Pesti Napló, 1939. június (90. évfolyam, 123-146. szám)

1939-06-10 / 130. szám

n­api Hírek A kaposvári diákok új ballagónótát akarnak . Íratni Kodály Zoltán­nal. Az ügy a leg­jobb úton halad és a ballagónóta roham­­lépésben készül. Valaki így magyarázta a magyar-olasz meccs elvesztését: »Szabó elfelejtette bevarrni a kapu nyílását, Ko­rányi nem ugrott elég korán, Biró rosszul ítélte meg a feléje repülő labdákat, gyenge volt, Lázár mintha halottaiból támadt volna fel, Turay ide-oda túrázott a pályán, Balog balogkodott, Kincses elveszítette ér­tékeit, Sárosi sárbaragadt, Zsengellér zsenge volt, Kiszely kicsit széleskedett. Elfogtak egy virágtól vaslányt a Rózsadom­bon. Most így énekel majd »valaki«: »Ró­zsám a rózsa rabja lett.« A lány neve: Czabala. Úgy látszik, Czabalának a rózsa nem volt jó kabala. Franciaországban óriási felhőszakadás volt a kánikulai hőség miatt. Hőszakadás után felhőszakadás... «M ■— Postautalvány a június 15-én lejáró elő­fizetések megújítására. Vidéki előfizetőink lappéldányaihoz, amennyiben előfizetésük jú­nius 15-én lejár, ma postautalványt melléke­lünk. Kérjük előfizetőinket, hogy a megújí­tásra szánt összeget mielőb adják fel, nehogy a lap küldésében fennakadás legyen. — Vallery-Radot cikke a Le Jourban Magyarország­ról. Párizsból jelentik: Robert Vallery-Radot a Le Jour hasábjain újabb cikkben számol be magyarországi ta­­nulmányútján szerzett benyomásairól. A cikkíró öröm­mel tapasztalta, hogy Magyarországon a francia nyelv és a francia kultúra nagy becsben áll s a magyar szel­lemi élet gyökerei az évezredes latin civilizáció tala­jába nyúlnak vissza. Közöttem és magyar barátaim kö­zött tüstént testvéri meghittség légköre jött létre, ami annak tudható be, hogy a magyarok és a franciák egy­azon évezredes kultúra örökösei, — írja Vallery-Radot. — Az emberek mosolygása Európa egyetlen országá­ban sem oly rokon a francia mosolygással, mint Ma­gyarországon. Két hetet töltöttem az Eötvös-kollégium­­ban (amely körülbelül megfelel a mi párizsi Ecole Nor­male Supérieure-ünknek), sűrűn elbeszélgettem az inté­zet hallgatóival s csodálattal tapasztaltam, hogy taná­raik milyen hozzáértéssel s mily lelkiismeretesen veze­tik be őket a francia nyelv és irodalom titkaiba. A cikk végül nagy elismeréssel emlékszik meg Eckhardt Sán­dorról, a budapesti egyetem francia irodalomtanárá­ról, aki nemrégiben tette közzé a francia szellemről írott értékes munkáját.­­ A Ferihegyi puszta körül lesz az új budapesti polgári repülőtér. Az illetékes hatóságok több helyszíni szemlét tartottak Budapest környékén, hogy megálla­pítsák, melyik terület volna alkalmas a harmadik re­pülőtér céljaira. A szakértői vélemények egybehangzóan a Vecsés határában lévő Ferihegyi puszta körüli terü­letet minősítették a legmegfelelőbbnek. E terület nagy­­része mint Vigyázó­ örökség a Magyar Tudományos Akadémia tulajdona. A Közmunkatanács szintén meg­tekintette a kiszemelt területet és az eljárásról jelentést készített, amelyben a maga részéről is alkalmasnak ta­lálja a területet új repülőtér létesítésére. Az Akadémia tulajdonában lévő területhez még magánkézen lévő kisebb területeket kell megszerezni, hogy az 500 holdas repülőtér egységes területe rendelkezésre álljon. A Köz­munkatanács jelentése alapján az illetékes tényezők most a legsürgősebben megkezdik a tárgyalásokat a területek megszerzése iránt. — Klebelsberg Kunó emlékünnep. Szegedről jelen­tik. A gróf Klebelsberg Kunó által elindított szegedi szabadtéri játékok idei megrendezésével egyidőben gróf Klebelsberg Kunó emlékének megünneplését is tervbe­­vették és ennek előkészületei javában folynak. Az em­lékünnepet a Magyar Tudományos Akadémia és Szeged városa együttesen rendezi meg s most csatlakozott hoz­zájuk az Alföldi Bizottság és a Magyar Városok Kul­turális Szövetsége, mint olyan intézmények, amelyeket szintén gróf Klebelsberg Kunó hívott életre. — Közjegyzői kinevezés. Az igazságügyminiszter dr. Gáthy Árpád mátészalkai gyakorlóügyvédet Vámos­­mikolára közjegyzővé-­etezte ki. JÓ REGGELT! PESTI NAPLÓ 1939 június 10 11 *i """ Zintértez­zünk Június 10. 1916. Kiváló személyes példaadással és férfias eltö­kéltséggel harcolt ezen a napon Tiszabeői Hellebronth Béla volt felvidéki 7. tábori tarackezredbeli népfelkelő főhadnagy, aki az utóvédhez beosztott lövegszakaszával az utolsó percig vitézül és elszántan kitartva igen ha­tásos tűzzel tartóztatta fel a luckvidék­i Torgavicánál támadó oroszokat. S de hogy ez sikerült, ez elsősorban is példát adó, félelmet nem ismerő erélyes magatartásánál­ volt köszönhető, mellyel válságosra fordult helyzetében is szilárdan rendet és fegyelmeset ártott, miért is elöljárói elismerésképpen a bronz katonai érdemérem adományo­zására hozták javaslatba és ezt a jutalmat meg is kapta. — Meghalt Järventaus Arvi, finn író. Helsin­kiből jelentik: Järventaus Arvi kiváló finn író, evangélikus lelkész tragikus hirtelenséggel, agy­­szélhűdésbe­n elhúnyt. A lelkes magyarbarát író, aki 1935—36-ban a helsinki Finn-Magyar Egye­sület elnöke volt, több ízben járt Magyarorszá­gon, benyomásairól sok ismertetést, elbeszélést, költeményt írt és előadást tartott. Legutóbbi hosszabb magyarországi tartózkodásának emlé­keit »A szomorú­ füzek hazája« című remek úti­rajzában örökítette meg, amely pár héttel ezelőtt jelent meg. Művei közül egy lapp tárgyú regé­nyét magyarra is lefordították; három történeti regénye a magyar honfoglalással, a mohácsi vész­szel és Rákóczival foglalkozik. Irodalmi érdemei elismeréséül a debreceni egyetem tiszteletbeli doktorává, a Petőfi Társaság kültagjává és a Magyar-Finn Társaság tiszteletbeli tagjává vá­lasztotta, azonkívül nagy magyar kitüntetésben is részesült. — Az első kassai bűnügy a kúrián. Két szlovák tanító, Zsuffkovszki Samu és Urbanik Rezső, valamint Chrapán Lajos magántisztviselő, amikor a Felvidék visszakerült Magyarországhoz, gyalázkodó röpiratot dott ki és terjesztett, mert a tanítókat elbocsátották. Az történt ugyanis, hogy felszólították a lakosságot, ki akarja szlovák iskolába járatni gyermekét. Mindössze hatan jelentkeztek, tehát mint feleslegeseket, a két tanítót el kellett bocsátani. Emiatt esküdtek bosszút, nyomatták ki a magyargyalázó röpcédulát és terjesz­tették Chrapán közreműködésével. A kassai törvényszék ötös tanácsa fejenként nyolcheti fogházra ítélte őket. Semmisségi panasz folytán a kúria Kvassay-tanácsa a pénteki tárgyaláson mindhárom vádlott büntetését nyolchónapi börtönre súlyosbította. Ez volt az első bűnügy, amely a Felvidék visszacsatolása óta a kúria elé került. — Kinevezés. A kultuszminiszter dr. Margitiss Gyula újfehértói gör. kat. igazgató-tanítót a nyíregy­házi kir. tanfelügyelői hivatalhoz ideiglenes minőségű tanügyi fogalmazógyakornokká kinevezte. — A kultusz­miniszter dr. Koltay-Kastner Jenő egyetemi ny. r. tanárt a pécsi m. kir. Középiskolai Tanárképző Intézet igazgatótanácsának tagjává az 19­35—36. tanévtől számí­tandó 5 éves időszak hátralévő tartamára kinevezte. — Az igazságügyminiszter dr. Zeisz Károly kiskunhalasi gyakorló ügyvédet Kiskunhalasra közjegyzővé ne­vezte ki. — Ma ér véget a lillafüredi filmhét. Miskolcról je­lentik: A lillafüredi filmhét szombaton véget ér. Ekkor osztják ki a versenyben résztvett fimek között a zsűri ítélete alapján a díjakat is. A záróünnepély szombaton este 9 órakor kezdődik nagy fáklyás felvonulással­, ame­lyet tűzijáték követ. Kedvezőtlen idő esetén az ünne­pélyt vasárnap tartják meg. A záróünnepre Miskolcról különvonatok indulnak Lillafüredre.­­ Elutaztak az olasz depolavoristák. A Budapesten időző 450 főnyi olasz munkáscsoport Űrnapján a főváros nevezetességeit tekintette meg. Délelőtt gróf Da Vinci olasz követ fogadta őket, majd a budapesti olasz fascio házában tettek látogatást. A Copolaváro­s vezérigaz­gatója, Corrado Pucetti már csütörtökön elutazott Buda­pestről repülőgépen. Csütörtökön este az olasz csoport vezetői, valamint vitéz Marton Béla és felesége gróf Da Vinci olasz követnél voltak meghíva vacsorára. Pén­teken délelőtt 10 órakor az olasz munkások külön­­vonaton Siófokra utaztak, ahol gazdag program várta őket. Egésznapos siófoki tartózkodás után este 11 óra­kor folytatták útjukat Olaszországba.­­ A jászói­ premontrei rendi iskolák barátainak szövetsége vasárnap tartotta Kassán rendes közgyűlé­sét s ugyanekkor alakult meg a szövetség kassai cso­portja. A kettős ünnepségen megjelent Csárszky József kassai megyéspüspök, Borbíró Ferenc kassai, Korláth Endre ungmegyei főispán, Szent- Imrey Pál alispán, Keveles Gyula ny. miniszteri osztályfőnök, vitéz Halász János tábornok, Tost Barna prelátus, Vukovich Károly polgármesterhelyettes és több­ más előkelőség. A köz­gyűlést Kállay Tibor ny. pénzügyminiszter nyitotta meg. A kassai csoport elnökévé Münster Tivadart, alel­­nökeivé Aranyossy Arisztidet és Palyó Mihályt válasz­tották meg.­­ Letartóztatták Németh István szír püspököt. A közelmúlt napokban számos feljelentés érkezett Németh István görögkeleti szír püspök ellen, mert a feljelentések szerint fölhajtókkal szerzett magá­nak »hívőket«, akiket 100—100 pengőért a görög­keleti egyház számára megkeresztelt. Megtörtént az is, hogy a megkeresztelkedni kívánó meg sem jelent a szertartáson, más állt a keresztvíz alá, az illetőnek mégis kiállította a keresztlevelet- Némethet a rendőrség a törvényszék Markó utcai fogházába kísérte, a vizsgálóbíró azonban elren­delte szabadlábra helyezését. Az ügyészség fel­­folyamodása folytán a vádtanács pénteki ülésén 22 rendbeli csalás és 12 rendbeli közokirat hami­sítás bűntette miatt mégis letartóztatta. Németh felfolyamodást jelentett be a táblához. — Hírek a magyar aviatika világából. A budaörsi repülőtéren pénteken délután befejeződött a Horthy Miklós Nemzeti Repülőalap oktató tanfolyama, amely­nek huszonhét résztvevője volt. — A Műegyetemi AFO sportrepülő szakosztálya és a Végváry cserkészrepülők repülőnapot tartanak a soproni repülőtéren j­únius 11-én. A repülőnapon részt vesz a »Gerle«, az »M. 19.«, »M. 21.« motoros repülőgép, az M­. 22.« vitorlásgép és még hat motornélkü­li gép. — Horváth Ernő műszerész maga ter­­vezte repü­lőgépmodellje 32 kilométert repült és Taksony mellett ért földet. Az elért teljesítmény világrekord és felülmúl minden eddigi modelleredményt. — Hirtelen halál. Goldstein Fülöp 69 éves magánzó pénteken este a Zsolt utca 3. számú­ házban lévő laká­­­sának fürdőszobájában fürdőtt. A kádban hirtelen rosz­­szul lett, eszméletét vesztette, s mire a mentőket értesí­tették, meghalt. Halálát szívbénulás okozta. ■.... ..... ■--------------- " | Találkozzunk az Aquincumi Strandfürdőben Pompás parkban 100 méteres medence, 23 fokos forrásvízzel HÉV bárhonnan átszállással 30 fillér. Hajó Gellérttel, Vigadó, tér, Margitszigettel, tótvestté!. Aquincumnál kiszállni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék