Reformátusok Lapja, 1993 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1993-10-17 / 42. szám

A Dunántúli Református Egyházkerü­let október 26-án délelőtt 10 órakor Pá­pán tartja évi rendes közgyűlését, ami­kor a templomban lelkészszentelés lesz. A lelkészszentelő istentiszteletre az egy­házkerület elnöksége szeretettel meghív­ja a gyülekezetek képviselőit és az ér­deklődő testvéreket. A Hivatás és küldetés című sorozat következő előadása október 18-án, este 7 órakor lesz a Ráday Kollégium dísz­termében: Hogyan lehet élvezni az éle­tet? Kell-e egy kis „kábulat”? címmel. A Keresztény-Zsidó Társaság szerve­zésében október 20-án, este 6 órakor Kardos Péter főrabbi tart előadást A nők szerepe a hitéletben címmel. (Zuglói Zsidó Hitközség, XIV., Thököly út 83.) Vatai Lászlóra emlékeznek az SDG szeniorok legközelebbi, október 16-án, délután 4 órakor kezdődő találkozóju­kon. Bevezető előadást tart Albert Gá­bor író Egy hívő filozófus címmel. Vatai László a Soli Deo Gloria Szövetségnek 1939 és 1944 között főtitkára, illetve egyetemi lelkésze, internátusvezetője volt. A Magyar Börtönpasztorációs Társa­ság közös imádkozásra kéri tagjait, pár­tolóit (nem vallásos tagjait, illetve pár­tolóit pedig elmélkedésre) vasárnapon­ként, este 7 órakor — amint arról bő­vebben is beszámoltunk lapunk október 3-i számában. — Október 17. Imádkoz­zunk azért (elmélkedjünk arról), hogy alázattal tudjuk elfogadni Isten akara­tát, valamint a fogva tartott embertársa­inkért, hogy a családi kapcsolataik meg­maradjanak. 100 éves a Budapest-Zuglói Reformá­tus Egyházközség és temploma. Ebből az ünnepi alkalomból október 24-én dél­után 4 órakor hálaadó istentisztelet lesz, ahol Igét hirdet dr. Hegedűs Lóránt püspök. „Alapítvány a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumért’­ célja: a ke­resztyén iskolai oktatás tárgyi (műszaki) színvonalának emelése. Szeretettel vár­ják adományaikat. Postacím: H-4044 Debrecen, telefon: 52/311-916. Telefax: 315-630. (x) „Sámodi templom felújításáért” ala­pítvány. Az alapító okirat szerint a templom felújítási munkájára kérik az adakozást, melyre befizetett összeg az adóalapot csökkenti. Az alapítvány számlavezetője: OTP-fiók, Siklós, 249 98099, számlaszám: 588-001015-5. A Budapest Kálvin téri templomban zenés áhítat lesz október 24-én, este 6 órakor. Orgonái: Máté János, közremű­­­­ködik Tarr Etelka (ének). Ezen az alkal­mon emlékezik meg a gyülekezet Máté János 25 éves Kálvin téri szolgálatáról. A Dunamelléki Református Nőszövet­ség október 16-án,­ délelőtt 10 órakor kezdődően, a Budapest, Szabadság téri templomban tartja őszi konferenciáját, a reformációra való emlékezés jegyé­ben. A konferenciát dr. Hegedűs Ló­­rántné, a kerületi nőszövetség díszelnö­ke nyitja meg. A budahegyvidéki egyházközség (XII., Böszörményi út 28.) presbiteri csendes­napjai október 16—17-én lesznek. Az alkalmak mindkét napon délelőtt 10 órakor kezdődnek. A tiszántúli egyházkerület eseményei. Október 16. délelőtt 10 óra: Reformá­­tuskovácsházán hálaadó istentisztelet a templom renoválásáért. október 17. dél­előtt 10 óra: a debreceni nagytemplomi gyülekezet lelkészválasztó közgyűlése, Szász Barnabás meghívott lelkipásztor szolgálatával; október 23. délelőtt 10 óra: Szeghalmon harangszentelés; októ­ber 24. délután 3 óra: Kábán hálaadó ünnepség a templom felújítása alkalmá­ból; október 29—30. este 7 óra: a Pro­testáns Színház bemutatja Németh László: A két Bolyai című darabját a debreceni Csokonai Színházban. Az Ágoston Sándor Alapítvány azok­nak a missziós utaknak az anyagi támo­gatása céljából jött létre, amelyek a szórvány-magyarság lelkigondozására, segítésére szerveződnek. A munka anya­gi támogatására a Budapest Bank 380-14464-4356 számlájára, vagy a kö­vetkező címre: Ágoston Sándor Alapít­vány, 1092 Budapest, Ráday utca 28. le­het adományokat eljuttatni. A Keresztyén Ökumenikus Baráti Tár­saság Hebraisztikai-Judaisztikai Mun­kacsoportja október 18-án este 6 órakor tartja legközelebbi összejövetelét, me­lyen előadást tart Kőszeghy Miklós, Bá­bel tornya (az újabb kutatások tükré­ben) címmel. — Október 20-án este 6 órakor Harrach Péter „Értékeink a poli­tikában” címmel tart előadást. Mindkét összejövetel a Fasori Evangélikus Gim­náziumban lesz (Városligeti fasor 17/21.). Helyreigazítás. Lapunk október 3-i számának 5. oldalán, az „Új iskola Szentesen” című cikk következő mon­data helyesen így hangzik:......dr. Ré­beli Sz. József polgármester köszöntötte az ünneplő gyülekezetét”. Címváltozás A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója és a Magyar Bibliatársulat címe 1993. október 1-jétől: 1113 Budapest XL, Bocskai út 35., 1519 Bp., Pf. 416. Telefonszámok: 166-9392; 186-8267; 186-8277. A Zsinati Irodában működő Re­formátus Könyvesbolt változatlanul rendelkezésre áll. Az utánvételes megrendeléseket október 1-jétől ké­rik a Bocskai úti címre küldeni. A Zsinati Iroda Tanulmányi Osztályának kiadásában megjelent: GOPPELT: AZ ÚJSZÖVETSÉG THEOLÓGIÁJA I—II. KÖTET Ára: 400,- Ft HAMPE: HISZEN MEGHALNI EGÉSZEN MÁS Ára: 250,- Ft KOVÁCS TIBOR: KETTŐS PERSPEKTÍVÁBAN (verseskötet) Ára: 50,- Ft DR. SZATHMÁRY SÁNDOR: BIBLIAISMERET IR ÓSZÖVETSÉG Ára: 120,- Ft BIBLIAISMERET II. ÚJSZÖVETSÉG Ára: 170,- Ft DR. SZŰCS FERENC: THEOLÓGIAI ETIKA Ára: 160,- Ft Kaphatók: a Protestáns Könyvesboltok­ban, Budapest IX., Ráday u. 1. Telefon: 217-7789. Hétfőn szünnap. Valamint a Debreceni Református Könyvesbolt­ban, Debrecen, Piac u. 4—6. Telefon: 318-886, a Kecskeméti Református Könyvesboltban, Kecskemét, Szabad­ság tér 6. és a Református Könyvesbolt­ban, Szeged, Kárász u. 15. Megrendelhetők: a Kálvin Kiadó cí­mén: 1113 Budapest, Bocskai u. 35. Te­lefon: 166-9392, 186-8267. PÁLYÁZAT A Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza pályázat út­ján meghirdeti a fül-orr-gégészeti osz­tály osztályvezető főorvosi állását. A pá­lyázat feltételeiről a kórház orvosigaz­gatósága ad felvilágosítást. Telefon: 142-7109.­­ Jelentkezési határidő: 1993. november 10. A Tiszáninneni Református Egyházke­rület elnöksége pályázatot hirdet a Sá­rospataki Református Kollégium Gim­náziuma igazgatói állásán­ak betöltésé­re. Középiskolai pedagógiai gyakorlat­tal rendelkező, református hitet gyakor­ló, a Szentírás és Hitvallásaink tanítása­it elfogadó pedagógusok jelentkezését várják. A gimnázium életére, vezetésére készített tervezet, az angol nyelvtudás vagy ha az illető sárospataki diák vagy tanár volt, előnyt jelent. Mellékelni kell a jelentkezőnek tanári oklevelét, tudo­mányos fokozatának igazolását, konfir­mációs igazolást és lelkészi ajánlást. A pályázat beküldhető 1993. december 31-ig, a Tiszáninneni Református Egy­házkerület Püspöki Hivatalába (Mis­kolc, Kossuth u. 17. 3501). A pályázatok elbírálására 1994. március 1-jéig kerül sor. Az állás 1994. július 1-jével foglal­ható el. A Karácsony Sándor Budapest-Rózsa téri Református Iskola felvételt hirdet is­kolatitkári állására. Iskolaügyhöz és számítógéphez értők előnyben. 1194 Bu­dapest, Kisviola u. 44. Telefon: 127-7850, 8-16 óráig. Temetői közlemény A Gombai Református Egyházközség Presbitériuma kéri azokat, akiknek hoz­zátartozóik a gombai református teme­tőben 1969 előtt váltott sírokban nyug­szanak, szíveskedjenek ezeket a sírhe­lyeket újra megváltani a református egy­ház lelkészi hivatalában, legkésőbb 1994. április 30-ig. A meg nem váltott sírhelyek — síremlékkel együtt — az ide vonatkozó miniszteri rendelet értelmé­ben, a temető fenntartójának tulajdoná­ba mennek át. ADVENT-HÁZ kinyitható ablakokkal, mögöttük feladatokkal. Jól segíti az 5—10 éves gyerekek karácsonyra való felkészülését. Bolti ára: 490 Ft. Közvetlenül a kiadótól: 330 Ft + postaköltség. KÉPESLAPOK Pátzay Mária rajzai és Nagy Kriszta színes karácsonyi lapjai 10 db-os csomagokban. (100, ill. 150 Ft/csomag-s­ postaköltség a kiadótól.) 1000 Ft feletti megrendelés esetén képeslapjainkból ajándékpéldányokat küldünk! (Minden 1000 Ft után 100 Ft értékben.) Várjuk szíves megrendelését! / Széphalom Alapítvány 1538 Bp. 114., Pf. 576. Telefon: 176-5185 Istentiszteletek rendje október 17-én BUDAPEST Baross tér (XIV., Szabó József utca 16.): fél 11,5. — Buda (I., Szilágyi D. tér): 10, 6 ifjúsági istentisztelet. — Budafok: 10 Kele­men Miklós, 6 Lovas András. — Albertfal­va: 8 Kelemen Miklós. — Kelenvölgy: 10 Lovas András. — Budahegyvidék (XII., Böszörményi út 28.): 10, 6. — XII., Csaba utca 3.: fél 11. — Csepel: 10 Hantos Jenő. — Csepel-Királyerdő (XXI., Martinusz ut­ca 11.): 8, 9, 10 Kisérdi Dezső. — Csillag­hegy: 10 dr. Buday Péter. — Békásmegyeri Közösségi Ház: fél 9 dr. Buday Péter. — Frangepán utca: 10. — Városligeti Fasor: 10, 6. — Skót Misszió (VI., Vörösmarty ut­ca 51.,): 10 Tamás Bertalan, 11 angol nyel­vű istentisztelet. — Józsefváros (VIII., Sa­létrom u. 5.): 9, fél 11,6,- VIII., Rákóczi út 57/B, fél 11. - Kálvin tér: 10 dr. Ke­néz Ferenc, fél 12 Molnár Miklós, 6 Szél­­né