Soproni Hirlap, 1929. június (16. évfolyam, 121-145. szám)

1929-06-01 / 121. szám

2 Soproni Hírlap 1929 június 1. Csiszár nem akart Simon mögött maradni és a maga hatalmas husángjával, mely egy nyomórúd egy részét alkotta, Szabó fölé hajolva még ötször sújtott a szerencsétlen legény mellkasára, illetve gyomrára, amilyen erővel csak tudott. Az ő ütése közül egy is elég lett volna arra, hogy Szabó elpusz­tuljon. A verés azonban nem volt elég arra, hogy kielégítse a gyilkosok bosszúszomját, az ütések után még számtalanszor belerúg­tak a legény testébe, aki minden valószí­nűség szerint már Simon ütésétől kiszen­vedett. Ugyanakkor valaki Csiszár társai közül, zsebkése pengéjével szúrt bele az ál­dozat arcába. Gúnyt űznek a halottból Amikor Csiszár az ütéseket abbahagyta, egy alacsony legény, akit egész Kapuvár csak „Beles“ néven ismer, felkiáltott: — Most rúgja ki a lelkét! A gyilkosok társaságában voltak néhányan, akik a megjegyzésre hangos röhejjel felel­tek, voltak azonban olyanok is, akikben megmozdult a lelkiismeret. Az utóbbiak félve a bekövetkezendőktől, vállánál fogva rázták Szabót. — Hagyjátok — rivált rájuk Simon — csak teszi magát vagy elájult. „Bélés“ erre gyors egymásutánban há­rom kanna vizet öntött Szabóra, illetve hul­lájára. Mikor azután Szabó nem adott élet­jelt magáról, gyilkosai eltávoztak. Csak ma reggel boncolják a hullát A legények eltávozása után Axnixék ér­tesítették a történtekről a csendőrőrsöt, mely­nek egyik járőre azonnal a gyilkosság szín­helyére, míg egy másik járőr Csiszár és tár­sainak keresésére indult. A csendőrjárőr intézkedésére a holttestet tegnap délelőttig érintetlenül hagyták, majd kiszállították a temető hullaházába. A holt­testet az eredeti tervtől eltérőleg ma dél­előtt boncolják fel a soproni törvényszék vizsgálóbírájának és orvosszakértőinek je­lenlétében. A meggyilkolt Szabó Sándor Szabó Ven­del jómódú gazda fia. A házaspárnak még három gyermeke maradt, közöttük egy szer­zetesnő, aki a gyászeset hírére tegnap este érkezett haza Esztergomból. Gyilkolt a bátyám is — vallotta büszkén Simon A gyilkosok közül, akiket már hajnalra összeszedett a csendőrörs, Simon Sándor kihallgatása során büszkén jelentette ki: — Gyilkolt a bátyám is és csak két évet kapott. Annyit én is kibírok. Vele együtt Csiszár és társai sincsenek tagadásban. Kihallgatásukkal a bűnügy bo­nyolultsága miatt mindazonáltal előrelátha­tólag csak ma délelőtt végez a csendőrörs és a gyilkosságban résztvetteknek az ügyész­ségi fogházba való bekísérésére valószínű­ség szerint csak vasárnap kerül sor. b­ Sopron hazafias közönségéhez! A magyar nemzet meggyaláztatásának kilencedik évfordulója lesz június 4-én, mely napon ránk kényszerítették a trianoni békeszerződés aláírását. E nap még ma is a nemzeti gyász napja, melyet keserű bá­nattal ül meg mindenki a trianoni határo­kon innen és túl. A soproni Társadalmi Egyesületek Szö­vetsége az országos TESz utasítása szerint a Soproni Dalosszövetséggel együtt f. hó 2-án­, vasárnap délelőtt 729 órakor a Szé­­chenyi-szobornál tartja meg június 4-iki gyászünnepét, melyre ezúton hívja meg Sopron hazafias közönségét. Trianoni magyar testvérek legyünk ott mindannyian! A Társadalmi Egyesületek soproni Szövetsége — TESz. Fekete Zoltán főiskolai tanár emlékbeszédet mondott Budapesten Farbaky Istvánról Budapestről jelentik, hogy a Selmec­­bányaiak Egyesülete tegnap délután Buda­pesten közgyűlést tartott, melyen a világ­hírű Selmecbányai akadémiai tanár, Farbaky István emlékének hódoltak. A nagynevű tudós nyugalomban volt már akkor, amikor a cseh megszállás miatt a főiskola menekülni kényszerült Selmec­bányáról. Az öreg professzor nem tudott megválni a vadregényes bányavárostól és ott maradt haláláig, mely a múlt évben szólította el 94 éves korában. A nagy tudós halálával sem tagadta meg magyarságát, mert végrendeletében vagyo­nának egy részét a Selmecbányai evangéli­kus egyházra hagyta, azzal a kikötéssel,­­ hogy a haszonélvezet mindaddig az egy­házat illeti, míg a templomban magyarul tartanak istentiszteletet. Érti János dr. egy. tanár, az Egyesület elnöke méltatta a nagynevű professzor je­lentőségét, majd Fekete Zoltán főiskolai tanár, felsőházi tag, a Sopronba menekült Selmecbányai főiskola prorektora mondott magasszárnyalású, gyönyörű gondolatokból felépített emlékbeszédet a népes közgyűlésen. Az ünnepi közgyűlésen sokan jelentek meg a Budapesten élő selmecbányaiak kö­zül és a soproni főiskola küldöttséggel kép­viseltette magát Farbaky Istvánnak kegye­leti ünnepségén. Gyorsan pergett le a város közgyűlésének programja A városatyák mindent elfogadtak és nem interpelláltak A város törvényhatósági bizottsága teg­nap tartotta közgyűlését vitéz Simon Ele­mér dr. főispán elnöklése mellett. Tárgyso­rozat előtt a főispán Zergényi Jenő dr. fő­ügyész emlékének áldozott. Zergényi Jenő — mondotta a főispán — éveken át sze­rény, de igen szorgalmas tagja volt a tör­vényhatóságnak, akinek halálát mélyen fáj­laljuk. Kedves, úri egyéniségének emlékét megőrizzük. Tehetségével és szorgalmával nagyon sokat használt a városnak. Indítvá­nyozza, hogy a törvényhatósági bizottság mély fájdalmát jegyzőkönyvben örökítsék meg és erről értesítsék a családot. A köz­gyűlés felállással fejezte ki az elhunyt iránt érzett megkülönböztetett tiszteletét. Tárgysorozat előtt Thurner Mihály dr. polgármester nyolc heti szabadságot kért a közgyűléstől, amelyet az természetesen egy­hangúlag megadott. A másodosztályú pénztári állás betöltése Tárgysorozaton volt a másodosztályú pénz­tári állás betöltése. A közgyűlés a válasz­tás előtt kimondotta, hogy a megválasztott­nak az államszámviteli vizsgát két esztendő alatt le kell tenni. Az állásra hárman pá­lyáztak : Németh Károly, Balogh János és Unger Géza. Unger Gézát 50 szavazattal választotta meg a közgyűlés, a két pályázó jelentéktelen szavazatával szemben. A kőszénbányászok Társpénz­tárának telke A brennbergbányai bányászok Társpénz­tára egy orvosi rendelő építésére telket kér. A tanács a teleknek átengedése ellen fog­lalt állást. Ellenben ameddig a Társláda hivatását betölti, átengedi neki a telket egy pengő évi bérért, de az mindig a város tu­lajdonában marad. Laehne dr. amellett volt, hogy a város a telket a visszavásárlási jog fenntartásával adja el a Társládának, mert a tanács javas­lata szerint, a népjóléti miniszter nem megy bele az