Reformátusok Lapja, 2005 (49. évfolyam, 1-52. szám)

2005-01-02 / 1. szám

XLIX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ HETILAPJA 2005. Január 2. Wass Albert: Adjon Isten erőt, minden magyarnak! Egyénileg mindegyikünk lelkében ott pislákol a vágy, hogy valóban testvérek legyünk. Egyéni­leg minden egyes magyar érzi és tudja,hogy szeretnünk és segítenünk kellene egymást... ♦ Református szemmel, 3. oldal „A mi kezünknek munkáját tedd állandóvá nekünk!” (Zsolt 90,17) Istentől gazdagon megáldott, kegyelemteljes új esztendőt kí­vánunk minden kedves Olva­sónknak! Szerkesztőség és Kiadóhivatal A 30. Német Protestáns Egy­házi Napokra május 25-29-ig Han­noverben kerül sor. Erre a kiemelkedő eseménysorozatra több mint 100 000 résztvevőt várnak, akik mintegy 2500 különféle rendezvény közül válogat­hatnak. A szervezők ígéretet tettek, hogy az Ökumenikus Tanácson keresz­tül jelentkező 100 magyar részt­vevőnek nemcsak privát szállást bizto­sítanak térítésmentesen, hanem a rész­vételi hozzájárulást is elengedik. Az utazást mindenkinek magának kell szer­vezni és fizetni. Amennyiben gyüleke­zeti csoportok vagy egyéni résztvevők kívánnak utazni, kérjük, január 25-ig jelentkezzenek írásban a Magyarorszá­gi Egyházak Ökumenikus Tanácsa cí­men (1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 3. T: 371-2690), faxon a 371- 2691-es budapesti számon, vagy E- mailen az okumenikus@lutheran.hu címen a név, a cím, a telefonszám és a kiutazók számának megadásával. Gondviselés Háza a keleti végeken Egyáltalán nem véletlen, hogy a bi­­harkeresztesi reformátusok idősek otthona a Gondviselés Háza nevet kapta. Hisz amikor az isteni gondvi­selés elhelyezi az embert a világban, élhető környezetet is ad köré... ♦ Múlt és Jelen, 5. oldal Reményteljes jövendő A­ z Úrnak, a mi Istenünknek 2005. esztendejében, min­dennap látni fogjuk, hogy vélt vagy valóságos el­lenfeleink mit gondolnak rólunk. Régen kigondolt tervekkel akarnak kisebbségünkben még kisebbé tenni. Isten gyermekeinek érezni kell, a lélek szenvedése mellett a gyenge­séget is. A félelem, izgatottság, kiáltozás, szenvedélyesség semmit nem ér. Mind­ezek csak gyengítenek bennünket. Éppen ezért nemcsak azt kell néznünk, hogy el­lenfeleink mit akarnak, hanem azt is, hogy Isten mit akar velünk cselekedni az új esztendőben. Ne csak a gyűlölet beszé­dére figyeljünk, hanem az Isten gondola­tai, tervei is szólaljanak meg közöttünk. Lássuk és értsük meg Istent az ő gondola­tainak, terveinek örökkévalóságában és ak­kor lehetünk igazán nyugodtak, hitben erős keresztyén emberek. Annál inkább, mert válságunkban is áldássá lesz, hogy öröm és jó reménység az, amit Isten gondol felőlünk. Az Ige ezzel biztat: „békességet és nem romlást tervezek...” (Jer 29,11). Bi­zony mindenhol ott látjuk a bajt: mennyi öröm elmaradt és mennyi könny elfolyt szeretteink körében. Hány gyönge kötelék szakadt szét, és kárból több jutott a soknál. De ha itt megállunk és csak a nyomorúság­ra nézünk, akkor joggal esünk kétségbe. Mert azt gondoljuk, hogy minden bajunk­ban van valami elrejtett szándék, melyet most meg kell látnunk. Istent lássuk meg válságunkban is. Az ő gondolatai a békesség gondolatai felőlünk, melyekből sokat megvalósított már eddig is. Még a háborúságokban is áldást kell ke­resnünk. A zivatarnak kell azt elvégezni, amire a szelíd, langyos szellő nem képes, hogy tisztább lehessen a levegő. Örül­jünk, ha népünk jobbik része egyetért va­lamiben. A megcsonkított törzs népének tudni kell, hogy nem 15 milliószor egy em­ber lakik ezen a földön, hanem ez a nép tö­retlen egyetértéssel akar élni a jövendőben. Éppen ezért kezdjük jobban megbecsülni az élet Istentől rendelt igazi javait. Népünk kö­zösségében ma többen hallgatnak Isten sza­vára, többen olvassuk a Bibliát, többen éne­keljük gyülekezeti énekeinket. Ez még nem minden, nem is elég, de már a lelki növeke­dés reményteljes jele. A békesség gondolatai azt a célt szol­gálják, hogy Isten szép, áldott, reménysé­get hordozó jövendőt ajándékoz nekünk. Ez már győzelem. Hitünk, imádságunk minden szava, megnyilvánulása erre irá­nyul. Természetes, hogy Isten akkor is jót gondol felőlünk, ha nem lesz hamaro­san mienk ez a győzelem. De azért mi nem követelhetjük magunknak ezt a győzelmet - amely elsősorban Isten győzelme­­, hanem csak kérhetjük ke­gyelmes Istenünktől. Mi azért esdekelhe­­tünk, hogy kegyelemből, meg nem érde­melt irgalomból adja meg népünk, egyhá­zunk felemeltetését. "Ez az a reményteljes jövendő, amelyet várunk. Istennek mai ki­csinységünkben is szolgálhatunk teljes hűséggel. Nem a szavak és a tettek győzelme a legjobb, ami érhet bennünket, hanem a lélek győzelme az „átmeneti idők” minden nehézsége felett. A remény­­teljes jövendő, amire nézünk a jézusi imádság beteljesülése: „Jöjjön el a te országod...” Isten békességes gondolata velünk csak az lehet, hogy a mi szolgála­tunk még teljesebb lehessen. Szolgála­tunkban tölthetjük be azt a hivatásunkat, melyre Isten felhatalmazott bennünket. Nekünk hitben élő keresztyén embe­reknek az a hivatásunk, hogy megmu­tassuk, mire juthat népünk Isten segítsé­gével. Folytatás a 3. oldalon ----------------------------­ Írta: K­ocsis Attila Krisztus szeretetét hirdessétek! A Magyarországi Református Egyház valamennyi gyülekezete és intézménye részére Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a Mi Urunk Jézus Krisztustól! Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. (Jn 1,4-5) Kedves Testvérek! Isten gazdag áldását kérjük és kívánjuk az Új Esztendőben is az emberekért és az emberek között végzett közös szolgálatunk eredményes és örömteli elvégzéséhez! Ahogy 2005 esztendeje mindig, úgy ezután is legfontosabb feladatunk Krisztus szeretetének minden körülmények között való hirdetése és megélése. A Magyarországi Református Egyházhoz tartozó hívek és lelkipásztorok azt tapasztalhatták, mintha a mögöttünk álló évben megismétlődött volna a múlt. Világi pártok, állami szervezetek tartanak ítéletet felettünk, a tudomá­nyosság látszatával sugalmazzák társadalmi feleslegességünket, sőt ebben az évben az egyházi iskoláknak át kellett élniük a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb és legösszehangoltabb támadását is. TiSztábail vagyunk azzal, hogy az egyházi intézményekre és általában az egyház által képviselt értékekre a következő évben és években egyre nagyobb nyo­más fog nehezedni. Nagy kihívás előtt állunk. Sokat kell tanulnunk hibáinkból, ahogy bizonyságot kell tennünk bölcsességünkről, alázatunkról, bátorságunkról is, de legin­kább hitünkről, hogy mindezen támadások között a Krisztust keressük, így tanuljuk meg szeretni a minket támadókat. Kedves Testvérek! Ebben a feszült magyar közéletben, ahol nemcsak az egyház, de minden érző lélek csalódottan szembesül világunk, hazánk romlásával, ki kell fejezzük hitünket, Krisztus Urunk születése fölött érzett örömünket, egymás irán­ti szeretetünket és szolidaritásunkat. Fontos a számunkra, hogy 2005-ben is a „meny­­nyei seregek sokaságával” dicsérjük Istent és mondjuk ki: „Dicsőség a magasságban János evangéliumának üzenetével biztatunk Titeket és hozzuk közétek a csend, a megbékélés titkát: ne féljetek az éjszakában, ne engedjetek a két­ségbeesésnek, mert a félelem és a kétségbeesés a sötétség foglyává tesz. Aki Jézust keresi és követi, csak a világosságban tud élni. Veletek együtt kívánjuk és imádko­zunk hazánk és az egész világ békességéért, hogy a remény beragyoghassa otthona­inkat és életünket. Az Úr eljött, hogy megmutassa szeretetét. Ezzel az örömhírrel kí­vánunk Istentől áldott ünneplést és békés, boldog újesztendőt a Magyarországi Refor­mátus Egyház valamennyi gyülekezetének és az egész magyar nemzetnek. Nagy Sándor Bölcskei Gusztáv főgondnok, a Zsinat világi elnöke püspök, a Zsinat lelkészi elnöke Istennek, és a földön békesség és az emberekhez jóakarat." Könyvbemutató Az írd meg a hét csillag titkát című könyv bemutatójára - melynek szerzője lapunk felelős szerkesztője és kiadója - január 28-án, pénteken du. 5 órakor kerül sor Budapesten, a Magyar Kultúra Alapítvány (I.ker. Szentháromság tér 1-3.) Budavár termében. Buenos Aires új lelkészt A reformáció napján kettős ünnep volt az argentínai magyarság életé­ben, hiszen a délelőtti istentisztele­ten került sor az új lelkipásztor beik­tatására... ♦ Határon innen és túl, 8. oldal fogadott Kedves Olvasóink! Lapunk segítséget kíván nyújtani a dél­kelet-ázsiai földrengés okozta szö­kőár károsultjainak. Adományaikat erre a célra az alábbi számlaszámon juttathatják el: OTP Bp. VI. ker. Kö­röndi Körzeti Fiókja 11706016- 20799056 i­ délkelet-ázsiai szökőár károsultjainak” megjelöléssel. Akinek nem áll módjában bankon ke­resztül utalni, az adományát postai pénzesutalványon is befizetheti, a Reformátusok Lapja címére. Ez esetben is kérjük az adomány célját feltüntetni. Nem volt titkos találkozó - nyilat­kozta a Zsinat lelkészi elnöke, Bölcskei Gusztáv. Egy napilap azt állította, hogy református és római katolikus vezetők titkos megbeszélést folytattak ellenzéki pártvezetőkkel az ügynöklista nyil­vánosságra hozatalával kapcsolatban. Veres András a katolikus püspöki kon­ferencia titkára szintén azt közölte, hogy nem volt ilyen összejövetel. A Kárpát-medence református gyülekezetei ettől az évtől kezdve egységesen a Kálvin János Kiadótól évről-évre megjelentetett Bibliaolva­só Kalauzt használják majd. Bocskai fejedelem szellemében ---------------------------------------—'marnom an­ mm A Generális Konvent az elmúlt év decemberében, Kolozsvá­ron tartott tanácskozásán nyilatkozatot fogadott el, melyet az alábbiakban közlünk. I­sten békességét kívánva és kérve kö­szöntjük Kárpát-medence református népét és minden itt élő testvérünket 2004 karácsonyán. Köszönetet mondunk az anyaországba érkezett lelkipásztorok ad­venti szolgálataiért, és hálásak vagyunk az őket fogadó gyülekezetek készségé­ért. Közel 1000 Kárpát-medencei refor­mátus gyülekezet nyilvánította ki termé­szetes összetartozását, egymás iránti felelősségvállalását. A Kárpát-medencei református gyüle­kezetek, a kisebbségi sorsban élő ma­gyarság fájdalommal és keserűséggel vette tudomásul - a többségi igen ellené­re - a magyarországi népszavazás ered­ménytelenségét. Számítani lehetett arra, hogy az átgondolatlan és a szükséges egyeztetéseket mellőző népszavazási kezdeményezés, amely a politikai pártok martalékává lett, kudarcot szenved. Folytatás a 3. oldalon-----------------------------­ Barcza János felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék