STUD - Statisztikai Tudósító, 1939. július (7. évfolyam, 143-168. szám)

1939-07-01 / 143. szám

/ > / о у STUF VII. évfolyam. 143.szám. 1959» július 1. S | Leüfcba I AGRÁR-STUD. t v -ív vévC i \4/7v* j U^VV A STUD agrár-sorozatának előfzeiési dija egy hóliapra 2,- P.- Megjelenik minden szombaton» /11. száia./ A KÉPTELEN FALU Щ9 LÉMÉ JA MÉMFÜCORSZAOB/Ш. A fokozódó polgá­­rpeultsággal járó veszélyek közölt mindenesetre első helyen áll a népesség mennyi ségi és minőségi eltolódása. Normális időkben is sok gondot ég fejtörést okoz ez az illetékes irányitóknak-egyes társadalomtudósok szerint éppenséggel megoldha­tatlan feladat - és a világtörténelem folyamán minden esetben végzetes befolyást gyakorolt az államok alakulására- Minél erősebb menetben és kényszerítőbb körül­mények hatására történik ez az átalakulás, annál nehezebb megállítani messseát':- í következményeit. Érdekes példát nyújt erre a Német Birodalom, ahol a nemzeti szo­cializmus népességpolitikája mindent megtett arra, hogy a születések csökkenésé­nek romboló menetét megállítsa, ugyanakkor azonban a gazdasági kényszerűség és a nagyipar teljesitőképességének fokozása egyre nagyobb arányban vonja el az embe. anyagot a faluból s teszi városi elemmé. Ha pedig a parasztból városlakó lesz,a., kor ez köztudónásulag a szaporodás visszaesésével jár. A folyamat tehát tisztár. elméleti szempontból is érdekes; egy politika-erkölcsi felismerésen épülő mozga­lom és állami beavatkozás áll szemben egy gazdasági kényszerűséggel.- Miránk, a Dunavölgyében élő magyarokra azonban az elméleti vonatkozás mellett gyakorlati szempontból is érdekes ez a kérdés. HiBzen tudjuk, hogy a munkaerő követi a munka­­alkalmat és szomszédunkban él a hatalmas Birodalom, amely munkáshiányának pótlá­sára állandóan külföldi munkaerőket kénytelen igénybevenni.- Másrészt pedig a népszaporodás menete nálunk is aggasztó tüneteket mutat. Kétszeresen szükséges tehát felfigyelnünk a fentvázolt tünetekre. A német szaporodás visszaesésére jellemző, hogy mig 1901 és 1905 közt az élveszülöttek száma átlag két millió volt évente, addig ez a szám 1933-ban már az egymilliót sem érte el, pontosan 957.000 volt.- A nemzeti szo­cializmus helyesen ismerte fel a veszélyt és azonnal megkezdte had járatát,mely­nek eszközeit, a házasságra lépők számára nyújtott kölcsönt, s más hasonlókat már annak idején bőven megtárgyalta a szak- és napi-sajtó. Sikerült is eiérni, hogy 1938-ban már ismét 1.4 millió élveszülöttet jegyeztek fel az anyakönyvek­­ben, tehát majdnem 4Í> ?b~kal többet, mint az uralom kezdetén. 1934 és 1937 közt az összes többlet, feltéve, hogy a születések száma az 1933- évi színvonalon maradt volna, 1,167.OOO volt.- A falunak nagy része volt ebben az emelkedésben. A kétezernél kisebb lélekszámú községekben 1933-bán 389*453 élveszülött volt, 1937-ben pedig 471.ЗЗО.- Az emelkedés tehát egyötödnek felel meg. Figyelembe kell venni, hogy a vidék sohasem süllyedt olyan mélyre ebben a tekintetben, mint a város. Ezer lakosra 18 élveszületés jutott még 1933-ban is, mikor a vá­rosban arány már csak 14*5 volt.- Burgdörfer szerint, ki feltűnést keltő munkákban foglalkozott a születési és szaporodási viszonyokkal, a lélekszám ál­landósításához ezer lakosonkint húsz élveszületésre van szükség.- Miír most azt. STATISZTIKAI TUDÓSÍTÓ * KÖMYOMATOS NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS FELELŐS KIADÓ TELEFON: 15 — 00 — 20 BPEST II, KELETI KÁROLY U. 7, Dr. MÓRICZ MIKLÓS Misién jog lenntarüiivaL Előfizetési díj postai szétküldéssel havi 20,— P, Kéziratnak tekintendő. — Házi sokszorosítás. Közintézményeknek, magánosoknak havi 10.— P. FÖMUNKATÄRS; Df, SENYI PÁL Heti kiadás előfizetési dija évi 00,— pengő

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék