Pesti Napló, 1938. április (89. évfolyam, 73–97. szám)

1938-04-01 / 73. szám

Budapest JT­SA 38 . Teljes heti rádiómoso évfolyam 73. szám Péntek, április 1 ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy hóra .. ..0 pengő | Negyedévre. 10.80 pengő" Félévre .... 21.60 pengő Egyes szám ára Budapesten, vidéken és a pályaudvarokon. 16 fillér Vasárnap 32 fillér PESTI NAPLÓ SZERKESZTŐSÉGI És KIADÓHIVATAL, VII. ker., Rákóczi út 54. Telefon: •145-559.*146-«« Jegypénztár, hirdetési-, előga»­­tési-, utazási- és könyvosztályt VII., Erzsébet körút 18-20 Roosevelt elnök a semlegességi politikáról Franklin Delano Roosevelt, az Egyesült Államok elnöke megírja azt a történelmet, amit csinált. Öt kötetre tervezi a nagy munkát, amely »Franklin Zs. Roosevelt feljegyzései és beszédei« címen fog megjelenni. Az öt világrész valamennyi országában egy-egy napilap megszerezte a jogot, hogy ennek a nagyjelentőségű munkának néhány, eddig még soha meg nem jelent részletét közölhesse. Magyarországon a Pesti Napló kötötte le ezt a sorozatot. Az elnök, aki hivatalba lé­pése óta az amerikai történelem új korszakát nyitotta meg s aki az amerikai történelem legna­gyobb szabású államférfiai közé tartozik, ezekben a jegyzetekben és nyilatkozatokban beszámol arról, hogy hogyan szakított a »dollárpolitikával«, hogyan választotta el az Egyesült Államok politikáját az amerikai nagytőke rideg üzleti politikájától, miképpen kötötte le magát a sem­legesség elve mellett, amely persze nem jelent szakítást az általános nagy emberi célokkal és elvekkel, hogyan küzdött Amerika gazdasági újjászületéséért, a munkanélküliség ellen, milyen harcot vívott a konzervatív nagytőkével és nagyiparral, s megvilágítja a »New Deal», amely a roosevelti demokrácia politikája. Első közleményünkben az ötkötetes nagy mű néhány részletét közöljük Amerika semlegességi politikájával kapcsolatban. A semlegességi törvény (Elöljáró megjegyzés: Amikor Olaszország 1935-ben hadműveleteket indított Abesszínia el­len, sokan azt várták, hogy ez lesz a szikra, amely elindítja az általános európai háborút. Ebben az időben az afm­rikai közvélemény olyan törvényes intézked­é­set kívánt, amelyek az ök­épességét minden áron átus Egyesült­ Államok V' megőrzik. Az elnök 1931 semlegességi törvén, volt megelégedve az iyet ez a törvény az irtta, hogy n sem teg­yák meg, mielőtt az l­ejár.­­.Kijelentette­:­­ ezek a merev feltételk keverhetnek ben­n­nk t • 7 'k . T.p . hu.gy megóvná­nak től­e«.) A szenátus egy döntése 1935 augusz­tus 31-én helybenh­agyta a­ legátfogóbb sem­legességi törvényt, a­m­el­yet valaha is az Egyesült Államok kon­gre­nzusa hozott. A törvény szerint min­t az elnök beje­lentette, hogy két vagy több idegen ország között háború indult, typis, lesz fegyverek, muníciók és más hadisigerek kivitele a had­viselő államokba, és amerikai hajók nem szál­líthatnak fegyvert a hadviselőknek. Azt is ' lehetővé tette'ez a törvény, hogy az elnök be­jelentése után az amerikai polgárok csak tulajdon­veszélyükre utazhatnak a hadviselő nemzetek hajóin.­­ A törvény a nemzeti ellenőrzés és fér­fi­gye­let legalaposabb rendszerét vezette be a fegyverek és muníciók gyártásával és szállí­tásával kapcsolatban. Ez különben régi ame­rikai álláspont volt és az Egyesült Államok már 1934-ben a tjerifi leszerelési konferencián indítványozta, hogy a világ valamennyi nem­zete tegye magáévá. A fegyverek ellenőrzésére vonatkozó rész a Nemzeti Muníció Ellenőrző Tanács felállt­amelynek tagjai a bel­hadü­gy-, a tengerészeti fását eredményezte, ügy-, a pénzügy-, a D UTS., •­­ és a kereskedelmi miniszter. A Tanács ellen­őrzi a fegyverek forgalmát is. A törvényt 1937 május 1-én megváltoz­tatták oly értelemben, hogy a fegyverek, muníciók s más hadicikkek gyártói, exportálói és importálói kötelesek bejelenteni működésü­ket a belügyminiszternek és állandóan készen­állni arra, hogy könyveiket és üzleti feljegy­zéseiket felülvizsgálják. Fegyverek kivitelére és behozatalára minden esetben engedély kell az­ engedélyeket nyilvánosságra hozzák. Ez a kormányzat az évek során ragaszko­dott ahhoz a határozoti politikához, hogy nem segíti elő a fegyverkivitelt és eltiltja külföldi képviselőit minden olyan cselekedettől, ame­lyet úgy lehet f­etüntetni, mint arra irányuló igyekezetet. Á­M az Amerikában gyártott fegyvereknek nagyobb piacuk legyen kül­földön. Ez a politika éles ellentétben állott több más hatalom politikájával. Az abesszin olaj (A szerkesztői mentemítése. A semjenességi Noha a belügyminiszter 1935 október 10-én újra megerősítette és kiterjesztette ezt a nyilatkozatot, hamarosan kiderült, hogy a kormánypolitikának e kijelentései nem vol­tak elégségesek arra, hogy elriasszanak bizo­nyos magánosokat és cégeket a hadiszerekkel való kereskedés csábító alkalmától. 1935 október 30-án újabb nyilatkozatot tettem. (A szerkesztő megjegyzése: "A nyilatkozat megintette a nyerészkedőket, s­ a kormán­y­z­at e tökélte magát, hogy nem kev­e­r­ed­ik b­ele a konflikt­usb­a és éppen ezért a kormány áll­an­d­ó­an figyel­teti a hadviselő államok f­elé irá­ny­ul­ó expor­to­t«.) Az eredeti semlegességi felhatalmazási törvény lejárt 1936 február 29-ikén. Amint a kongresszus 193­5 januárjában újra összeült, a kormányzat új semlegességi törvényjavaslatot támogatott, amely mint Pittmann-McReynolds törvényjavaslat válik ismeretessé. Ez újabb rendelkezéseket tartal­mazott, melyek között a legfontosabbak: 1. Eltiltják a hadviselő kormányoknak adandó kölcsönöket és 2. az elnököt felhatalmazzák, hogy korlátozza a hadviselő felekhez irányuló exportot nemcsak hadicikkekben, hanem más fontos cikkekben, olyan mennyiségre, amilyen '"éget exportáltak az illető országba a­őtti években. A­mányzat élénken támogatta ezt a vaslatot és a belügyminiszter maga a bizottsági tárgyaláson az elfogu­lt-én aláírta a fiú valában nem Imasóssal, ami­t lett. Azt ajdn­st­í­jiví tárgyal-16 februárjában Ihető, hogy háborúba ahelyett, mnnmk­ . . v üiH' ji ivv­i. (A szerkesztő megjegyzése: Október 5-én ez a lista érvénybe lépett. Az elnök bejelentette, hogy »sajnos, háború kezdődött Ab­e­sz­szír­ia és az olasz királyság k­ö­z­ö­tt«., hogy a két országba a fegyverexport tilos és h­ogy az amerikai állampolgárok csak tulajdon felelősségükre és veszélyükre utazhatnak a had­viselők hajóin.) Háborús nyereségek Mint ahogy a semlegességi törvényt el­ismerő nyilatkozatomban mondottam, ez a törvény nem foglalkozott elég kimerítően a semlegességi kérdés valamennyi részletével. Ugyanaznap, amikor ezeket a nyilatko­zatokat megtettem, azt is kijelentettem: »A jelenlegi körülmények között akarom­, h­ogy mindenki megértse: bárki közülünk, aki bár­milyen tranzakcióba kezd önkéntesen a had­viselő felek bármelyikével, ezt a tulajdon kockázatára teszik. A spanyol háború sanyol polgárháború 1936 júliusában k­ongresszusi sziget idején. Az 1935-ös égi törvény nem intézkedett polgár­háborúról. Nem­ volt tehát jogcím arra, hogy a Spanyolországba­ irányuló fegyverkivitelt megtiltsa a kormány. Mindazonálal a kor­mány határozottan elriasztott mindenkit az ilyen exporttól. Augusztus 7-ikén a belügyminisztérium a­ következő utasítást küldte összes spanyolor­szági képviselőinkhez: »Ragaszkodva rég bevált nembeavatko­­zási politikájához más országok belső ügyeibe, úgy béke, mint belső ellentétek idején, a kor­mányzat természetesen a legszigorúbban tar­tózkodni fog minden beavatkozástól a szeren­csétlen spanyol helyzetben. Hisszük, hogy az amerikai polgárok úgy idehaza, mint kü­l­föl­­­dön igaz hazafisággal betartják ezt a régi amerikai politikát.« Idehaza a belügyminisztérium mindent elkövetett, hogy elriassza a Spanyolországba irányuló fegyverkivitelt, mint semlegességi politikánk szellemének megsértését, noha erre vonatkozó törvényünk nem tótt. Több hónap törvényjavaslat ellenzéke ."Vény­javaslat azonban komoly alálkozott. Ez több helyről h­áras­utt: bizonyos faji kisebbségektől,, akik­nek, hogy az az ország, amelyből a zár­a törvényjavaslat bizonyos p­ontjai sérelmeket szenvedhet, számos nem­­ogásztól, akik ragaszkodtak az ügy­semlegességi jogokhoz és végül olyan mberektől, akik lelkiismeretesen h­it­t nem lesz lehetséges végrehajtani a jvaslat egyes exportkorlátozó ren­ttö­rvényjavaslatot ezek után nem is f­­el. Ehelyett 1936 február 29-ikén, nap, amikor a fegyverkiviteli tila­­t, hirtelen új rendeletet fogadtak el, ezt a tilalmat 1937 május 1-ig meg­írotta és bizonyos kivételekkel meg-­ hadviselő államoknak adandó kör-

Next