Pesti Napló, 1938. április (89. évfolyam, 73–97. szám)

1938-04-01 / 73. szám

2 Péntek PESTI NAPLÓ 1938 április 1 pon keresztül az amerikai fegyvergyárosok tiszteletben tartották ezt a politikát, 1936 decemberében azonban engedélyt kértek bizonyos mennyiségű repülőgép és hadianyag exportjára. A törvény értelmében sajnos az engedélyt meg kellett adni, de a kormány sajtónyilatkozatban bélyegezte meg az illető exportőrt. (A szerkesztő megjegyzése: Az elnök kije­lentette: »Az exportőr az amerikai üzleti életnek azt a 10 százalékát képviseli, amely nem alkal­mazkodik jó standardjainkhoz ) Az új kongresszus, amely 1937-ben ült össze, rögtön pótolta törvénytanunknak ezt a hiányát egy együttes döntés formájában, amelyet 1937 január 8-án hagytam helyben és, amely megtiltotta a fegyverek és muníciók kivitelét Spanyolországba. is A fegyvergyártás hazai ellenőrzése most már simán és kielégítően történik, de a nem­zetközi ellenőrzés még mindig nem született meg, noha időről időre kijelentettük, hogyha a többi hatalmak bármikor mutatnak hajlan­dóságot az újabb tárgyalásokra, mi min­dent el fogunk követni azoknak sikere érde­kében. Megingathatatlan meggyőződésem, hogy a fegyvergyártás ellenőrzésének kérdését egyetlen ország sem oldhatja meg egyedül. Ehhez­ a világ vezető nemzeteinek együttes akciójára van szükség és az Egyesült Álla­mok megmutatta együttműködési hajlandó­ságát, és azt, hogy elöljár a megfelelő ellen­őrzési politika követésében. Copyright, 1938. by Franklin D. Roosevelt. A T. HÁZ Gróf Széchenyi György érdekes fejtegetései a szélsőségekről és a zsidókérdésről — Meizler, Vázsonyi és Kertész a választó­jogi vitában — Ma kezdődnek* a nyolcórás ülések (Saját tudósítónktól.) A képviselőház folytatta a választójogi javaslat általános vitáját és az elnök beje­lentette, hogy Temple­r Dezső írásban indítványozta, nyolcórás üléseken folytassák a választójog tárgyalását. Pénteken már­­délelőtt 10 órától délután 6 óráig tanács­kozik a Ház. Meizler Károly volt az első szónok. Hangoztatta, hogy évtizedek óta frivol játék folyt, a választójog körül­­ a­­mostani megoldás sem kielégítő. A kormánypárt arra törekedett, hogy a titkosság behozatala mellett is biztosan megtarthassa a hatalmat. A javaslat védi az egyes embert az alulról és felülről jelentkező terror ellen, de nem védi meg az egész nemzetet a pénz dema­góg díjától. Határozati javaslatot nyújtott be, hogy a pártokat kötelezzék nyilvános pénzügyi elszámolásra. Gróf Széchenyi György azzal kezdte beszédét, hogy az­o­in bizonytalan állapotok uralkodnak. Mia­sztában kell lennie azzal, hogy minden­kor­csak veszíthetünk hazánkból és fü­ggetlen-Az iij uralom mostanában sajtöreformot­­ volna-e helyesebb, ha a meszlevő tör* ›ye" bb mfii­t/'!,•)››».. alkalmaznak sajtit ilj{ ~ilit(isfii dolgában? Ne a job­boldalisá' hnek, ami nem definiálható jogai* nem az erkölcsi rendet. Nagy probléma a szándékos kútmérgezés, a demagógia elleni védekezés. Felemeli szavát a faji elv hangoztatása ellen. Vannak félőrültek, akik az egész magyar belpolitikát és külpolitikát egy mondatra akarják egyszerűsíteni: »ha faji elv alapján áll valaki, abban az esetben feltétlenül a mi barátunk. Bethlen helyesen mondotta, hogy jobboldali politika folyik kommunista eszközökkel. A jobboldaliság alatt minden szélsőséges fogalmat el tudnak rejteni és ezzel a legnagyobb zavarokat okozhatják az országban. Az antiszemita agitáció semmiképpen sem egyeztethető össze a renddel. A kérdésnek van egy vagyoni és egy hatalmi része. A vagyoni rész megoldásával a hatalmi rész is megoldódik. Mindenkit, legyen zsidó vagy nem­z­sidó, igazságosan és arányosan kell megterhelni. Az antiszemita propagandának nincs értelme, mert a mobil tőke mindig talál utat és módot, hogy valami­képpen eltűnjön. Sajnos, az antiszemita propaganda azt is bizonyítja, hogy a zsidóknak részben igazuk van, amikor azt gondolják, hogy velük szemben nem akar­nak igazságot szolgáltatni. A bevándorlás a zsidókér­''•• ' ; •«•* Magyarország ónatos elemek ke­ll Való visszaélés, a Darling írta: Rónay György [ voltak az­ első megdöbbenésen. A e . a gépírókisasszony, az ablaknál állt,­­ tavaszi felhőkre, melyek vadul író irán­­t, messze a csillogó háztetők fölött. A kárnő, aki utoljára beszélt vele, az iró­itt, nedves szemmel, kúpos ijj­ és, értel­metlen aurákat rajzolt, egy papírszeletre a cérn­ával, amely akkor volt a kezében, a mikor meg­kapták a hírt.­— De hát mi lehetett? — kérdezte a gépírólány, de nem fordult hátra. A titkárnő vállat vont. — Mi lehetett? Mit tudomon. Mit lehet ilyen­kor tudni­? Semmit. Hogy­­egy ember csak így... Hirtelen tört ki belőle a*z ^h­ojtott idegesség. Fölugrott, odament a másik­ fany mellé, hevesen, kapkodva beszélt s közben'öklével ráütött néha az ablak deszkájára. — Mi lehet? Én­ csak azt tudom, hogy ez így rettenetes, az ember együtt él ilyrag^ke' " reff" gel bejön, mosolyog, rendelkezni, *zmn­­­rre vége! Hát kik ezek? Kik agyalta­m az Nem gondoltál még el"'- Ki lehet ezt­­ viselni? az életet, miádent?... A gépírób­an* tanácstalanul nézem _ elszégyelte mag«- Lehajtotta a fejét,' fo,„ — Ne­*, ea igazán... Olyan ideges vagyok. Ne haragudj. Visszament a helyere és firkált tovább. Később csengett a telefon. Felvette a kagylót­— Nem — mondta. — Semmit. Mondom kö­zemn, egyelőre semmit. Talán este. Kérem. Jónapot. Visszatette a hallgatót Sóhajtott. — Az újságok, már kezdődik. Még ki se hütt. Szegény... — A családja? — kérdezte hirtelen a gépíró­leány, s most eljött az ablaktól, a titkárnő aszta­lához. — Nem volt. Senkije nem volt. Legalábbis nem tudunk senkiről. Hallgattak. A titkárra gon­doltak mind a ketten, nem arra, akit ismertek, hanem erre az ismeretlenre, aki most kint fekszik a hegyen, a tavaszi ég, a rohanó felhők alatt, mereven összezárt ajkkal, ereiben a méreggel és nem árul el többé semmit. Később megjött a cégvezető, aki a vállalattól volt kint, agnoszkálni a halottat. Sápadt volt, ide­ges, a lányok nem merték kérdezni. A cégvezető levetette a kabátját, leint az íróasztalához, mely szemben volt a titkárnőével, egy iratcsomót vett elő, sürgősen elintézendő anyaggal. De hiába for­gatta a lapokat, szeme előtt összefutottak a betűk, a, va­lami furcsa, Voelv, homlokába 'did, és mögötte an, — igen, ott­­ egy árokféle, anyi, amit nem egy vonáson, aztán előjön, írókisasszony esi volt, erre a u* egyszer a,srólék és a fölírást a kis által o visel' , megdöbbentek; eddig • titkárnak szemüvege •ht csak most tette föl, !e búcsúzóul, hogy még­íigszemlélje a. tárgyakat •'oldalán? Nem tudták, s ahogy mind emilékezen?M?t akarták idézni az ar­cát, kétségbeesetten érezte, hogy képtelenek tisz­tán és határozottan maguk­ban képzelni: ez az arc már kihullott az emlékezetükből s csak egy folt élt belőle, egy arc, ami nem volt az övé, ami min­denkié lehetett. Emberarc volt, de nem az ő arca. — Mert nem szerettük eléggé — mondta hal­zépírókisasszony. "Ápett be az ügyvéd, jól hallotta _ az 1 megállt a szoba közepén, úgy '•iknaik s közben fölnyúlt a megjegyezték, -nintegy magától is, mert 0 . - Szerettük? — ismételte ki^­ és szomo­rúan. — Igaza » ^tett-e? A szeretet nagyon „ más. .Becsültük, —­ínom­ mintha egy néma kérdésre , és ez több, ez néha még a szeret*e­moly, nyugodt, biztos érzés. Etf-jfa. SzeretiH .­ Szeretni sok embert lehet. De én. Elhallgatott, s most, mind arra gondotak., becsü­lésre, a biztos ragaszkodásra, a jóérzésre, ha tudták, h­ogy itt van a szomszéd szobában. S a halálhír óta­­most voltak először igazán szomo­rúak, valami kifogadt, hideg, kegyetlen szomorú­sággal. Nem­­néztük egymásra, kinéztek mind az ablakon, a kifogyhatatlan felhőkre, amiket ő p­ár nem lát. S érezték,­­hogy az arca eltűnhet, de ez megmarad még soktig, ez a szomorúság. — Különben. —• kérdezte az ügyvéd — mi új­ság? Maradt utána valami, le- '' üzenet? — Semmi — mondta a efy" — Nem radt semmi. Családja se vol' Barátja alig. Tudja, ügyvéd úr, ez­t, hiszt, látta, ahogy itt élt velünk .'Ernyedség, udvariasság.... Érti talán, mit akarok mondani, nagyon nehéz ezt megmagyarázni, de ebben volt valami; igaz, hogy ez mind csak utólagos magya­rázat. Akkor kellett volna. Legyintett, mint aki elmulasztott valamit, vagy mint aki nem tettet semmiről. — Azt hiszi? — kérdezte az ügyvéd" és föl­húzta a szemöldökét. — Én nem hiszem." Vannak ilyenek. Akiknek látszólag a legrendesebb az éle­tük. Mi volt az ő élete? Reggel be a hivatalba, délben vissza, délután ugyanez, este korán le­feküdt, de mi lehetett belül? — mondta indulato­san, követelve szinte — igen, belül mi van? Ez az, amit nem lehet tudni soha. — De hogy így... — A titkárnő letette a ce­ruzát. — Azt mondta három órával ezelőtt, h­ogy talán még visszajön. Ne­m látszott írajta semmi-Hát hogy lehet így eldobni az életet, hogy lehet egyáltalán... Nem, ezt én nem tudom megér­teni ! A hangja éles volt és támadó, gyűlölet lobbant benne, s ez a gyűlölet egyszerre betöltötte a szo­bát, mindnyájan érezték, hogy haragszanak rá és joggal haragszanak, mint akiket kijátszottak, megcsaltak, kegyetlenül megtréfáltak, gyűlölték a halottat, aki kint feküdt a hegyen, s akit már nem lehet felelősségre vonni azért, amit tett. Most kopogtak, egy férfi jött be, levelet ho­zott és az elnököt kereste. Leültették, az elnök meg nem jött meg, várni kell. A férfi kigombolta a kabátját, cigarettatárcát vett elő, rágyújtott. A füst kéken szállt föl, a dohány fanyar illata pil­lanatok alatt átjárta a levegőt, olyan volt ez az illat, mint a finom meggyfapipáé. Ők négyen fölkapták a fejüket, idegesen és összenéztek. Dar­ling. Ez az ő kedves­ cigarettája volt, ennek a füstje balzsamozta be szobája minden tárgyát, ez lengett utána, ha végigment a folyosón, még a '­iából is ez áradt, összenéztek, rajtakapottan, a pillanatban szégyenkezve és megeny­ltik, az ő arcát, a füst kékes felhős me­mosolyával, ironikus ajkaival, , szomorú kérleléssel, megsze­mesíttve, mint egy távoli álmot, b­esátottak neki, mint egy barát­nak, illi.R­okonnak, mint egy javíthatatlan, kedves, érem­lemnek. És megszerették, ebben a pillanatban szerették meg, mintha a testvérük vo­la, Amerikából, vagy még messzebbről, egy kulonog szigetről, egy felhőkön túli tájról. i)o erről nem­ szólt egyikük sem, lehajtották újra a fejüket, a két leány szeme megtelt köny­nyel, a cégvezető az iratok közt lapozgatott re-1 " Si töriil­idulartah 4 v'"" "V Izlámi KESERŰVÍZ Ha Igmándit használ, a Természetnek alkotása, Tudja, hogy mit vesz be,­­ Páratlan a gyógyhatása. vagyon eltitkolásának kérdése financiális probléma, tehát, ismét nem zsidókérdés. Az egész problémából csak a faji kérdés marad meg. A keresztény isten- és emberszeretet megköveteli, hogy szeresd a zsidót. Ezt nyiltan megmondja s aki ezt taga­dja, az nem keresz­tény. A háború előtt volt zsidó nacionalista tobzódás, erről azonban ma már jogosan nem lehet beszélni. Ma itt a zsidó fronton mindenki kész bekapcsolódni áldo­zatokkal és munkával a magyar nemzet egyetemébe. — Nagy kérdés, — mondotta beszéde befejezésé­ben, — szám­íthatunk-e arra, hogy ez a kormány a szélsőségek ellen komolyan felveszi a harcot s ezzel helyreállítja a most megbolygatott nemzeti egységet. Számíthatunk-e arra, hogy a kormány bizony­os ké­laki álláspontjától eláll, amelyet idáig képviselt.­ A kor­mánynak ez a magatartása a nemzet végzetét is jelent­heti. Így fejezte be beszédét: — Isten óvja Magyarországot.' Isten vezesse a kor­mányt! Vázsonyi János volt a következő felszólaló. — A mostanában megnyilvánuló tömeghisztéria három okra vezethető vissza —­ fejtegette. — Az első az állandóan ismétlődő usxi­ds és gyű­lö­ködés. A máso­dik a nem látható kellő erély és határozottság. A har­madik a fülből fülbe súgott állandó rémhírterjesztés. Pedig a pánikhangulat tökéletesen indokolatlan. Foglalkozott a választójogi javaslat részleteivel, bírálta a jogkört megszorító rendelkezéseket, majd be­szélt a zsidókérdésről. Magyarországon valóban arány­talan a vagyon eloszlása, de ez az aránytalanság nem zsidókérdés. A zsidó fiatalság ma szintén nehezen tud elhelyezkedni és erre még zsidó cégeknél sincs módja. A szegény zsidót épúgy szakadék választja el a milliár­dos zsidótól, akikből ma már nagyon kevés van, mint a szegény keresztényt a gazdagtól. — Önöknél az a baj, — mondotta a­ kormánypárt szélsőjobboldali képviselői felé — hogy a zsidókérdés­ben csak a fényes autókat látják meg, n­e látják meg a szegény zsidót, akit azok a fényes autók éppen úgy elgázolnak, mint a latifundium a szegény munkást. Hangoztatta, hogy nem az egyéni, hanem a szerve­zett demagógia a veszélyes, az ellen kell tehát védekezni. Sajnálja, hogy a lajstrom­os választással és a nagykerü­­letekkel a­­plutokrácia és a szervezett demagógia szá­maira biztosít a választójogi javaslat óriási befolyást. Kertész Miklós azt kívánta, hogy az egymilliárdos kölcsön felhasználásánál a mezőgazdá­i és ipari problémákat is vegye figyelembe. Matolcsy Mátyás félreértett szavait helyreigazította, azután péntek délelőtt 1() órára tűzték ki a vita folyta­tását. Alai­n beszéde péntekre maradt.

Next