Steaua Roşie, septembrie 1957 (Anul 6, nr. 526-533)

1957-09-04 / nr. 526

PROLETARI DIN TAATE TARILE, UNIŢI-VAI mi VI Mr. 526 Miercuri, 4 septembrie 1957 | 6 PAGINI - 20 BANI A început o nouă şi importantă campanie agricolă, insămîntările de toamnă. Pînă la 1 septembrie s-au făcut însăminţări de toamnă pe 234,45 hectare, din care în raionul Gheorghieni pe 218 hectare, în raionul Sîngeorgiu de Pădure pe 16 hectare, iar în raionul Ciuc pe 0,45 hectare. Asigurarea obţinerii de recolte cit mai bogate în anul viitor depinde de felul cum şi cînd se execută insămîn­­ţările. Acest lucru îl demonstrează clar recoltele obţinute în acest an de gospodăriile agricole de stat, gospo­dăriile agricole colective, întovărăşi­rile agricole şi chiar de uni> ţărani muncitori cu gospodării individuale, care au acordat importanţa cuvenită metodelor agrotehnice. Nu-i întîmplător faptul că gospo­dăria agricolă colectivă din Chipeş, raionul Odorhei, a obţinut în acest an o producţie medie la hectar de 2.751 kg grîu şi 2.457 kg secară, iar cea din Sintana de Mureş 2.160 kg grîu şi 2.247 kg orz. Acest lucru se datoreşte tocmai aplicării agrotehnicii înaintate în pregătirea solului, în executarea însămînţărilor şi întreţine­rea culturilor, pămîntul fiind lucrat cu mijloace mecanizate. In multe părţi anul acesta s-a a­­cordat o importanţă deosebită pregă­tirilor pentru însămînţările de toam­nă. In raionul Odorhei, de pildă, s-au executat dezmiriştiri şi arături de vară pe întreaga suprafaţă planifi­cată. Mari suprafeţe s-au arat şi în raionul Ciuc. Recolta de grîu obţi­nută in acest an de colectiviştii din Batoş, raionul Reghin, a fost mult mai mare decit cea realizată anul trecut. Pentru asigurarea obţinerii de recolte sporite în anul viitor colecti­viştii au pregătit deja o mare supra­faţă de teren pentru însămînţările de toamnă. Ţăranii muncitori din comu­na Monor, de asemeni au efectuat arături pe o suprafaţă de 470 hecta­re, începînd transportarea gunoiului de grajd pentru îngrăşarea solului. Ei sínt hotărîţi ca pînă la 1C septem­brie să însămînţeze cu grîu peste 70 la sută din suprafaţa planificată. Acum, cînd în unele părţi însămîn­ţările de toamnă au început şi peste cîteva zile vor începe în toate raioa­nele regiunii noastre, o sarcină ur­gentă este intensificarea treierişului. In numeroase comune mai există mari cantităţi de cereale netreierate, pe regiune treierişul fiind executat numai în proporţie de 49,6 la sută pînă la 1 septembrie. Terminarea grabnică a treierişului se cere tocmai pentru ca înc-ămlnţă­­rile să poată începe la timp, deoare­ce neavînd grîul treierat, nu vom avea nici sămînţa necesară pentru însăminţări. Să se asigure funcţio­narea batozelor fără întrerupere, ziua şi noaptea, în aşa fel ca să ră-Au adus laude unităţii lor Ca şi în alţi ani, muncitorii între­prinderii regionale de transport auto din Tg. Mureş au contribuit efectiv şi anul acesta prin munca lor la asi­gurarea recoltării la timp a cerealelor. De data aceasta ei au fost chemaţi la G.A.S.-urile Ursuleasca, Ştefan Furtună, Filimon Sîrbu şi Maximieni din regiunea Galaţi, unde au plecat la 7 iulie cu o parte din autocamioa­nele întreprinderii, pentru transpor­tul cerealelor. Conducătorii auto, convinşi de fap­tul că fiecare bob de grîu recoltat la timp înseamnă mai multă pîine, au primit cu bucurie această sarcină de care s-au achitat cu cinste. Deşi sarcina lor n-a fost dintre cele mai uşoare din cauze drumurilor gre­le şi a timpului nefavorabil, ei au reuşit totuşi să mărească viteza auto­camioanelor încărcate cu grîu, par­­curgînd astfel zilnic cîte 250—300 km. In perioada dintre 7 iulie—26 august ei au reuşit să transporte can­titatea de 14.745 tone cereale, în ur­ma cărui fapt gospodăriile de stat mai sus arătate au devenit fruntaşe în campania de recoltat. Drept mulţumire, conducerile G.A.S.. urilor din regiunea Galaţi au trimis conducerii şi colectivului de munci­tori al I.R.T.A. Tg. Mureş telegrame de felicitare, pentru munca depusă de harnicii şoferi. In această acţiune s-au evidenţiat in mod deosebit Moldovan Alexan­dru, Berekméri Petru, Bucur Emil şi Fiilöp Dániel, care au muncit pe au­tocamioane ..Skoda". HAŞMAŞAN I. corespondent ^ Gospodăriile agricole de stat din regiunea noastră au executat treie­­rişul la păioase, pînă la data de 31 august, în proporţie de 86 la sută. La grîu şi secară a fost făcut în pro­porţie de 94 la sută. Datorită aplicării metodelor agro­tehnice în lucrarea pămîntuiui ele au obţinut recolte mari la hectar. Ast­fel, producţia medie la hectar reali­zată de gospodăria agricolă de stat „1 Mai“ din Sîngeorgiu de Mureş este .de 2.042 kg grîu. Gospodăriile agricole de stat din Band şi Odorhei de asemeni au realizat o producţie Comitetul de întreprindere al I.R.T.A. Tg. Mureş, analizînd felul cum se realizează sarcinile muncitori­lor pe de o parte şi ale conducerii ad­ministrative pe de altă parte — pre­văzute în contractul colectiv — a con­statat că angajamentele luate pe cele 8 luni ce au trecut din anul 1957 au fost realizate şi chiar depăşite. Astfel, planul de producţie a fost realizat în proporţie de 107 la sută, iar indicele productivităţii muncii a crescut cu 8 la sută, obţinindu-se asl­iEs’Sf s funda^SS smzi s Iuîscajsara Pe şantierul din str. Gheorghe Dózsa lucrările sínt avansate O învăţătoare demnă de laudă S-ar. părea că odată cu vacanţa mult aşteptată a pierit orice semn de viaţă la şcoală, că nu mai există nici un contact intre şcoală şi vf?ţa. Poate la unele şcoli aşa s-au petre­cut lucrurile. La şcoala elemental! de 4 ani din cătunul Călimanel-To­­pliţa însă, învăţătoarea Mişto- Ioana nu şi-a întrerupt activitatea. Prin în­demnul ei. copiii şi-au cişCgat bani pentru cărţi şi rechizite din vînzarea zmeurei culeasă de ei şi predată cen­trului de colectare. In excursiile pe care le-au făcut, copiii au avut pri­lejul să mai îmbogăţească micul mu­zeu al şcolii. Cu îndrumarea învăţă­toarei s-au organizat 4 biblioteci de casă în cele mai îndepărtate ramifi­caţii ale cătunului Călimănel. Oame­nii care odinioară trăiau în neştiin­ţă de carte, au astăzi pe masă căr­ţile tehnice şi literare potrivit nive­lului lor de cunoştinţe. Se vor mai organiza biblioteci de casă în Vîgani şi pe dealul Duşeştilor. Şi poate că foştii analfabeţi pe care i-a învăţat carte tov. Nistor Ioana îi vor mul­ţumi pentru aceste cărţi, vor povesti şi altora din ceea ce se scrie acolo. Aşa ar trebui să. facă-şi ceilalţi În­văţători, să fie oriunde făclii care nu se sting. V. NIŢU Situafia lucrărilor agricole Conform datelor secţiunii agricole regionale, pina la 1 septembrie recoltatul păioaselor s-a executat în proporţie de 98.3%, treierişul în pro­porţie de 49,6%, iar dezmiriştitul şi arăturile de vară în proporţie de 66,7%. Pe raioane recoltatul păioaselor, treieratul, dezmiriştUul şi araturile de vară se prezintă după cum urmează: Recoltat Treierat Dezmiriştit şi păioase arături de vară _%__________%_________%____ Raionul Ciuc 99,6 18,9 93,7 „ Cristur 99,8 48,0 49,5 „ Gheorghieni 88,9 13,6 26,9 „ Odorhei 98,8 53,1 100,0 „ Reghin 99,7 59,3 63 5 ,, Sîngeorgiu de Pădure 99,8 51,0 78,1 Sf. Gheorghe 100,0 58,0 39 3 „ Tg. Mureş 100,0 74,7 72.3 , Tg. Secuiesc 100 C 60,6 76.7 „ Topliţa 80,2 11,2 6,0 Gospodăriile agricole de stat, gospodăriile agricole colective şi înto­vărăşirile stau în fruntea muncilor agricole. Gospodăriile agricole colective, de exemplu, au executat treierişul în proporţie de 78,2%, iar dezmiriştitul şi arăturile de vară în proporţie de 77,9%. Superioritatea sectorului socia list o demonstrează producţia medie la hectar obţinută de gospodăriile agri­cole colective care întrece cu aproape 300 kg la hectar pe cea obţinută de sectorul individual. In unele raioane au început însămînţările de toamnă. Acest lucru cere intensificarea treierişului şi a arăturilor. Terminarea grabnică a treierişului este necesară pentru evitarea, în primul rînd a pierderilor de recoltă şi în ai doilea rind pentru asigurarea seminţei necesară însămînţărilor. Trecînd pe strada Gheorghe Dózsa din Tg. Mureş ai impresia că furni­carul de oameni care cu cîleva luni în urmă lucrase la primele faze de construire a blocurilor muncitoreşti a dispărut. Nu. N-a dispărut. Nutnai că nu se mai zăreşte de blocurile 9, 1, 8, 7, care s-au înălţat atît de mult îneît abia se mai văd pînă şi vîrfurile macaralelor. Să pătrundem puţin în interiorul şantierului. Blocul nr. 1 este acope­rit, tencuielile sînt executate în pro­porţie de 30 la sută, iar montarea sobelor de teracotă s-a executat în proporţie tie 15 Ia sută. La acest bloc instalaţiile de apă, lumină, gaz, scur­gere etc. sínt terminate. Aici lucrările mari de construcţie fiind pe sfîrşite, se execută ultimele lucrări de monta­re. Urmează ca primul bloc să pri­mească pe noii locatari, înscriind o nouă adresă pe harta oraşului Tg. Mureş : „cartierul blocurilor ’. Şi la blocul nr. 8, care va avea tot 27 apartamente se execută ultime­le lucrări de acoperire. Brigada de dulgheri a lui Gazda iosif şi brigada de tencuitori a lui Lukács Mihai exe­cută ultimele lucrări, instalaţiile de gaz, apă, lumină şi scurgere fiind deja terminate. Constructorii de la blocul nr. 9 sint in întrecere cu cei Un colţ ai şantierului Opera ,,Don Pasquale" fa Tg.-Mureş Filarmonica de Stat împreună cu soliştii Operei Maghiare de Stat din Cluj şl cu concursul maestrului Mi­hail Ştirbei, Artist Emerit al R.P.R. şi Laureat al Premiului de Stat de ia Opera de stat din Tucureşti, va pre­zenta la Tg. Mureş opera marelui compozitor italian Gaetano Donizetti, „Don Pasquale”.­Rolurile principale .or fi cîntate de Eva Trenka, Victor Vida, Ladislau Sas, Mihail Ştirbei şi Géza Citrom. Din venitul reprezentaţiei care va avea Ioc la 14 septembrie, 50 Ia sută se va vărsa societăţii „Crucea Roşie”. Publicul este rugat să-şi procure biletele din timp, pentru a evita aglo­meraţia. ORGAN AL COMITETULUI REGIONAL DE PARTID Şl AL SFATULUI POPULAR l -V' V v.vl AL REGIUNII AUTONOME MAGHIARE Cu planul de livrări realizat medie de 2.036 kg grîu la hectar. în felul acesta s-a reuşit ca planul de livrări să fie depăşit. Gospodăria a­­gricolă de stat din Odorhei de pildă şi-a realizat planul de livrări în pro porţie de 152 la sută. cea din Catali­na în proporţie de 116 la sută, cea din Sîngeorgiu de Mureş în propor­ţie de 109 la sută, iar G A S. „Victo­ria“ din Band în proporţie de 107 la sută. Pînă la 1 septembrie gospodăriile agricole de stat din cadrul Trustului Tg.-Mureş au livrat statului pesté 120 tone grîu şi secară peste plan. iltBinpavcheful Rumparchetul este un aglomerat de rumeguş de lemn :are poate fi utilizat ca parchet.imbrăcăminte pentru interioare de cameră, ca material de construcţie pentru uşi, ferestre, mo­bilă, placaje panel, cutii radio şi altele. Pentru succesul campaniei însămînţărilor de toamnă mîna cît mai multe tractoare pentru arături. O importanţă deosebită ar trebui să se acorde în aceste zile intensifi­cării executării arăturilor şi condiţio­nării seminţelor. In multe părţi se simte lipsa de trioare, cum este de pildă cazul în raionul Reghin. De aceea, este necesar ca trioarele exis­tente să fie folosite Ia maximum şi d'in timp. Este bine ca să se ia mă­suri ca la toate ariile unde se treieră să stea la dispoziţia ţăranilor mun­citori trioare, pentru a-şi curăţa se­minţele de care au nevoie la însă­­mlnţările de toamnă. Există în unele comune trioare ce nu sînt folosite. Aşa, de pildă la Ru­şii Munţi, raionul Topliţa, cu doi ani în urmă a fost cumpărat un trior nou care pînă în prezent nu a func­ţionat încă. Aici nimeni nu s-a gîn­­dit că triorul ar putea să fie pus în funcţiune. Terminînd primele treierişul, gos­podăriile agricole de stat, gospodă­riile agricole colective şi întovărăşi­rile au posibilitatea să fie primele şi !a tnsămînţăjri. Ele trebuie să fie exemplu pentru ţăranii muncitori cu gospodărie individuală, să-i înveţe cum să pregătească terenul şi să în­sămînţeze pentru a putea obţine recol­te bogate. Pentru întovărăşirile agricole, în­sămînţările de toamnă constituie un minunat prilej de a-şi forma şi mări fondul obştesc. Exemplul întovără­­şiţilor din Băla care au cultivat în perimetrul întovărăşirii o suprafaţă cu porumb pentru fondiil de bază, sau al întovărăşiţilor din Ideciu de Jos care au hotărit ca griul cultivat pe 0,56 ha să-l treacă la fondul de bază, se recomandă a fi urmat de toate întovărăşirile din regiunea noastră. O atenţie deosebită să se acorde întrecerii socialiste şi patriotice. Co­mitetele de întreprindere din G.A.S. şi S.M.T. cu îndrumarea organiza­ţiilor de partid, au sarcina de a or­ganiza temeinic întrecerea socialistă intre brigăzi şi oameni, pentru exe­cutarea la timp şi în bune condiţiuni a însămînţărilor de toamnă. Datoria organizaţiilor de bază de la sate e să îndrume sfaturile popu­lare pentru mobilizarea ţărănimii muncitoare ca să-şi pregătească tere­nul, seminţele şi să înceapă la timp insămînţările. Pe circumscripţii elec­torale să fie organizată întrecerea patriotică, la care să ia parte fiecare ţăran muncitor. In această perioadă, căminele culturale să fie folosite pen­tru sprijinirea campaniei de însămîn­­ţări. Aici, agronomii să ţină confe­rinţe despre felul cum să se facă în­sămînţările, iar ţăranii muncitori fruntaşi la însăminţări să fie popu­larizaţi. de Ia blocul nr. 8. In acelaşi stadiu! avansat se află lucrările de construe | ţie şi la blocul nr. 9, ca şi ia blocul nr. 8, cu deosebirea că tinichigii de la blocul nr. 9 au iuat-o înaintea ce­lorlalţi. La etajul II al blocului nr- 7, se montează utimul planşeu, instalaţiile de apă, gaz, lumină etc. fiind pe ter­minate. Peste cîteva zile şi acest bioc va intra în faza de acoperire. Brigă­zile de zidari ale iui Sipos Ladislau şi Greja Dumitru execută ultimele lucrări de zidărie. Ei lucrează într-un ritm rapid, executînd peste 80 m c de zidărie zilnic, ceea ce echivalează cu o depăşire a normei zilnic în pro­porţie de 40 la sută. Săptămîna aceasta salariaţii de !a „Ilefor” vor monta prin muncă vo­luntară peste 500 m p de tîmplărie pentru ferestre şi uşi. Dintre brigăzile de instalatori se evidenţiază în mod deoseoit brigada lui Cosoiu loan şi a lui Szilágyi. La celelalte blocuri lucrările de zidărie, se execută de asemenea cu repeziciu ne. Nu peste mult vor reveni pe şan­tier după o lună de vacanţă, tinerii de la şcoala medie de construcţie, care sint aşteptaţi cu multă căldură de şeful şantierului, inginerul Co­­drea Teodor şi de muncitori. In clişeu: Radvănyi Iosif şi Szabó György, inventatorii rumparrhetului. Se respectă snoajamenteEe din contractul colectiv fel o însemnată reducere a preţului de cost. In acelaşi timp şi conducerea s-a achitat de sarcinile ei contractuale. A pus la dispoziţia muncito-iior înainte de termenul prevăzut un tractor pen­tru remorcarea autovehicolelo; şi un strung de mare capacitate pentru confecţionarea diferitelor piese. A fost organizată o excursie ds 3 zile la staţiunile balneare şi de odihnă Borsec, Lacul Roşu şi Cheile Bica­­zuiui.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék