Pesti Napló, 1917. június (68. évfolyam, 139–164. szám)

1917-06-01 / 139. szám

Péntekr A király nem engedte meg a nagyváradi püspöki birtokok német kézreadását A Pesti Napló nyíltan kifejezést adott an­nak, hogy a német vállalkozásnak a magyar mezőgazdasági földbirtokon való nagyarányú és az utolsó esztendőben programmszerűen kibontakozott térhódításait, nemzeti birtokpoli­tikánk érdekei szempontjából veszedelmesnek tartja. Valahányszor egy-egy mágnásbirtok német bérlők kezére került, újból és ismétel­ten kifejtettük komoly aggodalmainkat az ilyen új birtokpolitikai irányzattal szemben és kö­telességünknek tartottuk figyelmessé tenni a közvéleményt, hogy a magyar földbirtok egy tekintélyes részének külföldi kézre jutása nagy károkat okozhat, mert megnehezíti és hátrál­tatja azokat a reformokat, melyek birtokpoli­­tikánk nemzeti irányban való céltudatos fej­lesztése érdekében a legsürgősebb megvalósí­tásra várnak. Amikor nyilvánvaló jeleit láttuk annak, hogy a munkapárti korrupt kormányzati rendszer minden erejével támogatja a német vállalkozóknak magyar hitbizományi birtokok bérletére irányuló törekvéseit, amikor azt lát­tuk, hogy a csábító ajánlatokra a holtkéz is megelevenedik és mohó örömmel engedi át a magyar nemzeti célokra lekötött birtokait a külföldi bérlőknek, az egyházi vagyon fel­ügyeletével megbízott hatóságok pedig mind­ezt kifogás és ellenvetés nélkül veszik tudo­másul: nem elégedhettünk meg többé aggo­dalmaink egyszerű kifejtésével, hanem a köz­érdekű cél érdekében most már erélyesen és hangosan kellett tiltakoznunk az ilyenfajta te­lepítési akció ellen. Ezért illettük méltó kritikával azt a meg­gondolatlan kísérletet, amelylyel a nagyváradi püspök a püspökség uradalmaiból 22.000 kat. holdját, kétségkívül jó üzleti szempontból, ba­jor gazdáknak akart bérbe adni és megfeled­kezett azokról a biharmegyei kisgazdákról, a­kik a háború előtt a németeknek bérbeadott földeken gazdálkodtak, de most künn a fron­tom szenvednek, hogy az idehaza maradottak — a püspöki kúriában is — nyugodtan végez­hessék békés munkájukat, aminek nem mu­száj túlzott hasznú üzleteknek lenni. Támad­ták a könnyelműségeiben már bűnhődő kor­mányt is, amiért a nagyváradi püspökségnek ezt a bérleti szerződését jóváhagyás céljából a király elé terjesztette. „És ha kívánságunk a kormánynál megértésre nem találna — írtuk május 17-én — az apostoli királyhoz apellá­lunk, hogy eredeti rendelkezésüktől ne engedje eltéríteni nemzeti vagyonunknak legértékesebb részeit, melyeket elődei a ma­ iyar nemzeti kul­tura védőbástyáinak szántak." Bár néhány, nappal ezelőtt azt a hírt kap­tuk Bécsből, hogy a nagyváradi püspökség „birtokpolitikájára" a legfőbb kegyúri jóvá­hagyást már sikerült kieszközölni, újabb infor­mációnk szerint ennek az ellenkezője történt. Közérdekű munkánk eredményének tiszta örömével halljuk, hogy a mi felebbezésünk az apostoli királynál meghallgatásra talált és si­kerre vezetett: őfelsége nem hagyta jóvá a váradi püs­pöknek német gazdákkal kötött szerződését, öt véleményadásra hivatott fél egyházi és világi hatóságok kezén­­ ment ke­resztül ez a bérleti szerződés, mielőtt felter­jesztették a kabinetirodába. A véleményezésre hivatott hatóságok közül egyedül a kalocsai érsek emelte fel hazafias szavát a püspöki uradalmak német kézre adása ellen. Még­pe­dig azért, mert az ő véleménye szerint most minden hozzáférhető és mezőgazdasági terme­lésre alkalmas földterületet a háborúban any­nyit szenvedett hős magyar katonák, elsősor­ban a rokkant katonák számára kell meg­őrizni. Várady L. Árpád nemcsak hirdeti ezt a nemes és igazi egyházfejedelemhez méltó bölcs­égét, hanem gyakorolja is. Nem tartozik azok közé, kik jótékony cselekedeteiket nyilvá­nosan nyugtáztatják, de azért tudjuk róla, hogy már egy esztendővel ezelőtt száz rokkant ka­tonának adott földet és ezzel gond nélkül való biztos megélhetést. Tudjuk, hogy egyházme­gyéjében sok száz és száz hadbavonult csa­ládját támogatja és védi minden nélkülözés­től a háború kezdete óta. Ezek után nem lep­het meg senkit, hogy a németekkel való bér­leti szerződésről más volt a véleménye, mint a nagyváradi püspöknek. A biharmegyei kisgazdáknak most már nem kell huszonöt évig várni, ha földet akar­nak bérelni a nagyváradi püspökségtől. A ki­rály jött a segítségükre, hogy a háborúból visz­szatérve, a községük határában elterülő püs­pöki földeken megtalálják majd a szenvedés és nélkülözés árán kiérdemelt békés munka kenyerét. A király jószíve sugallatára hallgatott és nem a kormány tanácsára. Felemelő érzés, hogy a becsületes és jószándéku kivánság min­den akadályon keresztül megtalálja útját a magyar király trónjához. szó. DOKTOR SENKI — REGÉNY -Irta: GÁBOR ANDOR (Minden jog fentartva) (56) XV. FEJEZET Senki, a doktor, a férj kétheti mátkaság következett, János éle­tének legboldogabb ideje. Noha csaknem egész délután Gotthelféknél volt mindennap, egészen vak volt, semmit sem látott. Sem azt, hogy Elza úgy dorombolja körül, mint egy macska, mesterségesen szédíti, bódítja, bolon­dítja, sem azt, hogy Emma úgy jár körül a házban, mint egy árnyék, némán és bánato­san, sem azt, hogy Gotthelf mama növekvő idegességgel nézi a körülötte lejátszódókat. Az anyai ösztön kezdte megsúgni Gotthelfné­nek, hogy itt valami egyéb játszódik le a szeme előtt, mint egy rendes, boldog mátka­ság, hogy itt nincs minden rendben, hogy az a fülledt melegség, ami Elza viselkedésén át a házat megtölti, inkább zivatar előtti hőség, mint a szép derűs idő kisugárzása. De Gotthelf mama alapjában sokkal egyszerűbb női lény volt, semhogy Elza komplikált viselkedését megérthette volna. Azt mindenesetre furcsál­lotta, hogy Rózsáról és a Rózsa-ügyről, amiről azelőtt annyit beszéltek, most nem esik szó. Elza, úgy látszik, ráparancsolt Nitouchera is, a húgára is, hogy vigyázzanak a szájukra. Pedig kint, az úgynevezett fórumon, to­vább kavargott az affér. Ha Jánosnak a mátka­ság még meghagyta volna egy kis józan eszét,­ az a kevés is elkábulhatott volna attól, ami körülötte történt. János nyilvános köszönetek és hangos üdvözlések középpontjává lett. Az ellenzék tudta, hogy a kormánynak zavarai vannak a Rózsa-ügyből kifolyólag. S miközben nyakra-főre dicsérte a kormány­párti képviselőt, kiabált a felelősségrevonás után. A kolozsvári egyetem vizsgálóbizottságot küldött ki, amely Fajjer Keresztély tevékeny részvétele mellett, elfogulatlanul megvizsgálta a Rózsa-ügyet, sürgős felterjesztést intézett a minisztériumhoz s egy hét sem telt bele, meg­történt az, amire évtizedek óta nem volt példa: megvonták a venia legendit Rózsa Re­zsőtől. Az egyetem törölte professzorai listá­jából. S mert az egyetem most már tudta, hogy fölfelé mi kellemes, egy lépéssel tovább ment. Frideczky János bárót, a tófalusi kerület kép­viselőjét, a hazafias tudomány védelm­éen kifejlett munkássága csekély jutalmaképpen, a kolozsvári egyetem díszdoktorává nevezte ki s elhatározi , hogy az erről szóló diplomát küldöttségileg adja át az ünnepeltnek. A kül­döttséget az e. i. rektor vezeti, de az ünnepi szónok Fajjer Keresztély, a hazafias zoológus lesz. E nap délutánján Elza túláradóan jó­kedvű volt, alig lehetett birni vele. Doktor Senkinek szólította a vőlegényét s kijelentette, hogy nászútról szó sem lehet. — Roppant örülök ennek a doktorságnak, báró úr — mondta Jánosnak. — Miért, Elzácska? — Mert kaptam egy címet, amin jóízűen szólíthatom. Csak nem bárózhatom az uramat. Viszont a Szépembernek is vége, mert a férje­­­met sem tarthatom, sem nem mondhatom szépembernek. — A keresztnevem . . . — proponálta szerényen János. •— Ugyan menjen! A maga nevei közt az ember nem tudja, mi az eredeti, mi a szorz©­mény. Mindig gyanakodva nyúlok hozzá. Er­ről a doktorságról ellenben pontosan tudom, hogy kapta, érdemei vannak rá, hát ezt hasz­nálom. — Az érdemeim, Elzácska . . . bolond­sági —• Dehogy is! S éppen az érdemei és a bokros teendői miatt nem megyünk egy lépést sem Pestről. Nevetséges volna, hogy éppen a legnagyobb zűrzavar közepett, maga, a föbál­vány elszaladna innen. Gerlicezni. Hová? A Riviérára. Én már úgyis voltam a Riviérán és maga még úgyis lesz ott. Mert mennénk éppen most? — Olyan szép volna! — Higgye el, hogy a nászút elavult és ér­telmetlen intézmény. Az ember otthon tud a legboldogabb és a legdologtalanabb lenni. Itthon maradunk! . . . — Elzácska! — kérlelte János. — Ez az első számú kívánságom s min­d márt ezt nem akarja teljesiteni. — Az más — mondta János és nem erős­ködött tovább. Neki csakugyan mindegy volt. Úgy érezte, hogy az a pillanat, mikor ezt a nőt átölelheti, akkor is elképzelhetetlenül édes lesz, ha a hajléktalanok menhelyén, vagy egy cselédszoba nyoszolyáján következik be. * A politikában pedig gördült a kő, amit Prokesch elindított s amit János megrúgott. PESTI NAPLÓ 1917. júmius 14 . Wekerle a lakáskérdésről Ankét a Mérnökegyesületben A Magyar Mérnök- és Építészegylet, amelynek tagjai a legközvetlenebbül érzik az építőipari tevékenység teljes szünetelésének sú­lyos kárát, csütörtökön délelőtt nagyszabású ankétet tartott egyesületi helyiségének díszter­mében a lakáshiányról és az építkezések meg­kezdésének feltételeiről. Az ankétnek nagy si­kert és különös jelentőséget biztosított az a körülmény, hogy Wekerle Sándor volt az el­nöke. Wekerle, annak ellenére, hogy késő éj­szaka érkezett meg a badeni audienciáról, mélyenjáró és rendkívül tartalmas beszédet mondott az ország jövőjéről, az átmeneti idő­szak gazdasági feladatairól és a lakáskérdésről. Megjelenésekor és beszéde folyamán kitörő lelkesedéssel ünnepelték a múlt és jövő vezér­emberét. Vázsonyi Vilmos, gróf Batthyány Ti­vadar, Garbai Sándor és Polónyi Géza érdeke­sen fejtegették a lakáskérdést. Az ankét végül határozati javaslatot fogadott el, amelynek lé­nyege az, hogy központi, állami szervezetet, hivatalt kel létesíteni a lakáshiány enyhíté­sére. Az ankétről itt közöljük részletes tudósí­tásunkat. A magyar­ mérnök- és építész-egylet csütörtö­kön tartotta meg lakásankétjét. Az ankétet Kajlin­ger Mihály elnök nyitotta meg és beszéd­­ben üdvö­zölte Wekerle Sándort, aki a következőkben fej­tette ki felfogását az átmeneti gazdaság felada­tairól: Wekerle beszéde Tisztelt uraim! Munkára gyűltünk egybe, ezért engedjék meg, hogy csak egész röviden mond­jak köszönetet azért a megtisztelő fogadtatásért, amelyben engem részeitem­ méltóztattak. Azt hi­szem, 1. értekezlet, hogy nem egyéni véleményt nyilvánítok, hanem általában megérlelődött meg­győződést fejezek ki, amikor azt mondom, hogy Magyarország jövőjét és pedig nemcsak közgazda­sági politikájának, hanem egész politikájának jö­vőjét tulajdonképpen a sikeres közgazdasági tevé­kenység rejti magában. Elérkezett a tizenkettedik­ óra, hogy az ország jövőjét oly mélyen érintő kér­désekkel behatóan foglalkozzunk, még­pedig nem.

Next