Steaua Roşie, iunie 1953 (Anul 2, nr. 77-84)

1953-06-03 / nr. 77

PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE UNIŢI-VA! Anul II. Nr. 77. | Miercuri, 3 Iunie 1953. 1 4 pagini 20 bani IN INTERIORUL ZIARULUI: — Statutul model al gospodăriei agricole colective (pag. 2—3) . — Trebue intensificată colectarea şi achiziţia produselof animale (pag. 3-a). Ziua internaţionala a Copilului La 1 Iunie 1953, întreaga o­­menire progresistă a sărbătorit pentru a patra oara Ziua inter­naţională a Copilului. Această zi, a fost proclamată de către Consiliu! Federaţiei Internaţio­nale a Femeilor, întrunit în se­siunea sa din Septembrie 1949. De atunci, in fiecare an, ziua de 1 Iunie constitue o puternică de­monstraţie a voinţei de pace a popoarelor, hotărîte sa depună eforturi sporite pentru ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor. Cu acest prilej oamenii cin­stiţi de pretutindeni ridică mai sus stindardul luptei pentru pa­ce între popoare, legându-şi speranţele sincere de politica Uniunii Sovietice, principalul reazim al menţinerii şi întăririi păcii generale. Mai dârz se ma­nifestă hotărîrea lor de neîndu­plecat de a asigura milioanelor de copii ai lumii, dreptul la viaţa, la învăţătură, la sănătate şi copilărie fericită, împotriva mizeriei şi a foametei. De ne­zdruncinat este afirmarea voin­ţei tuturor mamelor, a tuturor femeilor de a apăra cu îndâr­jire viaţa copiilor lor, — viito­rul omenirii. In lupta pentru apărarea ti­nerei generaţii, popoarele de pretitundeni, sunt însufleţite de măreţul exemplu al falnicei Uniuni Sovietice, unde copiii se bucura de dragostea şi grija întregului popor. In nicio ţara din lume grija pentru creşterea şi educarea copiilor şi tineretu­lui, pentru a asigura tinerelor vlăstare un viitor fericit, nu preocupă atât de mult statul ca în Ţara Socialismului, ţara nu­mită pe drept cuvânt: „Ţara copilăriei fericite”. Pentru edu­carea şi creşterea copiilor, sta­tul sovietic alocă fonduri mari destinate construirii de creşe, maternităţi, cămine, şcoli, cine­matografe, palate de cultură, terenuri de sport, tabere de o­­dihnă, etc. Ocrotirea sănătăţii tinerei generaţii preocupă în mod deosebit statul sovietic. In 1952, peste 5.500.000 de copii s’au odihnit în taberele de odih­nă, sanatoriile, vilele din toaie colţurile URSS. Uriaşele realizări ale URSS, în domeniul ocrotirii copiilor constitue un exemplu măreţ pentru ţările de democraţie populară, unde poooarele fău­resc o viaţă nouă şi luminoasă pentru tânăra generaţie. In ţara noastră copiii se bucu­ră de o deosebită atenţie din partea partidului şi guvernului. Ei sunt înconjuraţi de dragos­tea întregului popor muncitor. In^ anii puterii populare pentru prima dată la noi în ţară a luat fiinţă un Institut de cerce­tări ştiinţifice în domeniul ocro­tirii mamei şi copilului, ne lân­gă numeroase alte instituţii creiate în scopul asigurării con­diţiilor optime ocrotirii mamei şi copilului. Tot mai mulţi copii ai oame­nilor muncii cunosc astăzi bine­facerile aerului de munte şi ale razelor de soare depe litoralul Mării Negrei Jn 1952 au fost trimişi în colonii şi tabere pio­niereşti, etc. 620.000 de copii. In continuu iau fiinţa numeroa­se terenuri verzi şi solarii unde copiii se pot juca în aer liber. In Regiunea Autonomă Ma­ghiară prin grija permanenta a partidului şi guvernului s’a creat o larga reţea de ocrotire a mamei şi copilului. In cadrul acestei reţele un număr mare de medici pediatri depun o activitate rodnică. Mortalitatea infantilă a fost redusă în regiu­nea noastră considerabil faţă de vremurile dominaţiei regimuri­lor burghezo-moşiereşti. înainte de 1949 nu exista pe aceste locuri nicio casă de naş­tere. Astăzi în Regiunea Auto­nomă Maghiară funcţionează 58 case de naşteri şi o clinică de maternitate şi ginecologie­­obstreticală, utilată cu cele mai noi cuceriri ale ştiinţei medica­le. La Tg.-Mureş funcţionează casa copilului — o instituţie model — de ocrotire, tratare şi educare a copiilor. Pc lângă ce­le două preventorii de copii, de­ja Gornesti şi Gheorgheni, mai avem la Tg.-Mureş o policlinică modernă pentru copiii oameni­lor muncii. In regiune funcţio­nează numeroase cămine de zi, creşe şi grădiniţe sezoniere. Ca dela cer la pământ se de­osebeşte viaţa însorită a copii­lor oamenilor muncii din URSS şi din ţările de democraţie popu­lară, de cea a copiilor din ţări­le capitaliste. Aceştia din urmă au o copilărie chinuită; ce nici nu se poate numi copilărie. In S. U. A. de pildă, peste 2.0UG.UOO de copii orfani sunt fără adăpost şi dorm pe sub po­duri, pe maidane, în staţiile de metrouri şi uneori chiar pe străzi. Din cauza subalimentării şi a mizeriei, in ultimii ani mor­talitatea infantilă in SUA a crescut considerabil. In ţările aservite dolarului, bolile fac ravagii în rândurile tineretului, mortalitatea infanti­lă fiind extrem de ridicată. In Turcia ea se ridică la 50%, în Brazilia la peste 40%, în Siria la 45%, in Japonia la 62%, în Maroc ea depăşeşte 75 %. Iată unde duce cursa înarmă­rilor, iată tabloul înfiorător ca­re întunecă zâmbetul nevinovat al copiilor. Milioane de copii din ţările capiialiste sunt sor­tiţi foametei, mizeriei şi măci­naţi de boli din fragedă copilă­rie. Poporul coreean sărbătoreşte pentru a treia oară Ziua inter­naţională pentru apărarea copi­lului în condiţiile războiului. Războiul a întrerupt viaţa feri­cită a copiilor coreeni, creiată de regimul democrat-popular. Americanii incendiază azi cu napalm, şcolile, spitalele, cre­­şele de copii şi casele de odih­nă. Dar cu toate aceste fărăde­legi comise de americani ei n’au putut şi nici nu vor putea să îngenunche viteazul popor coreean. Mame, părinţi, învăţători, in­structori de pionieri! Creşteţi şi educaţi copiii în spiritul dra­gostei şi al devotamentului faţa de patria noastră scumpă, Re­publica Populară Română, faţă de Partidul nostru, în frunte cu tovarăşul Oh.- Gheorghiu- Dej, in.spiritul patriotismului so­cialist şi al internaţionalismului proletar, al dragostei înfocate faţă de Uniunea Sovietică! In întâmpinarea Festivalului Mondial al Tineretului 28 brigăzi de tineret 9uptă pentru noi realizări Tinerii din fabrica de mobile „Simo Géza” din Tg.-Mureş iau parte cu avânt la lupta pentru întâmpinarea Festivalului Mon­dial al Tineretului cu noi suc­cese în producţie. Uriaşele săli de muncă dm cadrul fabricii sunt ornate cu numeroase lozinci şi chemări mobilizatoare. Locurile de mun­că sunt întreţinute într’o curăţe­nie exemplară. Materialele sunt pregătite în ordine, în aşa fel ea să fie la îndemâna munci­torilor şi să nu împiedice mer­sul producţiei. Organizaţia de bază U.T.M. depune o rodnică activitate politică în vederea mobilizării tinerilor muncitori spre a lua parte cât mai activă în întrecerea socialistă. In în­tâmpinarea celui de al IV-lea Festival Mondial al Tineretului şi Studenţilor pentru Pace şi Prie­tenie au luat fiinţă în această Fabrică 28 brigăzi de tineret. In întrecerea socialistă dintre bri­găzi se obţin zilnic rezultate însemnate, ce sunt trecute cu regularitate pe grafice. Brigada lui Danguly Sándor obţine zilnic realizări de peste 220 la sulă. Brigăzile lui Bar­­tha Iosif şi T„mâs Iuliu în ulti­mele două săptămâni au obţi­nut realizări de câte 140-150 Ia sută peste plan. Rezultate deosebite obţin zil­nic şi tânărul slahanovist Szász Alexandru, fruntaşii în produc­ţie Văcaru Vasile, Stroia loan, etc., care realizează zilnic câte două norme şi jumătate. Muncitorii salinei Praid dau produse în contul anului 1954 Aâuncitorii salinei din Praid desfăşoară cu succes lupta pen­tru îndeplinirea cincinalului în 4 ani, participând în proporţie de 100 la sută în întrecerea so­cialistă. Mecanizarea procesului de fabricaţie şi introducerea inovaţiilor şi raţionalizărilor constitue preocupări permanen­te ale conducerii minei. In ur­ma măsurilor tehnico-organiza­­torice introduse, productivitatea muncii a crescut în această mi­nă cu 17.6 la sută faţă de anul 1952. Muncitorii salinei din Praid dau în prezent produse în contul lunei Iulie 1954. Maistrul miner Sükösd Ca­rol, secretarul organizaţiei de bază PMR, din cadrul salinei, desfăşoară o activitate politică rodnică, dând totodată şi un însemnat sprijin practic, in muncă minerilor, pentruca aceş­­ştia să-şi poată duce cu succes la îndeplinire sarcinile lor. Rezultate remarcabile obţi­ne zilnic în producţie şi Nemes Béla, care lucrează la aparatul de evacuare. Intre 1 şi 27 Mai el şi-a depăşit sarcinile de plan cu 45 la suta. Minerul Kelemen Iosif, care în luna Aprilie şi-a depăşit cu 20 la sută sarcinile de plan, în luna Mai şi-a ridi­cat cu încă 2 la sută procenta­jul realizărilor. Hajdú Alexan­dru îşi depăşeşte zilnic norma cu 35 la sută, iar Molnár Şte­fan cu 65 la sută. Prin utilizarea raţională a curentului electric, a explosive­­lor şi a materiilor auxiliare, minerii din Praid au realizat în ultima lună o economie în va­loare de 7.411 lei. In ziua de 31 Mai a avut loc in localul librăriei „Cartea Ru­să” Nr. 1. din Tg.-Mureş, în­­tr’un cadru festiv, deschiderea lunei cărţii. Cu tema: „Partidul duce în rândurile poporului arma ea ideologică: cartea“, au vorbit în limba română tov. N. Suciu, director - adjunct al CLDC, iar în limba maghia­ră tov. Kovács Dionisie, preşe­dintele comitetului regional ARLUS. După cuvântări a urmat un scurt program artistic, prezen­tat de către artiştii Teatrului7 Secuiesc de stat din localitate şi de corul fabricii „Alexandru Petőfi”. In piaţa Stalin din oraşul Luna carjii Tg.