Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1873 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1873-05-18 / 20. szám

telesség alól, amelyet előnyös állásánál, valamint tagjainak értelmiségénél fogva hivatva volna teljesíteni. A protestánsok autonómiája sokkal hosszabb és nehezebb harcoknak eredménye, semhogy tulajdono­suktól annak egyszerű feladását kívánhatnánk. De ez nem is történik, miután az államnak épen nem fekszik érdekében. Az állam ellenkezőleg igyekszik saját vallási jellegének még ama maradványától is, mely mint a mult századok öröksége még ma is hozzá van tapadva, megszabadulni s a haza vallási testületeinek olynemü szervezkedését elősegíteni, a mely lehetségessé tegye e testületeknek az egy­házi dolgokban való önkormányzatot. A protestánsok egyházi és vallási ügyeinek kormányzatához megkí­vántató autonomia érintetlenül hagyatik. Ami azon­ban a szó szoros értelmében vett autonomia körén kivül esik, — az akadály, valódi anachronism­us, mely az állam által a vallás és különösen az is­kola terén érvényesítendő számos jótékony reform­tervnek útjában áll, s maguknak a protestánsoknak is árt, amennyiben úgy tünteti fel őket, mint a fejlődés és haladás ellenségeit és megfosztja őket a nemzet intelligens elemeinek rokonszenvétől. Mir­e való az az örökös hivatkozás a bécsi és linzi béke­kötésekre, az 1791-iki 26-dik törvénycikk határo­zataira, s általában a prot. felekezet szentesitett jogai és kiváltságaira? Avagy talán veszélyeztetve vannak ezek? Vajjon a Karaffa és társainak kora ismét visszatért s a protestantismusban foglalt szabad­elvű elemeknek ismét kiirtásával foglalkoznak? Valóban ily céltalanul soha sem h­angsulyoztattak a régi jogok, ily alaptalanul soha sem eleveníttettek fel a régi panaszok! A magyar nemzet soha sem volt a vallás te­rén rajongó, vagy legalább maga sem hisz azon időben, amikor a világ tetszése közt hódolt volna a fanatismusnak. És ma, amidőn a század egészen más szellem által vezettetik; amidőn a civilisatio és a szabadság vívmányai képezik a modern állam élét s mindenek fölött a magyar állam alapjait, s midőn a protestánsok ép a jelenkornak eme élő esz­méiben lelik föl állhatatos, legyőzhetlen szövetséges társukat, — ma gondoljon arra a magyar nemzet, hogy protestáns vagy bármely más felekezetet vallási életének és egyházi ügyeinek szabad intézé­sében akadályozzon, az a nemzet, amely hosszú har­cok után most először identicus a magyar állammal s mely önmagát legyőzte s önmagának alkot törvé­nyeket melyeknek lelkiismeretes megtartását szent kötelességeüil ismeri ? állami És ezért az öreg szónoknak, aki hitsorsait az e tevékenység nyílt arénájába való belépésre intő, meleg szavait örömmel üdvözöljük. Báró Vay joggal kívánja a protestánsoktól, hogy erősen ragasz­kodván az egyházi ügyekben való önkormányzathoz, egyebekben adják fel ama elavult, korszerűtlen, sőt a korral ellenkező álláspontot, amelyet eddig elfoglal­tak , hogy a remélhetőleg szintén nemsokára autonóm felekezetekkel közösen lépjenek a nemzet és az állam szolgálatába s a modern viszonyok létesülését a maguk részéről szintén mozdítsák elő. Ez irányban azonban a protestantismus nemcsak egy szent köte­lességet tölt be, de magas hivatásának is megfelel; mindkettő csak akkor fog neki sikerülni, ha a kor­látokat, melyek őt ma, nemzetének exclusiv, a tevé­kenység körén kívül álló tagjává teszik, ledönti. Ha sikerül a protestantismusnak az anachronisticus öl­tönyt magáról leráznia s a modern állameszme köve­telményeinek megfelelnie, reá is nagy jövő vár. Hogy ehez az első lökés megadatott, ujabb érdeme azon férfi­nak, akinek ötvenévi jubileumát a napok­ban ünnepli a magyar protestantismus." Ballagi Mór: Tatai András emlékezete. A mult hó utóbbi felében szétvivék a lapok a haza különböző részeibe azon gyászhírt, hogy Tatai András, a kecskeméti reform­­főiskolának 42 éven át volt tanára nincs többé; mi pedig, kik a közel­ből s távolból a boldogult temetésére megjelenhet­tünk, kikísértük a koporsót a Kecskemét kelet-éjszaki oldalán fekvő temetőbe, letettük oda, hol már oly sokan alusszák a hosszú álmot. Aludj nyugodtan, érdemekben megőszült tiszt­társunk! De talán nyugalmadat nem háborítom meg, ha előttem és nagyon sokunk előtt áldott emlékedet e lapok hasábjain pár sorban felelevenítem, hiszen hazai reform, egyházunk hű szolgájának, a köteles­ség hű betöltése által ébresztett boldogító öntudaton kivül, ugy is alig van egyéb földi jutalma, mint­hogy életében — kivált ha tudománya, erélye, buz­gósága által a nagy sokaságból kiemelkedett, — megcibálják, ledorongolják, befeketítik, megkeserítik, halála után az egyházi lapok hasábjain, a közelebbi e.-kerületi k.-gyülés jegyzőköny­ve s a következő 39*

Next