Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1873 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1873-04-27 / 17. szám

A kormányzó évi jelentése a törvényhozó testülethez em­líti, hogy az iskolai kerületek száma 2353-ra, az iskola­látogató gyermekeké 81,696, a tanítók száma 3267-re, az államban levő iskolák épületeinek értéke 1.091,559 dollárra (azaz mintegy 2,200,000 frtra) s csupán az 1868. évben épült iskoláké 288,687 dollárra rúg. A jelentés to­vább így hangzik: „Az iskolai jószágok eladásából a mult évben 76,910 hold után 464,840 dollárt vettünk be, mely összeg a volt iskolai alaphoz csatolva, e db­­i alapot 2 077,082 dollára emeli. Az államjószágok bizományosa azt állítja, hogy az iskolák részére ajándékozott föld 3.000,000 holdat fog tenni, ha egészen föl lesz mérve. Az év végéig alig adatott el több, mint egy tizedrész, t. i. 322,101 hold. Ha most leszámítjuk a netaláni rész földeket az állam északi részében, e földekből az isko­l­alap tizenhat milliónyi óriás őszeget fog bevenni." * Törökországban is szándékoznak a kényszerok­tatást törvényesen kimondani és a népnevelésre ezentúl egyáltalában több gondot fordítani. Nem fognak tehát mint eddig a szent könyvek olvasásánál megállapodni, hanem a számvetés és a földrajz elemeit is bele akarják vonni az oktatásba. Kísérlet ezen irányban már kezdemé­nyeztetek Kellő számú tanerők megszerzése jelenleg fő­gondját képezi a török közoktatásügyi minisztériumnak és az erre szükséges előintézkedések megtételnek. Örvende­tes jelenség, hogy Kemal basa miniszter idevágó törek­vései a népben élénk viszhangra találtak. Egy polgári egylet Janinán iskolai célokra önkényt tetemes összege­ket adományozott és hasonló hírek érkeznek más vidék­ről is. A felsőbb tanintézetek is részesülnek a miniszter gondozásában. Nem­rég egy szabályzat ,,felső leánytano­dák" számára adatott ki. A lyceumok egyelőre még a franciák és görögök kezeiben hagyatnak. KÜLÖNFÉLÉK. (ff.) Lelkész­választás. Egy újabb lelkészválasztás eredményéről értesíthetjük lapunk t. olvasóit. V­a­s­s Kálmán administrátort, ki több nagy gyülekezetben, mint Hódmezővásárhely, Szegszárd, Ómoravica és utóbb Pesten, mint segédlelkész működött, s közkedveltségü egyénisége mindenütt a legnagyobb szeretetet és becsülést biztosította részére. f. hó 20-án választotta meg egyhan­gúlag az ordasi gyülekezet rendes lelkészeül. Örvendünk a választásnak, mert meg vagyunk győződve, hogy Vass Kálmánban a papi kar egy oly taggal gazdagodott, ki ne­mes tűzzel s az ügy szentségéért hevülő lélekkel fog egy­házunk javára munkálni, és szép tehetségei reménylenünk engedik, hogy munkálkodása sikertelen nem marad ! (ff.) Lelkész választás: Pap Antal esperes halála folytán üresedésbe jött szegszárdi ref. egyház f. hó 20-án választotta meg egyhangúlag rendes papjául B­o­r­z­á­k E­n­d­r­é­t, gyöngyösi lelkészt. Gratulálunk a választék­ánk, az ifjú lelkészt pedig azon jókivánattal kisérjük új állomására, hogy legyen működése áldásos a vallásos élet fejlesztésében ! (ff.) Tanárválasztás. A kolozsvári egyetemre ren­des tanárokat kinevezett Ladányi Gedeon és Imre Sándor helyére a debreceni főiskolában f. hó 20-án választottak tanárok. Az irodalmi tanszékre egyhangúlag Bihari Péter, szatmári tanár, a történelmire Nagy Elek, végzett theo­logus választatott meg. * Az országos népoktatási kör a gyúrói (fehér­megyei) körnek 40 frt. segélyt adott s Huszár Károly ref. tanítót ugyanott a felnőttek oktatása körül kifejtett buzgalmáért 25 frttal és dicsérő oklevéllel jutalmazta meg. Ugyanezen kör elnöke Vasadi Balogh Lajos múlt hó 23-án tartott előadást a lovasberényi olvasókör helyiségében az ily népoktatási körök érdekében, erősen hangsúlyozván, hogy e téren a felekezeti szempontokat egészen mel­lőzni kell. * Gyászjelentés. Feledhetetlen tudósunk, Tatai An­drás gyászjelentése, melyet utólag kaptunk, a következő meg hangzik. A kecskeméti reform, főiskola tanári kara, és öz­vegy Tatai Andrásné, szül. Sz. Tóth Erzsébet s gyerme­kei: Krisztina, Karolin, Juliánna, Mária, Imre, Endre, Er­zsébet, mély fájdalommal jelentik n­ tiszt. Tatai András fölszentelt lelkésznek, a dunamelléki reform, egyházkerület és a kecskeméti reform, egyházmegye tanácsbirájának, a d­u­na­melléki reform, egyházkerület egy negyedszázadon ke­resztül volt főpénztárnokának, a kecskeméti reform, főis­kola alapító — s 42 éven át buzgón működő nagytudo­mányu tanárának, a szeretve tisztelt tiszttársnak, illetőleg felejthetlen férjnek és gondos atyának, munkás élete 70-dik — boldog házasságának 40-dik évében, folyó hó 20-kán este 8 órakor, agyszélhüdés következtében történt hir­telen kimultat. A boldogult hűlt tetemei folyó 22-kén délután 4 órakor fognak — a reform, egyház gyászszer­tartása szerént — saját házától, az ó-temetőben, örök nyugalomra tétetni. Ezzel kapcsolatban, addig is, míg bő­vebb tudósításokat közölhetünk, megemlítjük, hogy Pere­martoni Nagy Zsigmond, bicskei lelkész és vértesaljai fő­esperes temetése f. hó 10 én ment végbe. A halotti vég­tisztességtételre, ugy Pestről, mint a vidékről a boldo­gultnak számtalan tisztelője gyűlt egybe, hogy leróják a tisztelet és szeretet adóját. Főtiszt: Török Pál superin­te*ndens úr is itt készen volt már, midőn egy szomorú meg­döbbentő hír: Kajdácsi István három hétig tartó betegsége után következett halála, hon marasztaló. Egyhá­zunk eme páratlan nemes lelkű, mindenkor áldozatkész tagjának temetése f. hó 26-án ment végbe, a főváros ér­telmiségének jelenlétében. A gyászszertartást az elköltözött­nek szerető barátja , Török Pál superintendens úr, mély fájdalomtól leverve, meghatóan végezé. * Magyar tanfolyam. Az első erdélyi vasút Piski állomásán s gyarmatján közelebb tanfolyam nyílik a ma­gyar nyelvből. E tanfolyamban az egész vasúti személyzet­nek részt kell vennie. Az előadások az ottani iskolaépü­letben tartatnak, az ottani alapos képzettségű elemi ta­nító által.

Next