-Mureş numeroase întreprin­deri şi instituţii, printre care fabrica de mobile „Simo Geza”, Atelierele de reparaţii auto, In­stitutul Medico-Farmaceutic, etc. au ridicat bazare pentru difu­zarea cărţilor. Asemenea mani­festaţii au avut loc şi in reşe­dinţele de raioane, şi în unele comune mai importante din Re­giunea Autonoma Maghiară. In Regiunea Autonomă Ma­ghiară funcţionează . în prezent un număr de 21 librării de stat, şi sute de standuri permanente pentru difuzarea cărţii în între­prinderi şi instituţii. La difu­zarea cărţii participă în mod activ 148 difuzori voluntari. Ca o dovada a creşterii neconteni­te a nivelului cultural al masse­­lor populare, în Regiunea Auto­nomă Maghiară numărul cărţi­lor vândute prin librăriile de stat depăşeşte în prezent cu peste 240 la sută, numărul căr­ţilor difuzate în perioada res­pectivă din anul 1952. In cadrul „Lunii Cărţii”, săp­tămână dintre 31 Mai şi 6 Iunie este dedicată cărţii ideologice­­politice, săptămâna dintre 7— 13 Iunie este dedicată cărţii pentru- tine-et .şi copii, săptămâ­na dintre 14 şi 20 Iunie este consacrată cărţii tehnico-ştiinţi­­fice, iar între 21 şi 28 Iunie va avea loc săptămâna cărţii lite­rare. Muncitorii dela G. A. S. „1 Mai", luptă pentru o recoltă bogată Colectivul de muncă al gos­podăriei agricole de stat „1 Mai” din Tg.-Mureş luptă hotă­rî t pentru executarea la timp şi în bune condiţiuni a întreţi­nerii culturilor ştiind că aceas­tă lucrare are o mare importan­ţă pentru obţinerea unei recol­te îmbelşugate. Intre secţiile gospodăriei, între brigăzi şi e­­chipe a pornit o însufleţită în­trecere. Secţia politică şi orga­nizaţia de bază din gospodărie au mobilizat muncitorii pentru a participa cu toţii la întrecerea socialistă.. încă în campania însămân­­ţărilor de primăvară, drapelul de secţie fruntaşă pe gospodă­rie a fost câştigat de secţja din Sângeorgiul de Mureş. De a­­tunci, această secţie se situează mereu în fruntea muncilor agri­cole. Munca a fost bine organi­zata. Gunoscându-şi bine sar­cinile ce le au de dus la înde­plinire, muncitorii acestei sec­ţii obţin zi de zi rezultate tot mai însemnate. Astfel, Marosi Etelka, împreună cu echipa sa de grădinărie îşi depăşeşte zilnic norma cu câte 100—105 la sută. Echipa condusă de Bordos Ştefan îşi îndeplineşte norma zilnică în proporţie de 115 la sută. Ca urmare a între­cerii socialiste şi a muncii în­sufleţite, în întreaga secţie lucrările de întreţinere a cuburi­lor sunt avansate. Până la 26 Mai a fost terminat în întregi­me plivitul păioaselor. După această dată muncitorii secţiei au mai executat cea de a Il-a prăşii ii pe o suprafaţă de 6 hec­tare. Frumoase rezultate au fost obţinute şi de muncitorii secţiei din Gorneşti. Până în ziua de 28 Mai, au executat plivitul pa­ioaselor pe o suprafaţă de 111 hectare şi prima prăşii ä la sfeclă furajeră pe o suprafaţă de 15 hectare. La secţia din Sâncrai lucrări­le de întreţinere a culturilor sunt rămase în urmă. Abia au fost plivite 40 de hectare paioa­­se, fapt care se datoreşte con­ducerii birocratice, rupte de massa muncitorilor. întrecerea socialistă este subapreciată. Brigadierul Gáli Ödön lucrea­ză néplanificat, muncitorii nu-şi cunosc sarcinile. Conducerea gospodăriei de stat „1 Mai” din Tg.-Mureş va trebui sa analizeze grabnic.ac­tivitatea secţiilor, desfăşurarea muncilor de întreţinere a cultu­rilor, luând măsuri pentru exe­cutarea la termen a acestei lucrări atât de importante pen­tru obţinerea unei recolte spori­te.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék