Pesti Napló, 1919. március (70. évfolyam, 52–76. szám)

1919-03-01 / 52. szám

Budapest, 1919 70-ik évfolyam, 52. szám­ | TV_ Szombat, március ] ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre 88 kor. — UIL Fél évre __ 44 c _ « Negyedévre 22 « — « Egy hóra._ 7 « 80 c Egyes szám ára: Budapes­ten, vidéken és a pálya­udvarokon 30 fillér. PESTI NAPLÓ Terjed a bolsevizmus a francia hadseregben Ultimátum a kormányhoz . A Mackensen­sereg felszerelését megvették a lengyeleknek Berlin, február 28. (Saját tudósítónktól.) Berni jelentés szerint a francia hadsereg vezérei közölték Foch tábornok­kal, hogy nem vállalnak feltétlen kezességet csapa­taik megbízhatóságáért. Foch értesítette erről a francia minisztertanácsot és közölte, hogy azt re­méli, hogy sikerülni fog a rendet helyreállítani, ha a munkásság az országban nyugodtan fog visel­kedni. A francia munkásság hangulata ugyanis nagyon forradalmi. Az egész országban munkás­bizottságok alakultak, amelyek a katonabizot­tságok­kal arról tárgyalnak, hogy a kormányhoz ultimá­tumot intézzenek, amelyben rövidre szabott idő alatt a leggyorsabb leszerelést és a békekötést kö­vetelik. Számolni lehet azzal, hogy március elején Parisban nagy horderejű események fognak bekö­vetkezni. Spaaból érkező jelentés szerint a fegyverszüneti bizottság szóbeli kérdésére a franciák közölték, hogy a francia csapatoknak a Rajna balpartjára való visszavonása a Mannheimban kitört zavargá­sokra vezethető vissza. Nem akarták ugyanis, hogy a rendfentartásra érkező német csapatokkal a franciák találkozzanak. Már forrásból azt az értesülést kaptam, hogy a megszállt területen lévő francia katonák között a bolsevizmus­­ roppant elharapózott és mindjobban terjed. Először csak­ egyes katonák lázadtak fel, azután egész osztagok szegültek ellene felebbvalóik parancsának. Egyes ezredekben most már teljes anarkia uralkodik. A spartacus-agitátoroknak min­denütt könnyű dolguk volt. Strassburgban a börtö­nök zsúfolva vannak a fellázadt katonákkal. El­rettentésül több katonát italáriak­ter agyon­lőnek. A spaai fegyverszüneti bizottság jelenti: Ham­merstein tábornok jegyzéket nyújtott át Nudant francia tábornoknak, amelyben a német kormány aziránt keresi meg a francia kormányt, hogy tiltsa el a budapesti francia követséget attól, hogy Ma­ckensen hadseregcsoportjának Magyarországon ha­gyott hadfelszerelési tárgyai megvásárlásában részt vegyen. A német kormány ugyanis megtudta, hogy a lengyelek a budapesti francia képviselet út­ján német fegyvereket és muníciót vásárolnak. Bár a német kormány egyetért abban, hogy Lengyelor­szágot a bolsevizmus ellen támogatni kell, mégis feltétlenül biztosítékot akar afelől, hogy ezeket a fegyvereket nem fogják Németország ellen fordí­­tani. A Magyarországgal kötött egyezség értelmében különben is kifejezetten csak Németország jogosult a hátrahagyott fegyverek felett rendelkezni. Nudant tábornok nem tudott semmit az ügy­ről, de kétségbe vonta, hogy az entente elismeri Németországnak ezekhez a fegyverekhez való jogát. Hammerstein tábornok utalt arra, hogy Te­mesvárt, Zimonyban, Zágrábban és Belgrádban 200 német tiszt és 4000 katona van fölöttébb szomorú helyzetiben. Sokan közülök az élelmiszerhiány és a nyomorúságos lakásviszonyok miatt elpusztulnak. Kérte, hogy a német katonákat azokkal a német vonatokkal, amelyek a szerb hadifoglyokat haza­szállítják, küldjék vissza Németországba. Nudent megjegyezte, hogy más oldalról ha­sonló értesítéseket kapott és reméli, hogy az ügy­ben minél hamarább választ adhat. Berlin, február 28. (Saját tudósítónktól.) Anglia és Franciaország között péntek óta csaknem teljesen szünetel a vas­úti forgalom. A kevés számú vonat a legszigorúbb ellenőrzés alatt áll. Ennek oka az, hogy az angol katonai hatóságok szoros összeműködést fedeztek fel az angol és francia munkásszervezetek között. Az angol katonák égész, soránál forradalmi írások 1­at találtak. Ezeket a k­ottákat staldrink­tel agyon­lőtték. A francia és angol vezérkar közös vizsgáló­bizottságot alakított, amelynek az a feladata, hogy szembeszálljon a mindkét hadseregben mutatkozó forradalmi üzelmekkel . Megnyalnak az iskolák (hl) Az iskolákat becsukták, mert nem volt szenük. Mire a gyerekek otthon vakációztak. Il­letve otthon fáztak. Mert otthon sincs szén. De ha már fáztak gyerekeink, legalább nem ta­nultak. És ez is valami. Szerencsés ifjú nemze­dék, mely ily szerencsétlen időben születik s mely annyit szünetelhet. Apáitok, a boldog béke szülöttei, nem voltak ilyen szerencsések, mert hátukon iskolatáskával, az évnek szinte háromszáz napján esőben és hóban, szélben és viharban baktattak bezzeg az iskola felé. így kitanultak a ti kopaszodó apástok, kedves gyerekek, igy kiművelődtek, Így kipal­lérozódtak, — bizony. S mi lett a vége a sok humánus meg reáltanulm­ánynak. Háború lett a vége: lövészárok, farkasverem, fojtó gáz, óriási ágyú, repülőről dobott bomba, bordák közé illesztett bajonet közelharc néven s egyéb leleményességek, valamint kellemességek. Ezt cselekedték, a gyermekek, a békében békésen nevelt apák. S ha ők ezt cselekedték, várjon mit várhatunk tőletek, drága háborús nebulóink, kiknek háborús iskolakerülésben telt el szinte egész ifjúságuk? Majd kórház lett az iskolátok, míg nem a szülők, főigazgatók, aligazgatók fekete császárkabátos deputációja jelent meg a Mborus sokérdokos minisztere előtt s nagy nehezen megmagyarázta az arany­tallér fölött kimeredő viaszfejnek, hogy a gye­rekeket taníttatni kell. Mire az aranygallér bólogatása lehetővé tette, hogy az iskola ismét átadassék eredeti rendeltetésének, akkor be­állt az a jó szénhiány, a gyermekek öröme, melynél fogva az iskolát újra be kellett csukni. így nőttek fel a mi kedves csemetéink is­kola nélkül, apa nélkül, tej nélkül, hús nélkül, rossz kenyéren, hideg lakásban. Ellenben ko­rán megtanulták szegénykék az élet gyakorlati ismeretét, mert a boltok előtti ácsorgás olyan életforma, mely a kiskorút gyorsa­n avatja fel nagykorúvá. Mire holnap megnyílnak­ az iskolák. Nem becsüljük túl az iskolák művelő hatását. Kevés okunk van rá a háború után. De mégis bizo­nyos megnyugvással és örömmel tölt el a tu­dat, hogy az iskola ezen hal, ha ugyan kevés végeredm­énynyel gyakorolt, de mégis csak ere­dendő nevelő hivatásának adatik á. A római Forumon Janus geminis szenté­lyének kapuit háborús időben kinyitották, el­lenben békében becsukták. A mi iskolánk is ilyen symbolum, melynek azonban épp for­dítva, csukott ajjai jelentik a háborút, ellen­ben a nyitott kapuk a rajtuk keresztül vonuló zajos, dalos diáksereggel jelentik a békét, a rendet és minden ő áldott intézményeiket. Ezért tölt el a megnyílt iskola oly tiszta örömmel, mintha a láthatár peremén legalább is sósperecet, kiflit, zsemlyét vagy omlós, illatos jó kenyeret pillan­tottak volna meg ként idő szemeink. És most még csak egy vágy sikolt a szo­rongó kebelből, hogy az iskola ajtait ezentúl, csakis a vakációk és szünnapok boldog alkal­maikor csukják be. Soha máskor. Háború miatt nem, de új forradalom miatt sem. Soha, so h­a többét SZERKESZTŐSE KIADÓH­IVATA Budapest, Rákóczi-út TELEFON: József 62— 62—81, 62—32, 62— 62—34. Nyomda: 54— Felelős szerkesztő: József 62—3&­­?az Aratósági József 62-Li 18. 30, 33. •36. Hétszázharmincöt mandátum Törvény a nemzetgyűlési választásokról A pénteki minisztertanács tárgyalta Nagy­ Vince belügyminiszter és a szakreferensek elő­adásában az alkotmányozó nemzetgyűlés tagjainak választásáról szóló javaslatot A nemzetgyűlési tagjainak szám­a 418 lesz. Ebből a meg nem szál­lott területre körülbelül 235 mandátum esik. A mandátum tartama két év A választás az arányos képviseleti rendszer alapján történik. Az alkotmányozó nemzetgyűlés tagjait válasz­tási kerületenkint választják. Minden kerület szék­helyén választási hivatalt állítanak fel A szava­zás községeinkint, szavazatszedő bizottság előtt tör­té­tik. A jelölési ajánlatot írásban legkésőbb a válasz­tás napját megelőző tizenötödik napon kell a vá­lasztási hivatal elnökének átadni. Egy jelölési ajánlatban nem ajánlható több jelölt, mint a­hány képviselő választandó az illető választási kerület­ben. A jelölési ajánlatot legalább 500 olyan válasz­tónak kell aláírni, akik az illető kerületben bírnak választójoggal. A jelölési ajánlatban a pártállást és a jelöltek személyi adatait fel kell tüntetni. A je­lölési ajánlatban pótjelöltek is ajánlhatók. Egy választó ugyanarra a választásra vonatkozó­­lag csak egy jelölési ajánlatot írhat alá. Minden jelölt csak egy választási kerületben lehet jelölt és mint ilyen, csak egy lajstromban szerepelhet. A szavazólapon az összes lajstromokat sorshúzás út­ján meghatározott sorrendben kell elhelyezni. Az utolsó oszlopokba kerülnek az egyedüli jelöltek. A választókat reggel nyolc órától esti nyolc óráig kell szavazásra bocsájtani. A választó a szavazólap átvétele után a szava­zófülkébe megy, ott kifejezésre juttatja szavaz­­­tát, a szavazólapot elhelyezi a borítékba. A fül­két elhagyván, a lezárt borítékot az elnöknek át­adja, aki azt az urnába teszi. A szavazás úgy tör­ténik, hogy a választó a fülkében a lajstrom fe­letti üres négyszögbe egy keresztet tesz. A vá­lasztási hivatal legkésőbb a szavazás napját követő negyedik napon kezdi meg a szavazólapok meg­számlálását. Miután az eg­yes lajstromokra eső érvényes szavazatok összege megállapítást nyer, következik annak megállapítása, hogy az egyes lajstromokra hány mandátum esik. A mandátu­mokat a lajstromok (pártok) között a rájuk esett szavazatok arányában kell felosztani. Ennek kiszá­mítása a belg­a rendszer szerint történik. Az alap­gondolata a rendszernek az, hogy egyik párt se kaphasson további mandátumot, amíg egy másik párt több szavazatára mandátum nem jutott. A nemzetgyűlési választásokat a miniszterta­nács április ötödikére és hatodikára tűzte ki. A volt miniszterek felelősségre vonása A pénteki minisz­tertanács elfogadta az igaz­ságügyminiszternek a Tisza- és Wekerle-kormá­nyok tagjainak a háború okozásáért és folytatá­sáért való felelősségre vonására, a miniszterek közönséges bűncselekményeinek rendes bírói útra terelésére, a bírói és bírósági jegyzői státusrende­zésre vonatkozó törvényjavaslatait A hercegprímás és az esztergomi káptalan hűségesküje Csernoch János hercegprímás és titkára, dr. Lepold, akik a hűségesküt már korábban letették, ma Budapestre érkeztek, hogy újból le­tegyék a hűségesküt Vass János vallásügyi minisz­ter kezébe. Az esztergomi székeskáptalan pedig ma tette le a hűségesküt a népköztársaságra dr. Majláth Ferenc kormánybiztos előtt . Mis­kolcról jelentik. Csütörtökön megjelentek Rei­singer Ferenc kormánybiztosnál Miskolc római katolikus plébánosai, a görög-keleti plébános, a minorita-rend, továbbá a római katolikus segéd­lelkészek és felesküdtek a népköztársaságra

Next