Pesti Divatlap, 1844. július-szeptember (1-13. szám)

1844-08-11 / 6. szám

179 180 szolga egy bűnöst elfogott s megkötözve vivé át a hídon, s a helyett, hogy — mint szokás — lökdöste, czibálta,verte volna a rabot, a bizalmas barátkozás legszelídebb hangján magyarázgatá ennek az épülő lánczhid gépies titkait, s meg­lehet, hogy tán később egy itcze borocskára is befordultak valamelly lebujba. — Milly humanitás, milly emberies bá­násmód! Mondja aztán valaki, hogy rendőreink durvák! — Cassano, a köztünk megtelepedett jeles olasz epitész egy tervet készít, inelly szerint a közkedvességet nyert Széchenyiféle társalgási kert egy része üveg alá fog vetetni , s ezen tivoliszerü vendéglő a legszebb növények­kel leend földiszitve, hogy télen is tavaszi zöld környezze az élvezni szerető vendégeket. Hiszszük, hogy ez lesz a di­vatvilág téli elyzaeuma, leglátogatottabb mulatóhelye. — A pesti műegveselettől egy jelentés érkezett hoz­zánk , melly a Regélőhöz volt czimezve. Az olly egyesület­nek , melly még csak nevükről sem ismeri a magyar lapokat, sem kedvünk, sem akaratunk nincs jelentéseit közleni. — Egressy Béni zenésztársasága több eredeti csárdás, s azon kívül Rózsavölgyi, Csermák, Lavotta és Bihary jele­sebb műveinek betanulásában fáradoz. Mi örömmel üdvö­zöljük a derék karmester azon buzgóságát, miszerint a ré­gibb magyarokat is föleleveniteni, s fővárosunkban megismer­tetni ügy ekszik, valamint az is méltánylást érdemel, hogy pá­lyatársai , a többi magyar hangszerző műveinek megismer­tetését önzőleg nem akadályozza, — mert tudjuk, hogy a karmesterek többnyire csak saját műveiket tolják a kö­zönségre ! — Egressy Béniről lévén szó, Gábor is csak ha­mar eszünkbe jut. Tehát „Gábor diák mélyen elmerülve“ a szereptanulásba, csupán levegőből nem élhet., s megkívánja biz ő, hogyha már a közönségnek szellemi élvezetet nyújt, a közönség is adjon neki életet, anyagi eszközt magas czéljaihoz. Minél fogva Gábor diák, azon kivül, hogy megkapja havilizetését, a mint dukál, még jutalomjátékban is részesül. Es ezen jutalomjátékainak egyike most e héten, szombaton leend. Még pedig igen vonzó érdekű művet vá­lasztott játalmául,— az „Örökség“ czimü drámát Ober­­nyik Károlytól, ki Four és Pór művével tavai 100 arany jutalmat nyert. Az Örökség — az Ungar elmés ötleteként — már csak azért is jó lehet, mert 100 aranyat nem nyert. Tréfán kivül, Egressy Gábor megérdemli, hogy jutalom­­játékán minél több néző jelenjék meg. — A pestbudai hangászegyesület igazgatása alatti ének­iskola növendékifjainak idei nyilvános visgálata ma csütör­tökön (aug. 8.) reggel 9, délután 3 órakor tartatik Pesten, a városi nagy redout-teremben, a leányoké pedig aug. 9én ugyanazon órákban; mellyekre mindenkinek szabad beme­netele van.—Ezeknek berekesztéséül aug. 10kén délután 4 órakor ugyanott leend az intézet jelesebb növendékeinek visgálati dalversenye, melly alkalommal az énekiskola gyámolitásaul mérséklett bemeneti díj (30, 20 és 10 kr. pp.) fizettetik. Midőn ez úttal az intézet a t. közönség további pártfogásába ajánltatik , egyszersmind a t. ez. műpártolókat számos látogatásra tiszteletteljesen megkéri — 3Iátray Gábor, énekiskola-igazgató. — A nemz. színház tevéken}' igazgatója által kitűzött 50 arany dijra 8 színmű érkezett be pályázás végett, miről a jövő számunkban közlendő hivatalos jelentés bővebben fog szólani. — Épen most halljuk , hogy egyik legszorgalmasabb, derék színésznőnk, Hubenay Ferenczné annyira beteg,hogy szinte kevés remény van becses életéhez. Adná az ég, hogy ne esnék áldozatául az általa használt, erős , természetien rudnói gyógyszereknek! — Bizonyos hazánkfia egy nyelvtanitó gőzgépet talált föl, mellynek gyors segélyével egy év alatt hazánk minden lakosa megtanulhatná a magyar nyelvet. — Mi által lehetne Pestből a port gyökeresen kiirtani? — Ha fővárosunkban csupa kényes ember laknék, mert a kényes emberről azt tartja a közmondás : úgy megy, hogy nem is porzik utána! — Legyünk hát mi ndgy áj an ké­nyesek ! Titkos hírek. — Z. grófnő közbejött akadályok miatt nem mehetett C—né estvélyére;—X. kapitánynak azon estve találkozá­sa volt. — A finom koldulás P—n is szokásba jön ; — K. öt forintért mindenkit nyilvánosan megdicsér. — Nincs többé álumtalanság; — a ki nem hiszi, hallgassa meg X. beszédét egy halhatatlan halott felett. _ D. tagadja hogy a nők angyalok ; — a ki állításá­ról meg akar győződni, házasodjék meg. — A művészet és tudomány nagy haladást tesz;—N. dr. házat épitetett higanyból. __Z. kisasszonyok egypár hét óta nem adnak talál­kozásokat;— B. és C. jogászok elutaztak. Szarka. Vidéki hírek. Sopron, nyárutó 29. Mivel szerkesztő ur vidéki levelezőitől rövidséget kíván, lehetőleg rövid leszek. — H osszas nélkülözés után, valahára 1 halia magyar papjai működnek nagyszerű német színházunkban ,Kétszery és Sepsy igazgatása alatt. Megyei közgyűlésünk lévén, csak akad kevés nézőjük: eddigelé három eredeti darab hozatott színre, u. m. Szökött katona, Országgyűlési szállás, Tiszt­­ujitás, s nem tudván elitélni, mellyik nyerje el közülök a koszorút, mindhármat ............*). Színházból haza még mindig sötétben kell botorkálnunk, — a világosságot se­hogy sem szere tjük , különösen a nemzeti világossá­got. Casinónk asztalai tönivék német lapokkal — no de néhány magyar hírlap is jár ide! Ugyan e napokban a se­lyemtenyésztő társulatnak is gyűlése van, melly intézet szép jövőnek néz elébe; — gr. Széchenyi István elnök is jelen van. R. Eperjes, nyárutó 30- Mit mond ön rá, hogy köz­tünk april óta „Sáros-eperjesi olvasó-kör“ czirn alatt társu­lat áll fenn, melly kiválólag a magyar , s ezen felül a né­*) Itt a levelező ur írását nem lehetvén jól kibetüzni, nem tudjuk , ha azt irá-e , hogy megkoronáztuk, vagy azt, hogy m e g kó­ró z t u k'!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék