Pesti Napló, 1914. március (65. évfolyam, 52-77. szám)

1914-03-01 / 52. szám

XÖFXZETÉSI ÁRAK: , i­­­írre___28 kor. — EB. é vre_______11 .­­ . ^yedévre _ _ 7 . — . ' hóra______2­­­40 , 65-ik évfolyam. 52. szám. fes szám_____ — 10 fiB. Budapest, 191411 NAPLÓ APRÓHIRDETÉSEK ÁRAI Effye. SZŐ A miér, vastagabb betűvel 10 fllér. Hirdetések milliméter számítás­ul, díjszabás szerint Megjelenik hétfő kivételével naponkint, ünnep után is s­zerkesztőség és kiadóhivatal: Podmaniczky­ utca 12. Vasárnap, március 1. 1914 március hó 1-én tunk a PESTI NAPLÓ-ra. Kérik azokat a­z olvasóinkat, akiknek előfizetése február 28-án lejárt, szíveskedjenek a megújításról mielőbb gondoskodni, hogy a lapot akadálytalanul küldhessék tovább. rJ\AAA/N/VSAA/VVVVV\AAAA/VVVNA/\AAAAA/VV\ Hem tudnak átadni öles beszédek nem tudták oly talá­lóan megvilágítani a Tisza-kormány sajtóellenes hadjáratát, mint gróf Zse­­lénszkynek egyetlen röpke vallomása. Úgy jött a vallomása a — saját szavai szerint — kérgesbőrű lengyel gróf aj­kára, mint valami üdítő börtenet a munkapárt gyomrának legmélyéből. És egyszerre megértettünk sok mindent abból, ami e gyomor sötétjében kava­rog és illatozik, őnagyméltóságaik nyu­godtan akarnak aludni. Ez az egész sajtókampány magyarázata és célja, ő nagy méltóságaik tehát eddig nem tud­tak nyugodtan aludni. A sajtó miatt természetesen, mely álmaikat elron­totta. Bizony, tagadhatatlan, hogy ez így igaz. A megátalkodott sajtó sok rossz éjszakát szerzett már, nem csupán gróf Z­selén­szky Róbertnek, hanem több barátjának és elv­társának, például egy bizonyos Lukács Lászlónak és egy Tisza Istvánnak is, akik bátran besorozhatják magukat Zselénszky mellé a kérgesbőrű excellenciás urak osztályába. Sőt mások is vannak a nagy munkapárti bajvivő elvbarátai között, kisebb urak, akiknek álmatlanságában a sajtónak része van. Hogy csak egyet-kettőt emlegessünk: Ertsey Péter, Zimonyi Schwarcz, Nagy Sándor, Szász Pál és még egynéhányan a díszes táborban teljesen osztják a ke­gyelmes úr nézetét, hogy a sajtó miatt nem lehet nyugodtan aludni. Az egész munkapárti társaságnak nem a viselt dolgaik, nem a tet­teikből reájuk háruló szégyen, ha­nem a sajtó zavarja a nyugalmukat. Hogy bűnt bűnre halmoztak, hogy bele­­vájkáltak a közvagyonba, hogy megmé­telyezték Magyarország közerkölcseit, hogy lerontották nemzetük becsületét, hogy kitördelték alkotmányos jogai koronájának drágaköveit, hogy közbot­rányt okozó manipulációk részesévé lettek, ez nem bántaná őket. De a sajtó, amely mindezeket a szemük elé állítja, amely könyörtelenül tükörként veri vissza az ábrázatukon éktelenkedő ke­­levényeket, az elrontja az álmukat. Hát ez helyes és érthető. Csak kép­zeljük el Lukács Lászlót, amint nap­nap mellett száz- meg százezer példány­ban eléje ugrik az arcképe, amint a za­­latnai házakat átnyújtja privát kezéből magyar királyi kincstári kezéig, vagy amint sokszáz vagyon sót taszk­be gör­­­nyedő vállakkal a munkapárt kasszá­jába. Avagy képzeljük el Tisza Ist­vánt, amint a győztes hadvezér bol­dog önérzetével végiggondolva lefekvés előtt a parlamentből kidobatott ma­gyar képviselők fogcsikorgató vergődé­sét és a főváros utcáin felvonuló ármá­diák ijesztő dübörgését: egyszerre feléje közeledik az ólombelük milliárdjainak kisérteties birnámi erdeje és elnémítha­­tatlan igazmondással susogja fülébe a nemzetgyilkosok sötét végzetét. Hát le­het így aludni? Hát lehet így élni? Mi lehetne ma Lukács, ha a sajtót össze lehetett volna zúzni, mielőtt repro­dukálhatta volna a róla elhangzott vég­zetes szavakat! Miniszterelnök lenne, talán már szintén gróf, — és szabad óráiban kereshetné a helyet Budapest közterein, ahol majdan szobra, az ál­lamférfim­erények ércből való megtes­tesítője álland. És Tisza mily halhatat­lan nagyságnak érezhetné magát, ha hőstetteit csupán azokból a dicshimnu­szokból ismerhetné, amelyeket From­­mer pisztolyőrizte gyorsíróinak szokott a tollába diktálni. E helyett álmatlan éj­szakák, lázadozó lelkiismeret, gond és keserűség, — csakis a nyomdafestéknek azon sajgató választóvíztengerei miatt, melyek a kattogó rotációs gépekből na­ponta elárasztják az országot. Valóban, Zselénszky Róbertnek igaza van. Itt tenni kellett valamit, hogy az ország összes becsületes emberei végre nyugodtan alhassanak. Mert igaz ugyan, hogy eddig is voltak néhányan, akik­nek a sajtó soha meg nem zavarta az álmát; legalább egy Justh Gyula, egy Andrássy, egy Károlyi, egy Vázsonyi ilyesmiről sohase panaszkodott. De ez Egy aranykéz utcai éj emléke írta: Krúdy Gyula „. . . Az Aranykéz­ utcában egy napon öngyilkos férfiú holttestét fedezte fel Sneider rendőrségi biztos. A numéro 7-ben történt az öngyilkosság, éjszaka — nagy vihar volt Pes­ten — és a házmester a pisztolylövés dörejét csupán félálomban hallotta. Éjfél után egy vagy két órát vertek a belvárosi templom órái, midőn K. Károly divatos elbeszélő írónk aranykéz utcai lakásán önkezűleg véget ve­tett életének ..(Az egykorú hirlaptudósitás­­ból.) — Éjjel, estve és napközben, midőn a magányt jóbarátnak választottam: papiros­­szeletekre, amelyekre máskor gondolataimat szoktam felróvni, ilyenféle hírlapi közlemé­nyeket fogalmaztam a saját halálomról. Ah, ifjúság, amely csak tegnap szöktél el mellőlem, hitek, rajongások, rövid boldog délutánok és álmodozások a pamlagon, értelmetlen vallo­mások séták közben vadgesztenyék alatt, egy­szer: szökés, a Dunán, gőzhajóval Vácra nap­fényes tavaszi délután, a habok fodrai oly nyu­godalmasan locsolgatták a gőzhajó oldalát, mintha a végtelenségig tartana utunk a szö­kevény aranymives­ével, a hegyek szinte meg­adással közelegtek a folyam partjain és a fal­vak kora tavaszi napfényben fü­rdöttek, öreg hajósok kipödörték fehér bajuszukat és a gőz­hajó, amely egykor Kossuth Lajost hozta Bécsből, olyan ünnepélyesen pöfögött, mint az orgona a koronázási templomban, midőn fel­— —■■■■' ... - i ' w»,v-- ■"■»■■■ ■ -séges királyunk fejére feltette a prímás a ko­ronát —■ négy óra felé mindenféle Szomorúsá­gok jelentkeztek a partokon, köd és elvesző napsugár, a folyam hátán az aranyszínű csip­kék, a menyasszonyruha fodrai, az aranyos harisnyakötök és piros színű félálmok a ked­ves nő szivére hajtott fejjel, midőn szinte esz­tendők mély alávásából, egész eddigi életem bánatos, hideg és ködös hajnali miséjéből fel­ébredve kérdeztem, hogy mennyi ideig szen­­deregtem a meleg szív fölött, a nő felelte: „egy pillanatig, kedvesem“ és az álom mégis telve volt m megfejthetetlenül szép képekkel, piros ba­­juszu kisemberekkel és szán csilingelt vala­merre, kis falvak tornyaiba' lakodalmi ha­rangozás, pajkos falusi fiúk pásznak át pa­­lánkokon és a vörös bajuszú kisember egy­szerre csak rongyos vándorló ,dobott fakó ka­bátját veszegeti magára, zava­rodik, fél az ol­vadástól — és a kedves női ajka szememre tapadt: — Álmodj tovább a hé­­mberekkel. Ma­gam is szundikáltam egy ki­sit. Tedd a szí­vemre fejed. Naplóm, életem torz­ tükörképe, telve mindenféle álmokkal, feljegy­zésekkel, amelye­ket manapság — öngyilkoss­ágom felé köze­legve, — szinte meg sem ért­e. Dandy voltam a Váci­ utcában és a narancs magvait hordtam lilaszinü mellényem zsebébe­­, amely magva­kat az ő szája választott el gyümölcstől. Az ingem hímzése alatt amulet­t fügött nyakam­ban, amely az ő drága kék­én foglalt helyet egykor. S­estve, mielőtt algár­a hunytam volna szemem, az amulettet ajkan­hoz szorítottam s igy ringatóztam álomba tat­­a képzetek szár­­nyain. Zsebkendője és fehér inge, amely egy­kor már testét érintette, valamint a kis ko­szorú, amely sötét hajzatából volt fonva, ima­­könyvébe préselt virágok, amelyek keblén illa­toztak és a drága művű gyűrű, amely egy régi Medici ujjáról az ő közvetítésével az én ke­zemre került, — és minden, amely körülvett, anyám szomorú arcképe a falon, amelyre tit­kos látogatáskor hosszú, áldó pillantást vetett, fegyvereim a kifeszített leopárd-bőrön, török pisztoly, amelylyel öngyilkosságot akar elkövetni és az utitakaró, amelybe­n hűt névbetű­smet, éveken át azt szolgálták, hog otthonlét óráiban csupán reá gondoljak. A mégis elkövetkezett a nap, midőn Estella aranymivesné miatt öngyilkosságra tökéltem magam. Természetesen: ismét játszottam. A hetyke bajuszú frank úr ütté fel tanyáját a Ö­rök császárnál, ahová a szerb disznóhajcsái szoktak járni. Néhányszor meglehetős él­ménynyel kergettem a labdát a zöld mel­ó-arany dukátok kerültek birtokomba az­­ Duna-melléki országokból, amelyekre az iste, anya képe volt verve. Az aranymivesné, a minden bámat, bánatomat és örömömet meg osztá velem, — szinte szent áhítattal függeszt­vén barna szempillák alá rejtett szemgolyóit napbarnított arcomba, midőn éppen a legna­gyobb hazugság hagyta el számat, — a nyert aranyakat mindig hosszú harisnyába akarta számomra eldugni, amelyet a ruhásszekrény külön rejtett fiókjában őrizne meg. (Természet­­esen a legmesszebbről sem környékező a gon­­­dolat, hogy az aranyak kézügyességem, illető­leg játékbeli szerencsém révén jutottak ersze- Mai számunk 3­­ oldal

Next