Reggeli Délvilág, 1996. január (7. évfolyam, 1-26. szám)

1996-01-02 / 1. szám

Ebben ai influenzás téli idő­ben úgy látszik nem taná­csos náthásán menni vásárolni már az élelmiszerboltba sem. Ugyanis, ha az ember vásárlás közben kénytelen zsebkendőjé­ért a zsebébe nyúlni - hogy az orrát megtörül­je - köny-53«*" nyen félre ért­hetik ^^^és gyanúba ke­veredhet egyes túl bizalmatlan bolti személyzet részéről. A napokban ennek egyik „is­kolapéldáját” láttuk. Helyszínt azért nem írunk, mert nem akarunk rossz reklámot csinál­ni az üzletnek. Szeretnénk fel­tételezni, hogy' csak egy edi eset volt ami történt? Viszont - az esetből levonhatják a tanulsá­got azok a kereskedők, akik esetleg hajlamosak az oktalan és jogtalan gyanúsítgatásokra. Okuljanak: így nem szabad bánni a vevőkkel! Két középiskolás korú diák­lány vásárolt az ábécében az ünnepek előtti csúcsforgalom­ban. Portékájukat egy közös kosárba rakták. Egyikőjük igen náthás lehetett, mert jobb ke­zével gyakran kabátzsebébe nyúlt zsebkendőért. Esze ágá­ban sem volt, hogy eme jámbor mozdulataival az élelmiszerek­től roskadozó gondolák között szemet szúr az egyik eladónak, aki „megfigyelő szolgálatot” teljesített (?). A pénztárnál azután odasündörödött mellé­je, s rámordult imi- gyen: Na, ^pt most m u - t a s d csak a zsebe­det, mit tettél be­le?! Mert dugdosódtál.- Semmit kérem - felelte ár­tatlanul a leány-, de azért tes­sék megnézni, itt van - kifor­dítom... így is tett. A zsebben való­ban csak az elhasznált, össze­gyűrt papírzsebkendők voltak. Az égvilágon semmi más. Világos, hogy alaptalan volt a lopás gyanúja. Mindenki lát­hatta, hiszen nyilvánosan (nem diszkréten, ahogyan elő­írná ezt a szabály még indo­kolt esetben is!) folyt le a mo­tozás. Az ügy tisztázódott. Ezzel vé­ge is lenne. - Am ki kárpótol­ja a becsületében súlyosan sér­tett, megszégyenített diák­lányt az alaptalanul elszenve­dett tortúráért, sérelméért?! A boltból kijövet a sértett személy zsebkendőjével most már a szeméből kibuggyanó könnyeket is törülgette, s csak ennyit mondott keserűen: - No, ide se jövök vásárolni töb­bet...!- várkonyi-Miről ír? Decemberi száma a karácsonyi ünnepre készülődés és az éwégi számadás fonalára fűzte írásait. Természetesen beszámol a leg­utóbbi testületi ülésen történtek­ről. A lap szerkesztői olyan észre­vételeket közölnek, amelyek sze­rintük érdeklődésre tarthatnak számot. ígéretük szerint ettől a to­vábbiakban sem térnek el, lehe­tőséget adva, hogy a polgármes­ter, a jegyző, és a polgármesteri hivatal felelős dolgozói is elmond­hassák külön- és magánvélemé­nyüket is. Azt is megtudhatjuk, hogy a szerkesztőség sok névtelen levelet kap „közügyben”, s ez azt sejteti, hogy „nincs minden rend­ben a községben a demokrácia ér­vényesülése terén”. » Az önkéntes Tűzoltó Egyesület Vezetősége rövid írásban számol be munkájukról. A településen 10 alkalommal kellett tűzesethez ki­vonulni, amely magasabb az or­szágos átlagnál. Az egyesület 30 önkéntessel biztosítja a megelő­zést és az oltást. Kérik a lakossá­got, hogy forduljanak hozzájuk bi­zalommal és segítő szándékkal, hiszen ők is ezt teszik. Az olvasó megtudhatja azt is, mikor, ki, milyen juttatást, támo­gatást, segélyt igényelhet az önkor­mányzattól. Tonomár Zoltán megérzi a pénz szagát alcímet vi­seli az az interjú, amelyet a köz­ség üzleti életében ismert vál­lalkozóval készített a lap mun­katársa. Kiderül, hogy az üzlet­ember az idén 19 fontos ese­ményt - tanulmányi verseny, sport — támogatott. Pokornyi Szilárd Kovács Lajos tanár úr­ral a szegvári Falusi Vendéglátó Szervező Iroda vezetőjével a fa­lusi turizmus lehetőségeiről és a tennivalókról beszélgetett. A Hitélet híreibe Rozgonyi Mária az október 21-én a Bu­dapest Sportcsarnokban rende­zett Magyar Katolikus Karizma­tikus Lelkiségi Mozgalom IV. or­szágos találkozójáról számol be. Szegvárról 40 hívő vett részt az eseményen. Kovács Lajos István Bovatsek Dezsőm nyugalmazott tanítónőt mutatja be, aki eddig végzett munkája és legutóbb beküldött 16 A-kategóriás hímzés és min­tatervei alapján a Magyar Népmű­vészeti Egyesület Országos Veze­tősége zsűrijének döntése alap­ján megkapta a Népi Iparművész kitüntető címet. Természetesen a sport is hasábokat kapott. Dr. Mészáros Imre segítségével mér­legre került a szegvári sportolók évi eredményessége.- cé -ÁBEL napja A Nap kel 7 óra 32 perckor, nyugszik 16 óra 04 perckor. A Hold kel 13 óra 52 perckor, nyugszik 4 óra 14 perckor. TÖRTÉNELMI KRÓNIKA 1920. Petrovicsij-ben született Isaac Asimov orosz származású amerikai író, természettudós, a tudományos-fantasz­tikus irodalom megújítója és egyik leg­jelentősebb képviselője. - Szegedre ér­kezik Franchet d’Esperay tábornagy, a balkáni Antant csapatok főparancsno­ka. 1966. Szegeden meghalt Frankó And­ris gyógyszerész. Előbb a „Kálvária” gyógyszertárnak volt tulajdonosa báró Jósika utca 29. szám alatt, majd meg­örökölte atyja „Dugonics” gyógyszertá­rát a Dugonics tér külső részén, melyet utóbb Dugonics tér 1. szám alá helyez át. Gyógyszertárára később tangyógy­szertári minősítést kapott. 1995. Harmadfokú vízminőségvédelmi készültséget rendeltek el a Berettyó fo­lyó határszakaszán, miután román te­rületről érkező olaj szennyezte meg. A szennyezettség elérte az 50 százalékot. Január 16-ára magyar-román együtt­működéssel sikerült megtisztítani a Berettyót. HEKA L. - SZONDI I. _____________MOZI______________ SZEGED, Korzó: Babe. Színes, mb. amerikai film. Kezdés: délelőtt 10 óra­kor. Pocahontas, Walt Disney produk­ció. Kezdés: 2 órakor. Goldeneye - Aranyszem. Színes, m. b. amerikai film. Kezdés: fél 4, háromnegyed 6 és 8 óra­kor. Belvárosi: Drcdd bíró. Színes ameri­kai film. Kezdés: 3, negyed 6 és fél 8 órakor. Balázs Béla: Babe. Színes, m. b. ame­rikai film. Kezdés: 4,6 és 8 órakor. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Korzó: Goldeneye - Aranyszem. Színes m. b. amerikai film. Kezdés: fél 4, háromne­gyed 6 és 8 órakor. MAKÓ: Áldatlan állapotban. Színes, m. b. amerikai film. Kezdés: 6 órakor. SZENTES, Őze Lajos: Télapu. Színes, m. b. amerikai film. Kezdés: 6 órakor. Száguldó erőd. Színes amerikai akció­film. Kezdés: 8 órakor. CSONGRÁD, Uránia: Télapu. Színes szinkronizált amerikai filmvígjáték. Kez­dés: 7 órakor. ÁSOTTHALOM: Apollo 13. Színes, m. b. amerikai film. Kezdés: 7 órakor. MAGYAR TELEVÍZIÓ BUDAPEST 1. 5.40: Gazdatévé. 6.00: Napkelte. 9-00: Tízórai. 910: A viharlovag, 13/9- (ism.). 9 35: Tízórai. Benne: 9.50: Játék. 10.00: Állásleső. 10.45: Játék. 10.50: Hírek. Időjárás. 11.00: Próbaidős sze­relem. 12.00: Déli harangszó. Időjárás, hírek. 12.05: Üzlet délidőben. 12.25: Telepakk. 12.55: Gazdasági ábécé. 13.05: Liza és Paul. 13.10: Fecsegő ti­pegők. 13-35: Smith és Jones újra show-znak. 14.00: Walt Disney bemu­tatja. 15.00: Hírek. Időjárás. 15.05:Mű­­sorismertetés. 15.10: Sorstársak. 15.20: Repeta - Biológia. 16.00: Hírek. Időjárás. 16.05: A kölcsönkapott Föld. 16.30: Topmodell, 180/60.17.00: Tex­­tilező. 17.10: Játékos bcstiárium A-Z- ig. 17.30: Don Quijote - 39/1. 17.55: Katolikus krónika. 18.15: Üzlet. 18.30: Mindent vagy semmit! 18.55:Wimpole falu. Magyar népmesék. 19-15: Klip­­mix. 19 30: Híradó. 20.01: Telesport. 20.20: A középcsatár, 6/6. 21.15: Stú­dió ’96.22.00: Százéves a mozi. 23.25: Híradó. 23.35: BBC-híradó. BUDAPEST 2. 16.30: Műsorajánlat. 16.35: Telcszák. 16.45: Erdőkerülő. 17.05: Állatklinika a város szélén. 17.55: Műsorajánlat. Időjárás. 18.00: Körzeti híradók. 18.15: Körzeti magazinok, 19-05: Magnum. 20.00: Múzsa. 20.10: Sajtóklub. 21.00: Híradó. 21.10: Környezetünk hírei. 21.15: Kedd21.21.45: Klip-mix. 22.00: Objektív. 22.25: Időjárás. Műsorajánlat. 22.30: TS-Sportvarázs. 24.00: Ráadás. Fáklyák. DUNA TV 8.00: Képes krónika. 14.00: Lapozó. 14.15: Váltó (ism.). 15.00: Verdi - 9/ 3.16.00: Betűvető. 16.30: Az aranypart kincsei. 17.00: Starting Business Eng­lish - 40/18.17.25: Röfikc és Ugrika. Mária kalandjai. Popcye. 17.55: Műsor­­ismertetés. 18.00: Híradó. 18.15: Az el­ső száz év. A kék angyal. 19-45: Zenei pillanatok 20.00: Gazdakör. 20.45: Esti kérdés. 21.00: Híradó. 21.15: Megigéz­­ve. 22.45: Mozgókép. 23.15: Nagy Lász­ló: Ház, HBO 16.30: A Villám. 17.30: Get Back. 19-10: Az örökség. 21.15: Melrose Place. 22.05: Commando. 23.35: Egy rossz lé­pés. PRO 7 5.50: Pán Péter és a kalózok. 6.15: Murmel nyomozókutya. 6.30: Garfield és barátai. 6.50: Waltonok (ism.). 7.40: Peraustrinia 2004 (ism.). 8.50: Scooby Doo. 9 20: Simpsonék. 9-40: Batman. 10.10: Flash Gordon (ism.). 12.10: Remington Steele. 13.00: Déli magazin. 13 35: Csak mi tízen. 14.10: Arabella Kiesbauer talkshow-ja. 15.10: A mi kis farmunk. 16.10: Hupikék törpikék. 16.35: Popcye. 16.40: Tapsi Hapsi. 17.05: Tom és Jerry. 17.35: Flintstonc család. 18.05: Egy fedél alatt. 18.35: Ki itt a főnök? 19 00: Roscannc. 19.30: Taff 19 55: Hírek. 20.15: A hazugság szíve. 22.10: Riporterek. 23.10: Kísér­­tetház. 0.35: Hírek. 0.45: Babylon 5. 1.30: A diagnózis: halál (ism.). 2.25: Remington Steele (ism.). RTL 5.30: RTL-hírck. 5.35: Családi párbaj (ism.). 6.05: Jeopardy (ism.). 6.35: Jó idők, rossz idők (ism.). 7 00: Reggeli magazin. 7.35: Egymás közt (ism.). 8.05: ASpringfield-sztori. 9-05: Kalifor­nia klán. 10.00: Gazdag és szép. 10.30: Válási tárgyalás. 11.00: Forró nyere­mény. 11.30: Családi párbaj. 12.00: Dé­li magazin. 12 30: Arany lányok. 13.00: Gyilkosság a hobbija. 14.00: Bärbel Schäfer. 15-00: Ilona Christen. 16.00: Hans Meiser. 17.00: Jeopardy. 17.30: Egymás közt. 18.00: Jó estét! 18.30: Sztármagazin. 18.45: Híradó. 19-10: Robbanékony. 19.40: Jó idők, rossz idők. 20.15: Kettős bevetés. 21.15: Hanks nyomozó. 23.10: Miami Vice. 24.00: RTL - Éjféli hírek. 0.30: Cheers bár. 1.00: Borzasztó kedves család. 1.30: Arany lányok (ism.). 2.00: Bärbel Schäfer (ism.). SAT 1 5.30: Németország ma reggel! 9-00: Cannon. 10.00: Anna Maria (ism.). 12.00: Szerelemhajó. 13-00: Trapper John. 14.00: Űrszckcrek - A 9-es szá­mú űrállomás. 15-00: MacGyver. 16.00: Mindent vagy semmit. 17.00: XXO Fritz és Co. 17.30: Regionális műsorok. 18.00: Ilyen az élet! - Wagenfcldék. 18.30: Hírek, Sporthírek. 19-00: Szerencsekerék. 20.00: Halló, doktor bácsi! 21.00: Schwarz közbelép. 22.00: Spiegel TV-riport. 23.00: Harald Schmidt-show. 24.00: Jackie és Denise. 1.45: Űrszekerek - A 9-es számú űr­bázis (ism.). 2.35: MacGyver (ism.). 3.25: Trapper John (ism.). 4.15: Sze­relemhajó (ism.). 5-05: Ilyen az élet! - Wagenfcldék (ism.). MAGYAR RÁDIÓ KOSSUTH 4.30-8.10: Reggeli krónika. 4.40: Hatá­rok nélkül. 5.40: Falurádió. 8.10: Mű­­sorszcmle. 8.30: Mindennapi tudomány. 8.40: Paragrafus — Mostantól fontos... 8.50: Gyorsfénykép a kultúráról. 9-00: Hírek. 9-05-10.59: Napközben. 10.08: Két Lotti sorsolás. 11.00: Hírek. 11.05: Zenés játékokból. 11.36: Anno.. .Az Iro­dalmi Szerkesztőség naplópályázata. Az elhagyott hadikórház, 1.12.00: Déli kró­nika. 12.30: Ki nyer ma? 12.40: Törvény­­könyv. 12.50: Külpolitikai figyelő. 13-00: Hírek. 13-05: Vendég a háznál. 13-20: “Új esztendőben új szívekkel...” 13-30: Tanúim lesztek!. 14.00: Hírek. 14.05: Klasszikusok mindenkinek. 14.55: Első közlés. 15.00: Hírek 15.05: Közönség­kapcsolatos műsor. 16.00: Délutáni kró­nika. 16.10: Mindennapi gazdaság. 16.20: Forró drót a rendőrséghez. 16.25: Radar. 17.00: Hírek. 17.05: „Magyaror­szágról jövök...”. 17.25: ASzabó család. 18.00. Esti krónika. 18.30: Ráadás. 19 00: Hírek. 19-05: Sportvilág. 19.30: Jó éjszakát, gyerekek! 19-40: Téli Könyv­vásár ’95- 20.00: Hírek. 20.05: Táncház­ban. 20.30: Határok nélkül. 20.50: Be­szélni nehéz! 21.00: Hírek. 21.05: Tu­dományos műsor. 21.35: Nemzetközi vallási híradó. 22.00: Késő esti krónika. 22.30: Parlamenti folyosó. 23-00: Hírek. 23.05: Felvételeiből válogat: Antal István zongoraművész. 24.00: Hírek. URH: 6.55-9 00: Körzeti információs magazi­nok. 9.00: Közvetítés az Országgyűlés ülé­séről. 18.30: Szlovák nyelvű műsor. 19-00: Román nyelvű műsor. 19-30: Né­met nyelvű műsor. 20.00: Horvát nyel­vű műsor. 20.30: Szerb nyelvű műsor. 21.00-22.00: Az Amerika Hangja magyar műsora. 23.00-24.00: A BBC késő esti magyar műsora. PETŐFI 4.30: Hírek. 4.33: Hajnali dallamok. 6.03: Reggeli csúcs. 7.45: Sportreggel. 8.10: Helykereső. 8.25: Rivaldafényben. 9.00: Hírpercek. 9-15: Sokhűhó (ism.). 10.00: Zene-szó - Vass István Zoltán­nal. 11.52: Gordiusz plusz. 12.00: Ci­gányzenészek hangalbuma. 12.50: Kor­kérdés. 13-00: Hírpercek. 13.15: Gra­mofonsztárok. 14.00: Kettőtől ötig - Csúcsforgalom. 17.00: Hírpercck. 17.15: Mágnes. 18.00: Kataposta. 18.30: Hclykcreső. 19-00: Hírek. 19-03: Albumajánlat. 19-35: Jazz. 20.05: Limo­­nádéjoe-1. 21.00. Hírpercek. 21.10: Manapság... 21.15: Színe-java. 22.15: Sok hűhó. 23.00: Hírek. 23.03: Sport­híradó. 23.10: Záróra. RÁDIÓ SZENTES 13-18.00 óráig az URH 95,7 Mllz-cn, kábeltévén Szentesen a 67,25 MIIz-cn, Csongrádon a 103 MHz-cn. Az adás alatt hívható telefon: 63/315-482. 13-30- kor, majd óránként: helyi hírek, tudó­sítások, időjárás. 13-00-15.00: Lapoz­gató - zene mellett. Lapszemle az adás­körzet újságjaiból. Kruzslicz Pál műso­ra. 15.00-18.00: Délutáni magazin - szerkeszti: Vanó Éva. Kijózanító hétköz­napok. Áremelkedések — minden mennyiségben. Körkép az 1996. janu­ár elsején életbe lépett áremelkedések­ről. VÁSÁRHELYI TELEVÍZIÓ 17.00: Képújság. ________SZEGEDI MÉDIA________ SZEGEDI VÁROSI TELEVÍZIÓ 00.00: Képújság. 17.50. Műsorkezdés. 18.00: Szalay István polgármester ün­nepi köszöntője. 18.05: Markos-Nádas est. 20.00: Esti műsorkezdés. 20.10: Lélektől lélekig (vallási műsor, ism.). 20.30: Képújság. SZEGEDI RÁDIÓ 5.55-9-00: /Alföldi Hírmondó. Zenés hír­műsor. Szerkesztő: Reigl Endre. A tar­talomból: 5.55: Műsorismertetés, idő­járás-jelentés, útinform. 6.00: Reggeli krónika (Kossuth) .6.15: Alapítvány se­gíti az újszegedi Móricz Zsigmond Álta­lános Iskola munkáját. 6.25: Szemle az országos napilapokból. 6.30: Hírek, tu­dósítások, meteor., programajánlat, lapszemle. 6.45: Reggeli párbeszéd a tervezett Szeri Expóról. 7.00: Reggeli krónika (Kossuth). 7.15: Jelentés az ár­vízhelyzetről. 7-25: Országos lapszem­le. 7.30: Hírek, tudósítások, lapszemle, körzeti időjárás-jelentés. 7.50: Prog­ramajánlat. 8.00: Hírek, időjárás-jelen­tés. 8.15: Tantárgy lett a filmforgalma­zás. 8.30: Gondban a kórházak. Beszél­getés dr. Kovács Pál ex egészségügy-mi­niszterrel. 8.40: Márffy Gabriella hege­dűművész portréja. 8.55: Hírösszefog­laló. 9-00: Műsorzárás. TKTV 1. CSATORNA 07.30: Képújság. 08.00: ATV Kedd (ism.). 16.30: Képújság. 17.00: TKTV „Kedd Délután”. A tartalomból: Műsor­­ismertetés. „Rálátások” -1 lorpács And­rás műsora. Néhány hasznos szó a balesctmegelőzésről. Ami mindenkit ér­dekel: Szeged sportja. Szeged Kupa nemzetközi Aerobik Verseny a Sport­­csarnokban. 18.00: TKTV „Délután Után”.-Benne: Szegedi csillagász Kana­dában. 18.30: Fiatalok Képernyőjében: Veszélyeztetett fiatalok. 19.OO: ATV Kedd. TKTV 2. CSATORNA 19.00: SZÍV TV. RÁDIÓ 88 Reggel 6,00-tól 8.00 óráig félórán­ként, utána 20.00-ig óránként hírek, sport, jelentés az időről, útinform. Üzenetrögzítő: 421-511 Az adás ide­je alatt hívható telefonszámok: 421 - 253,421-353.06.00: Ébredjen ránk! Reggeli információs műsor. Benne: 06.40: Lapszemle. 06.50: Útravaló. 07.10: Horoszkóp. 07.20: Évforduló. 07.40: Szülinapi-, névnapi köszöntő. 08.50: Recept. 08.10: Garaboly. 08.20: Programajánlat. 08.30: Rádió­lottó. Szerkesztő-műsorvezető: Hc­­gyesi Sándor. 10.00: A Marsról jelent­jük. Szerkesztő: Szatmári Katalin. 14.05: Kívánságműsor. 15.05: DJ Tonya. 18.05: Kedd esti Plesi. Szer­kesztő-műsorvezető: Pleskonics And­rás. 22.00-01.00: Amerikai hangja. Szerkesztő-műsorvezető: Papp Zol­tán, Zenei szerkesztők: Tóth András, Papp Zoltán, Marton János. r Délvilág V_______________________________________________ 2 Reggeli Délvilág, napilap. Alapítva: 1991. Főszerkesztő: dr. Nikotényi István, Főszerkesztő-helyettesek: Őrfi Ferenc, dr. Tárnái László, Tervezőszerkesztő: Forgách Éva. Főmunkatársak: P. Bodzsár Erzsébet, Halász Miklós. Rovatvezetők: Bagaméry László (sport), Márok Tamás (kultúra), Megyeri Valéria (gazdaság), Pintér József (fotó). Kirendeltségvezetők: Molnár László (Makó), Héjjaj. Gyula (Hódmezővásárhely), dr.Dányi László (Szcntes-Csongrád). Munkatársak: Balázsi Irén (Szentes), CzakóJános, Farkas Csaba, Imre Péter, Imre László, Kéri Barnabás, LovasJ.József (Csongrád), Pusztakeresztúrijózsef (Hódmezővásárhely). Állandó szerzőink: Bárok István, Bátai Gyula (Makó), dr. Bátyi Zoltán, Felletár Béla (!lmvhcly),dr. Gazdagít István, Kiss Anikó, Miskolczi Róbert (fotó), Petrusán Lívia, Szabó Imre (Makó), dr. Tráser László, Várkonyi István (Csongrád), Veréb Simon (fotó). A szerkesztőség: Szeged, Stefánia 10.6740. Postafiók 625.6701 Tel.: (62) 472-872,472-669,472-769, éjszakai ügyeleti telefon: (62) 486-386. Telefax: (62) 472-244,472-872. Hirdetésfelvétel: Szeged, Sajtóház, Hódmezővásárhely, Andrássy út 50.6800. Tel/Fax: (62) 344-077. Hirdetésfelvétel: Szőnyi u. 1. Tel/Fax: 341-325. Makó, Csanád vezér tér 3. 6900. Tel.: (62) 413-803, tel/fax: (62) 413-198. Szentes, Kossuth u. 24.1. cm. (ív Rt.) 6600. Tel/Fax: (63) 316-321. Hirdetésfelvétel tel.: (63) 311-416. Csongrád, Kossuth tér 9-11 Tel/Fax: (63) 382-166/119. Kiadja a Délvilág Kiadó Részvénytársaság, Szeged, Stefánia 10. 6740. Postafiók: 625.6701. Tel/Fax: 472-244,472-872. Felelős kiadó: Németh István elnök-vezérigazgató. A lapot terjeszti a Szegedi Postaigazgatóság, igazgató: Gyimesiné dr Etsedy Sarolta, árusításban a DÉLIIÍR Rt., ügyvezető igazgató: Mizsci István, valamint a Délvilág Rt. Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és a kézbesítőknél. Szedés: Déli Siker BT. Nyomás: Szegedi Nyomda, Makkosházi krt. 1. 6723. Tel.: (62) 486-386. Felelős vezető: Puskásné Hunya Ágnes. HU ISSN 0866-4218. 1996. január 2., kedd műsor — naptár ■ 'Tsjf wF'i' :*< .......

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék