Pesti Napló, 1932. január (83. évfolyam, 1–25. szám)

1932-01-01 / 1. szám

Péntek Élet-halálharc a filmrepedő mögött Három kis hollywoodi történet a beszélő falakról, egy pofonról, az író és éneklő bolondról al első. Mr. B. W. elismert fiatal amerikai író. New­ Yorkból Hollywoodba hozta fényes egyéves szerződéssel az egyik n­­evű filmvállalat. J Mr. B. U­. ifjú házas volt. A feleségét is magával vitte Hollywoodba. Itt éltek már három hó­nap óta. Mr. B. W. szorgalmasan dolgozott de nem sok eredménnyel. A f­iuvállalat­ első dramaturgja — nevezzük Mr. X-nek — maga is a filmíró, s egyben a film­vállalat teljhatalmú diktátora nem jó szemmel nézte Isii. B. W. működését, túlságosan merésznek és modern­nek tartotta filmeszméit. B. W. nem igen törődött a sze­rinte tudatlan és műveletlen X. kifogásaival, nyugodtan és lankadatlan szorgalommal dolgozott tovább. Egy szép napon Mr. B. W. beültette autójába a fele­ségét, ő maga a volán mögé ült és kétnapi pihenőre felhajtott Arron­head Lakéra, kétezer lábnyi magasságba, havasok és fenyvesek közé. Két napig voltak ott. Mr. B. W. harmadnap reggel be akart menni a stú­dióba. A portás nem engedte be a kapun. Az író nevetett: — Megörült, barátom!... Nem enged be! Engem? Én ennek a filmgyárnak szerződtetett filmírója vagyok! — Volt. Uta reggelig. Ma reggel óta már nem az! Mr. B. W. hosszas harc után mégis bejutott vala­­­hogyan a stúdió irodájába, Mr. X. elé. Mr. X. nyugodt hangon beszélt: — Ön, Mr. B. W., már nem tagja a stúdiónak! — Szerződésem van egy évre. Három hónapot már leszolgáltam belőle, hátra van még kilenc hónapom. — Igaza van, Mr. B. W. A szerződés kötelez. Éppen ezért kellett felbontanunk azonnali hatállyal a szerző­dését. — J ! ? — A szerződésnek van egy pontja, úgy látszik, ez kikerülte a figyelmét, amely a következőképpen szól:­­Aki a vállalatról, vagy annak vezetőjéről durva han­gon, lekicsinylően, vagy olyan hangon nyilatkozik, ami a vállalat érdekeit sértheti, felmondás nélkül, azonnal el­bocsát­ható!« Az író idegesen: — Kijelentem, hogy én soha egyetlen rossz szót sem szóltam senkinek, sem a vállalatról, sem vezetőjéről. — Tegnapelőtt éjszaka ön Arrowhead Laken, a következőket mondta kiabálva a szobájában: »Mr. X.: rongy csirkefogó, jellemtelen hülye gazember!— Igaz ez? — Igaz. Én Arrowhead Lake-en, a szállodában, a saját szobámban, azt mondtam, hogy ön egy rongy csirkefogó, jellemtelen, hülye gazember. De azt is mondtam, hogy­­ szégyene Hollywoodnak, állta minden tehetséges írónak és az volna számomra a legnagyobb öröm, ha az öklömmel darabokra törhetném a fejét!« Csakugyan, elkerülte a figyelmemet a szerződésnek ön által citált kitétele. Elismerem, hogy azok után, amiket önről, a vállalat vezetőjéről mondtam, a vállalatnak joga volt azonnali hatállyal felbontani szerződésemet, de... Én most innen hazamegyek és­­ megölöm a fele­ségemet. Csak ő árulhatott el! Mert én ezeket a szava­kat zárt helyiségben, éjszaka, előtte mondtam el! — Igaza van, Mr. B. W., ön ezeket a szavakat a felesége előtt mondta el, de önt mégis az — én feleségem árulta el! — Az ön — felesége!... — Feleségem az önök szobája melletti szobában la­kott. Ön kiabálva beszélt, a fal vékony volt és a felesé­gem ide, erre a papírlapra lejegyezte a szavait. Tessék, olvassa el! Mr. B. W. nem olvasta el a papírlapra írt feljegyzé­seket. Vette a kalapját és elrohant a stúdióból. Délután, feleségével együtt,­­visszautazott New­ Yorkba. A második. (Szereplők: A filmgyár mindenható vezére és a rendező.) Két bemutatója van Hollywoodban minden új film­nek. Az elsőn a szakma emberei vesznek részt, a másodi­kon a közönség. Egy ilyen első bemutatón történt: A filmet lepergették. Hossz volt. Az elismert nevű rendező a színház előcsarnokában halk hangon panasz­kodott a barátoknak a filmgyár vezérére .Ilyeneket mon­dott: — Elrontotta ez a »tudatlan, féleszű­­ a filmemet!... Hiába tiltakoztam a­­ marhaságai­ ellen ... stb. A vezér ott állt a rendező mellett, minden szót hal­lott. A vezér, ez a gyenge, szűkmellű, aprócska alak fele­letképen egymásután kétszer arcul ütötte a nála tízszer erősebb rendezőt. A rendező — minden­ki legnagyobb megrökönyödé­sére — mintha mi sem történt volna, sarkonfordult és el­hagyta a színház épületét. Másnap a vezér behivatta szobájába a rendezőt. Ud­variasan köszöntek egymásnak. A­rcaér elővette a ren­dező szerződését és — darabokra tépte­. — A történtek után ez a szerződés érvénytelen! És — azonnal új szerződést adott. Heti 200 dollárral több fizetéssel és az eddiginél sokkal nagyobb hatáskör­rel. A harmadik. Két tehetséges magyar filmíró küzködött Hollywood­ban. Nem volt szerződésük. Egy szép napon megjelent náluk a jónevős magyar szerző: — Most megcsinálhatják a szerencséjüket, Írjatok gyorsan egy jó filmmesét Al Jolson számára! Megírták. Címet, is aolt­ak a fil­mek. A cím: »Singing foci” volt. A rendező elolvasta a mesét. Tetszet­t neki. Annyira, hogy pénzt is adott előlegül — nem túlságosan sokat — a két magyar írónak. A két magyar író boldog volt. A kéziratot beadták a filmgyár dramaturgjának, X. y.-nak. Másnap megérkezett a válasz: — A mese — hasznavehetetlen! Két nap múlva megjelent egy hír az egyik holly­woodi moziszaklapban: »A filmgyár legközelebbi filmjét X. Y. írja. A film címe: Singing fool.­ Három hónap múlva bemutatták a filmet. A film meséje szóról szóra az volt, amit a két magyar író írt. A két magyar író dühöngött és­­ nem tett a dolog ellen semmit. Nem akartak botrányt. Már mindketten komoly szerződésben voltak. Attól féltek, hogy önmaguk­nak ártanak, ha megtámadnak egy nagy filmvállalatot és nagyhatalmú, első dramaturgját. Akkor, persze, még nem sejtették, hogy a film több mint tízmillió dollárt fog jövedelmezni a vállalatnak. (f. i.) PESTI NAPLÓ 1982 január 1 Hangversenyzenekar Január 4. fél 8. Zeneakadémia. Mozart fuvola-hárfa koncert Szarvas Klári, Eördögh János, Liszt: Esz-dur, Keleti Magda stb. Vezényel: Meszlényi Nándor. (Rózsa­völgyi.) * Cortot Chopin-est 29-én Koncertbérlet IV. estje A világhírű zongoraművész grandiózus műsort állí­tott össze egyetlen budapesti hangversenyére, amelyen Chopin b-moll szonátát, 24 prelűdöt, 13 etűdöt játszik. Jegyek már válthatók. (Koncert.) Comedian Harmonists! A német Revellersek 12-én Ez a hattagú jazzénekkar, affiely a gramofonlemezek és beszélő filmek által Európa legújabb jazzattrakciója, mindenütt a legnagyobb szenzációval szerepelt, 12-iki egyetlen hangversenyükön gramofonból ismert legjobb számaikat adják elő. Jegyek 1 pengőtől Koncertnél. IV. Filharmóniai hangverseny Főpróba 10-én, előadás 11-én Vezényel: Dohnányi Ernő. Műsoron: Bach—Vivaldi: Konc­ert 4 zongorára, játsszáik Fischer Aimy, Földes Bandi, Heimlich Lajos­ és Kilényi. Brahms: II. szim­fónia, Hadó: Gordonkaverseny (újdonság) játssza Csuka Béla. Heves: Bolero (először). Jegyek Koncertnél és az Opera pénztáránál. , (—) Nemcsak apuka és anyuka kezdik vígan az újévet, hanem a gyerekek is Feld Irén remek újévi gyermekünnepélyén, pénteken V­4 órakor a Zeneakadé­mián. Jegyek rendkívül mérsékelt árban kiadóhivata­lunkban is kaphatók. Putty Lya és ami a halála után történik Newyork, december. Putty Lyát eltemették. Egy nyugtalan és viharos kis magyar élet utolsó útja a newyorki Woodlawn-temetőbe vezetett, mert — mint az amerikai lapok is megírták szemrehányó hangon — Lya­ családja nem intézkedett a holttest hazaszállításáról. Zuhogott az eső és szürke, ól­mos köd takarta el a felhőkarcolók felett az eget, amikor Lyát temették. Mindössze talán háromszázan vettek részt a temetésen, talán egy féltucat jóbarát a Broadwayról, Nijinsky Romold, Walter Ehrmenthal és Marczinko Jó­zsef plébános, aki Lyának még otthon, gyerekkorát­aan papja volt, vagy ötven-hatvan newyorki magyar, a töb­biek pedig a mindenü­tt megjelenő kíváncsiak csoportjá­ból kerültek ki. Körülbelül tizenkét koszorú volt a ko­porsó körül, a hollywoodi magyarok közül csak Kertész Mihály emlékezett meg Lyáról. Volt egy nagy csokor virág­­ra egy falusi lány, felírással, s egy koszorú a követ­kező szavakkal: Putty Liának egy bámulója. Az amerikai lapok azonban még napokig foglalkoztak a magyar szí­nésznő tragikus életével és halálával. Az egyik ,»Broad­way-csevegés« írója mélabús hangon panaszolja a közön­ség hűtlenségét, hogy: íme, milyen gyorsan és hálátla­nul elfelejtik a kedvenceiket, s akiket életükben ünne­peltek, azoknak a temetésén is csak párszáz ember vesz részt. A másik cikkíró Valentino­ temetésével hasonlítja össze Lya temetését, — mindketten egy temetkezési ká­polnában feküdtek ravatalon — s míg Valentino kopor­sója körül ezrek zokogtak, addig Lya ravatalát alig lá­togatták. A harmadik kolumnista vitába kezd az első kettővel s megjegyzi, hogy a Valentino ravatala körül lejátszódott gyászos zokogások nem annyira a­ Valentino iránt érzett barátságot bizonyították, mint inkább alkal­mat adtak a tömeghisztériára hajló közönségnek, hogy a­ nyilvánosság előtt morbid jelenetekkel díszítsék szürke napjaikat. A negyedik rovatíró pedig azt mondja, hogy mindez Lyát már nem érdekli, biztosan nem is kívánna olyan reklámot, amiben személyesen nem vehet, részt, s hagyják őt békében, azért, halt meg úgyis, mert meg akart halni. Elég volt neki az élet. Putty Lya állítólagos öngyilkosságának részletei nem kerültek napfényre. A halottkém végleges megállapítási szerint a torokban beásott vérmérgezés­ okozta, de álta­lános a hit, hogy Lya megölte magát, talán nem is elaz­án­tságból, hanem inkább egy pillanatig tartó hisztériás roham alatt. Azt is mondják, hogy mérget ivott, s azt is, hogy lenyelt egy marék gombostűt. A Daily Mirror című tablósd újság sorozatos cikkek­ben közli Putty Lya kalandos életének történetét. A cik­keket Edward J. Dollerty híres riporter írja Szerényi Simon magyar újságíró adatai alapján. Már az eddig meg­jelent sorozatok is bővelkednek megdöbbentően in­tim jelenetekben. Elmondja a cikksorozat Lya születésé­nek körül­ményeit, fiatal leánykori szökéseit, házasságát, szökését az őrültek hasából, s a következő folytatások beígérik Lya szerelmi kalandjainak részletes leírását a történetben szereplő férfiak megnevezésével. Fülöp Ilona Pénteken délután fél 4 órakor kezdődik a Vígszínházban Az Est vidám gyermekdélutánja! Kacagó, vidám gyermeksereg tölti meg ma délután a Vígsz­ijáz nézőterét. A gyermekek és felnőttek gyönyörűségére Lakner bácsi gyermek­­színháza eljátssza nagysikerű műsorát, melynek élén a Gyermekek világparlament­je című nagy­hatású játék áll, ugyancsak színre kerül a Furfan­gos takácsok vagy Kex és Box című kacagtató bohózat, továbbá Három perc! című kis jelenet. Konferál: Lakner bácsi és inasa­ (—) L'j tánctanfolyam kezdődik. Karácsonyi előnyös az Haraszti iskolában, V., Gróf Tisza István utca 1. T. (—) Gyenes tánciskolában január 5-én, kedden olcsó esti tanfolyam kezdődik. Kumba oktatás, József körút 8. Telefon: 402—17. (—) Komédia-Orfeum (Jókai tér 10.) Rott—Tábori együttes fellépte. Solti, Virégh, Sárossy, nagy varieté. Kezdete fél 9. Vasárnap és ünnep délután 5 órakor is. legérdekesebb könyv! A legmerészebb téma! A mai házasság problémája! A legizgalmasabb dráma. Az ATHENAEUM-nál megjelent 20.000 példányban elkelt regény Metre hangos a filmen. Főszereplő: Kizárólagos joggal ma premier! ina errar! .

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék