Pesti Divatlap, 1844. október-december (14-25. szám)

1844-12-01 / 22. szám

ez év elején igen lelkes és nyomos szavakkal inditványozá a nemzeti körben Rózsavölgyi Összes zenemüveinek kia­dását , olly módon, hogy a kör pártolása, s az ennek kebeléből kinevezett bizottmány felügyelése alatt eszközöltessék az. A kör, (kivéve azt, hogy e vállalatot pénzzel is segítené, mit mostani kedvező körülményei közt bizony megtehetne), e őzéi­ből előfizetési iveket küldözött szerte szét majd minden hazai olvasó egylethez; — már hónapok óta hevernek ez ivek vagy 60 helyen , s még mai napig sem bírtunk ezek közül tíznél töb­bet visszakapni, és emiatt felette meg vagyunk akadva. Mindaz­­által a Il-ik füzet újévre okvetlenül meg fog jelenni. Rózsavöl­gyi Összes zenemüveit bírni, valódi nemzeti kincs, mert az ő szerzeményeit magas költői szellem, tiszta sajátos nemzetiség, mély kifejezés s művészi szerkezet bélyegzi, és e bélyeg ma­randó becsűvé emelte több mint 200 eredeti magyar hangmü­vének legnagyobb részét. W. I. Tanulságos és mulattató egyveleg. Fülbevalók szépeink számára. — Erény és jó szív a legtöbb házasságnál csak olly ki­csinységek , mellyekre csak az esketés után szokás gondolni, vagy némellyek ekkor sem érnek reá a pénzolvasás miatt. — Nem mindig megjegyzésre méltó, a mit hölgyektől hal­lunk, de sokszor egyetlen szóval többet mondanak, mintsem azt egész éltünkben el bírnánk felejteni. — A melly nő hü férjet óhajt, szükséges, hogy önmagát és férjét becsülje, és inkább házi körébe keresse örömeit, mint­sem a világ lármás vigalmaiban. Csak az keres házán kívül vi­galmakat , a ki férje karjai közt nem lel örömet. — Vannak nők, a kik csak azért boldogtalanok, mivel nem bírnak férjük felett uralkodni. Ezeknek jó volna megsúgni, hogy a nőnek legszebb tulajdona a szerénység, s hogy a férj nem becsülheti azon nőt, a ki felette uralkodni akar, és aka­ratja szabadságát elvenni óhajtja. — A valóban eszélyes nő nem fog maga körül háziba­rátokat tűrni, habár erényében megbízik is ; mert nem elég az, hogy a nő erényes legyen, hanem szükséges , hggy a világ is annak tartsa. A női becsület hasonló a tiszta irlaphoz, mellyen a legcsekélyebb folt is észrevehető , s bármilly szép tettekkel ta­karják is el, a folt helye örökös marad. Szarka. Bors cs paprika. — X. ur házasodni akarván, szép , jó és gazdag nőt ke­res. Pedig — köziünk maradjon — X. ur csúnya is, rósz is, szegény is. — A nagy sár és életkérdések annyiban hasonlítanak egy­máshoz, hogy mindkettőből bajosan jön az ember tisztába. — A Budapesti Híradó nem régiben azt harangoz­ta : hogy egy magyar utazó Lebediás földén ősink sirhalmait fe­dezte fel. Benn a honban is igen sok felfedezni valónk van még, hol azonfölül ,eleven holt1 ereklyék is vannak. — Némelly emberek kicsinyek s nagyok szeretnének lenni. Némellyek úgynevezett nagy emberek, s még is igen ki­csinyek. — Régenten számos keresztes vitézeink voltak. Jelenleg keresztes dámáink is szép számmal találkoznak, csakhogy ez utóbbi esetben a ,kereszt1 néha ,házi.‘ — Az öreg X. úrról életében azt mondák : hogy sok szép ökrei vannak. Egyetlen Géjza fiáról pedig azt mondják : be sok szép agarai vannak. JP irkler . Ulagyarlia. Egy szolgabiró igen sietős levelet írván az alispánnak, meghagyd a t—nyi bírónak, hogy azt azonnal küldje el, de a világért se gyalogember által. „Értem tens uram“, válaszolt a biró s legott sietett a parancs teljesitésére. A szolgabiró egy kis körutat tévén, este maga is bement az alispánhoz, s legna­gyobb álmélkodására azt hallá tőle, miszerint még levelét nem vette. — Nagy ostorcsattogás hallatszott most, s egy, 6ökrös szeker állt meg a megyeház kapuja előtt; az ostoros feljön az alispánhoz , átadja a szolgabiró által még reggel irt levelet. Ezek mindketten jó ízűn kaczagtak az ügyetlen postán ; ám a jámbor biró még sem hibázott, mert „csakugyan nem küldé a levelet gyalogember által.