Pesti Divatlap, 1845. július-december (14-39. szám)

1845-10-23 / 30. szám

984 Végre a megszorult gőzöst a Hercules szánta meg, s tömérdek parton ácsorgó nép ri­­valgásai között a kikötőhöz vonszoló. — Egy szél utczai ház második emeletéből, a múlt szerdán, újólag leesett egy gyermek, s másnap megszűnt élni. Hányadik példája már ez, a szülei vagy gondviselői hanyag­ságnak ? ! — A légszesz — világítás ügye napjainkban közbeszéd tárgya jön. Nem is ok nélkül, mert az illetők annak létesítése végett hatályosan mozognak. A városi tanács már meg­­tevé a szükséges lépéseket, az e tárgyú engedélynek a k. kamarától leendő kieszköz­lésére. Mi megnyeretvén : a világítás iránti tanácskozások a városi választmány és a vállalkozó párizsi ház meghatalmazottja között azonnal meg fognak kezdetni. — Több lapok említik, mikép Liszt Ferencz, átalánosan ismert zenehős, ha­zánkfia, jövő év tavaszelő vagy tavaszhó folytában, mindenesetre meglátogatandja fővárosunkat. — A faár naponkénti magasabb emelkedése miatt, sokan kőszén mellett szándékoz­nak a jövő télen melegedni. — A magyar academiai nagygyűlés november 16-kán fog megkezdetni. Hírlik, hogy azt gr. Teleky József erdélyi kormányzó és m. akadémiai elnök­e excja, ki jelenleg Pesten mulat, nyitandja meg. — Rosenberg Károly orvos-doctor ur, több külföldi akadémia és természettani társulat tagja , ki tudományos és gyakorlati utazásai, munkái, magyar és német la­pokban közlött szakczikkei által ismeretes , s ki Batthyány L. grófnál 8. évig mint házi orvos , sikerrel s becsültetésben részesülve hivatalkodott —jelenleg Pesten vevén ál­landó lakást (Dorotya-utcza 18. szám) készségét ajánlja a homoepathia kedvelőinek, jelentvén egyszersmind, hogy a szegény betegeknek naponként d. u. 2—4 óráig tanács­csal és gyógyszerrel ingyen szolgáland. — Épen e napokban hagyá el a sajtót „Szerelem gyöngyei“ Petőfi Sándortól. A közkedvességü dalnok e füzetben bámulatos lágysággal zengi a szerelem édességét s keserveit. Ajánljuk e vers­füzért a költészet-kedvelők figyelmébe. A napokban illy czimü munka küldetett hozzánk.— „Az emberi mivelődés története.“ Irta Palko­vics Antal régiségtan, latin irodalom, német és franczia nyelvek rendes oktatója S. Patakon. E mű a jelen füzettel, mellyben az emberi mivelő­­désnek csak első, azaz, gyermekkoráról van szó, nincs bevégezve, hanem körülbelül 4 fü­zeten vitetik majdan keresztül. A munka bírálásába nem bocsátkozva, szabadjon itt annyit megemlítenünk, hogy annak tartalma, nem hívatlan s nem avatatlan tollú szóra mutat, s szabadjon kijelentenünk egyszersmind örömünket a felett, hogy illy patak-vidéki iro­dalmi művekkel találkozhatunk fővárosunkban, mi eddigien a nagyobb ritkaságok közé való sorozható. Minthogy szerző műve többi füzeteinek megjelenendése, az olvasó közönség részvétéről van leginkább föltételezve , ajánljuk azt az irodalom komolyabb olvasmányokat kedvelő barátainak. Egy füzet ára 1 f. pp. — Hir szerint Komlósy Paulina k. a. szinházunknak­ színi próbája teendése végett, e napokban a Szökött színész és katonában lépend fel. — Medgyes Lajos ismert nevű erdélyi iró költeményei közül „Erdélyi Lant“ czim alatt, legközelebb egy 12 ívnyi füzért szándékozik közrebocsátani. A munka uj évre fog megjelenni s csupán annyi példányban nyomatik , mennyit az aláírók száma megkíván. Innen nem előfizetés hanem csak aláírás fogadtatik el. Aláírási ívek szerk. hivatalunk­ban is vagynak , s az aláírni kívánók szíveskedjenek bennünket megkeresni. — A franczia nyelv tanulása mellett buzgolkodóknak örömmel ajánljuk azon legkö­zelebb megjelent Útmutatást a franczia nyelvben, mellynek írója Peláthy István ur , s melly az eddigi megjelent nyelvtanok felett azon előnynyel is bir, hogy a magyar nyelv sajátságához van alkalmazva, s a szavak kiejtésének világos és könnyeded magyarázda

Next