Pesti Napló, 1917. augusztus (68. évfolyam, 191-217. szám)

1917-08-01 / 191. szám

Budapest, 1917. 68-ik évfolyam. 191. szám Szerda, augusztus . ELŐFIZETÉSI ÁRAK: 38 kor. — fia Egész évre . Fél évre . . Negyedévre. Egy hóra . . 39 . - a 9 „ 50.. 3, 30 Egyes szám ára: Budapesten, vidéken és pályaudvarokon 12 fillérPESTI NAPLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Vilmos császár út 55. AFRO HIRDETÉSEK ÁRAI: Estye* *zó 15 fillér, vastagabb betűvel 30 fillér Hirdetések milliméter számítással, * díjszabás szerint Megjelenik hétfő kivételével minden nap. A kancellár és a külügyminiszter Még nem tudnék éles és biztos vonalak­kal megrajzolni az új német kancellár profil­ját Amilyen ügyészi határozottsággal néz le a fotográfiáról Michaelis keményen faragott arca, olyan bizonytalan politikai portréja. Nem fiatalember , eddig nem volt szüksége rá, hogy politikai hitvallást tegyen. Elődjét a német birodalmi gyűlés többségének nyomása azért tolta el helyéről, mert nem volt ugyan annexionista, de még kevésbé tudta a maga nyilvánvalóan derék és békés meggyőződését kellő módon érvényesíteni. Michaelis elfogadta a német többség békerezolucióját, de olyan értelmezést fűzött hozzá, melylyel a konzer­­vativok és alldeutschok is hajlandók voltak kibékülni. Michaelis szerdán Bécsbe érkezik s mi sokat várunk ettől a találkozótól, többet, mint amennyit sablonos udvariasságszámba menő bemutatkozó látogatástól várni lehet.­­ Németország és Ausztria-Magyarország, há-­­­rom esztendei közös, véres, egy egész világgal­­ szemben, sőt az egész világgal szemben foly­tatott küzdelem után, nem szorult ugyan­­ reá, hogy világpolitikájának teljes han­óniá­­j­­át minden különösebb ok nélkül hangoz­tassa, de az új német kancellár s a Czernin külügyminiszter első találkozása nem kere­sett, nem erőszakolt, h­anem­ nagyon természe­tes alkalom nemcsak a magától értetődő egyetértés, hanem az együttesen folyatott po­litika főirányainak dokumentálására nézve is. Ezek az irányok előttünk nem ismeretle­nek. Megszerkeszthetők a mi külügyminisz­terünk, gróf Czernin útmutatásai alapján s ha Michaelisnek eddig kevés alkalma nyílt szán­dékainak, terveinek kifejtésére, bécsi látoga­tásakor módjában lesz a népek nyilvános­sága előtt is magáévá tenni a békepolitikának azt a koncepcióját, melyet Czernin oly ka­rakterisztikusan s oly rokonszenvesen kép­visel. A két államférfiunak egyénisége, tempe­ramentuma kétségen kívül más. Hiszen Czer­nin se régen vezeti a külügyi politikát, de ennek nagyon hamar egyéni bélyeget tudott A szin Sz­­ivaron írta: Harsányi Zsolt üres volt az udvar. Eleinte egy sárga ku­vasz vonított fel mini­tol újabb dörrenésre, amelynek tompa, mély robaját fft­ton,agy szellő imbolygatta. A kuvasz aztán — megza­­varodva ekkora dolgoktól — á­ti vasalt a kerí­tés alatt a porossá vájt lyukon és egy darabig céltalanul ott siránkozott a szomszédban. Majd onnan is átbújt valahová. Az udvaron sebtiben összehordott, de otthagyott holmi hevert. Favégó bak, ama va­salódeszka rátámasztva, valami zölt ruha ló­gott róla; féloldalra dőlt gyerekkocsi, abban töredezett kékmázas fazekak; kerti locsoló, melynek rozsdás orráról rég leesett a rózsa és a kecskebak alatt egymás mellé rendbe ál­lítva négy ásványvizes üveg. Ezt a holmit nyil­ván már nem vihették el. A padláslépcsőtől kezdve végig a kerítés mentén tikkadt virágok szomjaztak, piros fejük ájultan, porosan haj­lott. És közöttük elszórva színházi kották. A dörgés távoli robogásának hátterén új zaj szülemlett. Valami messzi zsibajgás köze­ledett, a szellő úgy fújdogálta, mint valami lep­let: hol erősebb lett, hol gyengült­. Egy jó ne­gyed óra múlva a tarka mormolés színei kezd­tek különválni. Lovas tömegek dübörgése, em­berek zűrzavaros profitása vált el az alaptól. Alig pár perc, a zaj hirtelen az udvart remeg­­tette, a ház előtt elhaladó sokaság nehéz, gyors lépései. Máltások, rekedt és boldog üvöltések. A rina kapu felszakadt, izzadtságtól és portól sáros román katonák ömlöttek be rajta. Szemük figyelmes#« és fe szt*h'n virifl*tt, aa­int az kie­­vui helyre beléptek, fegyver­ek döfésre készen, borsan szétpittentottak, előre hajlott testtel futottak az ámbitus téglaföldjén végig, benyom­ták az ajtót. Azok, akik a kapun utánuk nyo­mulnak, megállottak. Mások visszafordultak és tudtukon kívül üvöltve, visszarohantak az utcára, hogy más házba törjenek. Az ambitu­sra ruhák és dobozok repültek ki. Majd előjöttek az ajtón azok, akik bemen­tek a lakásba szétnézni. — Nincs senki! — kiáltotta vigan és re­kedten a tömzsi, harcsabajszú őrmester és a kabátja ujját végignyomta verejtékes homlo­kán. Többen ezalatt már odat árasztották fegy­vereiket a padlás lépcsőjéhez és egy helyben állván, tétlenül lihegtek. Egy magas, szőke fickó, akinek az orrát rózsaszínű forradás szelte ketté, belerúgott az ásványvizes üvegekbe, fitymálva megtaszította a gyerekkocsit, aztán ránézett az őrmesterre. — Most osszuk szét a holmit? — Ráérünk vele — mondta a pohol — előbb üldögélünk, aztán majd ha kifújtuk ma­gunkat, szétosztom a holmit én. A szőke mereven ránézett az őrmesterre. Valamit akart mondani, de aztán elfordult és kutatni kezdett az udvaron. A töb­biek már a földön hevertek, ott szuszogtak tovább és nyi­tott szájjal szedtek­ levegőt. Volt, aki hanyatt feküdt és behunyta a szemét. Volt, aki lefe­küdni, vagy leülni is fáradt volt, szinte meg­kövesedett tagokkal állott, csak ujja végei resz­kettek. Ketten leültek a padláslépcső legalsó fokára, tenyerükbe nyomták állukat és egymás mellett szuszogtak, mint a testvérek. Egy kis fekete, fürge azonban nem pihent most sem. Serény és töpörödött volt, mint egy mírdigos hangya. A szobákat már végigjárta, egy ölre való riawit maga is kihozott és a nya­lábot rászórta a téglás földre a többihez. Aztán a fásfészernél kereskedett, ráji, rozsdás fűrészt talált ottan. Kijött, felkapott egy falnak tá­masztott fegyvert, rátette a kecskebakra és el­­kezdte fűrészelni. A fegyver gazdája felneszett. Nagy nyögéssel feltápászkodott fektéből, ká­romkodott és rárontott a kis feketére. De ez már elszaladt. Boldog röhögéssel futott a kerí­tésig, ott meglátta a virágot, tépett magának, figyelmesen megszagolta és a sapkája mellé tűzte. De a sapkát mindjárt el is dobta, mert melege volt. Mikor már az udvaron nem talált semmit, fürkésző, villogó tekintete a padlás­lépcsőre esett. A tekintet felszaladt a lépcső fokain és megállapodott a padlásajtón, különö­sen a lakaton, amely a kilincs helyén feketél­­lett. Szép új lakat volt. A fekete ezt különösen­ figyelemreméltónak találta. Visszafordult, hogy a szőkét figyelmeztesse. De ez már úgy is merően odanézett. Intést váltottak, egy-egy fejmozdulattal eldöntötték egymás értő arcán, hogy a padlásra fel kell menni. A kis fekete feltokikodott azok között,­­a­kik a lépcső alján ültek. Dühösen mozgott mind a kettő, de aztán a szőke közeledtére an­nak is utat nyitottak. A fekete már ott volt fenn az ajtónál. Szaglászta, forgatta a lakatot. A szőke felért hozzá, félretola és ő is szemügyre vette, milyen a lakat. Egy ideig nézegették, majd a szőke a vállával nekidőlt az ajtónak. Recsegett az, de nem­ engedett. Most a fekete is nekivetette a vállát. Nyomták ketten. Vezény­szavakat mondtak, mint a bútoremelők és neki-nekivetődtek a recsegő ajtónak. Az alant levők egyike-másika lustán nézte, mire men­nek. Egyszer csak beszakadt az ajtó. A fekete beesett rajta és nagyot nyekkent benne a győz­tes ordítás. A nézők teli szájjal nevettek. A két ajtótörő aztán eltűnt a nyílás sötétjében. Egy darabig csend volt. Az őrmester, aki Vilmos császár a német néphez Fogadalom a Háború évfordulóján Berlin, július 31. Vilmos császár a német néphez a követ­kező felhívást intézte: A német néphez! Három évi kemény harc van mögöt­tünk. Fájdalommal gondolunk halot­­tainkra, büszkeséggel harcosainkra, örömmel mindazokra, akik alkotnak, nehéz szívvel azokra, akik fogságban les­­pednek. Ám minden gondolatunk fölött áll az a szilárd akaratunk, hogy a jogos védekezésnek ezt a harcát szerencsésen fejezzük be. Ellenségeink német földet akarnak elfoglalni, de ezt soha sem fogják elérni. ők egyre újabb népeket űznek harcba el­lenünk. Ez nem riaszt meg bennünket. Is­merjük erőnket, el vagyunk határozva, hogy élni fogunk ezzel az erőnkkel, ők azt akarják, hogy gyöngén, erőtlenül bever­jünk lábaik előtt, de nem fognak minket leküzdeni. Békére hívó szaftunkra guny­ugat válaszoltak, így aztán újra megtud­ták, hogy Németország miképpen tud ve­rekedni és miképpen tud győzni, ők meg­rágalmazzák mindenütt a világon a német nevet, de nem tudják kiirtani a német tet­tek dicsőségét, így állunk mi rendületlenül, győ­zelmesen, félelem nélkül e harcias év vé­gén. Lehet, hogy még nehéz megpróbálta­tások előtt állunk. De mi komolysággal és bizakodással nézünk szembe e megpró­báltatásokkal. A hatalmas teljesítmények e három éve alatt a német nép szilárdnak bizonyult minden elllen, amit az ellenség ereje kigondolhatott. Ha az ellenségek meg akarják h­osz­­s­zabbítani a háború szenvedéseit, úgy mi súlyosabban fogunk nehezedni rájuk, mint ők miránk. Amit künn a front vég­hez visz, azt a haza fáradhatatlan mun­kával hálálja meg. Most még arról van szó, hogy to­vább harcoljunk és a fegyvereket ková­csoljuk. Ám a mi népünket bizonyára nem a hin­dicsvágy árnyéka vezérli, a né­met erőt és a német szorgalmat nem a hódítás és leigázás szándékaiért, hanem azért vittük harcba, hogy birodalmunk erős és szabad legyen, amelyben gyerme­keink bátorságosan lakozzanak. Ennek a küzdelemnek szenteljük összes tettein­ket és vágyainkat. Ez legyen a mai nap fogadalma. A harctéren, 1917. augusztus 1. Vilmos, I. R.

Next