Lebor Lilla. — Kelenföld: 9, fél 11, 5. — Kispest-Központ: 10 Szél János. — Kis­pest-Rózsa tér: 7 és 10 Ablonczy Kálmán. — Kispest-Wekerletelep: 9, 10 Balogh La­jos. — Klauzál tér (VIII., Gyulai Pál utca 9.): fél 11, 5. - Kőbánya: fél 9 Papp Vil­mos, 10 Papp Vilmos (holland énekkar), 5 Tóth Béla. — Pongrácz telep: negyed 11 Tóth Béla. — Külső-Józsefváros: fél 11 Vörös Ákos. — Külső-Kelenföld (XI., Ildi­kó tér): 9, 10 Kálmán Péter. — XI., Né­metvölgyi út 138.: fél 11 Gyülvészi Irma. — Gazdagrét (Regős u. 13.): 10 Balázs Ká­roly. - Mátyásföld: fél 11. - Cinkota: 8. — Árpádföld: 9. — Nagytétény (ideiglene­sen a polgári körben): 10 Párdy György. — Külső-Üllői út (X., Bihar u. 9/A): 10 Sza­bó István. — Nagyvárad tér: 10, 6. —Óbu­da: 10 Simon Imre. — II. Cimbalom utca 22—24.: fél 10 Hegedűs Zsuzsanna. — Pa­sarét: 8 és 10 Cser­ Kálmán. — Pesterzsé­­bet-Klapka tér: 10. — Pesterzsébet-Köz­­pont: 10 Takaró Tamás. — Pesterzsébet- Szabótelep: fél 11 Simonfi Sándor. — XX., Torockó utca 20.: fél 9 Simonfi Sándor. — Pesthidegkút: 10 Tájnel Gábor. — Nagy­kovácsi: 4 Tájnel Gábor. — Pestimre: 10 és 4 Orbán Kálmán. — Pestszentlőrinc- Erzsébettelep: 9, 10. — Pestszentlőrinc- Ganzkertváros: 9, 10 Németh Pál. — Pest­­szentlőrinc-Kossuth tér: 9, 10 Bácsai Gá­bor. — Pestszentlőrinc-Szemeretelep: 10. — Pestújhely-Újpalota: 10. — Újpalota (XV., Hartyán köz 3. „Zöld klub”): 5 öku­menikus istentisztelet. — Pozsonyi út: 10 Berkesi Gábor. — Rákoscsaba: 10 dr. Fü­zesi Zoltán. — Rákosfalva: 10 Bíró Béla. — Rákoshegy: 10 Lukácsi Gábor. — Rá­kosliget: 10 Szombathy Gyula. — Rákos­keresztúr (XVII., Bakancsos u. 2. evangéli­kus templom): háromnegyed 9 Barsiné Ba­­gi Magdolna. — Rákospalota-Óváros: 10 id. Simonfi Sándor, 4. — XV., Régi Fóti út 75.: 10 Varga Ferenc Loránd. — Rákospa­lota-Újváros: 10 Kiss Domokos. — MÁV­telep (XV., Széchenyi u. 16.): 9 Kiss Do­mokos. — Rákosszentmihály-Sashalom: 10 Pánczél Tivadar. — Soroksár: fél 10 Kádár István Csongor. — Újtelep: 11. — Szabadság tér: 10 dr. Hegedűs Lóránt, 6. — Törökőr: 10 Czanik Péter. — Újpest- Belsőváros: 9, 10, 6. — Újpest-Újváros: 8 Szigethy János, fél 11 Csősz Lajos. — Ká­posztásmegyeri Közösségi Ház: fél 11. — Zugló: 8 Kovács Mihály, 10 Szabó György. — Schweitzer Albert Otthon (Hermina út 51.): fél 11 Bazsóné Sárközi Hajnalka. DEBRECEN Árpád tér: 8, 9, 4 dr. Szálkai Kázmér. — Csapókert: 10, 4 Rácz László. — Homok­kert: 10, 5 dr. Molnár Mihály. — Józsa-al­­só: 9 Szécsi András. — Józsa-felső: fél 11 Szécsi András. — Kerekes-telep: 10 Szász Barnabásné, 6 Szász Barnabás. — Pacs Is­kola: 3 Szász Barnabásné. — Kistemplom- Ispotály: 9, 11 Papp Csaba, 6 Zsíros József. — Kossuth utca: 10 Fekete-Szűcs Gyula, 4 Derencsényi István. — Mester utca: 9, 6 Tóth Lajos. — Nagytemplom: 8 Sepsy Ká­roly (úrv.), 9 ifjúsági istentisztelet, 10 Szász Barnabás, 6 Bencze János. — Nagy­erdő: 10 Püski Lajos, 5 zenés áhítat. — Nagycsere: 10 Jászai Gyula. — Nagy Sán­­dor-telep: 10, 3 T. Nagy Imre. — Szabad­ságtelep: 9, 10, fél 6 Mónus Béla. — Szé­chenyi kert: 10, 6 Szabó Dániel. — Téglás­kert: 9 Juhász Attila. — Ebes: fél 10 Buká­­né Zakar Zsuzsa. — Kórházi istentisztele­tek: Bartók: 11, 6 Tóth Ferenc. — Bem tér: 9 Kálmán István. — Bőrklinika: 10 Pető Lajosné. — Kenézy: 10 Tóth Ferenc. — Tüdőklinika: 11 Pető Lajosné. MISKOLC Alsóváros: fél 9, 10 és 5 dr. Szathmáry Sándorné. — Zsarnay telep: fél 3 dr. Szathmáry Sándorné. — Avas: 9 és fél 11 dr. Mészáros István, 5 dr. Mészáros István­ná. — Belváros: fél 9 Szabó Sándor, 10 és 5 Kürti László. — Csabai kapu (Dankó P. u. 56.): fél 10, fél 11 és 4 Ágoston István. — Diósgyőr: 9, 10 és 4 dr. Szőnyi György. — Diósgyőr-vasgyár: 9, 10 és 3 Kovács Im­re. — Felsőváros: 9 Debreczeni Istvánná, fél 11 és fél 12 Szilágyi László, 4 Debrecze­ni Istvánná. — Görömböly: 9 és fél 10 Csőri Bertalan. — Hejőcsaba: 9 Virágh Sándorné, 10 Virágh Sándor, 3 Virágh Sán­dorné. — Martintelep: 10, negyed 12 és fél 3 Keresztessy László. — Pereces: 11 dr. Bartha Árpádné. — Szirma: 9, 11 és fél 4 Szombathy Dénes. — Tapolca: 11 és 5 Csőri Bertalan. — Tetemvár: 10 Benke György, 4 Boholy Ágota. — Kórházi isten­tiszteletek: Semmelweis Kórház: 11. — Szentpéteri kapui kórház: 5. — Reumakór­ház: 5. — Vasgyári kórház: fél 5. — Bőr­gyógyászat: 4. MÁTRAHÁZAI Lelkészüdülő: 10. BEREKFÜRDŐ (Néphadsereg u. 11.): 9. Felvételi hirdetmények A Sárospataki Református Kollégium Gimnáziuma felvételt hirdet az 1994/95-ös tanévben is induló 5 évfo­lyamos magyar—angol tanítási nyelvű osztályába. Jelentkezési határidő: 1993. november 15. Az előzetes felmérésre ta­nulmányi verseny formájában kerül sor, 1993. november 30-ig. Felvehető tanu­lók száma: 30 fő. Jelentkezési lapot az alábbi címen le­het kérni: Sárospataki Református Kol­légium Gimnáziuma, 3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1. (Felbélyegzett, megcímzett borítékot kérnek.) A négyéves speciális angol tagozatú, az emelt szintű német nyelvi, a számí­tástechnikai és az általános tantervű osztályokba az általános iskolák számá­ra rendszeresített jelentkezési lapon le­het jelentkezni, 1994. február 15-ig. A jelentkezéshez — külön borítékban — lelkészi ajánlást is kérnek. Felvehető tanulói létszám osztályonként: 30 fő. A felsorolt osztályokba csak első helyen lehet jelentkezni. A Csurgói Csokonai Vitéz Mihály Re­formátus Gimnázium felvételt hirdet az 1994/95-ös iskolaévre, az alábbi osztá­lyokba: — humán (emelt szintű magyar, történelem és idegen nyelvi óraszám­mal) — reál (emelt szintű matematika, fizika és számítástechnika óraszámmal), általános gimnáziumi osztály (emelt szintű idegen nyelvi óraszámmal). Jelentkezési határidő: 1993. novem­ber 10. Részletes felvételi tájékoztató, jelentkezési lap és további információk beszerezhetők az alábbi címen: Csoko­nai Vitéz Mihály Református Gimnázi­um, 8840 Csurgó, Pf. 10. (Széchenyi tér 9.) Telefon: 108, vagy: Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Igazga­tótanácsa, 7400 Kaposvár, Kossuth u. 23. Telefon/fax: 82/312-655. A Sós Antikvárium megnyitotta új üzletét a Bp. V., Váci utca 73.-ban. Telefon: 137-6228. Vásárolunk régi könyveket, könyvtárat, tér­képet, metszetet, levelezőlapot, orvosi-ügyvé­­di-papi hagyatékot, régi német nyelvű köny­veket. Keresem Medgyesi Pál: Praxis pietatis című könyvét. Jelige: „Harmadéves teológus". Palástot és föveget kiváló minőségben készít dr. Szabó László Ambrusné palástkészítő, 4026 Debrecen, Kálvin tér 17. Telefon: 312-109. QUASI-MODO Kft. készít svájci, energiata­karékos padfűtést. Ács Ernő, telefon: 250-3433. Reális áron készpénzért veszek festményt, bútort, dísztárgyat, régi órát, játékot, képesla­pot, hagyatékot. Bp. VII., Wesselényi u. 34. Telefon: 141-0444, 10—17 óráig. Rózsák, gyümölcsfák, örökzöldek, díszcserjék színes katalógusát, kérésére díjmentesen meg­küldjük! Vidéki növénymegrendeléseket pos­tán, pontosan teljesítjük. Hatvanhárom éve a közönség szolgálatában! Szálkai Kertészet, 1061 Budapest, Andrássy u. 8. 1945 előtti könyveket vásárolok (gót betűst is). Telefon: 140-8016, 11 — 18 óráig. Szobafestő kisiparos festést, mázolást, tapétá­zást, bútormozgatást fólialetakarással, parket­tacsiszolást, takarítást vállal garanciával. Szo­lid áron, megbízható, pontos munkát végzek! Telefon: 113-4378. QUASI-MODO-nál harangvillamosítás, to­ronyóra-készítés, villámhárító. Ács Ernő, 250-3433. Budapesten a XI. kerületben szoba kiadó, te­lefonhasználattal. Könnyen megközelíthető. Lelkészi ajánlás szükséges. Telefon: 201-7156. Idős édesanyámnál külön bejáratú albérleti bútorozott szobát biztosítunk, egyedül élő nyugdíjas asszonynak házi munkáért, gondo­zásért Szegeden. Telefon: 62/321-345. Fogtechnika, fogsorjavítás, fogpótlás megvár­ható! Bp. XL, Karinthy u. 42. Telefon:­­162-1716. TELEFON-LELKIGONDOZÁS: min­dennap 17—21 óráig hívható, lelki válság esetén, emberi, családi, lelkiismereti, hit­beli kérdések megbeszélésére Budapesten a 201-0011 telefonszámon. Vidékről: (06) 1/201-0011. COMBOS LAJOS harangintó metter alka Őrhettyán rt.l. Rikid­i út 11­. A RÁDIÓ ÉS A TELEVÍZIÓ REFORMÁTUS SZERKESZTÉSŰ MŰSORAI Kossuth Rádió: október 20., szerda 13.30 óra: „Dicsérjétek az Urat” református félóra. — októ­ber 24., vasárnap délelőtt 10.05: élő istentisztelet közvetítése a boglárlellei templomból. Igét hirdet: Szabó Lajos esperes. Televízió: 1. csatorna: október 24., vasárnap 16.35 óra: „Öröm­hír”. Előfizethető a Reformátusok Lapja Kiadóhivatalában, továbbá bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR, 1900 Budapest XIII., Lehel u. 10/A) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR Postabank Rt. 219-98636, 021-02809 számlájára Templomi kézbesítés a Reformátusok Lapja Kiadóhivatala útján Előfizetési díj: fél évre 494 Ft, egy évre 988 Ft külföldre 2548 Ft, külföldre légipostával 2964 Ft. Megjelenik hetente Csekkszámlaszám: 510-047826-1 Beküldött kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza!

Next