építkezésbe. Meiszner dr. nem látja annak akadályát, hogy a kért területet átengedjék a Társlá­dának. A polgármester véleménye után, hogy a város nem adhatja fel a jogát és egy kis területet nem ékelhetnek be idegen terület­ként a város birtokába, a közgyűlés a ta­nács javaslatát fogadta el azzal, hogy amennyiben a népjóléti miniszter részéről nehézségek merülnének fel, újra a közgyű­lés elé hozzák az ügyet. Nincs fedezet az elhatározott útépítési munkálatokra A tanács azt a javaslatot terjesztette a­­ közgyűlés elé, hogy a törvényhatósági bi­­­­zottság által elhatározott és jóváhagyás végett felterjesztett építési munkálatokra mondja ki a közgyűlés az azonnali végre­hajthatóságot. Mikes Kelemen-utca, Rozália­­út, Hid-utcai és Kismartoni-sor szennyvíz­csatornák építésére, Hunyadi János-, Tóth Antal-, Mikes Kelemen- és Nádasdy-utcák kocsiút burkolatának építési munkálataira, Hunyadi János-, Tóth Antal- és Gensel Ádám-utca járdaburkolatának építésére. Szent Imre-kollégium és az Evangélikus Theolo­­gus Otthon körüli utak és járdák építésére. Frankenburg-utca kocsiút burkolatának épí­tésére. A bánfalvai patak beboltozására. Thurner Mihály dr. polgármester meg­jegyzi, hogy egyik-másik út kiépítésére van fedezet, de a többire kölcsönt kell felvenni és azt jóváhagyás végett felterjeszteni a miniszterhez. Meiszner Ernő dr. azért szólal fel, hogy a Lőver-körutat kiépítették, de a végét, az utolsó darabot szégyenletesen elhanyagolt állapotban tartják. A városnak nincs már autonómiája, a jóváhagyásokra kell várni. A főispán és polgármester sürgetik a jóvá­hagyásokat, de azok mégis késnek. Az azonnal végrehajtás kimondását kéri. Thurner Mihály dr. polgármester: Az út­építés a 2- es költségelőirányzatban van beállítva. Végrehajtani csak azokat lehet, amire a költség megvan. Laehne dr. ajánlja, hogy a házipénztár­ból fedezzék a költséget, míg a jóváhagyás megjön, mert például a Mikes Kelemen­utcát nem lehet megközelíteni. Thurner Mihály dr. polgármester: Nem vagyok hajlandó fedezet hiányában semmi­féle építést végrehajtani. A külföldi köl­csönhöz nem nyúl, mert az az Erzsébet­­kórház építésére szükséges.Nem akar országra szóló fegyelmit, mert senki nem vállalhatná a felelősséget, csak ő. Bízza rájuk a köz­gyűlés és a legsürgősebb munkákat meg­kezdik, amire meg van a fedezet. A köz­gyűlés ilyen értelemben határoz. Adófelszólamlási bizottság megválasztása A közgyűlés megválasztotta az adófel­szólamlási bizottságot. A mezőgazdasági kamara részéről rendes tagnak Conrad La­jost, póttagnak Reisch Györgyöt. A Keres­kedelmi és Iparkamara kereskedők szakosz­tályába rendes tag: Polsterer Ferenc, pót­tag : Hackstock Károly. Ipari szakosztály: rendes tag: Horváth István, póttag: Wei­­dinger István. Ügyvédi kamara : rendes tag : Weiler Béla dr., póttag: Zergényi dr. Vá­lasztott tagok: Vági Béla dr., póttag: Fo­dor József. A közgyűlés még több kisebb és sze­mélyi ügy elintézése után befejezést nyert. Eredeti soaptal olcsóbb lett! 1 kg doboz P 4,20, 10 kg 2,20, 3/io 1 üveg P90, 2/io 1 üveg P20. Kávé frissen pörkölve szintén olcsóbb. Kilónként 6 pengőtől fölfelé, csemegekereskedésében Sopron, Várkerület 107. n. Telefon: 375. szám.

Next