Prágai Magyar Hirlap, 1924. április (3. évfolyam, 74-98 / 522-546. szám)

1924-04-11 / 83. (531.) szám

Péntek, április 113 Ruszinszkó közállapotainak igazi tükre — Azonnal össze kell hívni az antonom szojmot­­— Beszkád­­nek és Rozsypalnak távoznia kell a helyéről — Végleges leszámolás az irredenta vádjával — Vissza kell venni a békeszerződés aláírása előtt elbocsátott tisztviselőket — Az őslakosság súlyos gazdasági gondjai — A kormány állítsa helyre a régi becsület és jó erkölcs uralmát Prága, április 10. Korláth Endre dr. nemzetgyűlési képvi­selőnknek a képviselőház tegnapi ülésén el­mondott nagy beszédét, amelyet tegnapi szá­munkban vázlatosan már ismertettünk, az alábbiakban egész terjedelmében közöljük, hogy ruszinszkói olvasóinknak módjukban álljon a nagyszabású beszédű teljes egészé­ben megismerni. Tisztelt Nemzetgyűlés! Mint a ruszin­szkói őslakosságnak s kiváltképpen az ot­tani magyarságnak a cseh-szlovák törvény­­hozás házába küldött első képviselője, min­denekelőtt tiltakozásomat fejezem ki amiatt, hogy a kormányzat a békeszerződésben vállalt kötelezettségeivel s az állam szentesített alkotmánytörvényeivel ellentétesen nem az autonóm szofra egybehívását tekintette elsőrendű feladatának, hogy ezáltal a Pod­­karpatska Rus részére biztosított önkor­mányzat gondolatát megfelelő módon ki­domborítsa, hanem csupán a centralizmus céljait szolgáló nemzetgyűlési választáso­kat írta ki. Hogy az ilyeténképpen nagy­sokára elrendelt parlamenti és szenátusi választások során mi a kormány törvény­telen eljárása dacára mégsem helyezked­tünk a passzivitás merev álláspontjára, az csak békés szándékunknak s annak bizo­nyítéka, hogy még egy, az igazság és a törvény szellemével ellentétben álló vá­lasztást is üdvösebbnek tekintünk a végig­szenvedett öt esztendő alkotm­ánytalan korszakánál, mikor is a népakarat egyál­talában nem juthatott kifejezésre. E kény­szerű eljárásunkkal azonban nem szente­sítjük a kormány eddigi törvényellenes el­járását s törhetetlenül követeljük a szejm azonnali összehívását s az autonómiát. E szojmot tartjuk csak illetékesnek. Szomorú igazolás — Eddig bennünket, magyar pártvezéreket a podkarp&iska­rusi kormányhatalom mindig irredentáknak s a köztársaság ellen­ségeinek igyekezett­­ feltüntetni és azt han­goztatta minduntalan, hogy nem áll a hátunk mögött senki s amit mondunk, az is merő­ben egyéni és rosszakaratú beállítása a do­lognak. A választásoknak a mai kormány­zati rendszerre nézve lesújtó eredménye azonban szomorúan igazolt bennünket. Azért mondom, hogy szomorúan, mert a megejtett parlamenti és szenátusi választások eredmé­nyeképpen Leigazolást nyert, hogy mikor mi Ruszinszkó őslakosságának elnyomatásáról, sanyarú és szerencsétlen sorsáról panasz­kodtunk, akkor polgári agresszivitásunk sza­va még nem is volt elég erős s kifejezésre juttatott elkeseredésünk még nem is fedte teljes mértékben a nyomorba sújtott nép izzó hangulatát. A népelkeseredés ugyanis — igen jelentékeny részben — még sokkal ag­resszívebb alakban, a kommunizmus pártjá­nak felszínre juttatásával nyilatkozott meg. —Jogot érzek arra, hogy én, az eddig vádolt és üldözött „irredenta vezér“ lépjek most vádlólag és államellenességgel, a köz­társaság felforgatására irányuló befejezett politikai bűncselekményekkel, nemzetrontó, nemzeteket egymásra uszító igazságtalan gyűlöletpolitika vádjával illetve a kormány urait, kik a kormányzat rozoga szekerét tolják. Tudom, hogy szavaim súlyosak s e páriámét falai közül messze elhangzó kije­lentéseim nagy fontosságúak. De felelőssé­gem tudatában mégis megtettem ezeket a ki­jelentéseket, midőn öt esztendő elnyomatá­sának irtóztató keservei után a világ nyil­vánossága elé fordulok e helyről, hogy ma­gyarázatát adjam a Podkarpatska Rusban­ történt dolgoknak. — Az Önök eddigi egész kormányzati politikája gyanusítgatásokban és a becsület harcosainak üldözésében merült ki. Irreden­tának nevezték s minden rendelkezésükre álló eszközzel üldözték a podkarpatskarusi magyarság vezéreit és szellemi irányítóit. De gyűlöltté és nevetségessé akarták tenni ruszin testvéreink közül is azokat, akik tisz­tességesek és elveikhez hívek maradtak. Ki­találták a „magyarón" csúfnevet. Ez a „csúf­­név" azonban csak Önök szerint megszégye­nítő, mert Podkarpatska Rus területén soha senki nem tekintette ezt az elnevezést meg­­­szégyení­tőnek. _A ruszin nép ugyanis nem gyűlölte soha és nem gyűlöli ma sem a magyart . A kormány urai akarták és készítet­­­ték elő ezt a választási eredményt így. Önö­ket terheli tehát a múltak bűneiért a retten­tő felelősség súlya s a köztársasági eszme és az állam tisztaságán kívül elsősorban az Önök egyéni becsülete kívánja meg most azt, hogy semmivel nem menthető nagy bű­neik tanulságait levonva adják át a kormányzatot adminisztráció­jára egyedül jogosult őslakosnak, akik a megokoltan nagy elkeseredést méltá­nyos és tisztességes eljárásukkal le tudják majd csillapítani. — De már eleve is óva intjük Önöket attól, hogy a választások eredményeinek ha­tása alatt a további erőszak és halogatás politikáját merészkedjenek folytatni vagy — mint arról legújabban értesültem — még fo­kozni. Mert hiába híresztelik most már a világ előtt, hogy Podkarpatska Rus népe „érss­en" a saját sorsának intézésére s hogy ellensége az államnak, senki sem fogja ezt többé el­hinni Önöknek. A népakarat letéteményesei ugyanis módot találnak arra, hogy világgá kiáltsák népünk szenvedéseit s azt, hogy az itt tör­téntek nem az őslakosság „éretlenségének", hanem a kormány és a kiküldött kormány­zati közegek lelkiismeretlenségének a rová­sára írandók. • Hiába fognak igyekezni Önök az úgy­nevezett erőskéz politikájához menekülni és az ellenzék vezéreit — mint hírlik — egyéni exisztenciájukban tenni tönkre. Erőskezes politikájuk gyönge eredményre fog vezetni, mert minden erőszaknál erősebb már ma a kinyilatkoztatott igazság szava. Leszámolás az irredenta vádjával — Legfőbb ideje már, hogy ehelyütt ünnepé­lyesen leszámoljak egyszer az irredentizmus vád­jával, mely mint egy ultramodern politikai vérvád nehezedik oktalanul miránk. Ezennel ki­jelentem, hogy nem voltunk és nem vagyunk ál­lamellenesek. — Mi tudjuk ugyan, hogy népünk a háború alatt s az azt követő szomorú időkben óriási vér- és energiaveszteségeket szenvedett; mi tudjuk azt, hogy minden jóra érdemes népünk nem ér­demli meg azt a sorsot, amire önök kárhoztatták; mi tudjuk, hogy az igazság és így az erő is a mi oldalunkon van; de komoly és megfontolt maga­tartásunkkal mégis mindig igyekeztünk az elke­seredésnek éppen nem megokolatlan kitöréseit elfojtani s népünket a józanság és a békés munka révébe vezetni. Ennek a komoly magatartásunk­nak eredménye, hogy­­ a Ruszinszkóba zárt ma­gyar nemzet komoly kormánytényezők részéről több ízben tett precíz kijelentések szerint az ál­lammal szemben való kötelezettségeit­­ még a leg­válságosabb napokban is mindig becsülettel, hűséggel teljesítette. Nyugodtan kijelenthetjük te­hát, hogy jó cseh-szlovák állampolgárok va­gyunk.­­ Midőn azonban e cseh-szlovák állampol­gári minőségünket kijelentjük, akkor nemcsak a cseh-szlovák szón tartjuk a hangsúlyt, hanem az állampolgár szem is s ennek értelméből folyóan, de törvénybiztosítozta jogaink gyakorlatban való tényleges átültetéseképpen is követeljük, hogy a magyarság s általában a ruszinszkói őslakosság nemcsak a kötelezettségek (az adó- és katona­­szolgáltatás) tekintetében, hanem az állampolgár­ságból folyó jogok terén is teljesen egyenrangú legyen a történelmi országok népességével. — Nem tűrünk többé magunk felett első­­rendűbb állampolgárokat, hanem követeljük a törvény előtti s a jogokban való egészen teljes egyenlőségeket, azt, hogy nemcsak a levegő szabad élvezetében, hanem a politikai és nemzeti jogok, valamint gaz­dasági exisztenciánk megteremtése tekintetében is biztosíttassák számunkra minden az állampol­gári minőségből folyó szabad életlehetőség. A kormány rossz lelkiismerete ! — Követeljük, hogy hagyjon fel már­ egyszer a kormányzat oktalan bizalmatlan­­­­ságival. Oktalannak nevezem ezt a bizalmat­­­­lanságot azért, mert a kormány rossz lelk­­­i­ismeretén kívül más oka nincsen. Mi azon­­­­b­an nem tehetünk arról, hogy a kormánynak­­ rossz a lelkiismerete. Mi nem tehetünk ar­­­­ról, hogy a kormány mindig bizonyos lelkiismeret­ 1 furdalással gondol vissza arra, hogy e te­­­­ illetet a népesség megkérdezése nélkül,­ sőt akarata ellenére csatolták a cseh-szlo­vák köztársasághoz. Mert hiszen az a bi­­­­zonyos kétszáztagú deputáció, amely 1919-ben Podkarpatska Rust felkínálni a ma­gas prágai urak elé járult, csak egy kicsi rétegét képviselte a itteni népességnek s Podkarpatska Rus igazi közhangulatát va­lósággal meghamisította. Hogy ez az állí­tásunk a tényeknek megfelelő, azt a vá­lasztások eredménye beigazolta.­­ A kormány azonban ennek a hatal­mas és megrázó erejű igazságtételnek a tanulságait nem akarja levonni, hanem to­vábbra­ is csak a gyűlölet és a rossz lelki­ismeret erkölcstelen politikáját folytatja. Hogy csak egyetlenegy, azonban úgy elvi­leg, mint a gyakorlatban nagyfontosságú momentumra mutassak rá: a kormányzat még most, a választás lezajlása után sem hagyott fel eddig követett immorális eljárá­sával, hanem egy, a választási bizottság­ban kierőszakolt törvénytelen határozat útján a mandátumlopás nemtelen eszközéhez fo­lyamodott, hogy az egyetlenegy megvá­lasztott kormánypárti képviselő mellé még egyet csempésszen be a törvényhozás há­zába. Így jutott most — legalább ideigle­nesen, a választási bíróságnak minden va­lószínűség szerint igazságos s az őslakos­ságra nézve kedvező döntéséig — ebbe a házba a csúfos vereséget szenvedett cseh­­agrárpárt „képviselője." A mai állapot jellemrajza — A kormány politika eredményezte, hogy Podkarpatska Rus valóságos kommu­nista tűzfészek lett, amely a polgári beren­dezkedésű Románia és Lengyelország közé ékelve, méltán felhívhatja ez államok érzé­kenységét. Ez pedig a köztársaságnak éppen nem válik hasznára.­­ Ma a helyzet az, hogy az úgyneve­zett „autonóm terület" mint kísérleti eszköz, mint stratégiai összekötő híd és mint Ukraj­na vagy Oroszország felé kiépített ugró­deszka szerepel a köztársaság államberen­dezésében, de semmiesetre sem úgy, mint az itt la­kó népek boldogítására kormányzandó ál­lamt­­erületi rész.­­ Az ország kormányzatát a nép teljes bizalmatlanságát bíró Beszkid Antal dr. ha­táskör nélküli gubernátor és a választások eredménye szerint szintén minden erkölcsi alap nélkül prokonzulkodó Rozsypal Anion vicegubernátor vezetik. Kormányzati rend­szerük az őslakosság megfélemlítése; az, hogy az életlehetőségek köteles biztosítása helyett gummibottal terrorizálják az ottlakó népeket. S ennek az alkotmánytalan és erő­szakra alapított egész kormányzati bűnrend­­­szernek alapja az Önök állami tisztviselőha­­dának dogmája: a vallástalanság, rendszere pedig a felekezetnélküliség. — Politikájukkal csak a bérenceket és a gonoszokat jutalmazzák meg; csak a né­pek békéjét és harmonikus együttélését za­varják meg, hogy a hit gyökereinek kiirtá­sával s a gyűlölet magjainak elhintésével anarchiát teremtsenek ebben a szerencsétlen országrészben és amikor ezt elérték, akkor azután „joguk" és „okuk" legyen az autonó­mia életbeléptetését megtagadni és hivat­kozni arra, hogy e terület népessége „éret­len" a saját maga ügyeinek intézésére, tehát a kormány még fokozottabb gyámkodására szorul. — Bajtársi kezet nyújtok az összes szlovák, ruszin, német és magyar autonómista gondolkodása képviselő­­társaimnak, kérem támogatásukat saját ér­dekükben is. — A gyűlöletnek és a rontásnak ből az átkos politikájából elég volt mér­eb­— Igyekezzenek inkább a minden ál­lam és minden hatalom alapját és talpkö­vét alkotó tiszta erkölcsöt és becsületet tenni a dolgok irányítójává és tengelyévé. Honosítsák meg minden vonalon a jó er­kölcs, a megbékülés és a törvénytisztelet politikáját! Törekedjenek minden tényke­désükkel arra, hogy Podkarpatska Rusnak és az egész köztársaságnak soknyelvű és különböző nemzetekhez tartozó lakosága ne legyen kénytelen ebben az államban a gonoszlelkű rossz mostohát látni, hanem igenis a jó mostohát lássa és ne legyen kénytelen az a szudéta-német, magyar, lengyel és egyéb nemzetiségű állampolgár szomszéd nemzeti állambeli testvérei felé tekinteni minduntalan, hanem mint egy ujh boldog Svájcban találja meg itt a teljes és tisztességes elhelyezkedését. Adják meg a népnek azt, amihez a törvények szerint joga van s akkor nem lesz okuk a rossz lelkiismeret félelmével tovább vacogni az irredenta­ rémektől, külpolitikai irányt! — A becsületes belpolitikán­ak azonban szinte elengedhetetlen feltétele a belső politikai alapot megteremtő külpolitika tisztességes és józan szellemben való átorientálása. Hagyjon fel tehát a köztársaság kormánya a külpolitika terén is ed­digi magatartásával: azzal, hogy a francia uszály­ba való kapaszkodásával kihívja maga ellen a köztársaság­beli tekintélyes számú szudétanémet­­ség jogos ellenszenvét, az ukrán emigránsok is­­tápolásával a lengyelek érthető féltékenységét s a magyar­országi szökevények befogadásával, sőt a magyar nemzet elleni politikai aknamunkába való beállításával Magyarország és általában az összmagyarság antipátiáját.­­ Ez­ek helyett sokkal célszerűbb volna a jó szomszédi viszony őszinte és igazi keresése, ami csak erőssége lehet az államnak. Ne óhhajtsa a­­ kormány azt, hogy Magyarország, Németország és Lengyelország állandóan mint ellenség vegye körül a köztársaságot, mert az ellenségek le­­gyöngítése nem állandósítható, hanem azok rö­vid, de mindenesetre belátható időn belül minden politikai erőszak ellenére is egyszer csak meg fognak erősödni. • Hagyjon fel végre már a kormányzat kül­politikájában az eddigi tapasztalatok szerint min­denkor átlátszónak és céltalann­ak bizonyult örö­kös titokzatossággal és kétszínűsködéssel. Hiszen úgyis csak a diplomaták hiszik azt magukról, hogy ők valóban kétszínüek és ravaszok, mert a nép — és­ pedig úgy a szomszéd államoknak, mint a belföldnek a népessége — mindig tisztá­ban van azzal, hogy mit is főznek tulajdonképpen a diplomáciai boszorkánykonyhákon. — Ha például Cseh-Szlovákia a magyar kölcsönt nem igyekezett volna elgáncsolni, ha­nem igazán és őszinte előzékenységgel támo­gatja Magyarország szenvedő népét ebben a nagyfontosságú kérdésben, akkor magatartásá­val mindennél jobban biztosítani tudta volna a maga számára Magyarország semmiképpen sem lekicsinylendő szomszédi barátságát. — Ne ezekre pazarolja a külügyminiszter az­ idejét s akkor ideje lesz a cseh-szlovák állampol­gárok, például Técső város igényeinek a romá­nokkal szemben való megvéd­elmezésére. Rendszerváltozást — Áttérve ezután Ruszinszkó őslakos­ságának részletezett kívánságaira, a népes­ség leghőbb óhajait dióhéjban a követke­zőkben foglalhatom össze: — Mivel az eddigi kormányzati politika eredménytelen, sőt egyenesen káros volt Podkarpatska Rus őslakosságára s az egész állam érdekeire nézve, azért a jövőben követeljük a minden jogaink és életlehető­ségeink alapját alkotó autonómia haladék­talan és becsületes megadását és ennek előfeltétele gyanánt a pártnélküli Beszkid Antal kormányzó és Rozsypal alkormány­zó azonnali menesztése után olyan kifeje­zetten teljhatalmú őslakos kormányzó ki­nevezését, aki a választásokból győztes­ként kikerült pártok bizalmát bírja. —- Követeljük minden vonalon a meg­­békéltetés, az erkölcs és a becsület politi­kájának rendszeres bevezetését. Az állam és egyház viszonya —- Követeljük ezt elsősorban az állami élet nyugalmát biztosító társadalmi erkölcs kiépítése terén hervadhatatlan érdemeket szerzett s m­a is fontos missziót betöltő vallásfelekezetekkel és egyházakkal szemben. — Ne ágyukra és gyülöletf­egy­verekre költ­sön az állam milliókat, hanem az erkölcs és a hit várait igyekezzen inkább körülbástyázni, mert mindig biztosabb és célravezetőbb a lelkek nyu­galmára támaszkodni, mint a szuronyok erejére. — A kormány teremtse meg az állam lété­nek biztos és pozitív alapjait: a hitet és az em­berek békéjét! Ne igyekezzenek a vallás ellen lazítani, ne szítsák tovább a vallásfelekezetek közötti békétlenséget, mert ha egyszer kivész az emberek lelkéből a hit ereje, akkor elpusztul eb­ben az amúgy is szegény és szomorú Podkarpats­ka Rusban minden civilizáció és már csak az an­archia jöhet. — Igyekezzenek tehát intézményesen és az igazság szellemében sürgősen rendezni az egy­ház és az állam közötti viszonyt, illetve állítsák helyre azt a régi állapotot, amely az egyház és az állam között jogilag nincs is megszakítva, ha­nem amelyet csak ténylegesen, a bűnös gyakor­latban zavartak meg egyoldalúan, az állam köte­lezettségeinek nemi teljesítése által. —­ Tessék a felekezeteket egyenlő és pedig méltányos elbánásban részesíteni; állami támo­gatással gondoskodni a lelkészek és felekezeti tanítók fizetéséről, a felekezeti iskolák föntartá­­sáról s az egyházakat eddig ért konkrét sérelmek gyökeres orvoslásáról. Ha pedig a kormány min­den áron el akarja m­ár választani az egyházat az államtól, akkor tekintse kötelességének föld­osztással, vagy más alkalmas módon akként kár­talanítani az egyházakat, hogy azok az állam fundamentumát alkotó közerkölcsök munkálására folytatott nemes hivatásukat a jövőben is zavar­talanul és eredményesen betölthessék. A magyar nyelv jogai — Követeljük a már több mint négy évvel­­ ezelőtt meghozott nyelvtörvény végrehajtás­ uui­­ó­sít­ásának azonnali kiadását, hogy ezáltal a nem-

Next