STUD - Statisztikai Tudósító, 1937. április (5. évfolyam, 71-95. szám)

1937-04-01 / 71. szám

HÁROMSZOR ANNYI KERESKEDELMI TISZTVISELŐT FOGLALKOZTAT A MAGYAR GYÁRIPAR, MINT MŰSZAKIT. Á Magyar Statisztikai Évkönyv 1955 október 1-i adatai szerint a hazai gyáripari vállalatok 17.947 kereskedelmi tisztviselőt foglal­koztattak és csak 4*619 műszaki tisztviselőt. Az előbbi csoportnak egyharmada, az utóbbinak azonban csak 3 ^-a volt nő. A férfi tisztviselők kétharmada volt nos, a nők közül egyharnad.- Általában a műszaki tisztviselők idősebbek a ke­reskedelmi alkalmazottaknál s az átlagos életkor meglepően magas, jeléül ap­­nak, hogy a gyárak esztendőkön át nem vettek fel fiatal tisztviselőket, hanem inkább régieket is elbocsátottak.- 138 nőtisztviselő közül 29» tehát több mint 20 % volt 24 év alatt: a férfiak közül csak 4 %•- A nők 50, a férfiak 60 éves korukban válnak meg pályájuktól, A házasságban élő /vagy elvált, illetve özvegy/ tisztviselők közül csak 60 ^ó-nak volt gyermeke; átlagban egy családra még két gyermek sem jutott. A műszaki tisztviselők 55 $-a, a kereskedelmiekének 46 $-a kato­likus.- A^ izraeliták arányszáma a műszakiaknál 22, a kereskedelmieknél ellen­ben 38».5 Majdnem mind magyar állampolgárok.- A műszaki tisztviselők közül 3 % tartozott idegen állam kötelékébe.- Anyanyelvűket tekintve egy árnyalattal kedvezőtlenebb a helyzet, amennyiben a kereskedelmi tisztviselőknek 97*1» a műszakiaknak 94*7 %-a. volt magyar anyanyelvű. Nem tudott magyarul a műszaki al­kalmazottak közül 42, ami majdnem 1 jfe-ot jelent. Meg kell állapítani, hogy fő­leg fi műszaki tisztviselők képzettsége magas fokon áll.- Közel felüknek fő­iskolai végzettsége van és rajtuk kivül 17 %-nak érettségije, tehát a közép­iskolánál alacsonyabb végzettségűek aránya egyharmadnál kevesebb.- A kereske­delmi alkalmazottaknak csak egy tizede végzett főiskolát, de kétharmaduk érett­ségit tett.- A nők legnagyobb része négy középiskolát, a kereskedelmiek legna­gyobb része kereskedelmi szaktanfolyamot végzett. A műszaki tisztviselők fő­ként gépészmérnökök vagy vegyészmérnökök; a kereskedelmi tisztviselők jogászok, vagy közgazdászok. A tisztviselők átlagának 11 évnél hosszabb szolgálati ideje van.- Szép számmal vannak olyanok is, főleg a kereskedelmi tisztviselők közt, akik már megülték 25 éves szolgálati jubileumukat. Végül a nervus rerum: az átlagos fizetés 316 pengő volt a mű­szaki tisztviselőknél; külön a férfiaknál 320, a nőknél I65» A kereskedelmie­det rosszabbul fizetik, ott az átlag 234 pengő; a férfiaké 267, a nőké I63.­­A műszaki tisztviselők közül 649 férfinek volt 5OO pengőnél és 37 nőnek volt 200 pengőnél nagyobb jövedelme. A legnagyobb fizetés, amit műszaki tisztvise­lőnő elért, 750 pengő. A kereskedelmi tisztviselők közt a mag-as jövedelmek még ritkábbak, a férfiaknak csak 10 %-&, a nőknek egy fél százaléka érte el az 5OO pengőt.- Természetben kapott lakást 620 műszaki és 1.122 kereskedelmi tisztviselő, természetben kapott ellátást 1.446 műszaki és 5*100 kereskedelmi alkalmazott. STUD STATISZTIKAI TUDÓSÍTÓ KŐNYOM ATOS N A P 1 1. A P . , és kiadóhivatal FELELŐS SZERKESZTŐ É3 FELELŐS KIADÓ: T E L t 1 < > f* ' 5 00 20> Szerkesztőség es к iád о Ii i v ai а дс Mindé.. . t , м . „ г i a r . a * n v a I BREST II, KELETI KÁROLY U. 7. Dr. MÓRICZ MIKLÓS Kéziratnak ukmiendó Ház. sokszorosítás. Előfizetési díj postai szétküldéssel havi 20- V. , n SÉNYI PÁL Heti kiaóae . I. fiz. lén d-js ér «ff pengő Közintézményeknek, magánosoknak havi 10 - P I ÓML.NK ATARS L) Г. S C. W ^ ___________________________—­. _________—M—W——— V. évfolyam. 71.szám. 1957. április 1. Csütörtök.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék