Soproni Hirlap, 1928. október (15. évfolyam, 223-248. szám)

1928-10-02 / 223. szám

XV. évf. 223. szám. Sopron, 1928 október 2. kedd Ara 16 fillér. name Soproni Hírlap KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: Negyed évre.......................8­40 pengő Egy hónapra.......................2­80 pengő Szerkesztőség: Sopron, Várkerület 66. Telefon­száma: 345. jmmtmmmmmmmmmmammmam FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. CSERMÁK GONTRAND Egyes példány ára helybeni és vidéki árusítóinknál köznapokon 16 fillér, vásár- és ünnepnapokon 20 fillér. Kiadóhivatal: Sopron, Várkerület 66. Telefon­szám: 394. \\Rádiójelentések//­ * Milyen idő várható ? A Meteorológiai Intézet jelentése szerint egyelőre még sok helyütt eső, majd északnyugati szelekkel erős hősülyedés várható. * Félhivatalosan megcáfolnak minden olyan híresztelést, hogy a kormányban vál­tozás állana be. * Bethlen István gróf tegnap megérke­­­rkezett Budapestre és meghallgatta a miniszterek előterjesztéseit, hogy összeállít­hassa a parlament őszi ülésszakának pro­gramját. Első javaslatként a házszabályrevi­­ziót tűzik ki. * Vass József kijelentette, hogy a színi jóléti intézmények céljaira megfelelő ösz­­szeget kíván fordítani és a fővárost is meg­kéri, hogy ezen elhanyagolt intézményt a jövőben jobban támogassa. * A magyar kormány az optánsper tár­gyalásának színhelyéül Rapallót fogja aján­lani a románoknak. * Hódmezővásárhelyen sok tífuszmeg­­betegedés fordult elő, idáig 32 embert ápol­nak a kórházakban. A hatóságok megtették a szükséges óvóintézkedéseket a járvány megfékezésére. * Frigyes főherceg és Izabella főhercegnő e hónapban fogják ünnepelni Magyaróváron házasságuk 50-ik évfordulóját. * A magyar-angol vegyes döntőbíróság október első napjaiban megkezdi üléseit Londonban. Magyar döntőbíró Zoltán Béla v. miniszter és kormánymegbízott Pekár Imre dr. * Albániában letartóztattak és kivégez­tek tizenegy embert, akik I. Zogu király el­len merényletet terveztek. * Az osztrák tartományi kormány betil­totta a szociáldemokraták Bécsújhelyen ok­tóber 7-ére tervezett felvonulását. * Erdélyben a magyar nők kivétel nél­kül visszautasítják a magyargyalázó Coty gyáros készítményeit, több helyen az ut­cára dobták a Coty-illatszereket. * A horvát—bosnyák—dalmát gazdasági konferenciát befejezték Zágrábban és elha­tározták, hogy ki fogják építeni az önkor­mányzati gazdasági szervezeteket. A konfe­rencia határozata miatt Belgrádban nagy az idegesség. * Szentesen Csongrád vármegye közgyű­lésén egyhangúlag csatlakoztak a veszprém­­megyei trianonellenes határozathoz. Majd táviratban üdvözölték Bud és Wekerle mi­nisztereket. * Ripka főpolgármester felkérte a nép­jóléti minisztert, hogy a novemberi házbér­emelést halasszák el bizonytalan időre. A kérést a pénteki minisztertanács tárgyalja, melyen Bethlen elnököl. * Herrman Miksa, mint az Országos Idegenforgalmi Tanács elnöke, alakuló gyű­lésre hívta össze a tanács tagjait és hosz­­szabb beszédben vázolta az új szervezet fontosságát. Állandó helyettesévé Dezsőffy Aurél államtitkárt kérte fel. Egész Rábaköz lakossága ünnepelte Csorna díszpolgárát, Gríger Miklós országgyűlési képviselőt Vasárnap délelőtt nyújtották át a csornai községházán a díszpolgári oklevelet „A népszerűség, különösen a képviselő népszerűsége lidércfény, de akit választói­nak szeretete quinqueniumokon át kisér s hűségének a polgári megtisztelés legszebb és legbecsebb pálmájával ad irányában ki­fejezést, az a férfi kétségtelenül önzetlen és eredményes munkájának s valódi, nemes­­veretü érdemeinek jutalmát és elismerését láthatja a megbecsülésben.“ Havranek József dr., Fejér vármegye alis­pánjának üdvözlő soraiból vesszük ezeket a szavakat és akik szemtanúja voltak annak a szívből jövő meleg ünnepeltetésnek, amelyben Csorna választópolgárai részesí­tették vasárnap délelőtt Griger Miklós or­szággyűlési képviselőt, örömmel állapították meg, hogy még a mai materialista korban is akadnak egész férfiak, akik nem önös érdekekért vállalják a közéleti munkálko­dásnak sok dicsőséggel, de gyakran még több keserűséggel járó szerepét, hanem tud­nak önzetlenül is harcolni magasztos esz­mékért. Griger Miklósnak, a papképviselőnek köz­életi szereplését a krisztusi szeretet jellemzi. Az ő nemes lelkéből fakadó szeretet sugár­zott vissza az ünneplők szívéből. Díszközgyűlés a községházán Délelőtt 11 órakor egy négytagú küldött­ség, mely Wagner Mihály plébános, Taszler Gyula, Gombás Ferenc és Rozsos Bélából állott, felkereste a plébánián tartózkodó képviselőt és meghívta a diszközgyűlésre. A községháza díszterme zsúfolásig meg­telt közönséggel, akik lelkes éljenzéssel fogadták a belépő Griger Miklóst. A dalárda éneke után Molnár Elemér dr. főszolgabiró megnyitotta a díszközgyülést s néhány meleg szóval üdvözölte Csorna díszpolgárát s egyben tolmácsolta a hiva­talos elfoglaltságuk miatt távollévő főispán és alispán üdvözletét. Utána Pödör István községi főjegyző fel­olvasta a díszpolgári oklevelet és őszinte szavakkal méltatta a képviselő érdemeit, majd Molnár József községi bíró üdvözlő szavai után a díszközgyűlés ünnepi szó­noka Kozma Antal dr. ügyvéd állott fel szólásra. Beszédében visszapillantott az elmúlt for­radalmi időkre, amikor a kor szelleme meg­ingatta sok olyan férfiú egyensúlyát, akik eddig a tisztesség és becsületesség fogal­mai szerint éltek. A végpusztulás fenyegette az országot, de szerencsére akadtak egész férfiak, akik félretéve az egyéni érvénye­sülést, készek voltak egész munkaerejüket a haza rendelkezésére bocsátani. Ha igaz az, hogy egy férfiú értékmé­rője a köz érdekében kifejtett önzetlen munkája, úgy nyugodt lelkiismerettel lehet állítani, hogy Griger Miklós dr. egy egész férfiú, aki előtt nemcsak Csorna, nemcsak a csor­nai választókerület, de az egész ország ap­­raja-nagyjának meg kell hajtania az elisme­rés zászlaját. Kozma Antal dr. nagyhatású beszéde után Wagner Mihály plébános, szentszéki bíró a katolikus egyházközség nevében üdvözölte az ünnepeltet. A szeretet ünnepének mondja ezt a mai napot. Griger Miklós szeretetet hozott és viszontszeretetre talált. Szántó Gyula dr. az evangélikus, Poszkus Károly az izraelita hitközség nevében, Tasz­ler Gyula az ipartestület, Marinczer Jenő a Katholikus Kör, Mittl Ferenc a polgári is­kola, Andrétti Károly Sóskút község, Németh Pál a Csornai Keresztény Gazdasági Párt és a járás választói s végül Rozsos Béla a Kereskedők Társulata nevében üdvözölte Csorna díszpolgárát. Amikor elhangzottak az üdvözlő beszédek, Griger Miklós országgyűlési képviselő, Csorna díszpolgára emelkedett szólásra, melyet egész terjedelmében az alábbiakban közlünk. Griger Miklós beszéde Mélyen tisztelt diszközgy­űlés ! Hölgyeim és Uraim! Polgártársaim! Mikor ekkora ünneplésben részesítenek, mikor Csorna község hivatalos szónokának s a különféle testületek vezetőinek ajkairól ilyen megtisztelő, dicsérő, elismerő, kedves és ékes szavak mint színes és illatos virágok s mint drága gyöngyszemek hullanak ölembe, úgy érzem, hogy szivem nagy próbának van kitéve, mert az érzéseknek, a gondolatoknak, a szeretetnek és elismerés­nek oly tömegét, amilyennel szivemet ma itt megrohanták, az érdemtelenség tudatá­ban nehéz elviselni. Mégis nemcsak elfogultan, hanem boldo­gan is állok önök előtt, egyrészt azért, mert amikor annyi a panasz az emberek háládat­­lansága miatt, örömmel látom, hogy nem­csak a rábaközi föld hálás, hanem a rába­közi szívek is hálásak, tízszeresen vissza­adva azt, amit kapnak, másrészt azért, mert azokból a benyomásokból, amelyek ma reám zúdulnak, lelkemben ugyanazon érzés, a hálaérzete domborodik ki fölényes erővel s nekem jól esik, hogy ez érzelmemnek ünnepélyes keretben adhatok kifejezést. Ha csupán magamat tekinteném, meg­szégyenülve állanék e nagy megtiszteltetés előtt, amelyre nem tartom magamat mél­tónak. De van, akire azt áthárítsam. Mindenek előtt a jóságos Úristenre, aki gyermekkoromtól fogva elárasztott kegyeivel, ki telkembe ültette s abban fentartotta életem legfőbb erősségét, hitemet, vallásos meggyő­ződésemet s lángra lobbantotta bennem a hazaszeretet szent tüzét. Másodsorban drága, poraikban is áldott szüleimre, kik példával jártak előttem, min­den jóra, istenfélelemre, becsületre, ember.

Next