Sporthirlap, 1941. január (32. évfolyam, 1-9. szám)

1941-01-01 / 1. szám

Ára 12 HU. 1.20 k • ® • '.szlovák' 6 le!° (román 21/* dinár (jugoszl.) 15 pfennig )német Franciaországban .. 1.30 fr. Olaszországban .... S--- L Amerikában.----... 4 C. Előfizetési ára negyedévre: Belföldre .............. 3.70 P Északamerikába .... *•— P Egyéb külföldre .... 8 80 P al Km I ................... 1941-ben megindul Magyarországon a népi atlétika — jósolja az évfordulón Vangel Gyula dr. Atlétika a haderőn belül és kívül Sok versenyt és ugrásszerű fellendülést ígér az atlétaszövetség elnöke Az­­ 1940-es esztendő utolsó napján felkerestük Vangel Gyula dr-t, a MIASz elnökét, hogy az elmúlt és jövő esztendő atlétikájáról beszél­gessünk vele. (Közel két éve már, hogy Van­gel Gyula úr elfoglalta néhai nagynevű elődjének, Stankovits Szilárdnak megüresedett helyét a szövetség élén. A MASz jelenlegi elnöke igazi sportember. Nem riad vissza semmitől sem, ha arról van szó, hogy a magyar atlétika ügyét valamilyen hasznos cseleke­dettel előbbre vigye. Igazi alkotó szék­em. Nem hajszolja a gyors sikereket, de van szíve olyan ter­veket is felvenni programjába, amelyek gyümölcsét esetleg csak hosszú évek múlva fogjuk élvezni. A legnagyobb álma: a magyar tömegsport megteremtése. Ezért dolgozik fáradhatatlanul. S ha ezt az életcélját megvalósíthatja, ebből felbecsülhetetlen haszna lesz az egész magyar sportnak.­ — Mi a véleménye elnök úrnak az IMNB atlétikai évről ? —- kérdez­tük elsősorban. — Az elmúlt esztendő eredményei és rendkívüli viszonyok ellenére is az általánosságban megelégedéssel töltenek el, bár egész sora van az atlétikai ágaknak, ahol nem látha­tunk fejlődést, sőt egyik-másik ág mérlege visszaesést mutat. Mégis a látottak reménnyel kecsegtetnek. A visszaeséseket feltétlenül or­vosolni fogja az egészséges szel­lem, az a növekvő komolyság, amellyel atlétáink jó része az edzések és a versenyzés kérdé­sét kezeli. — Sajnos, akadnak még ma is, akik a kivételes állapotok ellenére is rendszeresen dolgozhattak volna, de mégsem éltek az alkalommal. Sze­rencsére ez csak elenyésző kisebb­ség. Atlétáink zöme egyre tisztábban látja, hogy az atlétika világszínvo­nalra való emelkedése az atléták ré­széről az eddiginél sokkal erősebb és magasabbrendű munkát kíván. — Az elmúlt esztendőben különö­sen nagy örömömre szolgált a vidék atlétikájának előretö­rése. A megkezdett munka jó úton halad és a jövő esztendőben még ennél is nagyobb eredményt várok a vidék és nem utolsó sorban a hazatért Er­dély atlétikájától. Az 1941-es versenyévről így beszél Vangel dr. — Az új esztendőtől nagyon so­kat várok. De ahhoz, hogy remé­nyeink valóra váljanak, szükséges, hogy mindenki az eddiginél fokozot­tabb és lelkesebb munkával szolgál­ja a magyar atlétika ügyét. Nagyje­lentőségű körülménynek tartom, hogy ha nem jön közbe valami vá­ratlan, rendkívüli körülmény, ami a már megkezdett munkát megsa­varná, akkor 1941-ben megindul a népi atlé­tika Magyarországon. A haderőn kívüli testnevelésben, a leventéknél rövidesen milliós tömeg­ben fog az ifjúság rendszeresen sportolni szakértő vezetők irányí­tása szerint. A levente ifjaknak ezentúl vizsgázniok kell atlétikából. Bizonyos előre megállapított érték­­szintet kell elérniük az általuk vá­lasztott futó-, dobó- és ugrószám­ban.­­ Megindul majd a haderőn be­lüli sportélet is. Werth Henrik gyalogsági tábor­nok, vezérkari főnök úr kíván­ságára kidolgozzák a sport­­zászlóalj alapelveit is, bár ezen a téren még igen sok tisz­táznivaló akad. Mint ismeretes, ebben a különleges katonai alaku­latban a katonai évüket szolgáló elsőrangú sportembereket sorozzák be, hogy itt katonai kiképzésük mel­lett minden­ módju­k meglegyen az eredményes sportolásra is. A katonai sportban a legfonto­sabbnak a futást minősítik és ebben az atlétikai versenyágban számos versenyt rendeznek majd a haderőn belüli sportolóinknak. A magyar atlétika népi sporttá váló fejlesztése tehát a legjobb úton ha­lad a megvalósulás felé. — Nem mulaszthatom el, hogy a Sporthírlap hasábjain köszönetet ne mondjak a magyar honvédség nagyvonalú vezetőinek, vitéz Bartha Károly honvédelmi mi­niszternek, Werth Henrik vezérkari főnöknek, vitéz Littay András gya­­logsági tábornoknak, a vezérkari fő­­nök helyettesének, vitéz Kudriczy István vk. ezredesnek és Bchenker Zoltán ezredesnek, a haderőn kívüli kiképzési osztály vezetőinek, azért a legmesszebbmenő támogatásért, amellyel ezt a valóban óriási hord­erejű kérdést támogatják és az elő­készületeket irányítják.­­ Ami most már a versenymű­sort illeti, kétségtelen, hogy az 1911-es esztendő műsorát feltétle­nül élénkebbé kell venni, mint az el­múlt­ évekéét. Minél több versenyt fogunk műsorba iktatni és remé­lem, egyetlen vasárnap sem múlik el a jövő idényben atlétikai ver­seny nélkül. — Nemzetközi versenyek? — Ha csak valami rendkívüli ese­mény nem húzza keresztül számítá­sainkat, a jövő esztendő a körülmé­­­nyekhez­ képest­­gazdagabb lesz nem­­zetközi viadalokban, mint az elmúl év volt-Budapesten lesz a magyar-olasz viadal külföldön pedig előreláthatólag a finnekkel, a németekkel és a své­dekkel fognak megmérkőzni váloga­­­tottjaink. — Milyen eredményeket vár élni k­ár az 1941-es évtől? — Várom a magyar atlétika színvonalá­nak ugrásszerű fellendülését. Ide természetesen csak az általán­os összefogás és együttműködés vez­et­­het bennünket, de én a legutó­bi évek tapasztalatai alapján rendül­et­­lenül hiszek is ebben. Rózsa László. - B. U. E K. kedves vevőinek és ismerőseinek Straub Sport I V., gr* Tisza litván­ u, IS- 1-est! És joggal. Mert egy profijá­­t­ékosnak 11 méterről el kell tudnia­­ találni a hét és félméteres kaput. I fSzerintem, az utasítások be nem tar­­t­­ása legalább olyan hiba, mint egy * 11-es mellérúgás ¥'—~ — t Dimeny^CTpjsr­Tregmo Dimény Lajos, a Ferencváros ed­­je érdekes magyarázatot talál a fencváro­s gyengébb formájára. — Az ősz folyamán jól együtt et a csapat, — mondja. — Nem­­sem ment a játék a bajnoki mér­­zéseken s ekkor a válogatott retbe kilenc ferencvárosi játékos vült be. A válogatott edzések ki­­kkentették a csapatot a megsző­­tt munkából és bizony, amikor a lógatott mérkőzések után vissza­­l­optuk a játékosaink­at, akkor lát­­t­uk, hogy formájukban nagy hanyat­­o­s is állt be. Ugyanez volt a helyzet­­­ i­­őst is. A genovai és zágrábi válo­­g­atott mérkőzés nem engedte meg,­­­­ így a csapat úgy készüljön a Baj­­n­okok Tornájára, ahogyan kellett el­­­oltva.­­ — A sok utazás sem tett jót a j­ók erőnlétének, — folytatja Di­k­­ény edző. — Genovában, majd Z­ágrábban játszani, aztán utazni i­nét Zágrábba, majd Bécsbe, ezt m­inden játékos erőnléte megérzi. A­z idény végén amúgy is fáradtab­­b­ak már a játékosok, tehát az ered­­m­­ény érthető. A rendszerrel, illetve, a rendszer- 1 fenséggel elégedetlen az edző. ■— Lám, Olaszországban más a h­­elyzet. Ott még azt a játékost is megbüntetik, aki kapu mellé lő egy Végeredményben azonban elége-­­dett az őszi idénnyel. — Az a fontos, ,hogy tavaszra rendbejöjjenek a sérültjeink és a­ bajnokságban menjen­ a játék.. A többi magától fog­ jönni. (A Ferencváros különben januári 15-ig teljes szabadságot adott­­ játé­­­kosainak. Ekkor torkatermi edzések­­kel megkezdik az előkészületeket a tavaszi idényre.) RÓJÁK, a­ Törekvés kitűnő kullancsa telje­­sen rendbejött. A tavaszi idényben biztosan játszik. AZ ÚJPEST CSAPATA január 7-én kezdi meg a tavaszi előkészületeket. A fiatal játékosok nagy része katonai szolgálatot tel­jesít, ez azonban nem zavarja őket az edzések látogatásában. Tóth Matyi és Vincze a napokban érke­zett haza. Mind a ketten remek erő­ben vannak. B. U. É K. fő kedves vevőimnek és sporttár­saimnak Beretvás Sport (Beringer Gyula) VIIL. József-körút 30—SS. j 1941 január 1 XXXIl. évi I. szám. ........■ ......-VSS Megjelenik: szerdán és szombaton Szerkesztőség és kiadóhiva­tal: Budapest. VIII Rökk Szilárd­ utca­i sz III. em. Telefon: Szerkesztőség .. 1—413—99 Kiadóhivatal (csak délután . 6 óráig) ....... 1—339—77 Levélcím: Budapest 72. Postafiók: S. SZERDA Lázár Gyinla:­­ „Felbomlott az összhang, ez volt a főhiba" A Ferencváros bécsi vereségén mindenki csodálkozott. Volt azonban még valami a ferencvárosiak szíve­iben, ami elviselhetővé tette a sú­lyos vereséget: a visszavágás remé­nye. — Majd az üllői­ úton behozzuk — mondták egyöntetűen a játéko­sok, a vezetők és szurkolóit. Vasárnap győzött ugyan a Fe­rencváros, de ez a győzelem bizony gyengécske volt. Csalódottan távo­ott a közönség a pályáról. A lelátó egyik helyén Lázár Gyu­la, a Ferencváros válogatott fede­zete nézte a játékot. Arcáról lehe­tett látni, hogy nem nagyon van megelégedve a látottakkal. — Mit látott ezen a mérkőzésen? — kérdeztük Lázártól. — Hát bizony nem sokat — val­lotta be őszintén..— Ezen a mérkő­zésen csak a Rapid mutatott vala­mit, a mieinktől jóformán nem lát­tam semmit. Lázár, a régi könnyelmű Gyuszi, nagyon komoly labdarúgó lett. Nem­csak nézi a játékot, hanem meglát­ja a hibákat is. — A hátsó formációkban nem tartották be a kapott utasításokat — állapította meg őszintén. — A Rapid okosan játszott, ezzel aztán annyira zavarba hozta a védőinket, hogy azok azt sem tudták, hová álljanak. Még ma sem tudom meg­érteni azokat a helyezkedési hibá­kat, amelyeket a védőink elkövet­tek. . Lázár sajnálja Polgárt. a Szegény Drumit egészen ma­gára hagyták. Azért kellett neki többször lemennie Binderről, mert az összekötők a nyakára hozták a labdát. Márpedig olyan középcsa­tárt, mint Binder, nem lehet büntet­lenül szabadon hagyni. Binder játéka nagyon tetszett Lázárnak.­­ Binder mindenképpen igen nagy játékos, de olyan talajon, mint UT vasárnapi, még a szokottnál is ve­szélyesebb. Remekül vezeti a labdát és ilyen talajon elég egy testeset, hogy lerázza magáról a kullancsot. Természetesen csak akkor, ha a kullancsa időt enged neki arra, hogy átvehesse a labdát. Polgár Drumi bizony hagyta vasárnap. Akkor aztán nagy is lett Binder...­­ Megkérdeztük Lázártól, minek tu­lajdonítja azt, hogy a Ferencváros a Gradjanski ellen Budapesten pom­pásan játszotta rendszerét, Zágráb­ban viszont már döcögött a gépezet. A Rapid ellen pedig Bécsben sem, Budapesten sem ment jól... Lázár nagyon őszintén válaszolt: — A budapesti Gradjanski-mérkő­­zés előtt kitűnő összhang volt a csapatban. A következő héten aztán néhány játékos között súrlódás ke­letkezett, veszekedés, harag. Zág­­rádban már nem az a kiegyensúlyo­zott hangulatú Ferencváros állt ki a pályára, mint amelyik Budapes­ten játszott. Ez rögtön meglátszik minden csapat játékán, de különö­sen a rendszerben játszó csapatén. Ha ehhez a trendszerben, egy lánc­szem megszakad, akkor az egész rendszer összeomlik. A csatárokkal sincs megelégedve. —­ Hofstatter nem játszott kullan­csot, éppen ezért nagyon kellett volna élnie a középcsatárunknak. Sajnos, a góllövés nem ment neki. Pedig szerintem egészen könnyen nyolc gólt is lőhettünk volna a Pa­pidnak. _ A rendszervitáról is beszélt Lázár. — Nem is annyira itthon kell a rendszer, mint külföldön. Idehaza a legtöbb csapat ellen kijön a klasszis­­különbség, de bosszantó dolog kül­földön támadni és végeredményben elveszteni a mérkőzést. Ezért kell elsősorban a rendszer. Aztán egy kicsit panaszkodik a sérülésére. — Borzasztóan nehezen gyógyul egy ilyen húzódás. Remélem, hogy tavaszra rendbejövök, akkor aztán mennie kell a játéknak. Csak a töb­­­biek lássák be, hogy rendszer nél­kül ma már nem lehet futballozni. Az összesítésben Bécs győzelmét várják a korongozók, de a korongban­­ nem! A műjégpálya helyiségeiben más­­ól sem hallani, mint a Három Vá­­cs Versenyéről. A műkorcsolyázók k­ülön csoportban tárgyalják az esé­seket, máshol pedig a jégkorongo­­s­ok súgnak-búgnak. Mi különösen a j­ókorongosok véleményére vagyunk k­iváncsiak. Nagy társaság ül e­gyütt. Ott, Jeney, Kónya, Goszto­­r,­fi, Elek, Hűvös é­s — mint „tiste­­t­­etbeli műkorcs­olyázók" — a­zekrényessy-testvérpár ül együtt. Itt Sanyi viszi éppen a szót: — No, ezt a körmérkőzést hol­bit­­osan megnyerjük. Nemcsak a ha­­■ai pálya előnyei miatt, hanm a bér­­i­iniek és a bécsiek gyengébb formá­­i miatt is. Egy hang közbeszól: — Vigyázz Bilett (ez Ott Sanyi ' beceneve) nagyon nagy a hangod'. , Én is győzelmet remélek ugyan, de­­ ehhez az is kell, hogy a budapesti válogatottat jó állítsák össze. — Mit vársz a műkorszolyázóktól ? Iól — kérdi valaki Ottót. — Ott már nem lehet biztosnaa menni. Kállay, ha jól megy, befut­hat harmadiknak is. A kis Királytól is lehet meglepetést várni. A höl­­­gyeknél már baj van. Bizony örülhe­t Sífelszerelései legelőnyösebben Payer Sport-nál Illsi Váci­ utca 3. (udvarban)­­ Telefon: 188-025. I­tünk, ha a negyedik helyet elfoglal­ják. A végső sorrendről egyöntetűen megállapítják: — Bécs, Budapest, Berlin. Ez vi­tathatatlan... ­ Polgár a miniszteri biztosnál Polgár Gyulát, a Ferencváros és a válogatott középfedezetét Gidófalvy Pál dr, az­ MLSz miniszteri biztosa pénteken este hét órára magához kérette az MLSz-be. Úgy értesültünk, hogy a minisz­teri biztos meg akarja kérdezni Polgár Gyulától, mint Magyar­­ország válogatott csapatának legki­válóbb játékosától , hogyan és miként is történt az a múlt heti éjsza­kai kilengése,­ amelynek következté­­ben a mentők vitték a szanató­riumba. Az MLSz felfogása szerint a magyar válogatott csapat tagjainak fokozottan kell vigyázniuk a sportszerűség követelményeire. A magánéletüket is a sportszerűség követelményeinek megfelelően kell berendezniük. Polgár Gyulát tehát ezért kérette fel a miniszteri biztos­­aa MLiOz­ be,.........................................—

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék