Pesti Divatlap, 1844. július-szeptember (1-13. szám)

1844-08-11 / 6. szám

179 180 szolga egy bűnöst elfogott s megkötözve vivé át a hídon, s a helyett, hogy — mint szokás — lökdöste, czibálta,verte volna a rabot, a bizalmas barátkozás legszelídebb hangján magyarázgatá ennek az épülő lánczhíd gépies titkait, s meg­lehet, hogy tán később egy iteze borocskára is befordultak valamelly lebujba. — Milly humanitás, milly emberies bá­násmód! Mondja aztán valaki, hogy rendőreink durvák! — Cassano, a köztünk megtelepedett jeles olasz építész egy tervet készít, m­elly szerint a közkedvességet nyert Széchenyiféle társalgási kert egy része üveg alá fog vezetni , s ezen tivoliszerü vendéglő a legszebb növények­kel leend földiszitve, hogy télen is tavaszi zöld környezze az élvezni szerető vendégeket. Hiszszük, hogy ez lesz a di­vatvilág téli elyzaeuma, leglátogatottabb mulatóhelye. — A pesti műegyesülettől egy jelentés érkezett hoz­zánk , melly a Regélőhöz volt czimezve. Az olly egyesület­nek , melly még csak nevükről sem ismeri a magyar lapokat, sem kedvünk, sem akaratunk nincs jelentéseit közleni. — Egressy Béni zenésztársasága több eredeti csárdás, s azon kívül Rózsavölgyi, Csermák, Lavotta és Bihary jele­sebb műveinek betanulásában fáradoz. Mi örömmel üdvö­zöljük a derék karmester azon buzgóságát, miszerint a ré­gibb magyarokat is föleleveníteni, s fővárosunkban megismer­tetni igy­ekszik, valamint az is méltánylást érdemel, hogy pá­lyatársai , a többi magyar hangszerző műveinek megismer­tetését önzőleg nem akadályozza, — mert tudjuk, hogy a karmesterek többnyire csak saját műveiket tolják a kö­zönségre ! — Egressy Béniről lévén szó, Gábor is csak ha­mar eszünkbe jut. Tehát „Gábor diák mélyen elmerülve“ a szereptanulásba, csupán levegőből nem élhet­, s megkívánja biz­ő, hogyha már a közönségnek szellemi élvezetet nyújt, a közönség is adjon neki életet, anyagi eszközt magas czéljaihoz. Minél fogva Gábor diák, azon kívül, hogy megkapja havi fizetését, a­mint dukál, még jutalomjátékban is részesül. És ezen jutalomjátékainak egyike most e héten, szombaton leend. Még pedig igen vonzó érdekű művet vá­lasztott jutalmául,— az „Örökség“ czimű drámát Ober­­nyik Károlytól, ki Four és Pór művével taval 100 arany jutalmat nyert. Az Örökség — az Ungar elmés ötleteként — már csak azért is jó lehet, mert 100 aranyat nem nyert. Tréfán kívül, Egressy Gábor megérdemli, hogy jutalom­­játékán minél több néző jelenjék meg. — A pestbudai hangászegyesület igazgatása alatti ének­iskola növendékifjainak idei nyilvános visgálata ma csütör­tökön (aug. 8.) reggel 9, délután 3 órakor tartatik Pesten, a városi nagy redout-teremben, a leányoké pedig aug. 9én ugyanazon órákban, mellyekre mindenkinek szabad beme­netele van.—Ezeknek berekesztéséül aug. 10k én délután 4 órakor ugyanott leend az intézet jelesebb növendékeinek visgálati dalversenye, melly alkalommal az énekiskola gyámolitásául mérséklett bemeneti díj (30, 20 és 10 kr. pp.) fizettetik. Midőn ez úttal az intézet a t. közönség további pártfogásába ajánltatik , egyszersmind a t. cz. műpártolókat számos látogatásra tiszteletteljesen megkéri — 3sátray Gábor, énekiskola-igazgató. — A nemz. színház tevékeny­ igazgatója által kitűzött 50 arany díjra 8 színmű érkezett be pályázás végett, miről a jövő számunkban közlendő hivatalos jelentés bővebben fog szólani. — Épen most halljuk , hogy egyik legszorgalmasabb, derék színésznőnk, Hubenay Ferenczné annyira beteg,hogy szinte kevés remény van becses életéhez. Adná az ég, hogy ne esnék áldozatául az általa használt, erős , természetien rudnói gyógyszereknek! — Bizonyos hazánkfia egy nyelvtanitó gőzgépet talált föl, mellynek gyors segélyével egy év alatt hazánk minden lakosa megtanulhatná a magyar nyelvet. — Mi által lehetne Pestből a port gyökeresen kiirtani? — Ha fővárosunkban csupa kényes ember laknék, mert a kényes emberről azt tartja a közmondás : úgy megy, hogy nem is porzik utána! — Legyünk hát mi­ndgy új­an ké­nyesek ! Titkos hírek. — Z. grófnő közbejött akadályok miatt nem mehetett C—né estvélyére.—X. kapitánynak azon estve találkozá­sa volt. — A finom koldulás­ban is szokásba jön . — K. öt forintért mindenkit nyilvánosan megdicsér. — Nincs többé álomtalanság; — a ki nem hiszi, hallgassa meg X. beszédét egy halhatatlan halott felett. _ D. tagadja hogy a nők angyalok ; — a ki állításá­ról meg akar győződni, házasodjék meg. — A művészet és tudomány nagy haladást tesz.—N. dr. házat épitetett higanyból. __Z. kisasszonyok egypár hét óta nem adnak talál­kozásokat.— B. és C. jogászok elutaztak. Szarka. Vidéki hírek. Sopron, nyárutó 29. Mivel szerkesztő úr vidéki levelezőitől rövidséget kíván, lehetőleg rövid leszek. — H­osszas nélkülözés után, valahára­­ halla magyar papjai működnek nagyszerű német színházunkban ,Kétszery és Sepsy igazgatása alatt. Megyei közgyűlésünk lévén, csak akad kevés nézőjük, eddigelé három eredeti darab hozatott színre, u. m. Szökött katona, Országgyűlési szállás, Tiszt­­ujitás, s nem tudván elitélni, mellyik nyerje el közülök a koszorút, mindhármat ............*). Színházból haza még mindig sötétben kell botorkálnunk, — a világosságot se­hogy sem szere­tjük , különösen a nemzeti világossá­got. Casinónk asztalai töm­yék német lapokkal — no de néhány magyar hírlap is jár ide! Ugyan e napokban a se­lyemtenyésztő társulatnak is gyűlése van, melly intézet szép jövőnek néz elébe; — gr. Széchenyi István elnök is jelen van. R. Eperjes, nyárutó 30- Mit mond ön rá, hogy köz­tünk ápril óta „Sáros-eperjesi olvasó-kör“ czim­ alatt társu­lat áll fenn, melly kiválólag a magyar , s ezen felül a né­­ v) Itt a levelező ur írását nem lehetvén jól kibetűzni, nem tudjuk , ha azt hrá-e , hogy megkoronáztuk, vagy azt, hogy m­e­g­kó­ró­z­t­u­k­!

Next