Pesti Napló, 1918. október (69. évfolyam, 229–255. szám)

1918-10-01 / 229. szám

7:2 PESTI NAPLÓ , 1918. október L Ez ma a helyzet. Malinovékra elhárítha­tatlan­ul hatott az entente terrorizmusa. Vi­szont sürgős volt a dolog az ententenek­ is, amely ha nem is békét, de fegyverszünetet adott, hogy­­így befejezett helyzetet teremtsen és változhatatlan tények elé állítsa a bolgár királyt és a bolgár hadsereget. Az ententenek két okból is volt ez sürgős. Gyors diplomáciai eredményt akart produkálni, azonkívül előre­haladó csapatait meg akarta kimúlni attól az embertelenül kegyetlen terepszakasztól, amely most várt volna rájuk. A monarkia Németországgal együtt az eseményeknek ezt a legújabb fázisát is vál­tozatlan éberséggel figyeli. Sikerült elháríta­nia a balkáni események esetleges katasztro­fális következményeit, másrészt a legkomo­lyabb elhatározással és fegyveres erejének még mindig ép és intakt hatalmában törek­­szik a mielőbbi tisztességes békekötésre. K­is lárai mm® a helyzetről A harctéri események hírére egyre na­számban érkeznek a fővárosba a füg­getlenségi képviselők, akik este egészen meg­töltötték a pártkört. Először jelent­ meg ma közöttük távolléte után gróf Károlyi Mihály, meleg ovációban részesítették és megbeszélték vele a helyzetet. A pártban remélik, hogy na­gyon rövid időn belül sikerül összehivatni a képviselőházat; a szükséges aláírások már biztosítva vannak. A Pesti Napló munkatársának alkalma volt a pártkörben beszélni gróf Károlyi Mi­hályisal, a párt vezérével, aki ma a politikai érdeklődés központjában áll. Gróf Károlyi Mi­hály többek közt a következőket mondotta: — A külpolitikai helyzetről, különö­sen annak konkrét részleteiről érthető okokból nem beszélhetek. Szükség van arra, hogy az ország megértse az idők járását, meg kell teremtenünk azt a han­gulatot, mely a jövő fogadtatásához szük­séges.­­— Ami a belső politikát illeti, viszont nyilvánvaló, hogy ez teljesen összeforrott­aan a külső politikával s minden azon fordul meg, hogy a külpolitikában mire határozzuk el magunkat. Kellő külpoliti­kai programm­ nélkül a belső politikában sem tudunk megmozdulni. Minden ma­gyar problémai: a választójogi kérdés, az ország demokratizálása­­, az egyéb belső reformok ügye a kü­lső politikától függ, tehát ennek kereteit kell elsősorban meg-­ szabni. Külpolitikai állásfoglalásom nem változott: megegyezéses, pacifista szelle­mű béke, ugyy amint Wilson vázolta — a kibontakozás keresésének ezek az alap­feltételei. — Minél­­ gyorsabban haladunk a megegyezés útja felé, annál nagyobb szol-­­­gálatot teszünk az országnak; minden késlekedés óriási felelőséggel jár ma. A magyar függetlenségi kérdést pedig­ be kell kapcsolni a világ problémái közé; oda kell vinni a béke asztalához, mert a­ ma­gyar probléma épp úgy rendezést és meg­oldást kíván, mint a többi nagy kérdések, egészséges fejlődését szintén csak akkor láthatju­k biztosítottnak, ha az egész világ garanciájára hatírozhatjuk. A pártközeli beszéltek arról, hogy a munkapárt ismét koncentrációs terveket lan­szíroz; ezeket a kísérleteket sem egészségesek­nek, sem hosszú életűeknek nem tartják. Il­re járt, hogy a legközelebbi napokban gróf Ká­rolyi G Mihály Bécsbe utazik, és audiencián jele­nik meg a királynál. A körben sokáig együtt­­maradtak a­­párt tagjai! II. Ö összehívaták a képviselőtu­zat Wekerle tanácskozásai — Wekerle Károlyinál — Tisza a királynál — A Károlyi-párt akciója a Ház összehívására — A Bizony-párt Wekerle­eil CK — Andrássy, Apponyi, Esterházy, Károlyi audienciája A politika eseményei A külpolitika izgalmas változó esemé­nyeire megmozdultak a pártok és alaposan megmozdult, szinte megrendült a belső poli­tika is. A tegnapi vasárnapon egyszerre meg­élénkültek az összes pártkörök, közben Bécs­ben audienciák voltak és Budapesten fontos tárgyalások, miiniszteri tanácskozások és mind olyan egyéb jelenségek mutatkoztak, amelyek csak a legnagyobb horderejű politikai esemé­nyeknél szokásosak. A vasárnap folyamán a király hosszabb kihallgatáson fogadta József főherceg vezér­ezredest, akinek kihallgatását szintén a béke­kérdéssel hozzák kapcsolatba. Hosszabb audiencián volt tegnap a királynál gróf Tisza István is, aki részint boszniai küldetésé­ről tett jelentést a királynak, részint is­mertette álláspontját a macedón fronton tör­tént események által megváltozott külpolitikai helyzetre vonatkozólag. Gróf Tisza István tár­gyalásokat felújított gróf Burián külügymi­niszterrel, báró Spitzmüller közös pénzügy­miniszterrel és gróf Wedel német nagykövet­tel. A mai nap folyamán Wnkelhauser Károly horvát miniszert fogadta kihallgatáson a király. A Károlyi-párt köréből eredő információk szerint a király a napokban kihallgatáson fogja fogadni a pártok többi vezetőit is, azo­kat, akikkel előzőleg Wekerle Sándor minisz­terelnök már tanácskozott. E szerint a minisz­terelnök előterjesztésére a király a legköze­lebbi napokban kihallgatáson fogadja gróf Andrássy Gyulát, gróf Apponyi Albertet, gróf Esterházy Móricot és gróf Károlyi Mihályt. Gróf Károlyi Mihály tegnap érkezett meg Kolozsvárról Budapestre. Fogadtatása a nyugati pályaudvaron igen lelkes volt, egy tüntetés volt ez, mely Károlyi mellett és a béke mellett szólt és amely az ő esztendők óta követett pacifista po­­litikájának volt ünneplése. A nagy tömeg élén, amelyben egyformán képviselve volt a független­ségi párt, a szocialista párt, a radikális párt és a feministák küldöttsége. Hock János üdvözölte gróf Károlyi Mihályt, aki állandó éljenzéstől meg­szabva válaszolt. — A cselekvés órája ütött! — mondotta gróf Károlyi Miháll­y — meg kell teremte­nünk a magyar békét, az igazán pacifista békét. Ember és magyar érdek ez a béke, amelynek megalapozásához mindenekelőtt az szükséges, hogy kikorr eddig oly botorul vezettek bennünket, azonnal pusztuljanak helyükről. Nem vágyódunk mi az ő megpisz­kolt bársonyszékeikre, de követeljük a ma­gyar­ nép számára, hogy a béke megteremté­sekor beleszólása legyen a jövőbe. Békét, demokráciát, függetlenséget, perszonál­uniót követelünk. Békésen akarunk élni az egész világgal, nem akarjuk más fajok, vagy né­pek rovására fejlődésünket Megegyezést, megértést keresünk ellenségeinkkel, épp úgy, mint idegen nemzetiségeinkkel. Telje­sen demokratikus és tel­­jesen független Ma­gyarországot akarunk. A magyar demokrá­cia és a magyar függetlenség ügyéből euró­pai kérdést fogunk csinálni! A Károlyi-párt tegnap, vasárnap este­ hét óra­kor bizalmas értekezletet tartott. Gróf Károlyi Mihály, aki a délután folyamán két óra hojszáig tanácskozott Wekerle­­Sándor miniszterelnökkel, referált a Wekerlével folytatott tárgyalásairól és konstatálta, hogy a függetlenségi párt még soha ily fontos értekezlette­l a határozatra nem gyűlt össze, mint a nemzet­i sorsdöntő óráiban. Majd­nem az összes párttagok felszólalásai után elhalás­rozták, hogy szükségesek tartják a képviselőház azonnali összehívását. N­os­, állandóan permanens óiában maradtun­k, minden tetc összejövetelt tartato­ztak, mert elkövetkezett az i«,« a békéért, a de­mokráciáért, a nem­zeli füg3®É«^égért és a perszonál unióért való cselekvésiét Ma este is nagy számban gyűltek össze a­ pártkörben a függetlenségi párt tagjai, élesen ká-t fakadtak a kormány pártja ellen, amely tétlen ezekben a nehéz órákban, a cenzúra ellen, amely soha ilyen kíméletlenül nem dolgozott, mint most. A Ház összehívására vonatkozó évet köz­ben már terjesztik az összes pártok között és megvan rá a remény, hogy hamarosan meg­lesznek a szükséges aláírások. .. Bizony­ párt is állást foglalt Wekerle ellen, a kormány ma­gatartása miatt. A kormány mindeddig nem tett lépéseket a Ház összehívására vonatkozó­lag, de megvan a valószínűség­e, hogy a Házat mégis rövidesen össze fogják hívni. Bécsi tudósítónk telefonozza: Unkelhaeuser Károly horvát miniszter kihallgatáson jelent meg a királynál, akinek jelentést tett tárgyalásb­o­zról. Döntés a báni kérdésben még nem történt A leitet mitlitt elit Hussarek külpolitikai­ nyilatkozata — Fordu­lat a boszniai kérdésben — Az osztrák dele­gáció ülésezése Bécs, szeptember 30 A képviselőház a külpolitikai események je­­gyében kezdi meg ülésszakát. Báró Hussarek mi­niszterelnök programmbeszéde folyamán gróf­ Burián külügyminiszterrel egyetértésben megszö­vegezett külpolitikai nyilatkozatot fog­ tenni. A pártok részéről a holnapi ülésen előterjesztendő sürgős interpellációk legtöbbje a külpolitikai ese­ményekről és a délszláv kérdésről fog szólni. Né­­hány párt a béke mellett való nyilatkozatra ké­szül. A pártelnöki konferencia elhatározta, hogy­ ez alkalommal két politikai vitát tartsanak, egyet a miniszterelnök nyilatkozatáról, a másikat a sür­gős interpellációk alapján. A pártok viszonya a kormányhoz kevéssé vál­tozott. Báró Hussarek a németeknek júliusban adott ígéretekből az utolsó pillanatban a cse­nor­­szági közigazgatás kettéválasztását valósította meg. A németek azonban nem nyugosznak, míg bizo­nyosságuk nincs arra, milyenek a kormánynak az alkotmányreformra vonatkozó tervei. Hussarek a németeknek ismét kijelentette, hogy ragaszkodik az egységes államhoz és az eg­yes nemzetiségek óhajának önkormányzati tervekkel kíván eleget tenni. A bizalmatlanság másik oka Hussarek kon­­ centrációs minisztériumra vonatkozó terve, amely­ elbukott ugyan, de hír szerint Hussarek fentartja.­ A németek kijelentik, hogy ez idő szerint ilyen­ minisztériumban nem vehetnek részt. A csehek és a délszlávok megmaradnak visszautasító magatar­­­tásuk mellett. A lengyelek a Galíciára vonatkozói követeléseket sürgetik. Az ukránok az ellenzéken vannak. A boszniai kérdésben parlamenti körök tudo-­­mása szerint az utóbbi napokban fordulat állott­ be. A legutóbbi megbízható hírek szerint arról a­ tervről tárgyalnak, amely Bosznia-Hercegovinát, autonóm részként Horvátországhoz kívánja csa­tolni. Közben gróf Tisza utazásáról visszatérve,­ kifejtette a magyar kormány előtt azokat a nehéz­­­ségeket, amelyekre ez a megoldás a délszláv lakos­­­ságnál találna. Az említett körök szerint egyelőre­ arra fognak szorítkozni, hogy Horvátországnak' Magyarországhoz való viszonyát az önkormányzati­ alapon kifejlesszék és esetleg későbbi időpontban­' csatolják Boszniát és Hercegovinát Horvátország­­­hoz. Hir szerint Hussarek erről az új fordulatról­ is felvilágosítást ad majd holnap. A képviselőházzal párhuzamosan az eredeti tervi szerint a delegációnak is ülést kellett volna tar-­ tania. A pártelnökök mai értekezletén dr. Häuser a delegáció elnöke közölte, hogy az osztrák dele­­­gáció hadügyi bizottságát október 14-ikére hívták­­ össze. A többi albizottság és a plénum egybehívá­­­sáról még semmit sem lehet hallani.

Next