STUD - Statisztikai Tudósító, 1935. április (3. évfolyam, 75-80. szám)

1935-04-02 / 75. szám

Minden jog fentartásáva!. ~— Kéziratnak tekintendő-------Házi sokszorosítás 1 tengeri ménfőid = 1852 méter. —* teng. ménfőid = 1609 méter. — lang, yard = 0*91 méter. — 1 ano.táb = О'ЗО méter. lang, négyzetmér föld = 259 km2. — 1acre = OA hektár «= 07 kát. hold. —‘/hektár = 174kat.hold. — 1 ang. regiszter* fonna = 2'33 m3. — lang, bannet = 163 6 liter. — lamer.gallon = 3 8 liter. — 1 ámen hundredweight (cwt. = 48‘4 kg. 1angcwt.= 50‘8 kg. — 1ang. quarter »127kg. — UngJozma* 1016 kg. — /«W Äuvtef búzából és burgonyából = 277 kg. Előfizetési díj postai szétküldéssel havi 20 -R III. évfolyam. 75*szám. 1935* április 2. Kedd. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS KÖZMÜVEI FEBRUÁRBAN. Az Elektromos M ű V e к. Az idén februárban a fővárosi elektromos művek 24.8 millió kwóra ára­mot termeltek és 22.9 millió kwórát adtak el. A termelés .9*1 /-kai,az eladás 5.8 /-kai volt nagyobb, mint tavaly februárban. A növekedés majdnem teljes egészé­ben az erőátvitel és a melegszolgáltatás céljaira szolgáló áramnál következett be. Erre a célra az- idén 10.6 millió kwóra áramot adtak el, a tavalyi 9*5 millió­val szemben, ami tiz százaléknál nagyobb növekedést jelent. A magánfogyasztás 7*6 millió kwóra volt, egy árnyalattal kisebb a múlt év ugyané hónapjának fogyasztá­sánál, a közvilágításra használt fogyasztás pedig 1.0 millió kwóra, ami csak lé­nyegtelenül nagyobb a tavalyi fogyasztásnál.- Az' Elektromos Művek bevételei: magánvilági-SZÉKESFŐVÁROSI ELEKTROMOS MÜVEK TERMELÉSI ÉS FOBYASZTÁSI fásból ADATAI, 3,074.248 P, 1934 1935 1934 1935 ami majdnem február elejeóta pengőre pon-e z e г к w'- ó - b a n tosan megegye­zik a tavalyi Termelt árammennyiség 22.713. 24.777 49.4ÓO 53*259 februári be­szolgáltatott árammennyi­­vétellel; erő­ség 21.641 22.890 43.149 46.026 átvitelből és Ebből: Magánfogyasztás 7*6l4 7*586 15*455 15*442 melegszolgál-Köz világitás , 985. l.QOO. - 2.166 2.203 tatásból • • Erőátvitel és me- 1,148.432 P, legszolgáltatás 9*510 10.604 17.853 20.481 ami a tavalyi j Egyéb fogyasztás 3.532 3*699 7*675 7*900 bevételnél mintegy 76.000-Fogyasztók száma P-vel több, vagyis a bevé-Fogyasztók száma folyó teí nem nőtt évi február 28-ig </ 410 233 236.002 244*592 egészen abban a mértékben, ezer pengőben mint az áram , eladása.Egyéb Arambevétel 4.357 4.439 8*783 8,932 fogyasztásból í Ebből: Magán világitás 3*074 3*074 6.249 6„2l8 215*928 P Erőátvitel éo folyt be,ami melegsz0lgaltatas 1.072 1.148 2.077 2,250 valamivel szin — Egyéb fogyasztás 211 216 458 465 tón nagyobb a múlt évi bevételnél. A magánfogyasztásban ezek szerint a nyersen száraitott át­lagár kwóránként 40 fillér, az erőátvitelben és hőszlgáltatásban 11 fillén, az egyéb fogyasztásban 6 fillér. Az év első két hónapja aTat.V-^z eladott és szolgáltatott árammennyiség 46.0 millió /tavaly 43-1/ kwóra /<^lt/ á magánfogyasztás körülbelül a tavalyi szin-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék