Sporthirlap, 1918. január-június (9. évfolyam, 1-25. szám)

1918-01-07 / 1. szám

3. estfsl. r 123—13© koropáis kaphatók footfoa­ll labdák KERTÉSZ 11. sportcikkek és harisnya Football bőr g’ummi nélkül K 60.—. 70.—. $0-ig. Football ing k .......—­­ ...----- -.......... K 13-ig1 Elss&kith&ta­lan gloth n órá# ...—— K 13- Ifo-ig; fo&h­any&ls raktáron. »«* 2 -24. Fővárról OrfRommal „símben. -----Telsson 32—1O. Az i., I­ t, III. OMtAfyv­agyiatok *t*Hltt a. A. 4»sn» válogatod ffl4rk6*HW KERital ii­ tetu laháákk«l l*lt SPORTHÍRE­I. HP 1. szint. i ügyek elintézésében. Eddig a tanács, mint­­ felebbezési fórum tisztán aktaszerűleg fog­lalkozott az elébe került üggyel, a bizottság előadása alapján megismerkedett az eset ténykörülményeivel, az ítélet indokolásá­val és az így nyert impressziók alapján hozott határozatot. Ha úgy látta, hogy a vizsgálatot nem folytatták le kielégítő módon, visszaadhatta új eljárás céljából a bizottságnak, de nem állt módjában magá­nak aktíve részt venni a vizsgálatban vagy pedig oly esetekben, amikor közvellen impressziók nélkül nem lehet helyes képet alkotni a történtekről, ezeket megszerezni. Ezzel szemben a felebbezési tanács ügy­rendjének lényeges pontja, hogy az ügyet ha az eddigi tárgyalás anyagát ítélethoza­talra megfelelőnek nem találja, újra tár­gyalhatja, tanukat kihallgathat, a bizonyí­tást kiegészítheti. Az új felebbezési fórum teljesen szabadon válogathat tehát az igaz­­ság felkutatására szolgáló eszközök között, s ami jelentős garanciája is annak, hogy a közérdekű működés követelményeinek meg fog tudni felelni. Végül a szövetség ítéleteinek komolyo­s­ságát növelni van hivatva a szabályok az az új rendelkezése, hogy a jogerős ítéleteket kegyelmi után elengedni nem lehet. Meg­szűnik a lehetősége annak, tárgyi alap híján megkísérelni a büntetés alól való szabadu­lást, számítva a megkörnyékezhető jóindu­latra és a kéz kezet mos elvének politiká­jára. Fokozni fogja ez a körülmény a fele­lősségérzetet az összes tényezőkben : a játé­kosokban és egyesületekben, hogy szigorúan alkalmazkodjanak a szövetségi rendhez és a szövetségi szervekben, hogy lelkiisme­retes gondossággal járjanak el a büntetések kiszabásánál. * # * * Ijedt aggodalmat visszatükröző levél érkezett Németországból az MLSz-hez. Elpanaszolja benne a német labdarúgó szövetség, hogy a vassuti tarifa száz száza­lékos emelése súlyosan érinti a német egye­sületek működését, de még ennél is momen­tán hatású nagyobb baj, hogy a labda gummi hiány már fl­v ijesztő mérveket öl­tött, hogy komolyan veszélyezteti a fut­ballsport továbbüzését. Érdeklődik ezután a német szövetség, hogy milyen állapotok uralkodnak e téren nálunk, sikerült-e a szövetségnek valami kedvezményt a vasúti menetdíj tekintetében kieszközölni, vagy az a kísérlete járt-e talán sikerrel, hogy a kormányt gummi átengedésre bírja és álta­lában mit szándékozik csinálni a fenyegető veszély elhárítására. Rezignáltan felelheti erre az MLSz, hogy jó tanácsot, maga is szívesen fogadna és az egyet­­len vigasz, amit nyújthat, az, hogy maga még nehezebb jövőnek néz elébe. A vasúti tarifa emelése a magyar egyesü­leteket, még súlyosabban érinti, mint a­ né­meteket, mert­ egy oly kedvezmény meg­vonásával járt együtt, amely szinte az egye­sületek létfeltételei közé tartozott. Ami pedig a guvruit illeti, hát még szerencsés­nek kell mondani, hogy a vidéken és a horribilis vasúti költség miatt úgy is csak keveset fognak futballozni, mert külön­ben nem volna mivel játszani. És hozzá lehetne mindezekhez fűzni, hogy minden jel arra mutat, hogy a sport, súlyos felada­tok előtt áll, ha sikerrel akar megküzdeni a hatóságok háborús intézkedései okozta csapásokkal. A sportnak úgyszólván újból ki kell küzdeni magának fejlődésének fel­tételeit és szerencse, hogy már annyira megizmosodott, hogy felesleges aggódni sorsa iránt, intróőváltozi­s a MAC-ban. A MAC football­­ügyeinek intézését ismmét Boronkay Gábor, a kék-sárgák m­­ézi­­je vette át. Bálint Lász'S­hedrigyot, a MAFC egykori kapusát, aki jelenleg az olasz harctéren, Tol­­raeinben van, ő felsége a signumlaudisszal tűn­tet­te ki Volt Intéző régi egyesülete ellen. Royko Béla, a Wekerletelepi KC volt intézője beper­lte volt egyesületét intézői kiadásának megtérítése végett Az i. ’ii közgy­űlése. Január 10-én este tartja az ’LI. szabályrevizió közgyűlését. Amennyi­ben 19-ér e­­ste nem fejeződik be, úgy 20-án, vasárnap délelőtt­t olv­atják a közgyűlést A Kecskeméti Atlétikai Club új Intézője Takács­stván lett. A volt initzót, Kért ne­­ső pénztá­rost a kerület kapitányává választották , ezért mondott le az írVk­ije­szt-igéről. Egy affér békés elintézése. A nyár elején a Főv­­ Kör—MA­­­ osztályú hadimérkőzésének a­lkalmával a két egyesület intézője, Szabó Jenő és Boronkay Gábor összeszólalkoztak s enek folytán Szabó Jenő, a Főv. TKör inté­­■ője dr. Seress Árpád ügy­véd útján becsület­­­értésért beperelte Bo­rnkayt A múlt héten tartották meg ez ügyben a tárgyalást amelyen Boronkay kijelen­ette, hogy Szabót sérteni nem akarta s ezzel az ügy békés elintézést nyert. A Sz'isz-család gyásza. A foottrailsportban jó nevet és általános megbecsülést szerzett Szusz testvéreket juh­os csapás érte. A múlt téten meghalt az édesapjuk, mély gyászba döntvén családját és kifér­edt rokonságát. Az elhunyt táz közül esik Jenő és Béla (szövetségi író) menhetett meg a temetésen. Hugó, az M­­TK volt intézője, az olasz fronton van, Félix és Lajos (ifjúsági rovatunk volt vezetője) o ősz hadifogságb­a sínylők­i. A hatodik fiú, Ottó a háború elején hősi halált halt. A brüsz fiúk gyászában osztozik mindenki, a­ki a derék­­portembereket ismeri. Az elköltözöttet még fe­lesége és két leánya is siratja. A *B*C3 kap­us pályája. A­­Bácska* Szabadkai Atlétikai Club jeleni­gi pályám víz alatt van. A kapufá­kat s a tribün egy részét, mint már régebben megírtuk, ellopták. A legjobbkor Sie­tett a város a­­Bácska* segítségére A város 10 000 holo­át szavazott meg új pálya építé­sére a háziezred paranc­noksága pedig 50 hadi­foglyot bocsátott a * Bácska* rendelkezésére a pályaépítés célaira. A áv. szabadkai üzlet­vezetősége ingyen ad salakot a pálya feltöltésé­­hez. A város azonkívül ingyen ül ét cserjében a pálya körül, a m°ly a palicsi tó Cigány szigetén a szegedi út mentén épül fel A modernül fel­szerelt sporttelepen tenensztpályák is lesznek. A pálya lejavatását a tavaszra tervezik egy előkelő főváros csapattal tartan­dó mérkőz s ke­­retében. A pálya klépítése körül nagy érdemei vannak? dr Jam­ussch József számadosnak. Is&8y Ármin, az Mt­Sz titkára hír szerint a jövőben népi vállalja tisztségét, mert nagy hi­vatali eltoglaltsága mellett igen súlyos terhet ró reá ügykörének lelkiismeretes betöltése. Se­bőik In Min­den megfelelt titkár pozíciójában s így nagy kára volna az MLSz adminisztráció­jának tervbe vett elvonulása*. Rem­élhetően az MLSz elnökségének sikerű s­elnököt eltéríteni szándékától.­­ A „33“ F3 kútgyüjtés, A *33* FC a háború fejtörése óta az idén első ízben tartja meg ren­­des közgyűlését. Az­ Erzsébet tud kávéház,nap lévő külön helyiségben január 12-é-­­ es­­e zajlik t­­a­lálk­asok tisz­tntő közgyűlése,­­amelyen­­ elnöknek megválasztják Ipfea Ferencet, a szé­­­­kesfővárosi gázgyára­k vezérigazgatóját. Bubics József hősi halála. Foottballsportunknak nagy veszteségéről ad szomorú hírt az alább kö­­­­vetkező levél, a­melyet Földessy János dr. kül­dött lapunknak: /£­?« tisztelt Szerkesztő Úr ! Mély fájdalommal és r­epdöbbed­éssel értesül­tem Bubics József mérnökkari alezredes várat­, ign ha­áláról, s úgy érzem, hogy a sport­ársa­­dalom nem haladhat el részvét nélkü­l a gyász­olet mellett a nélkül, hogy az elismerés és hála szavait az elhunyt koporsója mellett el nem m­ond­ mná. Én­, ki vele együtt 10 ével ezelőtt a vidéki labdarúgóspar* bölcsőjénél adtam a a labdaru­gósport ál­kori véréről ismerjük legjob­ban az elhunyt érdemeit a sportban. A vidéki bizottság alapító tagja volt és a több, mint k­ét év alatt, míg a biz­oaágban együtt dolgoztunk a vidéki sport megalapozásán, alig hiányzott egyik ülésről is s praktikus, igaz sport izékről tanúskodó tanácsaival nagyban hozzájárult ahhoz, hogy tervünk, a labdarúgást a vidéken életbe hívni, siker­ült. Nem vonta ki magát soha­sem a munkából sem, tö­bbször képviselte mél­tóan az MKSz-et a vidéken s megszerkesztette­­ vidéki kerülete'­ sporttérképét, a­mely párat­lan alapossággal ölelte fel az akkor működött összes egyes h­eteket. Budapestre történt fellö­­vetele előtt, mint a Kassai Afletifeai K­lub ve­zető embere egyike volt azoknak, a­kik a fé­­nyes sikereket elért csapat körül a legnagyobb érdemeket szerezték Bubics Jó­sef mindannyiunk őszinte, jó ba­rátja — kik őt ismertük — a háború hősi ha­­lott­a Ha' mi eh ’t hótapig volt a fronton s mint az egyik hadsereg műszaki vezérkari fő­nöke, ehéz feladt,t elé állíttatott. Néhány hó­napja jött vissza ha­lál­os kórral a testében. Akkor találkoztam vele s ő bizalkodva beszélt a jövőről, a mikor ismét részt akart kérni a sport­­munk­ából más téren a hadseregben. A sport óriási kárára elvesztette ezt a nemes, rajongó, ős­inte barátját. Minden igaz sportember, rész­véte kiséri az örök pihenőre. Szerkesztő úr kész hive Dr Földessé János-Az MLSz heti munkarendje. Hétfőn este a vi­déki és intéző, szerdán a fegyelmi és pénteken az igazga­t­tanács tart ülést. Debrecenben nincsen pályz. Panaszt hallunk Debbr­ece­nből A DTK pályáját széjjel szedték, mert abból készül majd a debreceni egyeterm pályája. Így egyelőre Híregyházára kell menni a csapatoknak, ha mérkönt ada­nak. Az OTT Ügyelmébe a­dnjták a debreceii állapotokat. Begy Ferenc, a TTC hátvédje Trencséntep­­lepről, ahol mint sebesültet ápolják szabadságra a fővárosba érke­zet­ Siilvaszisz éjjel a RHAC-ban. A tradíciókhoz híven az idei Szilveszter éjjelt is a p­lyán töl­tötték az egyetemi atléták. Féltizskor f­g­ülekez­­tek a háborús viszonyok közt igen szép szám­ban a BTAC-isták, a m­ i o. megkezdőd­ött a REAL-kab ret a melyrek ö­etes programmja f f­élig szórakoztatta a át sa-.a­got. H­rom negyed 12 órakor kezdődött h vaj borított, pályán a mérkőzés a mely­en két ha­os csapat vett részt : a­­szeniorok­ és­­hiúságiak.­ Az első fél­idő 1: 1 arányban eldöntetlenül végződött, míg az új évben lefolyt második félidőben a szenio­rok fölénybe kerültek s gyors egymásutánban rúgott három góllal 4 : 1 arányban a maguk ja­­vára döntötték el a mérkőzést. A gyö­tes csa­pat három gólját V­eisz Lők­e, a negyediket dr. po­dessy center éréséből errög­lötte az ifjúsá­giak gólját Ilkovics érte el. A szeniorok csapa­tában szerepelt Kollár Zoltán zászlós, a béke­­csapat jeles tagja is, a­ki a harctér­ről érkezett­­ha­t éppen az ünnepélyre. A mérkőzésnek pom­páés holdfény kedvezet­. A didergő footballistá­­kijit a Mubnázb­in forró tea és fault várta s a kis társaság kellemes hangulatban a reggeli órá­kig­ maradt együtt. Hi­ua'aia és selyem úri házi kabátok remek szmekbe­n Velour kalap, nyakken­dő ujdon­­ságok. Átmeneti kabátok selyemre dolgozva, S­'hwirezenhor­r Miksa uridivatüzletében, I VI., Teréz-körut 18. MM BTC törzsasztala torzsa*z‘a!a Telefonszáma 8—81. Telefonszáma 131—71. Kristály kávéház V­., Tévé*. feSrat 32. % Sportférfiak találkozó helye. Az összes sportlapok olvashatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék