elszomorí­­tóan mulatságosat akarja észrevenni, mert ha egyebet­ is meglátna, nem háborodhatna fel amiatt, hogy az emberek milyen ostobák. Kemmerich minden áron könyvet akart írni az emberi bu­taságról, tehát nem volt szabad észrevenni­, hogy ezek a butaságok mennyire jelentéktele­nek ama nagy szellemek­ megnyilvánulásai mel­lett, melyektől szinte kápráznak a kultúrember szemei, ő csak a butaságokat kereste, mert a butaságokat megtalálni sokkal könnyebb, mint a bölcseségeket s mert ezek a megtalált böl­­cseségek lehetetlenné tették volna neki, hogy könyvet írjon az emberi butaságról. De ő meg­akarta írni ezt a könyvet, tehát óvatosan ki­tért mindennek az utjából, ami vállalkozását megnehezítette volna. Előre megállapította, hogy az emberiség általában ostoba, aztán kö­zépkori presztízs-politikát folytatnak, vér­rel és pusztulással fenyegetőt. Világtörténe­lem alkotta épületek recsegnek, ropognak most s a magunk házának védelme akarat­nélküli bábokra van bizva. Láng csap fel a közelben, tűzvészt éltető vihar sivnt s mi korhadt fagerendákat tárunk a veszedelem elé. Bulgáriában bábomért ordít részeg dü­hében a nép és a kormány, uralkodó meg­hajtja fejét előtte. A mi népünk csak jogo­kat akart s szószólóit kiverték a fórumról. S ha a milliók egy szivvel, egy értelemmel tiltakoznának is véres kalandok ellen: egy intés és akiknek kezében a hatalom, akiknek a legelső sorban kellene világosságot és bé­két követelni, azok borulnának arcra elő­ször, azok segítenének küldeni a milliók fiait, testvéreit idegen célokért, idegen harc­mezők felé. A népjogok felé. — A politikai helyzet. — (Sa­j­át tudósí­t­ó­n­k­­r­ó­l.J 'Annak a küz­delemnek’, melyet a szövetkezeti pártok a de­mokrácia uralmáért 'és a törvénytelenség ellen folytatnak, három nevezetes állomása volt teg­­­­nap. Talán a legnagyobb súlyt közülük az u­g­o­d­i népgyűlésre kell fektetni, mert a munkapárt processzusának lesz ez a kiinduló pontja. A kerület hatvanhetes, a képviselője munkapárti és a parlamenti események hatása alatt tegnap az egész párt otthagyta a reakció táborát s zászlót bontott a népjogokért. Nehezebb csapás ez a kormány­ra annál a sok kemény és éles támadásnál is, amit tegnap az ellenzék vezérei intéztek ellene. Gróf Batthyány Tivadar a komáromi népgyűlésen vázolta az ellenzék programmját. A kormány gyűlölködő tehetetlenségében azt a rágalmat szórta a baloldali pártok szövetke­zésére, hogy ennek hatalmi célok elérése az oka. Batthyány válaszul erre a vádra hazak­­esni kezdte az argumentumokat ennek az előre megállapított igazságnak az igazolására. De hallgassunk az ellenérvekről: hallgas­sunk mindarról, ami élő cáfolata Kemmerich premisszájának. Nézzük­ az embereket, a töme­geket, melyeket Kemmerich egy félszeg, de­­a premisszának nagyon is kedvező beállításban vonultat el szemeink előtt. Hát csakugyan buta, aki valamely tekintély behatása alól nem tud szabadulni, s hisz a túlvilági üdvösségben, hisz földöntúli csodatevő erőkben, hisz az ör­dögben, pokolban s fétisek varázslatos hatal­mában. Hogy miben és mit hiszünk, azt leg­többször idegrendszerünk lerongyoltsága dönti el. Elhiszünk mindent, ami kétségbeesésünkből a kivezető utat egyengeti számunkra. A gyönge, kétségbeesett s a halál gondolatával viaskodó ember nem abszolút igazságos filozó­fiát keres, hanem megcsinálja magának azt a filozófiát, mely az adott helyzetben neki a leg­jobb, legkellemesebb. Nem az igazság diada­lára, hanem a saját felszabadulására szomjazik. Ez nem­ ostobaság, hanem önzés, mely még az igazságot is feláldozza a boldogság kedvéért. Ez az önzés a rugója mind­ennek a sok ostoba­ságnak, amit az emberek gyengeségükben, val­lási tébolyukban, exaltságukban vagy kétség­­beesett reménykedésükben elkövettek- De hát ostobábbak voltak-e ők­, mint mi, akik kétség­­beesésünkben az aqua destillatától várjuk a fel­szabadító csodát? És rosszabbak, gonoszab­bak voltak-e a régi apostolok, prédikátorok, mint a mai orvosok, akik tudják, hogy az aqua destillata már nem használhat a betegnek, de mégis rádisputálják azt, hogy legyen valami, amiben a kétségbeesett ember reménykedhes­sek. Valamikor a tudománynak ezt a módsze­rét is megbélyegzik, de ki meri majd azt mon­dani, hogy ez a módszer nem volt a mai kor­nak egyik legnagyobb áldása . . . -más és erőteljes programmot adott, melynek minden részletét a demokrácia elvei hatják át­. A mostani rendszernek minden borzalmával a­ demokratikus nemzeti politika számára kell át­engedni a teret. Az egész országnak a népjo­­gok tisztelete és érvényesülése alapján kell át­alakulnia. Az első lépés az általános választói jog megvalósítása. De a feladatok egész ten­gere következik még ezután, hogy a korhadt pillérek helyére az új Magyarország erős osz­lopai kerüljenek. A haladást hirdette a nagykárolyi nép­­gyűlésen gróf Apponyi Albert is, aki azért is lehetetlennek tartja azon kibontakozást, mely nem zárja ki Lukácsot és Tiszát, mert Tisza diktál most a munkapártnak és ő halálos ellensége a demokratikus elveknek. Pedig a válságot csak­ a népjogok korlátlan uralma old­hatja meg. A közhangulatra jellemző a fiatal gróf Károlyi József nyilatkozata, aki a nép­­gyűlés tomboló lelkesedése közben jelentette ki, hogy az általános választói jogot a legna­gyobb alkotmánybiztosítéknak tartja. Csakis a népparlamentnek lesz érzéke aziránt, hogy a népakarat érvényesülésének garanciáit meg­szerezze. De minden felszólalás, mely a tegnapi gyű­lésen elhangzott, a népjogok zászlaja előtt ha­jolt meg. Az ország fölébredt már és sem erő­szakkal, sem hazug frázisokkal nem engedi energiáját újból megpuhíttatni. Az érzések friss felbuzdulásával szemben komikusan szomorú az a demonstráció, melylyel a kormány emberei a korona kegyével akarják a pozíciójuk erőssé­gét fitogtatni. Míg tegnap este az országban a szabad polgárok szabad megnyilatkozása pezs­­dítette fel az erekben a vért, Lukács emberei Bécs felé futnak, ahol ma sorba letették a tit­kos tanácsosi esküt a király kezébe. Az­­érdem, amelyért nekik ez a kitüntetés jutott, hogy a parlament ellenállását törvénytelenséggel győz­ték le. És akadnak magyar emberek, akik az ilyen érdemek jutalmazásáért tülekednek! Ma megnyilatkozik a nemzetiségi párt pro­­grammjáról is az egyik román képviselő. Kije­lenti, hogy bár az ellenzék választójogi pro-, grammja nem elégíti ki, de az erőszakkal szem­ben ők is az ellenzék oldalán állanak. Vájjon miért olyan későn jut ez a nyilatkozat a nem­zetiségi képviselők eszébe? Júniustól kezdve egyáltalán nem voltak a parlamentben láthatók s ha egyik-másik betévedt a képviselőházba, páholyból nézte végig a túloldali képviselők ki­­harcolását. Most azután a nemzetiségi kerüle­tek magatartása figyelmezteti a képviselőiket arra, hogy mennyire félremagyarázzák a kö­telességüket. Ez a megfejtése annak­, hogy hir­telen P­o­p-C­s­i­c­s­ó Istvánnak is eszébe ju­tott, hogy a kormány magatartása erőszakos és törvénytelen! Az ugodi hadüzenet. Ugodon tegnap a kerület választópolgár­­sága népgyűlést tartott, amelyen gróf Ester­házy Pál, a kerületi munkapárt elnöke, beje­lentette a munkapártból való kilépését és meg­bélyegezte az alkotr­ánytiprást. Indítványára kimondották, hogy a kerületi munkapárt felosz­lik és csatlakozik az ellenzék mozgalmához. A gyűlés lefolyásáról a következő tudósítás ad számot: '«•1i Az ugodi választókerület polgársága vasárnap délután három órakor rendkívül népes gyűlést tar­tott, amelyen a kerület ötvenkét községe képvisel­: tett® magát. A gyűlésen Jankovin-Bélátty Endre földbirtokos elnökölt. Gróf Esterházy Páll, a kerületi munkapárt volt elnöke beszédet mondott és részletesen kifejtette azokat az okokat, amelyek arra késztették, hogy a munkapártból kilépjen. A Lukács-kormány iránt a legnagyobb' fokú bizafanat­­'■ansággal viseltetik. A Lukács-Tisza-féle alootintey-9

Next