A Sajtó, Sajtóügyi tudományos folyóirat, 1930 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1930-03 / 3. szám - KÜLFÖLDI HÍREK

kikényszerítse és jogait, amelyek szerint a társasági szerződés ér­telmében a cégben vezető állás il­leti meg, érvényesítse. A nyilatko­zat röviden ismerteti még az elő­zetes differenciákat, amelyek so­rán a többi között az az állítás is szerepel, hogy Ullstein Ferenc dr. ellenfelei Ullsteinnét abba a gya­núba igyekeztek hozni, hogy ko­rábbi külföldi tartózkodása alatt mint újságírónő kémkedést űzött. Amikor ezt a gyanúsítást az ille­tékes hivatalos szervek felvilágo­sításai alapján sikerrel megcáfol­ták, Ullstein doktornőt azzal vá­dolták meg, hogy a kiadóvállalat ügyeibe avatkozott be. A Frankfurter Zeitung biro­dalmi kiadása. A Frankfurter Zeitung február 1-től kezdődőleg naponként egyszer megjelenő úgy­nevezett birodalmi kiadást ad ki, amely magában foglalja a lap há­rom helyi kiadásának összes anya­gát. Frankfurtban és környékén a lap továbbra is naponként há­romszor, az eddigi formában jele­nik meg. Sajtóellenes rendszabályok Szer­biában. Mint hivatalosan közlik, a szerb belügyminisztérium rende­letével betiltotta a Magyarság című budapesti lap kiadásában megjelent irredentatartalmú „Egy halálraítélt nemzet“ című könyv terjesztését. Hasonlóképen betil­tották a Bolognában megjelenő L’Italia Giovane és a Montevideó­­ban megjelenő Hrvacka Misao (Horvát gondolat) című lap ter­jesztését. Cseh újságírókamarák. A cseh újságírószervezetek delegátusai és a miniszterelnökség sajtóirodájá­nak képviselői között megállapo­dás jött létre, hogy az állam egész területén egységes típusú újság­­írókamarákat létesítenek. Minden ilyen kamara munkaadói és mun­kavállalói szakosztályra fog osz­­lani. Hírek a spanyol sajtóról. A ki­rály fogadta a madridi sajtószö­vetség elnökét és vezérlőtanácsát és megígérte részvételét a sajtó­palotának április 4-én végbemenő megnyitásán. A hatalmas és pom­pás palota Madrid egyik főutcáján épült. A király dicsérettel szólt az újságírók nyugdíjintézetének meg­alakításáról és elismerő szavak­kal nyilatkozott az újságírók mun­kájáról és hivatásáról. A sajtópalota megnyitási ünne­pélyére mintegy húsz amerikai új­ságíró és laptudósító jelentette be részvételét. A király közölte, hogy intézkedni fog, hogy az amerikai tudósítók madridi tartózkodásuk alatt szabadon megtekinthessék a királyi palotát. A külügyminiszter fogadta a spanyol és külföldi új­ságírókat. Az egyik hírlapíró köz­bevetett kérdésére, hogy a külföldi sajtónak küldött híreket mennyi­ben fogják cenzúrázni, a külügy­miniszter kijelentette, hogy e kér­dést még behatóbban tanulmá­nyozni fogja. Egyébként az ügy­nökségeknek szabadságukban áll, hogy táviratokat küldjenek, de a hírekért őket terheli a felelősség. MacDonald a parlamenti tudó­sítókról. Ramsay MacDonald mi­niszterelnök a parlamenti tudó­sítók ünnepén beszédet mondott és kijelentette, hogy ezt a pá­lyát a lehető legérdekesebbnek és legtanulságosabbnak tartja. A parlamenti tudósítók nagyon sok értékes felvilágosítást adhatnak a politikusoknak, amelyekhez más­kép nem juthatnának a politiku­sok. Nem tudom — folytatta a miniszterelnök :—, nem tettem volna-e sokkal helyesebben, ha én is parlamenti tudósító lettem vol­na, ahelyett, hogy energiámat más irányban őrlöm fel. A miniszterelnök beszéde után emléktáblát lepleztek le, amely megörökíti mindazok nevét, akik az utolsó negyven évben a tudó­sítók szövetségének az élén ál­lottak. 159 —

Next