Pesti Napló, 1919. április (70. évfolyam, 77–102. szám)

1919-04-06 / 82. szám

4 Vasárnap PESTI NAPLÓ 1919. április 6. Vasáraap délután toborzó felvonulás lesz az Andrássy-uton« Proletárok! Mindenki ott legyen! MTW» 9 Vörös Hadsereg szemezése Vasárnap — a proletárság ünnepe A hadügyi népbiztosság a Vörös Hadsereg toborzására vonatkozóan a katonai toborzó bi­zottságokhoz a következő rendeletet küldte: A toborzó bizottságok munkájának, egy­séges intézésének, ellenőrzésének és a Vörös Hadsereg egységes szerveresének céljából az ország minden toborzó bizottsága köteles áp­rilis hó S-ig a hadügyi népbiztosság VI. osz­tályához (Budapest, Disz-tér 1.) táviratilag jelenteni: 1. A toborzó bizottságok működésének helyet 2. Ki vezeti a toborzást? 3. Hány embert loboroztak a táviját fel­adásának napjáig? 4. A toborzott katonákat mely városba irányítják felszerelés céljából? Mindazon toborzó bizottságok, amelyek a rendeletet meg nem tartják, illetve távirati jelentéseiket a hadügyi népbiztossághoz be nem küldik, mint illetéktelenek és a forra­dalmi kormányzótanács tudtán kivül tobor­zók ellen a forradalmi kormányzótanács szi­gorú eljárást fog indítani. A bejelentést csak azok a bizottságok eszközük, amelyek a Vö­rös Hadsereg számára toboroznak, a vörös őrség számára toborzó bizottságok nem je­lentenek. A hadügyi népbiztosság. A toborzás ünnepe A toborzás vasárnapi ünnepnapján fel fogják szólítani a dolgozó munkás tömegeiket, hogy álljanak be a Vörös Hadseregbe, amely a munkást és a mun­kát egyaránt felszabadítja a kapitalizmus gonosz uralma alól. A toborzáskor beszédeket fognak tar­tani aról a hatalmas diadalról, amelyet az elnyomott proletariátus aratott a tőke felett. Páratlan ünnep­ség lösz ez, amelyhez f oghatót még nem láttak Buda­pest utcáin. A toborzás egész délelőtt tart. A régi katonai paTádék helyett öntudatos ünnep lesz ez a holnapi és a proletárság saját erejének ünnepét fogja ülni. Az uj életre ébredt proletármilliók lel­kében hamar meg fog fogamzani a szó, amelyet "hallanak majd ás az öntudatos i.Toletárhadsereg al­kalmasint sok-sok katonával fog szaporodni, hogy diadalra vigye a dolgozók ügyét. A vasárnapi felvonulásnál a millenniumi otz­ilopmál Weltner Jaikab és SfamueUjf Tibor eívtárs, jaz Operánál' Babinovits József elvtáT®, az Oktogon­nál Pajor Rudolf elvtár« fognak beszédet tartani. A i felvonulás ezeken a helyeken arra az időre, amig a szónokok beszélnek, meg fog állani. A menet vasár­nap délután két órakor indul el a budai Lánchíd­főből. Piros zászlókat vivő leányok, katona- ós cigányzenekarok, munkásdaMrdák és feldíszített autóik vonalnak majd végig a Fürdő-utcán és az Andrássy-utcn. Fél négykor pedig az Ul'lői-uti pályáin a magyar-osztrák csapatok mérkőzés© közben, az első és második félidő közötti szünetben toboroz­nák majd a Vöröe Hadsereg katonáit. Színészek a toborzáson A főváros legkitűnőbb színésznői és színé­szei vesznek részt a toborzó menetben. Az Opera előtt, az Oktogon-téren és a milleniumi oszlop­nál Fedák Sári, Paulay Erzsi, Váradi Aranka, Hethjci Aranka, Góthné Kertész Ella, Bayor Gizi, Beregi Oszkár, Göth Sándor. Fehér Artúr, Papp János, Zsoldos Andor és a Martinovich­laktanya szinháeának művészei toborzó dalo­kat és verseket adnak elő. Színésznők és színe­szek lelkes készséggel sietnek szolgálni a VörCs .Hadsereg ügyét. A jövő heti toborzó menetben Jászai Mari, Márkus Emma, Medek Anna, Medgyasszay Vil­ma, Rózsa Lajos, Körmjey Béla, Rózsahegyi Kálmán, Kürlhy József, Körmendi) Kálmán, Gyárfás Dezső, Huszár Károly, Szirmai Imre vesznek részt. Hol kap zászlót a Vörös Hadsereg? A párttitkárság felkéri a Vörös Hadsereg ka­tonáit, hogy vörös zászlókért ne a párttitkárság­hoz, hanem a hadügyi népbiztosságnál Steinbrück slvtárshoz forduljanak. A 26-os vörös vadászzászlóalj áthelyezése A hadügyi népbiztos a 26-os vörös vadászzász­lóaljat a Bebel-laktanyából a Trocfctj-laktanyaba helyezte át. Felhívás I Belépés a Vörös Zenekarba A hadügyi népbiztosság felhivja az összes Magyarországon tartózkodó mind­azon zenészeket (vonós, fúvós), akik ze­nész-szakszervezeti tagok és a Vörös Had­sereg zenekarába mint működő zenészek belépni óhajtanak, jelentkezzenek azonnal a hadügyi népbiztosság zene-szakosztályá­nál (I., Vár, Disztér 2., volt Vörös Kereszt­épület, III. emelet 11). A Budapesten és környékén lakók sze­mélyesen naponta 10—1 óráig, a vidékiek pedig egyelőre Írásban jelentkezhetnek. Tájékozásul közöljük, hogy a zenekari ka­tona illetményei azonosak a Vörös Hadse­reg katonái összes illetményeivel és ezen­felül havi 450 korona zenepóldijban része­sülnek. A kaszárnyában lakás nem köte­lező. * A hadügyi népbiztosság felhívja mindazokat a rézfúvós zenészeket, akik lovagolni tudnak, vagy lovagolni akarnak tanulni, jelentkezzenek naponta 10—1 óráig (Vár, Dísztér 2., Vörös Kereszt-épü­let, III. emelet, 11. ajtó). Az illetmények azono­sak a többi vörös zenekarbeliekkcl. • Proletárok! Jelentkezzetek a 69. vörös gya­logezredhez a kelenföldi laktanyában. (Jelenleg Bebel-lak tanya.) * Volt hvszároh jelentkezzenek délelőtt nyolc órátój délután két óráig a toborzó bizottság irodá­jában (Külső Kerepesi-ut) a Dózsa, Györjjy (volt Ferenc József) laktanyában. Minden Oroszországból hazatért proletár azonnal jelentkezzék a Nemzetközi Vöröa Hadse­reg szervező irodájában: I. kerület, Vár, Lovarda­utca 1. szám alatt, délelőtt 0-től 7-ig. Lloyd George mmMt politikát hirdet fiéniBíorszsipl szemben Anglia nem akar német irredentát — Előbb a németekkel kötnek békét; a keleti problé­mák későbbre maradnak — Megmozdult az olasz proletáriátus — Belgium és Írország is forrong A béketárgyalás munkájának gyors hala­dása elé újra akadály gördült: Wilson lázas spanyolnáthában megbetegedett, ágynak dőlt, s a tanácskozásokat a négyes bizottság most az elnök lakásán akarja folytatni, amennyiben Wilson állapota nem rosszabbodik. Ezeken a tanácskozásokon House ezredes helyettesíti az elnököt s ha véleményeltérés mutatkoznék, House esetről-esetre kikérné Wilson vélemé­nyét. A német béke ügyét azonban nem befo­lyásolja Wilson betegsége. Az entente — mint megírtuk — minél előbb békét akar kötni Né­metországgal, még pedig valamivel méltányo­sabb feltételek melletti, mert a párisi impe­rialisták rövidlátásukban még mindig azt hi­szik, hogy azzal, ha a Scheidémann kormánnyal gyorsan békét kötnek, megállíthatják a bolse­vizmust nagyszerű diadálutjában. A „Westminster Gazette" tegnap beszélge­tési közölt egy nagyállásu személyiséggel — a „Morning Post" szerint maga Lloyd George ez a nagyállásu személyiség — aki kifejtette An­glia hivatalos politikájának alapelveit a Német­országgal kötendő békére nézve. Az angol ál­lamférfi kijelentette, hogy mindenekelőtt megkötik a békét, de csak Németországgal. Annak a sokféle kérdés­nek, amely Ausztriát és a Keletet illeti, egyelőre várnia kell. Nem lehet szó olyan hadi kártalanításról, amely a valóban okozott anyagi kárt megha­ladja. Nekünk ebben a dologban és más dolgok­ban is mérsékeltnek kell lennünk. Azt mondják a katonai szakértők, ha nagyon szorongatjuk Németországot és dacQSsá tesszük, akkor harminc esztendőn át kell az országot megszállva tartanunk nagyobb csapatokkal. Mi hasznunk lenne ebből, ki adna ehhez katonasá­got és ki fizetné a költségeket? Amerika bizonyára nem venne részt . benne. Talán mi vállaljuk a terheket? A határok megállapításánál szintén mértéket kell tartanunk. Minden igazságtalan határmeg­állapitás uj háború lehetőségét jelenti. Mi nem akarunk német irredentát. Nekünk rendezett Németországra van szüksé­günk, amely nemcsak aláírja a békeszerződést, hanem meg is tudja tartam. A Scheidemann-kormány álszocialistái hajlandóságot is mutatnak rá, hogy elfogadják a nyugati imperialisták békefeltételeit, amelyek még igy is ólomsullyal nehezednének rá a né­met proletariátusra. Erre vall az a megegyezés, amelyet Erzberger tegnap este kötött meg Foch marsallal Spaaban — ahol a legújabb terv sze­rint az előzetes béketárgyalás is lenne — a lengyel csapatok átvonulásáról. Az egyezmény értelmében nem Danzigban fogják partra szál­lítani a lengyel csapatokat. Foch megígérte Erzberger kívánságára, hogy indítványozni fogja az angol tengerészeti hatóságnak, enged­jék meg a lengyel csapatok átvonulásának ide­jére a német partmenti hajózás újból való meg­kezdését. A megkötött egyezmény kompromisz­szum a német fölfogás és az entente álláspontja között, * Orosz szövetségesünk csapatai feltartóztat, hatatlan lendülettel folytatják előnyomulásuk kat minden fronton; megszállták Kuilandot, kö* rülzárták Odesszát s most megsemmisítéssel fe­nyegetik az entente archangclszki expedíciói seregét is. Az Evening News jelentése közli, hogy an­gol és amerikai körökben a legnagyobb izgalom uralkodik, minthogy mia nyíltan beismerték, hogy az arehangelski expedieiós sereg komoly veszélyben íorog. A finn csapatok fellázadtak s az egyetlen1 visz-» szavom/ulási utat is elvágással fenyegetik. Ehez járul még, hogy az orosz bolsevista csapatok nagyobbszámu sereget összpontosítottak tárna' dásra. Hivatalos körök beismerik, hogy nin­csen remény a mélyebben elhelyezett egységek megerősítésére s az egyetlen reménység az, hogy a bolsevista vezetők nem akarják majd az entente közvéleményét iríaguk ellen bőszíteni azzal, hogy az ottlcvő ententecsapatokat meg­semmisítik. , i ' A fiumei kérdés, amelynek megoldásáról tegnap is ellentmondó hirek érkeztek, ugy lát­szik, a szakítás veszedelmével fenyegeti a béke­konferenciát. Olasz körökben ugyanis erős nyomást gyakorolnak Orlandora, hogy a né­gyestanács üléseiről vonuljon vissza, mert Lloyd George és Clemenceau a jugoszláv igényeket pártolják az olasz igényekkel szemben. Orlando azonban ma is részt vett Lloyd George-val, Cle­menceauval és House ezredessel együtt egy konferencián, amelyet délután háromtól hétig a hadügyminisztériumban tartottak. Mindazonáltal határozott formában felrae-. rült a hir, hogy Olaszország elvetette azt a tervet, hogy Fiumét nemzetközi kikötőnek nyilvánítsák s Orlando állítólag kijelentette, hogy ha Fiumét nem kapja meg, kormánya azon­nal megbuknék. Orlando levelet is intézett ebben az ügyben Clemenceauhoz s levelében kifejtette, hogy Olaszország Jugoszláviával szemben ugyanezt az álláspontot foglalja el, mint a szövetségesek Németországgal szemben. Fiumét feltétlenül

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék