Pesti Divatlap, 1845. július-december (14-39. szám)

1845-07-10 / 15. szám

kadtság s bágyadtság bizonyos neme ömlik el, mi részint onnan származik, hogy az egészet kevesebb szóval, és így tartalmasabb tömöttséggel is elő lehetett volna adni, részint onnan, hogy ott, hol az első ballada bevégződik (t. i. a menyasszonyi gyásznál), egy más valami, ha szabad úgy szólnunk, uj víg ballada kezdődik, mellyben a hős Madács késő unokája, az eltemetett ősi jegygyűrűvel jegyzi el menyasszonyát. Bajza „Világtörténetéből“ mutatvány. A bevezetés alaposan s tudományo­san beszél a történettudomány haszno­­s fontosságáról s a történetiró kötelességeiről. Üli jegyzetek. Petőfi Sándortól. (Folyt. köv.) Mig be nem lesz végezve, csak ez általános kifejezéssel élünk , hogy igen érdekes , mulattató s benne minden sorban Petőfi eredeti erére ismerhetni. A magyar időszaki irodalom. Csatáry Ottótól. (Vége jövő számban igértetik.) Érdekes czikk. A journalisticára nézve Csatáry eddigi véleményében mi is egészen osz­tozunk , érdemlegesen azonban csak a jövő számban szólunk hozzá. Végül a jelen színházi pörbe szenderve is beleavatkozik, és elmondja Fáncsy úrnak a mondandókat. A dolog érdeme röviden ennyiből áll: Vahot Imre úr a P. Divatlap szerkesztője , kér­dést ten az iránt, miért nem kapta meg Degré vásár alkalmával az őt illető jövedelmi ne­gyedrészt , holott azt Szigligety vásári alkalommal háromszor is megkapta ? Erre Fáncsy úr, mintha még most is állásban s csűrben játszanék, mintha most is állási vagy csűri közönséggel volna dolga , az Hiedelem minden korlátit sárba tapadó előzmé­nyek után , azt feleli a Honderűben : azért nem adták ki , mert Degrével egyezkedtek , és még most a színház nincs olly állapotban, hogy a vásár három főjövedelmű napjain negyed­részt adhasson. Ezt azonban olly pöffeszkedő modorban adá elő F., mintha az egész jour­­nalisticát ollybá venné, mint a színészek ellen pártot ülő hirtelen jobbágyokat, tribunalnak, közvéleménynek holmi „méltatlanul gáncsolodó hírlapi békételenkedőket épen nem tekinthetvén. A Jelenkor Társalkodója, Remz, Újság, és Életképek F. ellen nyilatkozónak, és modo­rát pöffeszkedőnek, a sajtó­s közönség iránt viseltetni kellő tisztelettel össze nem férhető­­nek , magát minden bírálaton felülemelkedni akarónak nyilvánítók F. ur nyilatkozatát; a P. Divatlap pedig kétségbevonhatatlanul bebizonyitá , hogy Szigligety vásár alkalmával csakugyan kétszer kapott negyedrészt. Mit tesz erre Fáncsy úr ? Meghömbörgőzvén előbb az utczacsatornák tisztátalan folya­dékában, elkezdi magát védelmezni a Társalkodóban , N. Újságban ,­ Életképekben , és feledve a valódi színművész állását, a régi komédiásgőg, csélcsapság, frivolitás tetőre emelkedett aljasságival, fittyet hány az egész journalismusnak, és közönségnek. A Társal­kodó még nem felelt, de a N. U. és Életképek feleltek, előbbi vélemények mellett marad­ván. Fáncsy úr modora azonban olly aljas, pórias, és esztelen, hogy rá csak a bolon­dokháza volna illő felelet. Az efféle kifejezések: tudtam ,hogy a megbukott drá­maírók, s árendára vagy h­u­ll­a­d­é­k­b­­a á s­i­l­o­z­ó s­u­p­p­l­i­c­a­n­s­o­k­n­a­k a re­ményeiktől elcseppent egész légiója fel fog zajogni“; sötétség bag­lyai, holmi bagoly huhogás, álarczos hősök aljas megtámadásai, kény­ura­ságukban annyira tetszelgő szekesztő urak, patvarkodó uracsok sat. sat. kifejezések F. ur­geniéjétől, katonailag rendezve, drasticus hatással diszelgnek förtelmes védelmében, okok helyett. És Fáncsynak, kit a nemzet megmentve a vándorlás nyomoraitól, olly jó állapotban he­lyezett, a ki a közönségtől minden tekintetben annyira függ: szabad illy hangon szólni négy lap s a közönség ellenében ? Tett-e ez által F. szolgálatot a színészi ügynek, hogy magát a többi, vele nem egy gondolkozáso­s érzésű derék színészeknek, mintegy irodalmi képvi­selőjévé tolja fel? szükséges volt-e Fáncsynak illy becstelenülű handabandát indítani?

Next