Pesti Napló, 1918. szeptember (69. évfolyam, 204–228. szám)

1918-09-13 / 214. szám

6 Péntek PESTI NAPIZÓ 1918. szeptember 1& v íf Sí Krízis a német politikában A birodalmi gyűlés többsége elégedetlen Hertlinggel német politikában újból kiélesedtek az I ellentétek. A többségi szociáldemokraták hosz­szu passzivitás után felvették a harcot a bel­politika és a külpolitika frontján egyaránt. V A becHm községtanácsban a szociál­íleWrf^k beterjesztettek egy, indítványt, amely ek gyors békekötést kívánja, a szegény néposztály egyre nagyobb ínségének orvoslá­sára. Ezzel a német szocialisták csupán az osztrák példát követik. Hiszen az osztrák szo­ciáldemokrata párt tudvalévően már néhány hónap előtt követelte Seidler miniszterelnöktől a békét az üres gyomrok nevében. Mégis két­séges azonban, hogy nincs-e tuktikai háttere Berlinben a béke és a közélelmezés kapcsolt­ba hozatalának. ' A német szociáldemokrata párt ugyanis éppen néhány nap előtt tették közzé igen éleshangu memorandumukat, amely tehetet­lennek mondja a német közélelmezési ügyek intézését. Pedig a közélelmezési kérdések meg­oldásában aktiv részt vesz a szociáldemokrata párt. Hiszen Waldow közélelmezési államtit­kár al-államtitkár gyanánt maga mellé vette a szocialista Müller Ágostot. Müller pályájá­nak elején kertész volt Svájcban, majd egy kis svájci városban fogyasztási szövetkezetet^ alapított a munkások számára. Ekkor magán­úton elvégezte a középiskolát, majd diplomát szerzett egy svájci egyetemen. Al-államtitkárrá történt meghívása előtt a német szocialista fogyasztási szövetkezetek hamburgi központ­jának volt igazgatója Müller. De Müller pártja mégis elégedetlen. A memorandum arra utal, hogy « zugkereske­delem uzsoraárakon tetszőleges mennyiségben szállít hatóságilag rekvirált élelmiszereket. A közélelmezési hivatal a szállítási nehézségekre hivatkozva szabta meg hét fontban a heti bur­gonya-kvótát, de a zugkereskedelem játszva győzi le az állítólagos szállítási nehézségeket. A közélelmezési hivatal energikus és szakava­tott munkája könnyen biztosithatna hetenként tiz font burgonyát a városi lakosságnak, ami nagy dolog volna most, amikor a szegényes husadagok is elmaradnak és csak a jómódúak tudnak húshoz jutni a zugkereskedelem utján. Azonfelül a termelők érdekeinek egyoldalú méltánylásával is megvádolia_ a közélelmezési hivatalt a memorandum, amely a hibák hala­déktalan orvoslását végzetes jelentőségű élet­kérdésnek mondja a német népre nézve. A szociáldemokraták idáig még nem tud­ták elérni a memorandumban kifejtett kíván­ságok teljesülését és igy valószínű, hogy a berlini községtanács elé terjesztett béke-indit­vf'my csupán a közélelmezési hivatal reorgani­zálását akarja elérni. Hiszen Scheidemannék igen jól tudják, hogy a legközelebbi hetekben, vagy hónapokban süket fülekre találna a leg­méltányosabb német békeajánlat is. A szociáldemokraták és a velük szövetsé­ges polgári pártok egyszersmind erélyes akciót indítottak a porosz választójogi reform gyors megvalósítására. A választójogi javaslat jelen­leg a porosz urakházának bizottsága előtt van. 1 bizottság huszonhét tagja közül nyolcan visel­nek hercegi címet és Ilertling mégis azzal pró­bálkozik, hogy az urakháza utján kényszerítse engedményekre a porosz képviselőház konzer­vatív többségét. A szociáldemokraták végleg megunták a másfél esztendős sikertelen takti­kázást és most energikusan emlékeztetik a kancellí' :l arra, hogy ígéretet tett a porosz képviselőház feloszlatására. Hertting fentartja méretét, de a katonai helyzet következtében nem túrija most időszerűnek az uj választó­nk kiírását. Scheidemanif és pártja azonban m akarnak ujabb haladékot adni. Egyre va­lószínűbb tehát, hogy már a _ közel jövőben r.gilt összeütközésre kerül a sor a birodalmi yülés többsége és a német kormány között. \ töhhsét, hangulatára igen karakterisztikus dumann Frigyesnek tegnap megjelent cikke, '."aumann iitan kimondja, hogy a kancellár teljesen t ' f b:r és egészen tétlen a külpoli­tika é (> nlitika minden nagy problémá­jával szemlén, Payer alkancellár mai beszéde megpró­bálja lecsillapítani a kiélesedett hangulatot. A beszéd gondolatmenete egy darabig párhuza­mosan halad Solf államtitkár minapi beszédé­vel, de világosabban konkretizálja a német békefeltételeket. A német gyarmatok vissza­szolgáltatása ellenében a német kormány a nyugati fronton megnyugszik a status quo helyreállításában, de a feleli békét végleges­nek tekinti és nem bocsátja az ellenséges ha­talmak jóváhagyása alá. A nemzetközi döntő­bíróságot német kezdeményezésnek mondotta az alkancellár és elfogadja a leszerelés elvét is, ha azt kiterjesztik a tengeri haderők re^J^a­ycr beszédének hangja nem éppen szerencse^ de tételes részében engedékenyebb mindet idáig elhangzott német hivatalos nyilatkozatnálj Félek v Pártvezérek és szakszervezetek a biro­dalmi kancellárnál t — A Pesti Napló tudósítójától — Berlin, szeptember 12. A birodalmi gyűlés többségi pártjainak képviselői ma pártközi megbeszéléseket foly­atattak egymással. Politikai körökből' vett ér-5s szerint szó sincsen határozathozatalról, hanem a pártok vezérei egymással eszmecse­lét kívánnak folytatni a jelenlegi politikai helyzetről. A legközelebbi napokban azután a birodalmi kancellár egyenként fogja fogad­ni a pártvezéreket. A Germánia megállapítja, hogy téves az a vélőlény, amely szerint a pártközi bizottság egybehivása összefüggésben áll a legutóbbi háborús jelentésekkel. Erről szó sem lehet, mert a pártközi bizottság tag­jai fesztelen és nem kötelező megbeszélésre ülnek össze. A megbeszéljek semmiféle hi­vatalos jellege nincsen és a bizottság kötelező határozatokat annál kevésbbé hozhat, mint­hogy a birodalmi gyűlés ez idő szerint szüne­tel. Éppen azért tartják meg a pártközi ülést, mert a birodalmi gyűlést ez idő szerint nem hívják egybe és a pártvezérek szükségét érzik annak, hogy a függő kérdésekről tanácskoz­zanak. A szakszervezetek Vezérlő bizottságát a birodalmi kancellár legközelebb szintén fo­gadni fogja. A szakszervezetek a kancellárt élelmezési kérdésiekről és a választójogi javas­latra vonatkozó tárgyalásokról akarják interpellálni. A birodalmi kancellár kikötőt! hogy a konferencián jelen legyenek a hadügy-1 minisztérium képviselői és az egyes kérdések tekintetében illetékes állambiztosok. Dr. G. K Lansdowne uj békeakcióra készül Bécs, szeptember 12. Kopenhágába érke­zett londoni magán jelentések szerint Lans­downe uj békeakciója van küszöbön, a lord csak be akarja várni Lloyd George beszédét. Egyébként Lansdowne lord már ^közölte Ce­cil lorddal és Lloyd Georgeal, hogy az angol nép elvárja, hogy Solf német államtitkár be­szédére békülékeny és őszinte választ adjanak. Bées, szeptember 12.- Nagy feltűnést kelt a üaHg Mail jelentése, amely szerint Angliában a békemozgalom állandóan erősödik. Az országot röpcédulákkal szólítják fel, hogy tömegaláiráso­kat gyűjtsenek és lámogassétk Landsdovnc lord béke politikáját. Különösen feltűnő arányokat ölt a békemozgalom a munkásságban cs a szakszer­vezetekben. Ezzel párhuzamosan folyik hiteltúr­deinlő információ szerint a békemozgalom az an­gol hadseregben is. Wilson nem jön Európába A ^Pesti Napló tudósítójától — Amsterdam, szeptember 12. Egy fícu/er-jelentés szerint a londoni ameri­kai nagykövetséget felhatalmazták annak kijelen­tésére, hogy mindama jelentésekből, hogy VWhw elnök a háború alatt látogatást jog tenni Európáik ban, egy szó sem igaz. ([.) Jj EJvonuít a spanyol nátha A tiszti főorvos a főváros kSiejíszsigügyéröl Az utóbbi időben aggasztó hírek terjedtek el a fővárosban a spanyolnátháról. Széltében-hosszá­ban beszélték, hogy az orvosok által jóindulatú­nak deklarált különös betegségnek több halottja van, ami annál nagyobb veszedelem, mert a be­tegség járványszerük s pusziit Budapesten. Tudó' sitónk ezért felkereste dr. Szabó Sándor udvari ta< nácsost, a főváros tisztifőorvosát, aki a nyugtalan nitó hírekre vonatkozólag a következő nyilatkoza­tot tette: — Eltekintve attól, hogy itt-ott .spöradikuí esetek fordulnak még elő, az úgynevezett spanyol­nátha Budapesten megszűntnek tekinthető. Nálunk egyébként sem lehetett járványról beszélni. A megbetegedések sohasem emelkedtek annyira, hogy a betegség a járvány jellegét öltötte volna; Emellett Budapeslen spanyolnátha következtében egyetlen egy haláteset sem fordult elő, sőt sulyo^ sabb következménye sem volt a megbetegedések­nek. Annak, hogy a közönség körében olyan hí­rek terjedtek el, mintha a spanyolnáthában töb­ben meghaltak volna, szintén meg van a magyará­zata. Tulajdonképpen egy influenzás megbetege< désisel álltunk szemközt, amelyet a laikusok néha az influenzával, néha a tüdőlobbal zavariak összc< A spanyolbetegséggel kapcsolatban a főváros jelenlegi közegészségügyi állapotairól is nyilatko^ zott a tiszti főorvos. — Budapest közegészségügyi állapota — ugy< mond — ezidőszerint olyan jó, amilyen régen nem volt. Ha a mult hónapi közegészségügyi álla­potról beszámoló kimutatást tekintjük, akkor meg kell állapitanunk, hogy ilyen kedvező kimutató­*sunk és ilyen kedvező eredmény évek óta nem volt már. Természetesen azonban, hogy már szép-* temberben és különösen októberben meg novenn berben a fertőző megbetegedéseknek emelkedés!) szükségképpen az idén is be fog következni. A megfelelő óvintézkedéseket azonban, ugy mint a múltban, most sem mulasztjuk el. — Budapesten járványról ezidőszerint nincS szó. A nyáron sem volt semmiféle járvány. A tas vasszal vonult el feleltünk egy hulláma a kanya< rónak, de ez is olyan végtelenül enyhe volt, amire Budapesten eddig nem volt példa. A nyári hóna­pokban egyes bél hentesetek, fordultak elő, voll néhány vérhas eset is, ami a rendszertelen élettel, a aok gyüniölcsevéssel van összefüggésben. A bajt főképpen azonban a katonaság hurcolta be. Né-f hány tifusz-eset is volt, különösen az invázió kő, vetkeztében. Különösen a környékről, elsősorban Csepelszigetről szállították ide a betegeket. Ezeket itt izoláltuk, aminek azt köszönhettük, hogv a bes tegség elterjedése meggátolható volt. Egyébként is a szomszédos községek most már külön kocsin és megfelelő őrizettel küldik be a betegeket. (Telefon és távirati jelentések) A volt cárnét és négy leányát megölték a bolsevikiek London, szeptember 12. (Reuter.) A Daily Express értesülése szerint a volt cárnét. ést négy leányát a bolsevikiek megölték. Az özi végy anyacárnét is megtámadták nemrégen, a feketetengeri flotta tengerészkatonái azon­ban megvédelmezték és utána két hétig tarló harcot vívtak a vörösgárdistákkal, akiket vé-: gül legyőztek.-Az anyacárné most biztos he-. lyen,jma-Királyválasztás Finnországban A tróujelölt Frigyes Károly hesseni herceg í. .. HÁsingfors, szeptember 12. Hivatalosan közlik: Miután az országgyűlés megkereste a kormányt, tegyen előkészítő intézkedéseket, hogy az országgyűlés lehető legrövidebb időn belül királyt választhasson, a kormány ennél­fogva rendkívüli küldöttséget küldött Német­országba, hogy megtudja, hajlandó lenne-e Frigyes Károly hesseni herceg Finnország ko­ronáját elfogadni. A herceg, aki gondolkodási időt kért, hogy tájékozódjék Finnország ^vi­szonyai felől, hétfőn kijelentette a küldöttség^ nek, hogy hajlandó a jelölést elfogadni. Az' országgyűlés szeptember 26-án fogja királyválasztó gyűlését.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék