Soproni Hirlap, 1928. december (15. évfolyam, 273-295. szám)

1928-12-01 / 273. szám

a /f^Rádiójelentések /f\ * Milyen idő várható ? A Meteorológiai Intézet jelentése szerint inkább borult, csa­padékra és enyhülésre hajló idő várható. * Zsitvay Tibor, a képviselőház elnöke meleg, baráti hangú levelet intézett Gaál Gasztonhoz 60 éves évfordulója alkalmából. * Gaál Gaszton országgyűlési képvise­lőt hatvanadik évfordulója alkalmából Bala­­tonboglár község díszpolgárává választotta. * György angol király állapotában ör­vendetes javulás állott be, az orvosok bíz­nak a király felépülésében. * Sztrache kir. főügyész kijelentette, hogy mindazok ellen, akik hamis Röser-érettségi­­vel rendelkeznek, megindul a bűnvádi el­járás. Beigazolódott, hogy a hamisítások 1916 óta folytak. * Bukarestben a miniszterelnökségen po­fonütötte Vasili Stojka követségi tanácsos Bebescu herceg, madridi román követet. A verekedés oka személyi bosszú műve. * A Fekete-tengeren hatalmas vihar dü­höng, sok hajó nem érkezett be a kikötőkbe. Constanza város kikötő raktárait elöntötték a hullámok. Beszarábiában árvizek pusztí­tanak. * Párisban az esküdtbíróság halálra ítélt egy asszonyt, ki­világítógázzal megölte fér­jét. Rövid idő alatt már négy asszonyt ítélt halálra a párisi esküdtbíróság. * Tiranában I. Zogu király kihallgatá­son fogadta a diplomácia képviselőit, Albánia függetlenségének tizenhatodik évi fennállása alkalmából. * Trotzkijt, kit Stalin Szibériába szám­űzött, betegségére való tekintettel Moszkvába engedik, ha felhagy ellenzéki politikájával. Trotzkij erre nem hajlandó, ezért Al­aa- Akába, Kína-Turkesztán határvárosba szál­lítják. * Vitéz Siposs Árpád altábornagyot a kormányzó a II. osztályú magyar érdemke­reszttel tüntette ki érdemei elismeréséül. * Debrecen város polgármesterévé Vá­sári István főjegyzőt választották meg 141 szavazattal, Erdős József 36 szavazatával szemben. Főjegyzővé és polgármesterhelyet­tessé Vargha Elemér dr.-t választották egy­hangúlag. * A Zeppelin-művek vezérigazgatója ki­jelentette, hogy a jövő év folyamán új Zeppelint építenek, melyet 1930-ra el is akarnak készíteni. * Verdunban a Győzelem­ emlékművét építik meg, melyet országos ünnepségek keretében fog Doumergue elnök leleplezni. * Silva, volt portugál miniszterelnököt, a demokrata párt vezérét letartóztatták, az a gyanú ellene, hogy összeesküvést szőtt a portugál kormány ellen. * Mariano kapitányt, Nobile útitársát Torinóban nagyszabású ünneplésben része­sítették a hazafias egyesületek. A pályaud­varon az apuliai herceg és a városi hatósá­gok képviselői üdvözölték. XV. évf. 273. szám Sopron, 1928 december 1, szombat Ára 16 fillér. AZ ELŐFIZETÉS ÁRA: Negyed évre.......................8­40 pengő Egy hónapra.......................2­80 pengő Szerkesztőség : Sopron, Várkerület 66. Telefon­szám: 345. KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. CSERMÁK GONTRAND Egyes példány ára helybeni és vidéki árusítóinknál köznapokon 16 fillér, vásár - és ünnepnapokon 20 fillér. Kiadóhivatal: Sopron, Várkerület 06. Telefon­szám: 394. Egy ciráki földművest elgázolt és halálosan megsebesített egy száguldó autó Az autó lelketlen softfőre magára Szerdán vásár volt Szombathelyen. A vá­sárra Sopron megyéből is többen átrándultak a vasi székhelyre, ahol a Sopron megyeiek közül különösen a cirákiak vásároltak élő szarvasmarhákat. Kilenc darab élőmarhá­val négy ciráki gazda már a déli órákban útnak indult, hogy a nagy távolság egy ré­szét lehetőleg még nappal tehessék meg. A rövid délutáni menetelés után a gazdák szürkületben is folytatták útjukat. Iváneger­­szeg után a csoport egyik tagja arra lett figyelmes, hogy hátuk mögött gépkocsi tör­tet előre. Hogy az egymáshoz nem kötött állatokban esetleg kár ne essen, a gazdák állataikat az országutról az árkok felé terel­ték. Szándékukat azonban még végre se hajthatták, midőn a gépkocsi máris az állatok között járt és az összegabalyodott tömegből szinte kikapta az 56 éves Horváth Ferencet. A gépkocsi vezetője, valamint utasai az elgázolást észrevették, amit legjobban bizo­nyít az a körülmény, hogy a gépet a sze­rencsétlenség megtörténte után megálljtvi­ hagyta a véróban fetrengő embert rák, de csak, azért, hogy néhány pillanattal később teljes sebességgel robogjanak tova. Horváth az elgázolás pillanatában annyira súlyos sérüléseket szenvedett, hogy eszmé­letét vesztette. Mivel pedig az elgázolást az állataik összefogásával elfoglalt társai nem vették észre, a szerencsétlen ember negyed­órákig fetrengett vérében, mindaddig, amíg társai keresésére indulva megtalálták. Ekkor az egyik gazda visszasietett Ivánegerszegre, ahol autót bérelt, amely autó azután a még mindig eszméletlen Horváthot beszállította a szombathelyi közkórházba, ahol a súlyos betegen operációt hajtottak végre. Az ivánegerszegi csendőrőrs értesülve a történtekről azonnal intézkedett a gázoló autó feltartóztatása iránt. Intézkedése ered­ménnyel is járt és a szombathelyi csendőr­ség már tegnap őrizetbe is vette a gépkocsi vezetőjét, egy Moczik nevű soffőrt. Az elgázolt Horváth Ferenc kisgazda ál­lapota annyira súlyos, hogy felgyógyulásá­hoz kevés a remény. Tíz soproni leány főzi Sopronban a legjobb ebédet A Kalb. Leányklub hat hetes főzőtanfolyamokat akar rendszeresíteni Sok szó esik manapság arról, hogy a mai­­ leányok annyi mindenfélével foglalkoznak, hogy közben éppen arra nem marad idő amivel a régi idők leányai foglalkoztak. És bizony jogos a kifogás és meg is vannak a szomorú eredményei, mert aránytalanul több leány marad pártában mint régen. Várjon miért ? Azért mert a fiatalemberek félnek a családalapítástól, látva azt, hogy a mai leányok többsége nem képes csökken­teni a férfiak megsokasodott gondjait. Hi­szen legtöbb leány nem hogy nem tud még főzni sem, hanem nem is akar tudni róla. Hányszor hallható az a felfogás, hogy a nő nem lehet a férfi konyhai alárendeltje, vége a rabszolgaságnak, annyi jogot a nőnek, mint a férfinek stb. stb. Pedig hiába minden harci zaj jogokért és jogokért, nem ér az semmit, ha nyakig dúskál a jogokban a nő és közben elveszti maga mellől a legbiztosabb jogot, a védel­mező és fenntartó férfi erőt. Megkezdődött a Katolikus Leány­klub első főzőtanfolyama Hanem hát nem a nőket akarjuk most megszólni, hanem ellenkezőleg, örömmel akarjuk közhírré tenni mindazoknak akiket illet, hogy van itt Sopronban egy leány­­egylet, a Katolikus Leányklub, amelynek épen az a célja, hogy a házias jogok és tudományok birtokába segítse a leányokat. Különösképen pedig örömmel újságoljuk azt, hogy a Leányklub főzőtanfolyamot állított fel, amely november elsején kezdő­dött, hat hétig tart és tíz leghelyesebb sop­roni leányt akar megismertetni a konyha­­művészet rejtelmeivel. A házasulandó fiatalemberekre való tekin­tettel úgy érezzük, hogy kötelességünk meg­nevezni azt a tíz leányt, akik pár hét múlva abban a ritkán tapasztalható helyzetben lesz­nek, hogy rájuk lehet bízni egy családi tűz­hely kormányzását és pedig Bartl Ancsi, Elekes Kató, Hollós Lujzi, Kossow Mária, Kargl Gizi, Ruttrich Józsa, Silvássy Szasa, Tárnok Gizi, Takács Maritta, Závár Mádi. A Kath. Háziasszonyok Szövet­ségének kiküldöttje vezeti a tanfolyamot A Katolikus Leányklub, melynek agilis elnöke Gerzonai-Kossow Mária, a Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetségét­ kérte fel, hogy egy megfelelő vezetőről gondos­kodjon a tanfolyam részére, aki meg is ér­kezett Budapestről és úgy a francia, mint a magyar konyha megismerésére oktatja a leányokat. Hogy a leányok a konyhával kapcsolatos összes tudnivalókat elsajátíthassák, ezért fel­váltva végzik az étlap összeállítását, piaci bevásárlást, zöldség takarítást, főzést, sütést, felszolgálást és mosogatást. * A tanfolyam étkezdét tart femti hol na­ponta 15—20-an kaphatnak 1 pengő 40 fil­lérért ebédet; természetesen a létszám be­telt, mert ezért a pénzért olyan kitűnően elkészített több fogásos ebédet sehol Sop­ronban nem lehet kapni. ..fa..

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék