Pesti Divatlap, 1845. január-március (1-25. szám)

1845-03-09 / 20. szám

EREDETI LEVELEZÉS KÜLFÖDLRŐL. Strvi. Gallicziában a magyar táncz divatba jő. Mint minde­nütt , úgy ez árva honban is vége a farsangnak , melly­ez idén nem tartozott a vígak és a zajosak közé, mert kevés havunk volt, ha pedig nem szánkáz­­hatunk, a farsang érdeke legalább 20 perczentet veszt. A lembergi tánczvi­­galmak szép vendégsereget gyűjtenek öszsze, főszerepet a lengyel táncz ját­szott, s ez után? — a magyar kor! Csodálkoztak olvasóim? hogy túl a magyar határokon is tánczolják a körmagyart? Igen igen ! Ősz kezdetén itt volt Budai Jósef tánczmester, s alig győzte a sok tanítási leczké­­ket, e minálunk köz­kedvességet nyert magyar körtánczban, mellyet az itt ta­nyázó gróf Hartman nevét viselő gyalog ezred magyar tisztei csaknem az egész vidéken meghonosítottak. Beszélik, hogy a nevezett ezred valamellyik osztálya Magyarországba tétetik át, ha én itt maradnék, mert szinte kicsiny része va­gyok az ezrednek — közlendek néha híreket, az itteni társas­életről. *) v. K. A múlt számban közlött talányos kérdések megfejtése: 1) Nyolcz. 2) A hol nincs mit lopni. 3) Az , hogy mindkettő talpra esik. DIVATKÉP. Fehér atlasz menyasszonyi díszruha hosszú fátyollal; a másik hölgy kék selyem kalapot, s vegyes színü selyem ruhát visel széles fekete csipkézettel, mi igen divatos. TÁROGATÓ­Épen most jelent meg : Rózsavölgyi Márk Összes zeneműveinek Il­dik füzete. Négy eredeti magyarral. Az előfizetők elvihetik azt a Pesti Divatlap kiadóhivatalából, vagy Eggenberger úr által, könyvkereskedési uton.­­ Az első és második füzet bolti ára egyenként 45 kr. p. p. Kaphatni azt minden pesti műárusnál, később a vidéki mű- és könyvárusoknál is. A casinói jegyző urak kéretnek az aláírási iveket minél elébb be­küldeni. Megje­le­n­t, 4—3 s a kiadó által minden fővárosi, s Eggenberger J. és fia által minden vidéki könyvárusnál kapható . JÁNOS VITÉZ. Verses népmese. Irta Petőfi Sándor. — Kiadja élőbeszéddel s két képpel Vahot Imre. Ára 40 kr. p. p. — Továbbá I. REST­AURÁCZIÓ É­S II. FARSANGI ISKOLA. Eredeti vígjátékok. Irta és kiadta Vahot Imre. Mindkettő egy füzetben. Két színpadi képpel. Ara csak 1 ft. p. p. Mindez a kiadónál, a Pesti Divatlap kiadóhivatalában is __________kapható. *) Nagyon szívesen vesszük. — Lám, vitézlő úr, külföldön is lelkesedéssel tánczolják szép nemzeti tánczunkat, és nálunk még vannak lelketlen korcsok, kik az idegen tánczokat elébe teszik a nemzetinek. — A szerk.

Next