Steaua Roşie, septembrie 1955 (Anul 4, nr. 313-320)

1955-09-03 / nr. 313

Anu! IV. Nr. 313 J Sîmbată, 3 septembrie 1955 j 4 pagini 20 bani !N NUMĂRUL DE Afli Sä popularizăm exemplul viu al su­periorităţii gospodăriei colective (pag. 2-a). Gazetele de stradă săteşti in preaj­ma încheierii concursului (pag. 2-a). Viaţa de partid. — Doi instructori, două feluri de a munci (pag. 3-a). Ridicarea rolului maiştrilor în pr£ ducţie (pag. 3-a). O grupă sindicală de la „Petőfi Sándor“ (pag. 3-a) Dezarmarea, calea spre o pace trai­nică (pag. 4-a). Toate tortele pentru terminarea treierişului şi îndeplinirea planului de colectări Pe întreg cuprinsul regiunii noastre treierişul este încă în plină desfăşurare. Acolo unde organizaţiile de partid şi comi­tetele executive ale sfaturilor populare şi-au îndreptat toată atenţia pentru mobilizarea tu­turor forţelor în scopul termină­rii în termenul cel mai scurt a treierişului au fost obţinute re­zultate însemnate. In multe gos­podării agricole colective, înto­vărăşiri agricole şi mulţi ţărani muncitori cu gospodării indivi­duale au terminat treierişul. Co­lectiviştii din Sîntana de Mureş, Stejeriş, Crăciuneşti, Dedrad, întovărăşiţii din Fîntînele, mul­te alte gospodării colective şi întovărăşiri agricole, sute şi mii de ţărani muncitori şi-au înde­plinit cu cinste obligaţiile de pre­dare a cotelor de cereale cuveni­te statului. Organizaţia de bază şi Comi­tetul executiv al Sfatului popu­lar al comunei Porceşti, s-au preocupat îndeaproape de orga­nizarea treierişului. Prin munca politică desfăşurată de agitato­rii organizaţiei de bază şi depu­taţii în sfatul popular, ţăranii munctori au fost mobilizaţi pen­tru treieratul pe arie. Ţăranii muncitori din Porceşti s-au con­vins că pe arie se treieră mult mai repede, mai cu spor. Pînă la 29 august, în această comu nă —* destul de mare — mai a­­veau de treierat doar 27 gospo­dari. Ţăranii muncitori se ajută între ei. Treierişul pe arie a fost folosit din plin şi de cooperati­va din comună, pentru intensifi­carea achiziţiilor. La arie a fost amenajat un chioşc cu diferite mărfuri de larg consum. Cornel Rus, loan Molnár, Mihai Zsig­­mond şi alţi ţărani muncitori au valorificat încă pe arie peste 300 kg grîu din surplusul lor de pro­duse. In raionul Sîngeorgiu de Pă­dure, în urma preocupării comi­tetului raional de partid şi a co­mitetului executiv al sfatului popular raional, s-a organizat treierişul continuu, zi şi noapte, cu majoritatea batozelor. In a­­cest raion capacitatea de lucru a batozelor — în ultimele 5 zi­le — a fost folosită în proporţie de 97,3 la sută. Paralel cu a­­ceasta, la baza de recepţie din Sîngeorgiu de Pădure, preluarea cotelor este bine organizată, ceea ce are ca urmare desfăşurarea simultană a treierişului şi co­lectărilor. Cu toate că şi celelalte raioa­ne au aceleaşi posibilităţi pen­tru folosirea deplină a capacită­ţii de lucru a batozelor, acest lucru n-a constituit o preocupa­re pentru unele comitete raiona­le de partid şi comitete executi­ve ale sfaturilor populare raio­nale. In raionul Reghin, de e­­xemplu, capacitatea de lucru a batozelor — în ultimele 5 zile — a fost folosită numai în propor­ţie de 68 la sută, din cauza ne­­organizării treierişului continuu. Mai mult, la baza de recepţie din Reghin, preluarea cotelor de cereale se face defectuos, nu se respectă graficul de sosire a convoaielor, din care cauză su­te de atelaje care ar putea fi fo­losite la alte munci stau şi aş­teaptă ore întregi pînă le vine rîndul. Deosebit de încet este rit­mul treierişului şi al colectări­lor în raioanele Tg. Secuiesc şi Sf. Gheorghe. In aceste raioane capacitatea de lucru a batozelor este folosită numai în proporţie de 21. respectiv 38 la sută. Mul­te comitete executive ale sfatu­rilor populare comunale din a­­ceste raioane nu au plan de lu­cru pentru batoze. In raionul Tg. Mureş şi în alte raioane nu s-a organizat predarea zilnică, la bazele de recepţie, a cotelor de cereale. In ziua de 29 august au fost găsite la Hodoşa şi Co­­runca (raionul Tg. Mureş) 4.620 kg, respectiv 3.000 kg cereale nepredate. La Ungheni plata pentru cotele predate se face cu mare întîrziere. Terminarea în timpul cel mai. scurt a treierişului şi realizarea integrală a planului de colectări este, în perioada actuală, una din principalele sarcini care stau în faţa organizaţiilor de partid, a comitetelor executive ale sfatu­rilor populare şi a tuturor celor ce lucrează în agricultură. Zi şi noapte batozele trebuie să lucre­ze din plin. Aceasta se poate realiza printr-o susţinută muncă politică şi printr-o bună organi­zare a muncii la batoză. Producătorii trebuiesc plani­ficaţi pe zile, care cînd să treie­re, şi anunţaţi cel puţin cu 10 ore înainte de a le veni rîndul la treier. Mare atenţie trebuie acordată organizării treierişu­­luî de noapte. Comitetele raio­nale de partid şi comitetele exe­cutive ale sfaturilor populare ra­ionale trebuie să organizeze un control permanent asupra desfă­şurării treierişului atît ziua cît şi noaptea. Odată cu treierişul, şi în ace­laşi ritm, trebuie realizat şi pla­nul de colectare. Comitetele e­­xecutive ale sfaturilor populare comunale sínt obligate să asigu­re transportarea la bazele de re­cepţie în fiecare zi, conform gra­ficului stabilit, cantităţile de cereale preluate în cotă, iar Cen­trul regional de recepţionăre (C.R.R.) trebuie să ia măsuri pentru accelerarea ritmului de preluare a cerealelor. Este ne­­admis ca zilnic zeci de atelaje să stea degeaba, din cauza rit­mului încet al preluării produ­selor şi a. nerespectării graficu­lui de sosire a convoaielor. Paralel cu treierişul şi prelu­area cotelor, mare atenţie trebuie acordată înmagazinării cereale­lor. Din cauza ploilor abunden­te din acest an, cerealele conţin un procent mai mare de umidi­tate, ceea ce impune organiza­rea depozitării în straturi sub­ţiri şi lopătarea permanentă a cerealelor pînă la uscare. Organizaţiile de partid trebuie să-şi sporească vigilenţa faţă de uneltirile chiaburilor.. Orice în­cercări de sustragere de la pre­darea cotelor, de a lovi în inte­resele poporului trebuiesc pre­venite, zădărnicite la timp. Mun­ca politică de masă trebuie ridi­cată la un nivel mai înalt. Popu­larizarea experienţei înaintate, munca vie de la om la om, folo­sirea variatelor mijloace de agi­taţie şi propagandă trebuie să constituie o preocupare de sea­mă a organizaţiilor de partid. Mobilizînd toate forţele pen­tru terminarea grabnică a treie­rişului şi realizarea planului de colectare, organizaţiile de partid şi comitetele executive' ale sfa­turilor populare îşi vor dovedi capacitatea de organizatori ai luptei pentru o recoltă îmbelşu­gată. SPRE NOI SUCCESE IN INDUSTRIE Şl AGRICULTURA Sub geamul de pe biroul directorului S.M.T.-ului din Tg. Mureş, losif Dandoczi, e aşezată o fotografie din care iţi zîmbesc voioşi membrii brigăzii a şasea de tractoare. In ciuda faptului că fotografia stă unde stă, şi nu pe panoul de onoare, ori la gazeta de perete, sínt vrednice de luat în seamă motivele pentru care tracto­riştilor din brigada a şasea li s-a făcut cinstea să fie fotografiaţi. Brigada condusă de tractoristul Ion Popşor lucrea­ză la Mădăraş şi Cuejd. Tractoriştii Ion Anca, Ludovic Margit şi Mircea Florea lucrează la garniturile de tre­ier, iar Alexandru Nemes, Mihail Kiss şi losif ötvös Ia executatul arăturilor. In toată campania lucrărilor de vară nici un tractor a! acestei brigăzi n-a suferit vreo defecţiune provocată din neglijenţa tractoriştilor. îngrijirea atentă a tractoa­relor e lucrul de căpetenie al fiecărui tractorist. In fie­care seară, după terminarea lucrului, tractoarele sint supuse unei minuţioase revizii, sínt curăţate şi alimen­tate şi, astfel, a doua zi tractoriştii îşi reîncep activita­tea cu maşinile puse la punct. Acestui fapt cît şi bunei organizări a muncii în brigadă se datoresc în primul rind realizărilor pe care le dobîndesc membrii brigăzii a şasea de tractoare de la S.M.T. Tg. Mureş : depăşirea normei zilnice pe ba­toză cu 4—5 tone cereale treierate, realizarea şi depă­şirea normei zilnice ia executatul arăturilor cu 15-20 la sută, iar calitatea lucrărilor : ireproşabilă. La dobîndirea acestor rezultate contribuie şi buna colaborare dintre conducătorul brigăzii de tractoare şi comitetul executiv al sfatului popular comunal. Apoi, tot la 2-3 zile brigada analizează felul în care şi-a dus munca şi ia măsurile corespunzătoare în vederea înlă­turării eventualelor lipsuri ivite în desfăşurarea muncii. Preocupări de seamă La fabrica de conserve din Mureşeni, fabrică ce lucrea­ză în contul cincinalului vii­tor, există o permanentă pre­ocupare pentru îmbunătăţirea procesului de muncă, pentru amenajarea de noi secţii ca­re să ducă la sporirea pro­ducţiei, pentru mecanizarea tot mai largă a fazelor de producţie in vederea creşterii productivităţii muncii. De cîteva zile s-a terminat construcţia din resurse lo­cale a unei noi secţii pentru spălatul sticlelor şi borcane­lor. Pînă acum operaţia de spălare a sticlelor şi borca­nelor se făcea rudimentar. Noua secţie este înzestrată cu două maşini de spălat cu ajutorul cărora, pe lingă faptul că se obţine o creştere simţitoare a productivităţii muncii, se uşurează mult ş\ munca muncitorilor. In secţia de fiert fructe au fost instalate două noi fierbă­­toare mecanizate. Prin aceas­ta, productivitatea muncii a crescut cu peste 100 la sută. Ultimele pregătiri La fabrica de zahăr „Ber­­năth Andrei“ din Tg. Mureş se fac ultimele pregătiri wîn vederea începerii protecţiei de zahăr din noua recoltă de sfeclă. Pînă acum lucrările de întreţinere, reparare şi remontare a agregatelor fa­bricii au fost executate în proporţie de 99 la sută. Uzi­na de forţă şi rafinăria sínt gata să intre in funcţiune. Cu prilejul pregătirilor în vederea noului sezon produc­tiv, o seamă de agregate au suferit modificări şi adoptări în vederea mai bunei lor funcţionări. Astfel, la cen­trifugele tos a fost transfor­mat sistemul de transmisie din curele de piele, printr-dn sistem de turbină „Pelton“. Avantajele noului sistem de acţionare constau In faptul că se face economie de cu­rele de piele şi se asigură continuitatea funcţionării ce­lorlalte centrifuge atunci cînd una se defectează. De ase­menea, pentru transportarea melasei au fost înlocuite două pompe cu piston prin pompe rotative. Din pregătirile amintite nu lipsesc nici lucrări de îm­bunătăţire a protecţiei muncii. In secţia centrifuge, bună­oară, se instalează acum 7 guri de alimentare cu aer con­diţionat, iar la atelierul de tîmplărie a fabricii se insta­lează aspiratoare de praf. In vederea alimentării fabricii cu materie primă au şi fost luate măsurile necesare. 140 centre vor asigura re­­cepţionarea şl expedierea sfeclei de zahăr. Pentru buna funcţionare a acestor centre a şi fost ales şi va fi şcola­rizat personalul necesar, iar podurile bascule au fost deja verificate şi reparate. - ••• f»*f r----­De curmd fabrica de conserve din Mureşeni a început prepararea siropurilor, gemurilor şi sucurilor alcoolizate din fructele de pădure. Pînă acum, fabrica a valorificat în acest scop peste 10 vagoane de smeură. Centrele şi subcenfrele de achiziţionare a smeurei, murei şi afinelor, organizate de fabrică pe valea Gurghiului. la Lunca Bra­dului şi Capul Corbului continuă să achiziţioneze aceste fructe atit de valoroase şi care se găsesc din abundenţă în munţii regiunii noastre. A început nou) an şcolar Micuţele Marcu Ionela şi Kádár Maria din clasa intîi, însoţite de surorile lor Mariana şi Eva se îndreaptă spre şcoala e­­lementară din strada Dó­zsa György. Te cuprinde o mare mulţumire şi nu te-ai da pe o lume întreagă atunci clnd iţi reuşeşte ceea ce ţi-ai propus. Dacă eşti muncitor ia o întreprin­dere, te bucuri nespus cînd obiectul ce iese din mîiniie tale e fără cusur; dacă lucrezi ogorul, inima iţi creşte de bucurie cînd vezi că ai reuşit să smulgi păminfuiui o recoltă boga­tă; dacă îţi petreci cea­surile aplecat deasupra cărţilor la şcoală sau în biblioteci, un examen luat cu „bine“ sau „foar­te bine“ e ceea ce-ţi do­reşti mai mult; în sfirşit, dacă eşti artist consacrat sau amator, năzuinţa ta cea mai vie e ca atunci cînd afiîndu-te înconjurat de luminile rampei, sub privirile miilor de ochi ce-ţi urmăresc fiecare mişcare, să stabileşti o legătură puternică între tine şi spectatori, să-i vezi că se întristează cînd eşti frămîntat de suferin­ţă, sau se înveselesc de veselia ta. Aşi vrea să vă vorbesc de un colectiv de artişti amatori, animaţi de a­­ceastă dorinţă. Aproape fiecare din dv. aţi auzit sau aţi văzut spectacolele prezentate de artiştii a­­matori de ia Complexul C.F.R. din Tg. Mureş. Desigur, aţi rîs cu poftă la programul prezentat de brigada artistică de agita­ţie şi aţi ascultat cu aten­ţie bucăţile executate de orchestra de mandoline. Nu cred să fi rămas dezi­luzionat cineva de specta­colele date de acest co­lectiv. Este de admirat strădu­inţa membrilor colectivu­lui de a da reprezentaţii la o înaltă ţinută artisti­că. Să nu credeţi că e u­­şor după o zi de muncă să alcătuieşti programe care să placă, să parti­cipi regulat la repetiţii şi, mai ales, să-ţi perfec­ţionezi interpretarea. E greu ca în cîteva rîn­­duri să prezint o activi­tate culturală atît de bo­gată. Cu ce-aş putea în­cepe? Să vă spun mai intii ceva despre brigada artistică de agitaţie. Tre­buie să ştiţi că e compu­să din 7 persoane, autori, compozitori şi interpreţi în acelaşi timp. Ei întoc­mesc programul brigăzii şi tot ei îl prezin ă apoi in faţa publicului. Un e­­veniment de seamă a a­­vut Ioc în viaţa brigăzii acum, nu de mult; a fost invitată la Bucureşti la conferinţa pe ţară a res­ponsabililor brigăzilor ar­tistice de agitaţie, pentru a prezenta un program model. Cei mai mici artişti ai acestui talentat colectiv sínt cei 35 de copii, neîn­­trecînd niciunul virsta de 16 ani, care alcătuiesc or­chestra de mandoline. Cînd îi asculţi acum in­terpretáld frumoasele me­lodii populare, cînd le vezi degetele micuţe a­­lergînd îndemânatic pe coarde, nu-ţi vine a crede că în urmă cu doi ani — data mliinţării orchestrei — mulţi dintre ei nu ştiau cum arată o mandolină. Ei au muncit, au făcut repetiţii şi au reuşit. Vara aceasta au primit un dar: două săptămîni de odihnă, distracţie şi veselie intr-o tabără. O brigada de tractorişti fruntaşă Carnet cultural

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék