Pesti Napló, 1934. április (85. évfolyam, 73–96. szám)

1934-04-18 / 86. szám

Szombat PESTI NAPLÓ 1934 április 14 312 A reformátusok egyetemes konventje összeült (Saját tudósítónktól.) Kedden reggel ült össze ez évi rendes tanácskozására a református egyete­mes konvent Abonyi utcai székházában. Reggel 9 órakor kezdődött a gyűlés dr. Baltazár Dezső püspök imájával. Ezután a konvent elnökségét választották meg Nagy lelkesedéssel ismét az ed­digi elnököket, Baltazár Dezsőt és Balogh Jenőt helyezték vissza méltóságukba. Balogh Jenő szék­foglaló beszédében rámutatott arra, hogy az egy­háznak foglalkoznia kell az ifjúság szociális gond­jaival. Ezután új alelnökökké dr. Ravasz László püspököt és gróf Teleki József főgondnokot vá­lasztották. Az új alelnökök fogadalomtétele után Balogh Jenő a következő nyilatkozatot tette: — Hűséggel gondolunk az elszakított területe­ken élő testvérekre, akiket az utóbbi hónapokban állandóan újabb és újabb megpróbáltatások ér­nek. Ezen a helyen is hangsúlyozzuk, hogy min­den trianoni békediktátum ellenére érzésben velük egyek vagyunk, minden szenvedésük a mi gyöt­relmünk is és ha támogatásukra lehetünk, arról nem fogunk megfeledkezni. Ravasz püspök a liturgiai­­bizottság nevében javaslatot tett a különböző bibliafordítások egy­ségesítő revíziójára nézve. A konvent Raffay evangélikus püspököt és Czeglédy Sándor refor­mátus lelkészt bízta meg ezzel a munkával. Dr. Buday Gergely a könyvtárbizottságok aktualitásáról adott számot. • Enyedi Andor fő­jegyző a missziós munkákról számolt be, kiemelte Gyömrő község református karitatív munkáját. Beszámolója után a konvent elfogadta a Soli Deo Gloria Ifjúsági Szövetség missziós közreműködé­s­ét. Kiss Sándort és Morvay Istvánt megválasz­tották diákmisszió lelkésszé. A konvent ezután határozatban kimondta, hogy helyesli azt a moz­galmat, melyet dr. Ujlaky Géza indított a nemi­betegségek elleni küzdelem megszervezésére. A jamboree református lelki gondozói munká­járól megállapította a konventi közgyűlés, hogy egyöntetű, céltudatos és eredményes volt. Elren­delte ezután a konvent, hogy október első vasár­napját az árvák napjává tegyék, minden reformá­tus gyülekezetben. Felhívja ezenkívül a konvent a református iskolákat, hogy a növendékek előtt ismertessék az egyház szociális feladatait és gyűjtsenek adományokat. Elhatározták ezenkívül, hogy a hitoktatókat fel fogják venni a lelkészi nyugdíjintézetbe. Kérni fogják a kormányt, hogy a teljes vasárnapi munkaszünetet léptesse életbe, hogy hajtsa végre az istenkáromlás ellen hozott törvényeket, hogy a kocsmákat szombat estétől hétfő reggelig zárva tartsák. Dr. Benedek Zsolt konventi tanácsos ezután meleg hangon parentálta el Dókus Ernőt, aki har­mincöt évig volt elnöke a konvent közalap-végre­hajtó bizottságának. Beterjesztette jelentését a bi­zottság munkájáról. Megállapította, hogy a nyug­díjintézet az elmúlt évben háromnegyedmillió pen­gőt fizetett ki a nyugdíjasoknak, özvegyeknek és árváknak. Kiss József konventi titkár az énekeskönyv­ügyi és tankönyvügyi bizottság munkájáról refe­rált. Janka Károly tanügyi kérdésekről beszélt. Kováts J. István teológiai tanár bejelentette, hogy a teológus ifjak kötelesek legkésőbb 1936-ig a taní­tói oklevelet is megszerezni. Ez alól csak a közép­iskolai tanári pályára szándékozókat mentik fel. Dr. Tóth Lajos debreceni egyetemi tanár, a kecske­méti jogakadémia helyzetét ismertette. A nagygyűlés délután fél kettőkor ért véget. Szerdán reggel folytatják. — A rutén önkormányzat kérdése egy párizsi elő­adáson, Párizsból jelentik: Melline d'Asbek bárónő a Terre d'Europe egyesületben előadást tartott a rutén­­kérdésről. Helyszíni tapasztalatai alapján ismertette a rutén nép tarthatatlan helyzetét és megállapította, hogy a Ruténföld nyomorának legfőbb oka az, hogy el­választották a magyar Alföldtől, amelynek termés­z­etes kiegészítő része volt. Az előadást vita követte, amely­nek során Lamouehe ezredes rámutatott arra, hogy nem­csak a rutének, hanem a tótok is az önkormányzatot kívánják maguknak. Honti Ferenc, a Magyar Revíziós Liga párizsi titkára a Millerand-féle kísérőlevélre hi­vatkozva követelte az önrendelkezési jog alkalmazását a Ruténföldön. — Az ember tragédiája az amerikai rádióban. Henry Charles Meitzer kábelértesítést küldött Budapestre, hogy Az ember tragédiája az ő angol fordításában rádióelőadásna­ kerül Amerikában. A National Broadcasting Company április 20-án este 19 órakor (középeurópai időszámítás szerint hajn­ali négy óra) adja le először Az ember tragé­diáját. Henry Charles Meitzer műfordító ezelőtt negyven esztendővel Prágában betévedt a Nemzeti Színházba, ahol Az ember tragédiáját játszották. Bár egy szót sem értett a cseh nyelven előadott darabból, az egyes jelenetek annyira megkapták, hogy elhatározta, hogy a darabbal alaposabban meg fog ismerkedni. Később csakugyan eljött Magyarországra, hol három évet töltött és lefordí­totta Az ember tragédiáját angolra. — Rendőr és színésznő hajnali afférja. Kedden haj­nalban két órakor a Lajos utcában Pásztor II. András rendőr igazoltatta Mecséri Margit 23 éves színésznőt. A rendőr ugyanis egy szabálytalanul hajtó sofőrt figyel­meztetett, mire Mecséri — a rendőri jelentés szerint — inzultálta a rendőrt. Mecséri nem tudta magát igazolni, előállították a főkapitányságra, itt rendőrorvos vizs­gálta meg, majd elbocsátották. Az eljárás megindult a színésznő ellen.­­ öngyilkos lett egy váltóhamisító vidéki bankhivatalnok. Miskolcról jelentik: Steiner La­jos, a Putnoki Takarékpénztár és Hitelbank váltó­osztályának vezetője kedden délután megmérgezte magát és meghalt. Hetekkel ezelőtt arra jöttek rá, hogy Steiner váltót hamisított a bankban. Az­óta Steiner idegei összeroppantak, minden pilla­natban várta letartóztatását és félelmében mér­gezte meg magát.­­ Halálra gázolt a teherautó egy négyéves kislányt. A Hungária körút 88. számú ház előtt a Bp. 241. rend­számú teherautó, amelyet Klinkó Sándor sofőr vezetett, elütötte Temesvári Margit négyéves kislányt. A leányt a mentők a Madarász utcai kórházba szállították, ahol meghalt. A rendőrség vizsgálatot indított, hogy a sze­rencsétlenségért ki felelős.­­ Egy 82 éves földműves féltékenységből bal­tával agyonverte 65 éves feleségét. Kapolcsról jelentik: Taliándörögd községben Varga Áron 82 éves földműves kedd reggel összezördült 65 éves feleségével, akire már régen féltékenykedett. A hirtelen természetű hatalmas öregember baltát ragadott és azzal agyonvágta öreg feleségét, aki azonnal meghalt. A gyilkos a tett elkövetése után önként jelentkezett a kapolcsi csendőrörsön. — Tisztújítás a Vajda János Társaságban. Kedd este tartotta meg tisztújító közgyűlését a Vajda János Tár­saság. A közgyűlés újabb három évre megválasztotta a Kárpáti Aurél elnöklete alatt álló tisztikart, a tiszteleti s a meghívott tagok sorát pedig a következőkkel egé­szítette ki: Babits Mihály, dr. Hevesi Sándor, Schöpflin Aladár, dr. Bánóczi László, dr. Benedek Marcell, Gellért Oszkár, Karinthy Frigyes, dr. Kállay Miklós, Koszto­lányi Dezső, Pethő Sándor, dr. Supka Géza, dr. Szilágyi Géza, dr. Vajthó László és Zilahy Lajos.­­ A Hangyatelepen halott embert találtak erev gödörben. A pestszenterzsébeti mentők kedd délután értesítette az őrszolgálatot teljesítő rend­őrt, hogy a Hangyatelepen a gyerekek egy gödör­ben eszméletlennek látszó öregembert találtak. Megállapították, hogy az öregember, akinek zse­bében Keresztes András névre szóló iratok voltak, pár órával azelőtt meghalt. Az öreg­ember holt­testét felboncolják, hogy megállapítsák, mi okozta halálát. — Halálozás. Várnai Dezső nyug. MÁV-főintéző 58 éves korában elhúnyt. Temetése szerdán délután 3 óra­kor lesz a rákoskeresztúri temetőben. Tomancsik György asztalosmester életének 58. évé­ben meghalt. Temetése e hónap 18-án délután­­/1 5 órakor lesz a rákoskeresztúri temető halottasházából. Özv. Deutsch Lipótné született Kann Júlia e hónap 16-án meghalt. Temetése e hónap 18-án, szerdán délután 3 órakor lesz a rákoskeresztúri temetőben. RADIO MŰSOR: Április 18. 6.45: Torna. Utána: Hanglemezek. 9.45: Hírek. 10.00: 1. Az arcképfényképezés; 2. Szeressük a napfényt (felolvasás). Közben: Hanglemezek ­ Mezei beállította a 200-as mellúszó magyar rekor­dot Brugesben, Brugesből jelentik: A magyar vízipóló­utánpótlás vándorcsapata kedden este Brugesben, az ottani városi uszodában vízipólómérkőzést játszott a flandriai válogatottal. A magyar vízipólócsapat 10:2 (5:2) arányban győzött nagyszerű játékkal. A 25X12 m-es úszómedencében úszóverseny is volt a magyar úszók részvételével. Eredmények: 100 m gyorsúszás: 1. Székely András 1 p 03 mp, 2. Issel­e 1 p 05.6 mp; 200 m mell­úszás: 1. Mezey 2 p 55.6 mp (magyar rekord beállítva), 2. Mitschell 2 p 56.4 mp; 3X50 m vegyesstaféta: 1. Ma­gyarország 1 p 37.2 mp; 5X50 m gyorsúszó-staféta: 1. Magyarország 2 p 25 mp.­­ Timár Pál, a hirhedt magyar betörő, meg­szökött a temesvári fogházból. A román rendőr­ség kedden rádiógram útján értesítette a buda­pesti főkapitányságot, hogy Timár Pál, a hirhedt magyar betörő, megszökött a temesvári fogház­ból. Tímárt négy évvel ezelőtt fogták el Budapes­ten, rengeteg kasszafúrás és betörés miatt körözte a rendőrség. Amikor fogházba szállították, meg­szökött román területre és Temesvár környékén fogták el. A napokban Temesvá­ról Nagyenyedre akarták szállítani, útközben szökött meg a rab­szállító autóból.­­ Gázlámpának szaladt egy autóbusz. A Margit híd pesti hídfőjénél egy 12-es autóbusz a síkos víztesten megcsúszott és egy gázlámpaoszlopnak szaladt. Az össze­ütközés következtében az autóbusz perrónjáról az út­testre zuhant Blum Frigyes részvénytársasági igazgató és Blum Vilmos kereskedő, akiket a mentők részesítet­tek első­segélyben. IW^H ¥ IT* 15& U T V szőnyegfonalak, H I i U P V N kellékek, II. ker., I­W K I­TeL?°&l—5^79 Schmidt József lemezei. 12.00: Harangszó, kijárásjelen­tés. 12.05: Dalmáth Le­nke zongorázik, Érdy Pál én­ekel zongora­kísérettel. Közben: Hírek. 1.15: Időjelzés, időjárásjelen­tés. 1.30: Hanglemezek. 2.40: Hírek, árak. 3.30: A rádió diákfél­órája.­­»A kert tavaszi ellenségei.« 4.00: »Tavaszi átélek.« Vic­váry Mariska előadása. 4.45: Időjelz­és, i­dőjá­rés jelentés, hírek. 5.00: Lakatos Gyula és Vince cigányzenekara. 6.00: »A puszta románca.« Irta Szalay László dr., felolvassa Fehér József dir. 6.30: Nógrády Guido zenekara. 7­00: »Néhány szó a labdarúgó­bajnoksáig derbyjéről.« Pluhár István előadása. 7.3­1: »A vi­rágzó Forsytínától az utolsó aktáig.« (Emlékez«-' Móra Fe­rencire.) Tonelli Sándor előadása 8.IMI: A spanyol hangverseny ismertetése. 8.10: S­panyol zenekari est a Zeneművészeti Fő­is­kola nagyterméből. Köz­reműködi­­k a B­ud­a­pesti Hangverseny Zenekar és Kem­tner Lajos (zonggora). Vezényel E. F. Arboé. Utánia kb. 10.00: Hírek, idiljárásjelen­tés. 10.20: Közvetítés az Ost­ende kávéháziból. Veres Lajos és cigtinyzeneikarának és Fejes János szalon- és jazz-zenekarána­k műsora Kalmár Pál énekszámai­­val. Lasker játszik a negyvenhárom ellenféllel (Saját tudósítónktól.) A Ráday ucca 61. alatt van a Magyar Sakkszövetség és a Budapesti Sakk Kör helyi­sége. A klubhelyiség háromszobás lakásból áll, kis elő-(Lányi Imre rajza) , szobájából konyha nyílik, ahol a tűzhelyen debreceni fő sisteregve. A három kopottas szoba asztalain egyik sakktábla a másik mellett. Itt mérkőznek a budapesti sakkélet reménységei dr. Lasker Emánuellel, a világhírű sakkmesterrel, a sakkozás koronázatlan királyával, aki európai utazása során Budapesten egy napot tölt. A Budapesti Sakk Kör és az Angol-Magyar Bank sakköre szimultán mérkőzésre hívta fel Laskert. Negyvenhár­man jelentkeztek, hogy kiállnak Laskerrel , kedden este hónunk alatt sokkal felvonultak a küzdelemre. A játékosok között az Angol-Magyar Bank több tisztvise­lője, néhány diák és több idősebb ismert sakkjátékos van. Fél hét órakor kezdődött a játék. A negyvenhárom tábla szorosan egymás mellett áll a három szoba aszta­lain és Lasker egy meg nem gyújtott szivart rágcsálva sétálgat a táblák előtt. Meg-megáll, bozontos ősz hajá­val és nagy szürke bajuszával a táblák fölé hajlik, olyan mint egy ősz professzor, aki a klinikán a diákok munkáját ellenőrzi. Valahányszor egy tábla előtt megáll, ellenfele remegő kézzel jegyzi fel a mester lé­pését. Lasker lassan játszik. A szimultán mérkőzés fél­hétkor kezdődött és fél kilenckor, mikor a vacsoraszünet kezdődik, még csak hét lépést tett. Igaz, hogy ezt a hét lépést negyvenháromszor kellett megtennie. Semmi sem árulja el, hogy megerőltetné a játék, legfeljebb az, hogy sűrűn hörpintget a cukor nélkül elkészített erős fekete­kávéból. A mérkőzésen megjelent Abonyi István, a Magyar Sakkszövetség elnöke és Maróczy Géza, az ismert ma­gyar sakkmester is. A játékosok nagy örömmel fogad­ták őket és egyik a másik után ford­ult hozzájuk, hogy segítsenek­­ Lasker ellen. Éjféltájban a helyzet a következő: A 43 játékos kö­zül egy feladta és kettő veszített. Lasker általában nem áll sokkal jobban, mint ellenfelei. A fiatalok, a bank­tisztviselők és a diákok jobban bírják az iramot, mint az idősebbek, akik már nem tudnak megbirkózni Las­ker virtuóz játékával.­­ Lasker szimultánt játszik BEKÜLDÖTT HÍREK. Szerda. Előadások. A Szellemi Együttműködés Szövetségé­nek rendezésében prof. Periele Ducati (Bologna): Vi­sioni nuove di Roma. 6 órakor. Üllői út 33. — Siklós Al­bert: Bevezetés a zenetudományba. V.7 órakor. Zeneaka­démiai kisterem. — A Társadalomtudományi Társulat­ban dr. Noszlopi László: A nyárspolgár. 6 órakor. Eöt­vös u. 3. — A Filozófiai Társaságban Magyaryné dr. Techert Margit: Az új platonizmus racionalista iránya. Proklosz filozófiája. 5 órakor. Akadémia. — A Közegész­ségügyi Egyesületben dr. Scheff-Dabis László és dr. Molly József ad elő. 6 órakor. Esterházy u. 9. — Az Er­zsébetvárosi Ifjúdemokraták isején Szász Zoltán: Elvet az ifjúságnak! Közreműködik Teszler Hugó, Timár Magda, Vendor Lajos, Sz. Molnár István. 9 órakor. Er­zsébet körút 41. — A Pro Christo Diákszövetségben dr. Trócsányi György: Az új nemzeti ideológiák tanulsá­gai. 7 órakor. Üllői út 19. — A Good Templar Rendben dr. Robitsek Béla: A prohibíciók sorsa. 7 órakor. Jókai tér 6. — A Pedagógiai Állomáson dr. Fodor Károlyné és dr. Balassa László ad elő. 6 órakor. Esterházy u. 20. — A Szülők Pedagógiumában dr. Herrmann Imre: A »szófogadásról«. Vi7 órakor. Goldmark-terem. — A Ve­getáriánus Egyesületben ifj. dr. Rusznyák István: Mi­vel járulhat az orvos a gyógyuláshoz és mivel a betegi 7 órakor. Sörház u. 3. — Az óbudai iparosi sör magyar estjén Somody István: A magyar név: a revízió és a nemzet jövője. Közreműködik Szabó Imy, K. Votiski Alice, Tóth Lia, Hendl Annus, ifj. Kőszegi István, '/­a órakor. Korona Virradó. — Különfélék: Az Orsz. Front­harcos Szövetség ünnepélyes v­zetéségi bajtársi vacso­rája dr. Huszár Aladár főpolgármester tiszteletére. 8 órakor, itoval-szálló,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék