Pesti Napló, 1933. január (84. évfolyam, 1–25. szám)

1933-01-13 / 10. szám

/ NAPI HÍREK JÓ REGGELT! Csütörtökön Pest vár­megye közgyűlésén kifogásolták a túlzott takarékosságot. Vég­eredményben azt sze­retnék, ha az adóbe­hajtással spórolná­nak egy kicsit. Mussolini még hat hónapban jelöli meg a világválság idejét. Azután megszokjuk. Beszélgetés a kávéházban: »Olvasta? A föld­művelésügyi minisztérium megakadályoz­ta a szeszárak csökkentését.« »Nagyon he­lyes. Ha drágább a szesz, kevesebbet fog­nak inni az emberek.« A nap aktuális kérdése: «»Vajjon a kultusz­miniszteri osztályok átszervezését meg­előzte egy kis osztály­­iarc. A nap hőse: Hitler, aki végre hajlandó be­lépni a kormányba. Most kancellárt keres, aki hajlandó őt bevenni. A víziszűrő ügyben a vizsgálat azt kutatja, hogy a gyanúsítottak kivel szűrték össze a­­ vizet. Beszélgetés a villamos perrónján: is Olvasta. Gömbös kijelentette, hogy a politikai éle­tet is olyannak szeretné látni, mint a Hun­gária nyolcasát.«­­»Az ellenkezője még szebb volna, ha a politikai élet künn lenne a vízből.« 9 Csütörtök \ Jb»JkJU~ dbo 6 faUJÍcifíU Kétszázötvennégy ember sorsa egy süllyedő orosz gőzösön Berlin, január 12. Moszkvából érkező jelentések szerint a kel­et­szibériai partvidéken borzalmas ha­jó szerencsét­lenség történt és attól tartanak, hogy 251 ember életét veszítette. Egy orosz személyszállító gőzös a Szahalin-sziget közelében S. O. S.-jeleket adott le és közölte, hogy a hajó végveszélyben van. Azóta hiába igyekeznek a partmenti _ szikra­távíróállomások érintkezésbe lépni a hajó rádió­állomásával. Azt hiszik, hogy a hajó elsüllyedt. A hajón 54 matróz és 200 utas tartózkodott. _ Rémlátás vagy betörés? Csütörtökön este 6 órakor Pártos Zsigmond nagykereskedő Bálvány utca 10. számú házban lévő üzlete előtt gyanús fiatalembert látott ólálkodni. Gyanúja megerősö­dött, amikor a szemben lévő ház kapuja előtt két másik fiatalembert látott leskelődni. A gyanús fiatalembert belökte az üzletébe, ahol a segédek éppen indulóban voltak hazafelé. E pillanatban a másik oldalról átszaladt a két férfi, rátámadt Pár­tosra, akivel dulakodni kezdtek. Pártos segítsé­gért kiabált, mire a két fiatalember elmenekült. A közönség üldözőbe vette őket. Hosszas üldözés után az egyiket, Bal István 25 éves villanyszerelőt el is fogták. Bevitték a főkapitányságra. Azzal védekezik, hogy semmi rosszat sem csinált, látta, hogy két ember verekszik az utcán, az egyik a másikat belöki egy üzletajtón, erre ő odament és rávetette magát az egyik verekedőre. Vallomását nem lehetett ellenőrizni, mert Pártos alkalma­zottai elengedték az üzletből azt a fiatalembert, akit főnökük gyanúsnak talált és belökött az üz­letbe. Ba­it a nyomozás érdekében a főkapitánysá­gon tartották, hogy megállapítsák, valjon rém­látásról, vagy pedig tényleg megakadályozott be­törésről van szó. — Az Atlantique pusztulásának rejtélyei. Párizsból jelentik: Az Intransigeant rámutat azokra a körülmé­nyekre, amelyek az Atlantique szerencsétlenségét gya­nússá teszik. A tűz — mint azt az ügyészség helyszíni vizsgálata is megállapította — utóbb a 232, majd a 115-ös számú utasfülkében ütött ki. Ezek a fülkék egymástól távol esnek és a bennük levő villamosvezetékek két különböző hálózathoz tartoznak. A 232-es fülkében egyéb­ként két tartályt találtak, amelynek sem származását, sem rendeltetését eddig nem tudták megállapítani. A tartályok benzintartályokhoz hasonlítanak. Az Atlan­tique áramvezetékei minden tekintetben megfeleltek a közbiztonság követelményeinek, úgy hogy a rövidzárlat eshetőségét teljesen ki kell rekeszteni. A lap úgy tudja egyébként, hogy a hajóstársaság a közelmúltban névte­len fenyegetőleveleket kapott, amelyekben — ugyanúgy, mint a George Philippar esetében történt — előre jelez­ték, hogy a hajót szerencsétlenség fogja érni. — Fordulat Windischgrätz Lajos herceg csődügyé­ben. Windischgrätz Lajos herceget dr. Sikorszky Sán­dor törvényszéki tanácselnök töb­b hitelező kérelmére vagyontalansági eskü letételére kötelezte. A hercegnek a törvényszék végzése értelmében január 18-án kellene letennie a vagyontalansági esküt, most azonban újabb fordulat történt a régen húzódó csődügyben. Windisch­grätz herceg felfo­lyamodta a törvényszék végzését azon az alapon, hogy nem budapesti, hanem sárospataki la­kos és a csőnyitási eljárás nem a budapesti törvény­szék, hanem a sátoraljaújhelyi törvényszék illetékessége alá tartozik, amit a törvényszéknek hivatalból kellett volna figyelembe venni. A felfolyamodásban arra is hivatkozik a herceg, hogy már azért sem lehet őt va­gyontalansági esküre kötelezni, mert a csődnyitást kérő hitelezők nem ajánlották fel a csőd­nyitási eljárás költ­ségeinek előlegezését. A felfolyalmodást dr. Sikorszky Sándor tanácselnök most terjesztette fel az ítélőtáblá­hoz elbírálás végett. — Pest vármegye nehéz helyzete. Pest vár­megy© közigazgatási bizottsága Preszly Elemér főispán elnöklésével ülést tartott. Ráday Gedeon emondotta, hogy az Alföld és Duna—Tisza közé­nek közlekedési viszonyai egyszerűen botrányo­sak. Nagykőrös—Budapest és visszautazás 24 óráig tart. Erdélyi al­­pán szintén azon a vélemé­nyen volt, hogy a helyi igényeket ki kell elégíteni. Neu Géza szerint az állategészségügyi viszonyok kedvezően alakultak. A megye területéről kül­földre nagyon kevés állat kerül ki. A tisztifő­orvos megállapításai arra mutatnak, hogy a köz­egészségügy helyzete decemberben jobb volt, mint novemberben. Negyedy Szabó Béla elpanaszolta, hogy a kórházakat csak a legnagyobb nehézsé­gekkel tudják fenntartani. Nemzetvédelmi feladat volna a kórházak és a szülőotthonok ellátása. A kormánynak nem szabad csökkenteni a kórhá­zak számára kiutalt betegátalányokat. A megye pénzügyi helyzete semmi esetre sem rózsás, de közadókból félmillióval mégis több folyt be, mint tavaly decemberben. — Kormányzói elismerés. A kormányzó megengedte, hogy Komor Györgynek, a jokohamai Curnow & Co. cég igazgatójának és Watanabe-Metzger Nándornak, a joko­hamai »Ta­ichi« japán selyem export cég cégvezetőjének a Tokióban rendezett magyar nép- és iparművészeti kiál­lítás megrendezése körül szerzett érdemeikért elismerését tudtul adják. — A túl sok evésnél, vagy túlzott ivásnál, »Zemándi« s­yógyvízből már fél pohár használ! — Kinevezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Nagy József Béla gyakorló középiskolai rendes tanárt, a budapesti Tanárképzőintézet előadótanárát, az 1930/3. tanévtől számítandó ötéves időszak hátralévő idejére a pedagógiára a budapesti Állami Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagjává kinevezte.­­ A belügy­miniszter dr. Kiss Béla okleveles orvostudort két év tar­tamára a gyulai állami kórházhoz alorvossá, dr. Szakács Szakács Ferenc okleveles orvostudort két év tartamára a nagykállói m. kir. állami elme- és ideggyógyintézethez alorvossá kinevezte. — Hitler kölcsönt keres... Berlinből jelentik: Hitler Adolf, hír szerint, újabb kölcsönt keres, hogy szanálja a nemzeti szocialista párt válsá­gosra fordult pénzügyeit. Göring nemzeti szo­cialista képviselő, a birodalmi gyűlés elnöke, ál­lítólag azért járt az utóbbi hetekben Svédország­ban, hogy kölcsönt szerezzen svéd pénzemberek­től. A svéd tőkések megbízottai el is jöttek Ber­linbe, de a tárgyalások meghiúsultak.­­ Rálőttek egy személyvonatra Csengőd közelében. Az Államvasutaktól kapott értesülés szerint csütörtö­kön, január 12-én a 904. számú gyorsvonatra Csengőd állomás bejáratú jelzője előtt ismeretlen tettes rálőtt. A golyó a vonat utolsó, III. osztályú kocsijának egyik ablakát érte, de kárt nem okozott. Sérülés nem történt. A csendőrség a nyomozást megindította. — Súlyos földrengés Ausztráliában. Sidneytől minteery 230 kilométernyire súlyos földrengés pusztított. A katasztrófa pontosan eggy perc alatt zajlott le. Különösen Goulburn és Yass városok­ban volt nagy a pusztulás. A házakon helyenként egyméteres repedés is keletkezett, számos ház ösz­szeomlott vagy súlyosan megrongálódott. Való­színűleg sok halott és súlyos sebesült van a romok alatt.­­ Az akasztófa alatt két rablógyilkos közül az egyik barátja ártatlanságát hirdette. Belgrádból jelentik: A pozsareváci törvényszék udvarában csütörtök reggel ket­tős akasztás volt. Két hirhedt rablógyilkost, Balkovics Szimát és Jekszimovics Dragomirt akasztották fel. A ki­végzés izgalmas jelenetek között ment végbe. Elsőnek Balkovics Szimát vezették a bitó alá. Abban a pillanat­ban, amikor a pribékek megkötözték a kezeit, a rabló­vezér ordítozni kezdett és azt kiabálta, hogy ő az egye­düli bűnös, ne akasszák fel barátját, Jekszimovicsot, aki­nek semmi része sem volt a bűncselekményekben. A fő­tárgyaláson csak kétségbeesett bosszúból vallott Jekszi­movics ellen. Jekszimovics sógora, akit a bíróság hétévi fegyházzal sújtott, szintén ártatlan. Az ítélet végrehaj­tására kiküldött törvényszéki tanács nem adott hitelt Balkovics vallomásának és úgy rendelkezett, hogy a ki­végzéseket folytatni kell. Balkovics a következő percben már a bitófán függött, közvetlenül utána Jekszimovicsot is felakasztották.­­ Egyre jobban pusztít az influenzajárvány Angliában. Londonból jelentik: Londonban és a nagyobb angol városokban a múlt héten 681 em­ber halt met, spanyolnáthában, mint előző héten a halálesetek száma még csak 303 volt. A halálo­zási arány ezúttal is Birminghamban a legna­gyobb, 163 halálesettel. Londonban a hivatalosan bejelentett náthalázbetegek száma meghaladja az 50.000-et. A londoni törvényszék sok ügy tárgya­lását a bírák és esküdtek tömeges megbetegedése miatt kénytelen volt elhalasztani.­­ Vasárnap hirdetik ki a pápai bullát. Ró­mából jelentik: Vasárnap hirdetik ki a pápai bullát amely Krisztus halálának és feltámadásá­nak 1900-ik évfordulója alkalmából Szentévet hir­det. A bullát a petronátusi templom­­kapuja előtt olvassák fel. Nincs kizárva hogy a vatikáni rádió­állomás is közvetíteni fogja a bulla szövegét, még­pedig­ úgy az eredeti latin szövegben, mint több­nyelvű fordításban.­­ A budahegy­vidékiek gyűlést tartanak a zug­ligeti halálos villamos baleset ügyében. A Magyar Pol­gári Blokk pénteken este nyolc órakor a Pozsonyi­vendéglőben, a Krisztina körút és Csaba utca sarkán gyűlést tart, amelyen a blokk utasvédelmi szervezeté­nek előadója, dr. Berecz Sándor ismerteti a zugligeti katasztrófa vizsgálatának eddig ismeretlen körülmé­nyeit.­­ Az új angol óriásrepülőgép a tengerbe zu­hant. Londonból jelentik: Az angol légiflotta egyik büszkesége, a legnagyobb angol hadirepülő­gép csütörtökön, aránylag csekély magasságból, Plymouth közelében a La Manche-csatornába zu­hant. Szerencsére több halászbárka tartózkodott a­ közelben. Ezek vetté­k fedélzetükre az óriásgép tízfőnyi személyzetét.­­ A kormányzóink nyomorenyhítő mozgalmára ja­nuár 11-én a következő nagyobb állományok­­ érkez­tek be: A belügyminisztérium gyűjtése 650 pengő 17 fillér, Perutz Testvérek Pápa 300 pengő, özvegy Ba­logh Józsefné 30 pengő, Kutsera Árpádné, Alsórákosi Rétek és Környékének Társasköre 20—20 pengő, dr. Kondor Aladár ny. ítélőtáblai bíró, Berg Adolf, özvegy dr. Balogh Lászlóné, dr. Mérey Oszkár, Téceny­i ta­nárné Miskolc 10-10 pengő, Magyar Keményfaipar Rt. 15 tonna tűzifa, Schubert József sajtgyár Villány két csomag (20 kg) sajt. — Feld Olga és a Gellért-fürdő egyik orvosának rá­galmazási és becsületsértési pere. Feld Olga színésznő állott csütörtökön Csikéffi járásbírósági alelnök előtt. Dr. Simicska Gábor, a Gellért-fürdő orvosa jelentette fel rágalmazás es feltűnően durva becsületsértés miatt mert szerinte Feld Olga őt csalónak, tolvajnak és sikkasztó­nak nevezte s azzal vádolta, hogy elcsalja dr. Benczúr Gyulának, a Gellért-fürdő főorvosának betegeit Feld Olga viszonvádat emelt az orvos ellen amiatt, hogy Si­mcska Benczúr professzor, Sipőcz Jenő polgármester és Csordás Elemér tiszti főorvos előtt őt megrágalmazta, re­produkálhatatlan kifejezésekkel illette és azt állította róla, hogy »bűnöző asszony«. A járásbíróság úgy a vádra, mint a viszonvádra­­elrendelte a valóság bizonyítását és a tanúkihallgatások céljából a tárgyalást elnapolta. A Leghosszabb világítási időtartam csak Pertrix­szel érhető el! Mert a Pertrix-gyártm­ányok sav- és sza­kmentesek. A Pertrix-elem nem szenved ön­kisülést, ha használatlanul raktározódik hanem a nyá­gi szünetekben felülmúlhatatlan mértékben recene­rálódik. Mindenkor a legmegbízhatóbban működik. - PESTI NAPLÓ 1933 január 15 HÍREK BÁCS-BODROG vármegyéből: XI. Pius pápa a megüresedett dusnoki plé­bániai javadalmat Czinkovics Gergely ed­digi vicarius peconomusnak adományozta. — A kalocsai érsek a homokmégyi plébá­niai javadalmat Csiszár Géza lelkésznek adományozta. — A bajai egyetemisták műsoros tánc­estélyén közreműködtek: Hódsághy Leona, Karig Sári, Veres Andor, Wannie András, Fazekas József és Gott­wald János. — A kultuszminiszter Jakoby Lotz Károly jánoshalmai polg. isk. tanárt Pásztora, feleségét, Lakó Ilona kiskunhalasi áll. el. isk. tanítónőt ugyancsak Pásztora helyezte. — A jánoshalmai színtársulat be­mutatta dr. Zámbó Endre járásorvos »Az asszony és a titok« című drámáját. — A kormányzó vitézzé avatta Szabó Gyulát, Tompa község vezető jegyzőjét. A tiszte­letére rendezett ünnepi banketten, felköszöntőket mond­tak: Molnár Imre és Várady Ferenc. — Gróf Zi­chy Gyula kalocsai érsek Weistein Ádám bácsalmás-sző­lőkbeli lelkészt bogyiszlói lelkésszé, s Szőlőssy János já­noshalmai káplánt prónayfalvai helyettes lelkésszé nevezte ki. Bala Lászlót Hornokmégyre, Kellner Ist­vánt, Jánoshalmára helyezte káplánnak. — A Bácsal­mási Sport Klub estélyén Muity Manci, Müller Sándor, Brünn Nándor, dr. Székely Sándor, Funták Andor, Bóka Imre, Maár Margó és Maár Pál működtek közre. — A jánoshalmai műkedvelők előadásán Romsics Ilonka, Miskolczi István, Dobos Ambrus, Lakó Panni és Miskolczi József szerepeltek. — A kormányzó élet­mentésért kitüntette a bajai IV. Károly király cser­készcsapat négy tagját: Kubatov Lajost, ifj. Cserba Györgyöt, Kovács Istvánt és Ozwald Mátyást, akik most kapták meg a kitüntetést. — A bajai izr. hitköz­ség elnökévé dr. Róna Dezsőt választották meg. Temp­lomelöljáró lett Fleischmann Manó, pénzügyi elöljáró lett Klauber Lajos igazgató, gazdasági elöljáró lett Pollák József, jogügyi tanácsos lett dr. Sándor Imre, ellenőr lett Trafikant Károly. Az új elnököt dr. Geirin­ger János üdvözölte. A madridi Miss Európa választás programja a­­ színházi élet ma megjelent új számában. 64 oldalas Rádió Világail­íradóval Purina leg­részletesebb rádió műso­rival együtt 60 fillér A Színházi Élet minden hét péntekjén jelenik meg!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék