Steaua Roşie, martie 1954 (Anul 3, nr. 154-162)

1954-03-03 / nr. 154

PROLETARI DIN TOATE TARILE UNIŢI-VAI *LCOMITETULUI RÉGIÓNÁL DE PARTID SI AL SFATÜLU1 POPULAR ^ REGIUNII AUTONOME MAGHÍAÓTE ^ 8 4 pagini 20 bani IN NUMĂRUL 91 AZI; «*» Schimb de experienţă între echipele artistice de agitaţie (pag. 2-a), învăţătura stalinistă despre industrializarea socialistă şi transformarea socialistă a agriculturii, (pag. 2-a). — Din activitatea comisiei de întrecere socialistă de la fabrica „Encsel lYlauriciu“ (pag. 3 a). ( — 5 ani de la Rezoluţia Plenarei C.C. al P.M.R. din 3—5 martie 1940 (pag. 3-a). \ — Ţările de democraţie populară pe drumul creerii unei agriculturi inam­­täte (pag. 4-a). Răspunsul Iul Palmiro Togliatti la întrebarea unui corespondent ai zia­rului j.Paese Sera“ (pag. 4-a). Cauza iui Stalin este nemuritoare Perîfru o producfie sporită de articole de larg consum isi îndeplinesc cu cinste angajamentele Muncitoarele cooperativei meşteşugăreşti ,,Textila Mureş“ din Tg.-Mureş, îşi îndeplinesc cu cinste angajamentele luate în cinstea zilei de 8 martie, Ziua In ternajionaiă a Femeii. Muncitoarele secjiei „confecţii pentru dame“, s-au angajat să-şi depăşească prevederile de,plan pe primui trimestru cu 4 la suta. Datorită avîntului întrecerii so* cialiste, ele au reuşit să-şi depă­şească planul pe luna ianuarie cu 53 la suta,iar cel pe luna februa­rie cu 58 la sută. Paralel cu a­­ceaăta, ele au reuşit să îmbună­tăţească indicii de calitate ai producjiei cu 1 !a suta. Id cursul lunii februarie, harnicele mun­citoare au economisit pesté 25.000 m. aţă cit şi alte materiale, în valoare de peste 6.800 lei. Cu realizări deosebite întimpi nă Ziua Internaţională a Femeii brigada ntemistă condusă de Eva Majlăth, care în februarie şi-a de­păşit planul cu 63 la sută, cît şi brigada utemistă condusă de Ana Benedek, care aflîndu-se în întrecere socialistă cu cealaltă brigada, a obţinut o depăşire de 62 la şutii a sarcinilor de plan. Brigada păcii condusă de Mar­gareta Kiss şi-a depăşit în ace­laşi timp planul cu 68 la sută, iar cea condusă de Rozalia Adám cu 60 la sută. Pe lîngă aceste rezultate, mum citoarele din cadru! acestei coo­perative au cusut prin muncă voluntară 67 costume pentru fe­tite şi 26 cămăşi pentru copii. In cinstea zilei de 8 martie, 15 ni unei (oare de l a această coope­rativă sínt in curs de calificare la locul de muncă, după metoda Cotlear. Raveca Suciu a califi­cat-o pe Rozalia Adám, iar Irin?: Orbán, pe Elisabeta Czitrom. Infruntind gerul Iarna grea şi zăpezile nu au reuşit să înfrîngă elanul munci torilor, tehnicienilor şi funcţio­narilor de la fabrica de cherestea şi lăzi, I.F.I.L. Reghin, hotărîţi să transpună în viată sarcinile ce le revin din hotărîrile plenarei C.C. al PMR din august 1953. Desfăşurînd o muncă susţinuta, ei au reuşit să înlăture cu succes piedicile cauzate de căderea ză­pezii şi să obţină rezultata fru­moase îrt procesul de producţie. In ciuda gerului, echipa gale* ristului Domokos Király,, in ur­ma bunei organizări a muncii, a reuşii ca în luna februarie sii pro­ducă peste plan cu 25» Ai sută mai multe seînduri. Rezultate a semănătoare s"au străduit să ob­ţină şi gateriştii Andrei Király, loan Ráduly şi alţii, contribuind prin aceasta la aprovizionarea cu produse lemnoase a întreprin­derilor noastre de construcţii. Rezultate frumoase au obţinui şi muncitorii de la fabrica de iaz; Astfel, brigada lui loan Bálint, în cursul lunii februarie a obţi­nut o depăşire a normei zilnice de 105 la sută, iar brigada lui Alexandru Biro a produs cu 112 la sută peste plan. La secţia de ambarcaţii brigada păcii, condu­să de Adolf Ohanovics, s*a anga­jat ca în luna februarie să pro­ducă cu 50 la sută mai mult de­cit se prevedea în plan. Faţă de acest angajament, el a realizat însă o depăşire a normei de 212 la sută. Rezultate însemnate au obţinut şi muncitoarele acestei fa­brici. Ele luptă cu entu* zi asm pentru a în timpi n.a cu cin­ste ziua de 8 martie, Ziua Inter­naţională a Femeii. In cinstea a­­cestei zile, luliana Böjthe, circu-1 aristă, în etate de 53 ani, şi-a de­păşit angajamentele sale pe luna februarie cu 25 ia sută. De ase­menea sortatoarea Ana Pfeifer, luliana Plajer. Magdalena Biro, şi altele şi-au depăşit normele zilnice pe luna februarie cu 105* 112 la sută. Cu astfel de rezul­tate înţeleg muncitorii şi munci­toarele fabricii să-şi exprime re­cunoştinţa faţă de partid şi gu­vern pentru numeroasele mă­suri luate în vederea îmbunătă­ţirii continue a nivelului lor de trai material şi cultural. Noi magazine alimentare Salariaţii Organizaţiei Comer­ciale Locale de produse alimen­tare din Tg.-Mureş au obţinui în activitatea lor de deservire s clienţilor cu bunuri de larg con­sum, frumoase realizări. Salariaţii acestei întreprinderi obţin zilnic noi succese în intre cerea socialistă. Pentru satisfa­cerea cerinţelor mereu crescînde. ale oamenilor muncii, conduce­rea a hotărît înfiinţarea a cîtorva magazine noi de desfacere a bu­nurilor de larg consum. Astfel, în cinstea zilei de 8 martie — Ziua Internaţională a Femeii — s-a deschis zilele trecute în cen­trul oraşului un nou magazin de delicatese, bine asortat. Nu peste mult timp se va mai deschide un alt magazin de coloniale, cu mărfuri raţionalizate şi neraţio­nalizate. Pentru a se putea satisface cerin­ţele de pline ale consumatorilor, ia întreprinderea de panificaţie aparţinătoare acestui O.C.L. se vor construi noi cuptoare de pli­ne de mare capacitate. Pentru a­­sigurarea deservirii în cît mai bune condiţiuni a consumatori lor, în cadrul întreprinderii exis­tă îndrumători care urmăresc ac­tivitatea personalului de deser­vire. In ultimul timp au fost reorga­nizate brigăzile de calitate. In prezent sint 8 brigăzi de acest fel, care duc o luptă dirză pentru cîştigarea drapelului de fruntaş în producţie pe întreprindere. Salariaţii O.C.L. Alimentara, pe lîngă realizările obţinute în producţie, au frumoase rezultate şi pe tărîm cultural. Echipa lor artistică este printre cele mai bu­ne echipe din oraşul Tg.-Mureş. Rezultatele acestea, precum şi angajamentele luate sínt cheză­şia succeselor de mîine ale sala­riaţilor O.C.L.Alimentara. Anul ill. Nr. 154 i Miercuri, 3 martie 19-54 La 5 martie se împlineşte un an c •a încetarea din viaţă a tovarăşului c uptă şi genial continuator al oper lui Lenin, înţeleptul luptător şi învăţi tor al Partidului Comunist al Uniun Sovietice, marele strateg si conduci tor de oşti, losif Vissarionovici Stalii Alături de Lenin marele Stalin luptat neobosit pentru făurirea glorio suluî Partid Comunist al Uniunii So vietice, partid pe care l-au călit ş l-au apărat cu fermitate de orice opor tunism. Lenin şi Stalin au organizat s tu condus Marea Revoluţie Socialist din Octombrie, au întemeiat prime stat socialist din Sume — Statul So vielte — stat multinaţional a! munci »orilor şi tăraniloe. Evenimentele istorice desfăşura» de ia Congresul ai li-lea r! P.M.S.D.F şi pînă la -larea Revoluţie Socialist, din Octombrie au confirmat pe depli* 1 ei Par»!dul Comunist, întemeiat d< Lenin şi Stalin, a fost singura forţi revoluţionară şi conducătoare, care i desfăşurat o muncă gigantică si fărs precedent pentru unitatea lui de mono lit, pentru victoria ciasei muncitoare. încon jurat de recunoştinţa unanimi şl de încrederea nemărginită a po porului .şi partidului, avînd în jurul săi credincioşi tovarăşi de luptă, mare!« Stalin a îndrumat partidul pen­tru a desfăşura o uriaşă ac­tivitate în vederea creerii Republicilor Sovietice naţionale, iar mai tirziu pen tru unirea lor intr-un stat puternic unional. Această strălucită victorie a politicii leninist-stalinisto la baza căreia stă deplina egalitate în drep turl între naţiuni, este farul călăuzi tor al tuturor popoarelor în lupta lor de eliberare. Exemplul Uniunii Sovie tic© ajută mişcarea muncitorească re­voluţionară să-şi unească forţele cu mişcarea naţional-eliberatoare din co­lonii şi din ţările dependente, Intr-un singur front al luptei pentru pace. democraţie, şi independenţă naţională. Sub conducerea Partidului, în frun­te cu marele Stalin a fost îndeplinit cu succes în Uniunea Sovietică măreţul program cooperatist elaborat de Le nin, s-a cimentat alianţa de nezdrunci­nat dintre clasa muncitoare şi ţără­nimea muncitoare. Comitetul Central al P.C.U.S., în frunte cu I. V. Stalin a îndrumat poporul in lupta pentru transpunerea în viaţă a principiilor in­dustrializării socialiste şi ale trans­formării socialiste a agriculturii, la ba za cărora stă planificarea întregii eco pomii naţionale, »crearea şi dezvoltarea în primul rînd a industriei grele. Ca rezultat ol înfăptuirii acestora, Uniu­nea Sovietică s-a transformat dintr-o tară agrară înapoiată intr-o gigantică putere socialistă, industrială şi agrară. Triumful socialismului în U.R.S.S. a făcut posibil ca statul sovietic să de­vină cel mai puternic stat din lume. încă din primii ani ai existenţei sale, oamenii muncii din ţările capitaliste, dependente şi coloniale vedeau în sta­tul socialist reazimul de nădejde în lupta lor de eliberare de sub jugul ca­pitalist. Victoriile Uniunii Sovietice re­purtate în cel de al doilea război mon dial, au îndreptăţit pe deplin speran­ţele popoarelor care gemeau sub ti­rania fascistă. Acoperindu-se de glorie, Armata Sovietică a zdrobit cea mai puternică maşinărie de război fascistă, făurită de capitalism, îndeplinindu-şi cu cinste măreaţa sa sarcină interna­tionalists de armată eliberatoare. Ast fel au apărut noi „brigăzi de şoc“, ţă­rile de democraţie populară, printre care şi ţara noastră. In aceste ţări în văţătura marxist-Ieninist-stalinistă, a­­jutorul frăţesc al Uniunii Sovietice constituie factorii de bază al succe­selor istorice dobîndite în construirea unei economii şi culturi socialiste, în construcţia partidelor comuniste şi muncitoreşti. Sintetizînd uriaşa experienţă a con struiril socialismului în U.R.S.S. şi experienţa mişcării muncitoreşti in­ternaţionale contemporane, t. V. Sta (in a dezvoltat în mod creator învăţă­tura marxist-leninistă, îmbogăţind cu noi teze teoria revoluţionară. In epoca­la sa operă „Problemele Economice ale Socialismului în U.R.S.S.“, I. V. Stalin a îndbat căile- de trecere treptată de la socialism ia comunism. Potrivit sarcinilor trasate de Congresul ai XIX- lea, Partidul Comunist al Uniunii So vietice rezolvă cu succes cele mai im­portante probleme ale construirii co- 1 munismului, ale întăririi statului socia­list multinational, aie ridicării conti- 1 . • nue a nivelului material şi cultural ai oamenilor sovietici. Industria U.R.S.S. creşte şi se dezvoltă vertiginos, deve­nind tot mai puternică, mai modernă, 1 şi mai perfecţionată din punct de ve 1 dere tehnic. Succesele înregistrate de agricultura sovietică — cea mai înain­tată agricultură din lume — au creat condiţii pentru rezolvarea unor sar- 1 cini şi mai importante. Directivele cu privire la cel de al 5-lea plan cincinal prevăd sporirea în cursul cincinalului a producţiei globale de cereale şi plante . industriale cu 40—70 ia sută şi o creştere de aproximativ 2—3 ori a producţiei de plante furajere, fapt care va duce la ridicarea continuă a nivelului de viaţă material şi cultural al oamenilor sovietici. Partidul Comu­nist al Uniunii Sovietice consideră că politica de pace este singura politică justă care corespunde intereselor po­porului sovietic şi celorlalte popoare. Subliniind politica de pace dusă de Uniunea Sovietică, tovarăşul G. M. Malenkov a spus: „In domeniul politicii externe, principala noastră preocupare este de a nu îngădui un nou război, de a trăi în pace cu toate ţările... Partidul Comunist, Guvernul Sovie­tic consideră că politica păcii între popoare este singura politică justă, corespunzătoare intereselor vitale ale tuturor popoarelor“. Călăuzit de atotbiruitoarele învăţă­turi ale lui Marx-Engels-Lcnin-Stalin, de experienţa glorioasă a marelui Par­tid Comunist al Uniunii Sovietice, de Ia naşterea sa, partidul nostru s-a pus în fruntea luptei pentru elibe­rarea poporului nostru de sub jugul oricărei exploatări şi asupriri. Orga nizînd alianţa dintre clasa muncitoare şi ţărănimea muncitoare, partidul a îndrumat masele populare in des­făşurarea cu succes a revoluţiei bur ghezo-'democratice, şi azi le îndru­mă în construirea socialismu­lui. Măreţele construcţii ale socialis­mului ce se înalţă pe cuprinsul patriei noastre, numeroasele uzine şi fabrici construite si in regiunea noastră precum şi un număr însemnat de întovărăşiri şi gospodării agricole colective alcătuite pe baza liberului consimţămînt al ţăranilor muncitori, dovedesc justeţei politicii leninist­­staliniste de industrializare şi trans formare socialistă a agriculturii, dusă cu succes de partidul nostru. Programul de măsuri economice a doptat de Plenara C-C. al P.M.R. di» august 1953, «n vederea dezvoltări continue a economiei naţionale şi i ridicării într-un timp apropiat a r.ive lului de viaţă material şi cultural a oamenilor muncii, este încă o dovadi a grijii pe care o poartă partidul faţl de cei ce muncesc. Alături de întregu popor muncitor, oamenii muncii dir industrie şi de pe ogoare, romîni, ma ghiari şi ai altor minorităţi naţional« din regiunea noastră, luptă înfrăţiţi pentru a da patriei lor dragi cît mai multe bunuri de larg co/isum, cît mai multe produse agro-alimentare. In Regiunea Autonomă Maghiară, expresie a politicii partidului nostru in rezolvarea stalinistă a problemei naţionale, se dezvoltă cu succes cultu­ra naţională în formă şi socialistă în conţinut. Bucurindu-se de o deplină egalitate în drepturi cu poporul romín oamenii muncii din rîndurile minorită­ţilor naţionale îşi string tot mai puter nie rindurile în jurul partidului şi luptă cu forţe sporite pentru aplicarea în viaţă a politicii lui. însufleţit de victoriile poporului sovietic şi de propriile sale succese, oopărul nostru muncitor se ridică tot ■nai puternic şi mai hotărît la lupta jentru consolidarea şi apărarea cuce •irilor sale revoluţionare, pentru men­ţinerea păcii. Trăim epoca în care toate drumuri le duc spre comunism. In aceste tim ouri, popoarele lumii privesc cu admi­raţie şi încredere spre gloriosul Partid îomunist al U.R.S.S., cel mai puternic jartid din lume. „Partidul Comunist al Uniunii So rietice, partidul crescut cu grijă de Lenin şi Staiin, este partidul cel mai naintat, cel mai experimentat şi cei mai narmat din punct de vedere teoretic lin lume; — a spus Mao Tze-dun — narele conducător al poporului chi­­tez—acest Partid a fost şi este pentru îoi o pildă; e! va rămîne o pildă pen­­ru noi şi în viitor. Sintern profund ;onvinşi că Comitetul Central al Parti - lului Comunist ai Uniunii Sovietice şi îuvernul Sovietic, în frunte cu tova­­ăşul Maiencov, vor fi, cu siguranţă, n măsdră să continue opera tovarăşu­­ui Stalin, să ducă înainte şi să dezvol­­e în mod strălucit marea cauză a co­­nunismulul‘1. In munca plină de abnegaţie de zi -u zi, în lupta hotărîtă pentru cons­­ruirea socialismului în ţara noastră, n lupta pentru pace, oamenii muncii nerg cu încredere pe calea arătată de jartid şi duc victorios înainte nemu itorul stetg al iui IVIarx-Engels-Lenin-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék