Pesti Napló, 1913. szeptember (64. évfolyam, 207–231. szám)

1913-09-18 / 221. szám

Budapest, csütörtök 0 • r' ■ - , -* ■» PESTI NAPLÓ 1913. szeptember II. 221. szám. 17 vigye fel a lakására, megkapja a kétszáz koronát és a kamatokat is. A kofa a felhívás szerint cselekedett. És a taka­rékkönyvet át is vállalta egy bank­hivatalnok, aki fenn tartózkodott a kisaszony lakásán. A taka­rékkönyv ekkor, a bankhivatalnokon keresztül úgy látszik, vándorútra indult, mert június­ ötödikén már Porzaski Vladimírnak volt a birtokában. A kereskedő azonban már gyanúsnak találta a dolgot és ezzel a hamis könyv karrierje véget is ért, mert Por­zaski felvitte Kőszeghy Ferenc postabonokhoz, aki konstatálta az okirathamisítást. A szabadkai törvényszék a védő indítványára elrendelte az elzüllött urileány elmeállapotának meg­vizsgálását, mire a tárgyalást elnapolták.­­§) A nagyváradi tábla elnöke. A minap bírói körökben olyan hírek terjedtek el, hogy a nagyváradi tábla elnökévé Sólyom Andor miniszteri tanácsost fogják kinevezni. Újabban azt jelentik, hogy Sólyom­nak felajánlották ugyan ezt a méltóságot, de nem fogadta el. A miniszter választása ennek folytán dr. Sebes Dénes budapesti táblai tanácselnökre esett. A kinevezéséről szóló királyi kézirat legköze­lebb megjelenik a hivatalos lapban. (§) A titkos iratok. A rendőrség ezelőtt fél esz­tendővel letartóztatta Bravoura Miklós orosz alattvalót s nem sokkal később V­e­­­ő­s­s­i Ödön ma­­gánhivatalnokot is. A letartóztatás nagy feltűnést kel­tett és a két emberben­ veszedelmes kémeket láttak. Átszállították őket az ügyészség fogházába, megin­dult a vizsgálat és egyszer már be is fejezték, hogy most újra folytassák. A félesztendős vizsgálat alatt a védők a£ iratokat nem t­e­k­i­n­t­he­tt­é­k meg. Egyik-másik fórum megengedte ugyan nekik, hogy bizonyos kijelölt iratokat megnézhessenek, de a vizsgálóbíró, — aki pár héttel ezelőtt érkezett haza szabadságáról — ismételten kijelentette, hogy ebben az ügyben semmiféle iratot nem enged meg­szemlélni. Van egy külön lepcsételt iratcsomó, azt pedig hét lakat alatt őrzik, mert ebe­n oly iratok vannak, amelyek „a monarkia katonai és diplomáciai titkait tartalmazzák“. Bravoura hivatalból kirendelt védője vizsgálóbíró intézkedése ellen most fordult harmadszor panaszszal a vádtanácshoz. (§) A három Steinmann. A különböző tőzsdei ma­nipulációk és csalások miatt letartóztatott Stein­­m­a­n­n Bódog, Ottó és Pál ügyében, a védők fel­­folyamodást jelentettek be a vádtanácshoz, a letar­tóztatást elrendelő végzés ellen. Azzal érvelnek, hogy a testvérek ellen voltaképp három feljelentés érkezett, de kettőből kifolyólag csak Steinmann Pál vonható felelősségre, mert az összes manipulációkat egyedül ő­n intézte. A harmadik feljelentés — a Szlá­­vik Leó-féle — nem szolgálhat bűnvádi eljárás alap­jául, mert itt egyszerű elszámolásról van szó, ami polgári per utján intézhető el. A két idősebb testvér ellen tehát legfeljebb bűnsegédség, vagy bű­npalás­­tolás címén lehetne eljárni, de az adatokból kiderül, hogy Steinmann Bódog és Ottó csak utólag szerez­tek tudomást öcscsu­k viselt dolgairól s igy ennek bűnsegédei nem lehetnek. A bünpalástolás kritériuma is elesik! Steinmanni Bódog és Ottó cselekedeteiket csak öcscsük megmentése érdekében követték el, ennélfogva részükre a törvény büntetlenséget biztosít. Végül a védők szerint, a három terhelt nem volt­ szökésben sem. .Az első idézésre azért nem je­­­­lentek meg, mert Bécsben tartózkodtak azért, hogy rokonaiktól segítséget kérjenek a károsultak kielégí­tésére. A vádtanács előreláthatólag holnap határoz a szabadlábrahelyezés kérdésében. (§) A törvényszéki jegyzők sérelmes. Megírtuk, hogy a büntetőtörvényszék jegyzői tegnap felkeres­ték dr. Bal­o­g­h­y György törvényszéki elnököt és arra kérték, hogy szólaljon fel állandó mellőztetésü­k miatt. A jegyzők ezután elhatározták, hogy sérelmei­ket memorandumba foglalják és azt felterjesz­tik az igazságügyminiszterhez, esetleg küldöttség útján. (§) A rossz társaság. A nyáron egy jól szerve­zett, tizenhat-tizenhétéves suhancokból álló betörő­­banda garázdálkodott a fővárosban. A fiatal gonosz­tevők őrizet nélkül hagyott lakásokat fosztottak ki. A rendőrség csakhamar kézrekerítette a banda tagjait Molnár Jenő, Arit­a­lek József, Schmalkó La­jos, Z­u­b­r­i­k István és Bittner József csavargók személyében, akik ellen az ügyészség lopás bűntette miatt tett vádat. Most tárgyalta ezt az ügyet a tör­vényszék. A tárgyaláson kiderült, hogy a vádlottak egyike, Bittner József, jó családból származó fiatal­ember, aki egynéhány gimnáziumi osztályt is vég­zett s akit a rossz társaság sodort a bűn útjára. A bíróság Molnár Jenőt egy évi, Antalek Józsefet hat havi börtönre, Schm­alkót másfél évi fog­házra és Bittner Józsefet javítónevelésre ítélte. Zubrik Istvánt bizonyítékok hiányában fölmentették. (§) Egy Pallós-ügy a táblán. A tábla ma foglal­kozott Pallós Jenő és Rónai Gyula bűnügyei­vel. A bű­nper egyik vádlottja, Pallos Jenő régente Pallos Ármin vasútépítő vállalkozó alkalmazottja volt, majd amikor Pallos Ármin csődbe jutott, Budapestre jött, ahol Rónai Gyulával társulva, gépügynökséget létesített. A két társ kis készpénztőkével fogott az üzlethez, de ennek ellenére az első évben háromszáz­ezer koronás forgalmat értek el. Fantasztikus vállal­kozásuknak az lett az eredménye, hogy alig másfél évi vegetálás után csalárd bukás, csalás, okirat­­ham­isítás és sikkasztás miatt a vádlottak padjára kerültek. A két ember körülbelül hatvanezer koro­nával károsította meg üzletfeleit. Pallos és Rónai körmönfont, bonyodalmas vallomásaikkal, majdnem holtpontra juttatták ügyüket, amelyben ma a tábla a legszélesebb bizonyítást rendelte el. (­) Éjjel a Csepregi-utcában. Júniusban, késő éj­szaka, hazafelé tartott Torzsa Demeter és amikor a Csepregi-utca második számú házának kapujához ért, becsengetett. Ebben a pillanatban Balog Antal és Kelemen János nevű rovott multú csavargók megtámadták, fojtogatni kezdték, majd leszúrással fe­nyegették meg, végül elrabolták összes pénzét — hetven fillért. Az esküdtek ma vétkesnek mondották ki mind a két útonállót a rablás bűntettében és a bíróság elítélte mindkettőt kilenc hónapi bör­tönre. min . I. rész. 1. A száj tisztogatása. 2. Az összes baczillusok kiirtása. 3. A nyálkahártyák és a szájpadlás felüditése, erősítése. II. rész. 1. Az összes fogak alapos megtisztítása. 2. A fogak erőslése (megszabadítása minden ártalmas anyagtól.) 3. A fogak m­egszépítése (Végszám az előadás fénypontja) Előadja a világhírű „OSQUI! Kezdete minél korábban. Ára: egész üveg K 2.­­fél üveg ... K 5.20 TESTEDZŐ SPORT. Football. Az osztrák bajnokcsapat Budapesten ♦ A football-sportban a Rapid, Ausztria bajnokcsa­patának jövő vasárnapi budapesti szereplése áll homloktérben. Azt a szerepet, amit Bécsben valami­kor a VVAC, majd a WAF töltött be, azt ma­­elvitat­­lanul a S­C Rapid birtokolja. Bécs kedvence, legnép­szerűbb csapata. Erre esküszik Bécs football-sport közönsége. Ha valamely osztrák csapatot egy­ ma­gyar csapat jól elver, a jó bécsiek ezzel vigasztalják magukat: „m­a­j­d a R­a­p­i­d“. A bécsiek legjobb csapata a Ferencvárosi M­TK-nak ad revansot jövő vasárnap. Ez év június 8-án a FTK volt Bécsben s mérkőzött a Rapiddal. A bécsiek biztosra vevén az osztrák bajnok csapat győzelmét, valósággal nem­zeti kérdést csináltak a mérkőzésből, a bécsi napi­lap, a Morg­en, ezüst serleget tűzött ki a mérkő­zésre. A várva-várt osztrák győzelem azonban el­maradt. Az összecsapás 1:1 arányban eldöntetlenül végződött. A Morgen serlege tehát gazdátlanul maradt. A serlegért most vasárnap lesz itt Buda­pesten a döntő ütközet a Rapid és FIK között. Nagy csata lesz, mert az osztrák csapat fenomenális for­mában van. A legutolsó bécsi football-tornán 5:2 arányban győzte le a WAC-ot, amely előzőleg a WAF felett aratott győzelmet. A magyar bajnok­csa­pat már összeszedelőzködött, emberek együtt vár­nak s a héten rendkívül erős tréninget csinál. A végső eredményre ez idő szerint még következtetni sem lehet, mert a Rapid nagyon jól állja a magyar sa­rat is, tavaly őszszel itt Budapesten is 2:0 arányban győzött a FTK ellen. A mérkőzés az Üllői­ úti pályán lesz. A M­­LSz adminisztrációja. Bocsássunk előre egy tényt. A Magyar Labdarúgók Szövetségének admi­nisztrációja a főtitkár, titkár tiszteletdíjával, egy irodavezető és három írnok illetményeivel évente közel hatezer koronába kerül. Mindenki azt hinné, hogy ezek szerint a MLSz adminisztrációja minta­szerű, amely például szolgálhatna bármely nagy­­kereskedő cégnek. Ehelyett az adminisztráció olyan lanyha, hogy az adminisztrációs hibákból az érde­kelteket a kellemetlenségek egész sora sújtja. Egy,, gyönyörű példa! A MLSz fegyelmi bizottsága felfüg­gesztette Bodnár Sándort, a MÁK csatárját, mert mint a hivatalos indokolás mondja, kétszeri idézés dacára sem jelent meg a fegyelmi bizottság színe előtt. Tudni kell azt is, hogy ha a MLSz beidézi X-et vagy Y-t, akkor a meghívót nem X-hez vagy, Y-hoz küldi, hanem a football-intézőhöz. A football­­intéző dolga azután, hogy a delikvenst előállítsa. Ha a megidézés már ilyen nyakatekert módon megy, a józan ész hozza magával, hogy a football-intézet, aki szerény magánéletében éppen oly kenyérkereső polgár, mint millió más és akinek saját dolga is akad bőven, idejekorán értesítsék. Nálunk azonban ez az értesítés a következőképpen megy: A delikvens szombatra beidézendő! A MLSz adminisztrációs iro­dája előző csütörtökön éjjel 10 órakor feladja a meg­hívót a postára. Ennélfogva a levelet pénteken dél­után kézbesítik ki, amikor a football-intéző már nincs otthon. A levél kézhez jut szombaton reggel. S most a football-intéző nem tudja megtalálni aznap a beidézett bűnöst, tehát szombatra nem tudja elő­állítani. Egy mulasztás! Hétfőn délben kapja a má­sik idézést, amely szerint a delikvenst még aznap este állítsa elő. A szegény football-intéző azonban nem­ tudja előállítani a delikvenst s ekkor jön a fel­függesztés­. Történik pedig ez egy évi hatezer koro­nát felemésztő adminisztrációs hivatal lázas tevé­kenységéből kifolyólag. Uj kikötések az átigazolásoknál. Ez ideig az volt szokásban, hogy Budapestről vidékre, vagy fordítva egy játékos azonnal igazolható volt Ez számos abú­­zusra vezetett, úgy hogy ez most változást fog szen­vedni. Az intéző­bizottság oly irányú javaslatot ter­jeszt a MLSz tanácsa elé, hogy valamely játékos városcsere alkalmával csak akkor igazoltassák új egyesület részére, ha a játékos igazolni tudja, hogy legalább hat hónapja, nem játszott régi egyesületé­ben, s hogy új lakhelyén legalább két hete tartóz­kodik. Kivételt képez e szabály alól, ha a régi egye­sület bele­egyezik az azonnali átigazolásba. Football évkönyv. Ifj. Földessy János által szer­kesztett football évkönyv Vl-ik évfolyama megje­lent. A könyv rendkívül gazdag tartalomban és az összes tudnivalókat magában foglalja. A MTK vasárnap Bécsben játszik a Wiener Ath­letik­ Sport Klub ellen. Ezt a mérkőzést váratla­nul kötötte le a MTK. A magyar csapat a BAK ellen olyan jó form­át mutatott, hogy győzelme több, mint valószínű. A babérokkal hazatért „33“ FK-nak oroszországi nagysikerű túrája után első ellenfele a nagy formá­ban lévő MÁK lesz. A küzdelem a bajnoki pontokért megy. A mérkőzés a FTK-Rapid előtt bonyolu­ta­­lik le. Atlétika A Zs­ugor-díj kövezi a MÁK és BEAK újabb összecsapásának tárgyát. Az értékes vándordíjat a MÁK három egymásra következő esztendőben már megnyerte, úgy hogy negyedik győzelmével a díj véglegesen birtokába menne. A küzdelem rendkívül elkeseredett lesz, s a két küzdő csapatot csak egy­két pont fogja elválasztani egymástól. A győzelem kérdése teljesen nyílt. A versenyre, amely jövő va­sárnap kerül döntésre a Millenárison, úgy a MÁK, mint a REAK minden épkézlábú atlétáját benevezte s indítja. A verseny tehát jóformán a két rivális egye­sület páros mérkőzése lesz. Pontversenyt írt ki vasárnapra a Kolozsvári EAK, amelyért a FTK és MTK fognak küzdeni. .Stockholmban vendégszerepelt a Charlottenbur­ger SK atléta gárdája, de már nem volt olyan bő az aratás, mint előző években. Hagen megnyerte 10.3 rop. alatt a 100 méteres futást és 682 cm.-rel a távolugrást. Ezzel ki is merültek a ném­etek győzel­mei. M­i­c­k­­­e­r újból vereséget szenvedett Z­a­n­­dertől 1500 méteren. 100 méterrel a cél előtt még a német vezetett, de a finisben 4 p. 13.1 mp. alatt 7 méterrel verte a svéd. A 4-szer 100 méteres sta­fétában óriási küzdelem volt. A német staféta azon­ban itt is a harmadik helyre szorult a győztes 44.9 tr.p.-es ideje mellett. A gerelyvetésben Lemming vereséget szenvedett a svéd H­ä­c­k v­e­r­t­e­­, aki a jobb- és balkezes versenyben 102.33 méteres ered­ményével új svéd rekordot állított fel. A diszkosz­­dobás is új svéd rekordot eredményezett Ander­son révén, aki 43.86 m.-es dobásával győzött. A verseny legértékesebb eredményét kétségtelenül Gille érte el, aki 385 cm.-rel nyervén a rúd­ugrást, szintén új svéd rekordot kreált. •A­ z Lan­tennisz. A Visegrádi Tennisz Klub a hölgy versenyek lebonyolítása után most rendezte férfi egyes verse­nyét a klub bajnokságáért. A jól sikerült versenyt Grosschmid István nyerte meg. Részletes ered­mény a következő: Grosschmidt István győz Hockenburger Géza ellen (6:1, 6:2) és Horváth László ellen (6:2, 6:1). Nagy Bódog győz Szent­­györgyi Albert ellen (6:1, 7:5). Grosschmid-

Next