Regélő, 1836. július-december (4. évfolyam, 53-104. szám)

1836-09-01 / 70. szám

leges nadora által adott intés szerint ?) mintegy tenni kötelességünk­ké vált nemes tettet. Azon édes óhajtás gerjedt honosim­ért ’s hono­mért tisztelettel érző ’s verő szivemben, vajha több nemes tett által mentül nagyobb fényre emelhetné magát szülötte földem, ’s a’ csinosodásban sem állna hátrább a’ több miveit lélektől pezsgő sza­bad királyi nagyobb városoknál. MGR. HAZAI HIRLELŐ. Gyászhir. 1) Bécsben aug. 12-kén szén derül f­el örök nyugalomra, in­­lazban, élete 23-dik évében, m..Széki Teleki Johanna grófkisasszony, m­. Széki gróf Teleki József ő ligának, cs. k. aranykulcsosnak, erdélyi ura­ságnak szeretett leánya. 2) Ugyan Bécsben halt meg aug. 21-kén tüdővészben, élete 10-dik évében, m. Motesiczky Izabella bárókisasszony, m. Motesiczky István báró urnak leánykája. PESTI VIZSGÁLÓ. Pesten e’ vakok intézetének nyilvános próbatétele, melly aug. 28-kán délutáni 3—7 óra köztt tartott­­. első alispán Dubraviczky Simon ur előt­lése alatt a’ t. n. megye házának nagy teremében olly számos hallgató­nak jelenlétében tartatott, hogy azoknak befogadására a’hely szinte szűk kezdő lenni. A’ minden rendű ’s mindkét nembeli vendégek nem mulaszták­ el ezen intézet felsegélésére szép mennyiségű pénzzel adakozni. Óhajtható valóban, hogy a’ hazafiak mennél több alapítvánnyal segítsék elő ezen igen jótékony hazai intézetünket, mellynek jó és czélirányos elrendelése e’mai próbatételben újólag nagyon kielégitőleg mutatkozott. A’ próbatétel tárgyai voltak megszóllitás két nevendék által magyar és német nyelven, négy hangé karének, vallástudomány, magyar nyelv, számvetés, német nyelv, olvasás, irás, természet­tudomány, technológia , természet­történet, diaetetica, földleírás,­­hazai történet, hangá­­szati theoria, kézművek u. m. kötés, fonás, varrás, szalagszövés ’s a’ t. A’ hangászati előadások részei voltak: 1) egy quintett-szakasz; — 2) Beetho­ven szonátájának egy szakasza zongorára és kürtre; — 3) Scholl változatai fuvolára; — 4) Rossini „szevillai borbélyából“ Rozina cavatinára; — 5) Pechatschek változatai hegedűre;—6) Nerity vak növendék dal-quar­­tettja; — 7) Hlinsky a’prágai intézet volt növendéke által szerzett változatok lábiitós hárfára; — 8) négy hangú choral­ ének. — Mind ezekben a’ nevendékek bámulásra méltó tehetséget­­s ügyességet bizonyitanak. Próbatétel után a’ jele­sebbeknek jutalmak osztattak­ ki. — Az intézetnek derék és munkás igazgatója Dolezsálek Antal József ur az intézet egész történetét és alapítványát, elrendezését különös könyvecskében adá­ ki, mellyet ez úttal is köz figyelemre ajánlunk. *) Intésnek méltán nevezhetem azon kegyes gondoskodását fens. nádorunk Jó­zsef ő cs. kir. főherczegségének, melly­ szerint Cs. V. M. kőből faragott mellképét, mellyet Ferenczy honi művészünk ő fenségének hódoló tisztelettel ajánlott, collegiumunknak és városunknak ajándékozni kegyeskedett.

Next