Pesti Napló, 1914. október (65. évfolyam, 242–272. szám)

1914-10-01 / 242. szám

2 A németek nagy harcai Visszaverték a franciák támadását. — Megkezdték Antwerpen bombázását. Meghiúsították az oroszok előretöréseit. A Magyar Táviraiti Iroda jelenti Berlinből. A nagyvezérkar közli: A nagy főhadiszállás jelenti szeptember 29-én este 9 óra­kor . A hadsereg jobbszárnyán Franciaországban ma eddig eldöntetlen harcok voltak. Az Oise és a Maas közti harcvonalon álta­lában nyugalom van. A Maas-erődökkel szembenálló hadsereg visszautasította a Verdunból és Toulból intézett újabb francia kiroha­násokat. Az ostromló tüzérség tegnap Antwerpen egyes erődei ellen a tüzelést megkezdte. A belga erőknek e körülzároló vona­­lank ellen intézett előretörését visszautasítottuk.­­ Keletren az oroszoknak a Niemen folyón keresztül Suwalki kormányzóság ellen intézett előretöréseit meghiúsítottuk. Ossewiec vára ellen tegnap nehéz tüzérség lépett harcba. (Wolff-ügynökség.) London, szeptember 30. A Manchester Guardian írja: A németek hadállása Aisne mellett olyan erős, hogy az valóban meglepetés számba mehet. Min­den támadásnak ellentáll és teljességgel bevehetetlen. A németek oly fejlettségét mutatták meg a hadállások megerősítésének, ame­lyet eddig nem ismertünk. Egészen közönséges és természeti erőkkel, földhányásokkal oly védővonalat létesítettek, amely erősen és ellenállásra képesen olyan, mint egy acélból épített fal. Berlin, szeptember 30. A Rotterdamer Kurant-nak­ a francia hadseregnél lévő haditudósítója jelenti a francia főhadiszállásról. • Joffre főparancsnok a Páristól északkeletre folyamatban lévő hatalmas küzdelem állásáról kiadott hivatalos jelentésében im­már elismeri, hogy a németek megkezdték a támadást a francia hadállások ellen. Berlin, szeptember 30. Az angol harctéri tudósítók egyértelműen azt jelentik, hogy Franciaországban a német sereg jobbszárnyának megkerülése egy­előre meghiúsult. Berlin, szeptember 30. A Lokalanzeiger kopenhágai jelentése szerint a Daily Telegraf jelenetei Parisból, hogy a szövetséges francia-angol hadsereg veszteségei óriásiak és a hadseregek ki vannak merülve. A Lokalanzeiger genfi tudósítója arról a lesújtó hatásról ír, melyet Fran­ciaország lakosságában Hindenburg tábornoknak az oroszok felett aratott fényes győzelme előidézett. Izvolszki orosz nagykövet­nek elküldték a lakására a Liberté című lapot és vörös ceruzával megjelölték a lap vagy harmincsoros cikkét, melyben kifejti, hogy a pétervári kormány Franciaországgal és annak hadi céljaival nem törődik. A franciák ezenfelül az angolokra is neheztel­nek. Ribot pénzügyminiszter a legutóbbi minisztertanácson keserűen panaszkodott, hogy Anglia tőkései pénzügyi műveleteit a várakozásnak egyáltalán meg nem felelő módon támogatták. Amsterdam, szeptember 30. A Telegraph jelenti Antwerpenből tegnapi kelettel. A németek tegnap délután megkezdték Waeelhem, Sandt-Matarina és iWawer erődök bombázását. Hivatalos belga közlés szerint a németek éjszaka behatoltak Mechelnbe. (M. T. I.) Brüsszel, Szeptember 30. A Mecheln körüli harcokban a német nehéz tüzérség határozott parancsot kapott, hogy ne tüzeljen a városra, hogy ily módon a székesegyház kímélhető legyen. A belgák azonban a Mechelntől északra lévő Waeelhem erődből nehéz gránátokat lőttek a né­metek által megszállva tartott városba. (Wolff-ügynökség.) Szerbia összeomlása Szófia, szeptember 30. Nisből érkező megbízható hírek szerint a kolera Szerbiában mind több és több áldozatot követel és Nisben a halálesetek száma nap­ról-napra növekszik. A borzasztó járvány miatt a diplomáciai képviselők kénytelenek elutazni. A semleges államok képviselői már el is utaztak és az angol és francia követek már bejelentették elutazásukat. Csak az orosz követ akar ott maradni.­­ MAOZA BORSZAD , Budapest, 191­4­. csütörtök, október 1.­­ Auffenberg beteg A Magyar Távirati Iroda jelenti : A sajtóhadiszállásról hivatalosan közlik: Auffenberg lovag gyalogsági tábornok, hadseregparancsnok megbetegedett. Ez a hír bizonyára általános sajnálkozást fog kelteni. Mi történik Japánban? Bukarest, szeptember 30. Turn-Szeverinbe egy orosz szerzetes és egy szerb misszionárius érkezett Japánból. Ezek Oroszországon keresztül jöttek és Nisbe tartanak. Elmondották, hogy augusztus 15-én hagyták el Tokiót. Nyomát sem látták annak, hogy Japán csapatokat ké­szülne szállítani szövetségesei­nek, de tudják, hogy sok orosz katonát visz­nek Szibériából m­ ami Oroszországba. (Magy; Tud.) Németbarát hangulat ázsiai Törökországban­­ London, szeptember 30. A ,,Daily Mail" egy e hó 8-áról kelt jeru­zsálemi levelet tesz közzé, melyben az foglal­tatik, hogy a műveit mohamedánok közül csak igen kevesen szimpatizálnak az enlinte-hatal­makkal és hogy a nagy tömegek a németek mellett vannak. A török tisztviselők egész nyíltan kifejezést adnak Németország melletti rokonszenvüknek. Haifában és Jeruzsálemben a nagy többség Németország mellett van. Da­a­maskusban, Beirutban, Aleppoban, Jaffában és Jeruzsálemben nagymennyiségű katonaság van koncentrálva. A katonák fez helyett német sapkát viselnek. Angliát tartják minden baj forrásának. A mohamedánok gyűlöletüknek adnak kifejezést az itt élő angolokkal szemben és lépten-nyomon kigúnyolják őket. A keres­kedelem a bankok bezárása következtében szü­netel. A szerbek rémuralma Macedóniában Szófia, szeptember 30. (B. t. a.) A belügyminisztérium teg­nap Strumicából a következő távira­tot kapta: Az elmúlt­­éjjel száz menekült érkezett Istipből, akik borzasztó dolgokat mesélnek Istip körül van véve szerb katonasággal, amely erő­szakkal sorozza be a férfiakat a szerb hadseregbe. A csendőrség és a lakosság között kétszer fegy­veres összeütközésre került a sor. 283 családot, amelynek férfitagjai Bulgáriába a menekültek, letartóztattak. Négy asszony a fogságban szült. A város­ban és az egész kerületben borzalmas zakll­tatásoknak van a lakosság kitéve. A román koronatanácsot elhalasztották Bécs, szeptember 30. (Saját tudósítónktól.) Itt e diplomáciai körökben hire , hogy a mára összehívott ro koronatanácsot bizony időre elhalasztották. Románia nem tiltotta m a gabonakivitelt Bukarest, szeptember A R­o­m­á­n Távirati Ü­g­y­n­ö­k­s­é­g lapok jelentéseivel szemben megálla­pítja, hogy a gabona- és lisztkivi­­telt nem t­i­lt­o­tt­á­k m­e­g, ellenben az tényleg meg volt szakítva, mert kiderült, hogy az Ausztria és Magyarországba és Németországba való kivitelre összegyűj­tött nagyszámú vagyont lehetetlenség továbbítani. A vasútigazgatóság ezért, hogy a további kocsitorlódást a végállo­másokon megakadályozza, kénytelen volt a kivitelre szánt gabonakül­deményeket egy ideig vissza­á­llí­­­t­a­n­i.

Next