“ Szaday. Figyelmeztetés a lioni »yárnnboklioz, iparüzők- Itöz és honi iparmiivekkel foplalatoskodu keres« (lökhöz. A honi gyámoknak, iparművesnek s hazai iparművekkei foglalatoskodó kereskedőnek legfőbb érdekében áll ismertetni, ha akarja, hogy müveinek kelendősége, tehát szorgalmának ju­talma legyen. A honi müipart pártolni hajlandó közönségnek pe­dig szintúgy érdekében áll, tudni, hogy mi, hol s kinél kapható, különben a honi müipart legjobb akarattal sem pártfogolhatja. Ezennel tehát hazafiui bizodalommal felszólittatnak a két testvér magyar honnak és a kapcsolt részeknek gyárnokai, iparmüvesei és honi iparmüvekkel foglalatoskodó kereskedői : ne terheltes­senek a magyar iparegyesülettel érintkezésbe bocsátkozni, s azon egyesület aligazgatójához Kossuth Lajos úrhoz, vagy pedig az alólirthoz intézendő tudósításokkal mustráikat, árjegyzékei­ket beküldeni, üzletök helyét, czimét tudatni, s aziránt, hogy minő kiterjedésbeni s minőségbeni rendelmények elvállalására volnának készek, valamint ótalában a magyar müipar élénkíté­sére vonatkozó ajánlataik s javaslataik iránt is értesítést nyújta­ni ; miszerint a magyar müvek felől tudakozódok kellőleg uta­­síttathassanak, s a lehetségig tökéletes ipar-schematismus ké­szíttethessék.— Ezen adatok gyűjtése az iparegyesület által már megkezdetvén, egyszersmind arról is értesittetik a t. közönség, hogy az iparegyesület szállásán — Újvilág- és Hatvanutcza szeg­letén llkeyház első emeletében — némelly iparnemrőli utasítá­sok már kifüggesztvék, s ott azokat kiki szabadon megtekintheti. Kőit Pesten nov. 26. 3 844. Csanády, jegyző. NYÍLT VALASZ. Petőfi azon őszinte kívánságának — mell j nevem változtatását illeti — sajnálva nem engedhetek; engem a Benőfv név közelebbről érdekel, semhogy arról lemondhatnék. Azonban ugv hiszem elég lesz a t. olvasók előtt annyit nyilvánítanom : hogy én Be­­nöfi Soma vagyok; ő pedig Petőfi Sándor.------------------- Benöfi.*) *) Minden zavar elkerülése végett legjobb volna, ha Benöfi ur müvei alá Írná keresztnevét is* A s z e r k. 'Mű mellékletek. I. Rózsavölgyi Márk, jeles hangszerzőnk arczképe. Raj­zolta Barabás, nyomt. Grimm Víncze. II. Iparvédő. Népies magyar, szerzé s zongorára alkalmazó Rózsavölgyi Márk. SZERKESZTŐI ÉRTESÍTÉS AZ ÍRÓKHOZ. Túrynak „A költöncz“ s Urházy „Furcsa állapot“ czimü költeménye , valamint Bérezy Károly versei is elfogadtatnak. — Bús Arzén versei nem közöl­hetők. — Timon költeményeiben sok szép gondolat villan meg, de egy sincs köztük, melly egészben kielégítő volna. — A ,Kézcsók‘, s ,Sze­mere Bertalanhoz' és ,Holdvilágkor czimü próza és versek, dagályos , érthetlen előadásuak lévén , nem adhatók. — T. J. igen lelkes és nyo­mós beszédű nagy-bányai levele politicai lapban igen , de divatlapban nem közölhető — Literáty J. költeménye , mihelyt a sor rá kerül, adatni fog; Lévay J. Életkorok czimü verse hasonlókép. — Bártfaynak Erdély egy igen érdekes részét, s az aldunai vidéket ismertető Utazási töre­dékeit, mint tanulságos és mulattató közleményt, köszönettel vettük, s annak koronkénti közlését még ez évben megkezdjük. — Sz. László „Halljuk“ czimü jeles müvét nem adhatjuk. — A többi beküldött mű­vek sorsáról jövő alkalommal. KIADJA ERDÉLYI JÁNOS. — NYOMATIK BUDÁN AZ EGYETEM BETŰIVEL.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék