Steaua Roşie, octombrie 1957 (Anul 6, nr. 534-542)

1957-10-02 / nr. 534

pect de la staţiunea balnea-climaterică Ocna Sibiului. Ducă muncă. orinzuL este bine venit colectiviştilor din Lueriu. PR01ETARI ÓIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI VA 1 In fiecare an, la 2 octombrie, po­porul nostru sărbătoreşte pe fiii săi aflaţi la datorie, pe cei care apără graniţele scumpei noastre patrii, care apără cuceririle revoluţionare ale po­porului nostru muncitor pe calea cea mare a construirii vieţii noi. Astăzi, militarii patriei noastre, în­tregul popor romín, sărbătoresc cea de a 14-a aniversare a în­fiinţării armatei noastre populare, a acelei zile în ca­re guvernul sovietic a apro­bat cererea unui grup de prizonieri romini de a for­ma pe teritoriul L'.R.S.S. u­­nităţi militare de voluntari care să lupte alături de Ar­mata Sovietică pentru eli­berarea patriei. Grele erau acele momente ale Iul octombrie 1943 pen­tru ţara noastră. Romînia, după cum ştim cu toţii era de la un capăt la altul in­vadată de trupe hitleriste. In tfrnp ce floarea bărbaţi­lor era împinsă în războiul de cotropire cu care noi nu am avut nimic comun, iar cei rămaşi acasă duceau greul cauzat de hoardele nemţeşti. Dar n-a trecut un an de zi­le şi viteaza Armată Sovie­tică ne-a eliberat pentru totdeauna. Divizia „Tudor Vladimi­­reşcu"', nucleul armatei noa­stre populare şi-a adus con­tribuţia 6a la acest măreţ act alături de ostaşii sovie­tici in înaintarea lor vije­lioasă. Şi cîţi nu şi-au dat sufletul pe frontul de Ia Vaslui, Iaşi, ostaşi rcmîni alături de ostaşii sovietici pentru eliberarea Romtniei sub­jugate ! Lupta şi jertfa lor n-a fost zadarnică. Poporul nostru care, orga­nizat şi condus de partid a partici­pat ca unul singur la zdrobirea şi izgonirea călăilor hitlerişti a dobîndit unul dintre cele mai scumpe năzuinţe ale sale — libertatea. Din clipa în­fiinţării sale, armata noastră a lup­tat şl s-a acoperit de glorie cot ta cot cu armata sovietică pentru elibe­rarea patriei, Ungariei, Cehoslovaciei etc., pînă la terminarea războiului, pînă la zdrobirea completă a milita­­riştilor hitlerişti. An de an sărbătoarea îi găseşte pe militarii noştri tot mai bine pregătiţi pcn'ru misiunea lor sfintă de apăra­re a independenţei noastre de stat, cu un tot mai înalt nivel de pregă­tire de luptă şi politică. Educată de partid in spiritul dra­gostei faţă de patrie, faţă de popor, armata noastră populară a devenit o adevărată şcoală de înaltă conştiinţă cetăţenească. Armata noastră este o armată de tip nou, cu adevărat populară, pen­tru că prin originea lor populară atît ostaşii cit şi comandanţii sínt legaţi de aceleaşi năzuinţi şi concepţii, pen­tru că este educată de partid pe baza atotbiruitoarelor învăţături ale mar­­xism-leninismului, în spiritul interna­ţionalismului proletar. In cei 13 ani care au trecut de la eliberare, avînd drept model vitea­za Armată Sovietică, armata noastră s-a ridicat la rangul de armată ca­pabilă să apere patria şi la nevoie să lupte împotriva duşmanilor noş­tri, să înfringă orice încercare de a­­gresiune fie dinăuntrul, fie dinafara graniţelor In unităţile armatei muncesc înfră­ţiţi cu tineri romini şi fii ai minori­tăţilor naţionale, care pe baza meri­telor lor sînt înaintaţi Ia cele mal înalte grade. Burghezo-moşlerimea a avut şl ea armata ei. Cîtă deosebire există în­tre armata noastră şi armata veche o ştim cu toţii cei care am avut ne-Din frumuseţile patriei Un simplu cetăţean, un brav soldat.. Din cremene tăiat, pe fondul zării II simţi, ca pe-un gigant cutezător Cum stă de veghe plaiurilor ţării Oştean al păci simplu, -ncrezător. Tot firul ierbii mîngîiat de vînturi Şi munţii falnici împlîntaţi în nori, iubirea caldă împletită-n cinturi Şi zvonul muncii incepute-n zori. Le poartă-n piept, ascuns, oşteanul Din ochi ie soarbe toate cite sínt Şi de-I priveşti, în el vezi cetăţeanul îndrăgostit pe veci de-acest pămînt. Din cremene tăiat, pe fondul zării Ca un gigant senin şi ne-nfricat Stă dirz de veghe plaiurilor ţării Un simplu cetăţean, un brav soldat. căpitan TRAIAN REU fericitul prilej s-o cunoaştem. Solda­tul din armata burgheziei, Încălţat cu opinci, cu efectele rupte la coate şi genunchi, flămînd, semăna mal mult cu un cerşetor. Un ostaş ai ar­matei populare de care partidul şi guvernul, întreg poporul se îngrijeşte, este bine echipat, curat, disciplinat cu moralul înalt şi cu se­rioase cunoştinţe politice şi culturale. Ce altceva dovedeşte răs­punsul la chemările partidu­lui către cei care în urma măsurilor de reducere a e­­fectivelor forţelor armate fiind lăsaţi, ia vatră s-au încadrat cu bucurie în mun­ca productivă la S.M.T.-uri G.A.S.-uri, în întreprinderi etc., dacă nu legătura trai­nică dintre armată şi popor, educaţia sănătoasă pe cars au primit-o în armată, dra­gostea pe care o poartă fa­ţă de popor, guvern şi de partidul care se îngrijeşte de bunăstarea tuturor. Armatei noastre populare îi sínt stră­ine, necunoscute războaiele de jaf şi cotropire, ea este o armată a păcii şi e hotărîtă să apere 'pacea şi libertatea poporului nostru. Poporul romín iubitor de libertate şi pace este condus de un guvern care este gata pentru orice în interesul con­solidării păcii în lume. Gu­vernul nostru sprijină orice ac­ţiune privind întărirea relaţiiloi inter­naţionale. Exemple vii în acest sens ne sînt normalizarea relaţiilor cu R.P.F. Iu­goslavia, vizitele prieteneşti făcute de delegaţiile parlamentare şi de partid a ţării noastre în alte ţări şi invers, iar recent mesajul preşedintelui Con­siliului de Miniştri al R.P.R. adre­sat şefilor de guverne ai Albaniei, Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei şi Tur­ciei privind îmbunătăţirea şi dezvol­tarea relaţiilor dintre ţările balcanice, a întăririi prieteniei între popoarele acestor ţări şi convieţuirii lor paş­nice. Iată de ce militarii forţelor noa­stre armate îşi iubesc cu înflăcărare patria, guvernul, partidul, şi pe oa­menii muncii, şi îi asigură că vor A apăra cu dîrzenie independenţa de stat a scumpei noastre patrii, Repu­blica Populară Romînă! Anul bogat în fructe şi legume pre­cum şi buna organizare a muncii în tot timpul sezonului de vară au făcut ca muncitorii fabricii de conserve „Mureşeni“ din Tg. Mureş să obţină rezultate deosebite în asigurarea unui bogat sortiment de produse conserva­te. Numai pe iuna septembrie a. c. ei au produs cu 7 tone mai multă dul­ceaţă, cu două tone mai mult sirop şi cu peste 85' tone mai mult suc şi oţet decit prevedea planul. Planul anual la unele sortimente cum sînt: paste tomate, dulceaţă, suc pentru sirop şi altele a şi fost reali-Deosebita atenţie pe care conducă­torii auto de la I.R.T.A. Tg. Mureş o acordă îngrijirii zi de zi a autovehico­­ielor şi întreţinerii 1< r, face posibil ca cu autovehicolele pe care le au în pri­mire, tot mai mulţi conducători auto să-şi poată depăşi normele de rulaj în­tre două reparaţii, făcînd întreprinde­rii economii însemnate. Astfel, conducătorul auto Vitéz Francisc, cu autocamionul nr. 25.649 a parcurs 181.000 km fără reparaţii. Sökösd Gheorghe a parcurs 161.015 km, Székely Nicolae 103.087 km, Iar Drăghici Viorel 140.489 km. Valoarea economiilor realizate de conducătorii auto de mai sus se ci­frează la suma de 230.000 lei, din care 30 la sută ii s-a acordat ca primă lor şi personalului de întreţi­nere. Aceste exemple frumoase sînt urmate şi de alţi conducători auto ca Mózes Eduard, Pavel Ştefan, Toth Ludovic şi alţii. HAŞMAŞANU IOSIF ____________________corespondent Ziua Forţelor Armate ale RPR mi Vi Nr. 534 Miercuri 2 octombrie 1957 Din viaţa cotidiană a eroicei noastre armate populare. Cercetaş în misiune. 6 PAGINI - 20 BANI ?! 1 v ‘iV rif.^ r f’ t ^iL f Tmaifr^^îH îndeplinirea planului de producţie anual zat pînă la data de 3I augiist. In cinstea celei de-a 40-a aniversări a Marii Revoluţii Socialiste din Octom­brie muncitorii s-au angajat să înde­plinească în întregime planul anual de producţie. In cinstea acestei zile ei s-au mai angajat să dea peste plan 30 tone marmeladă, 20 tone suc de fructe, 5 tone gem total în valoare de peste 500.000 lei. Muncitorii de la secţia de confec­ţionare a ambalajelor metalice, s-au angajat să economiisească suma de 10.000 lei prin prelucrarea şi valori­ficarea deşeurilor de ambalaj. Veşti de la noua filatură In întîmpinarea celei de-a 40-a aniversări a Marii Revoluţii Socia­liste din Octombrie, una dintre cele mai moder­ne filaturi din ţara noastră recent intrată în funcţiune parţial în cadrul uzinelor de tex­tile „Gheorghe Dózsa“ din Sf. Gheorghe, în­registrează pe zi ce trece realizări tot mai remar­cabile. Deşi în prezent noua filatură lucrează cu o capacitate de nu­mai 60 la sută, lucră­rile de montaj nefiind încă terminate, produce deja o cantitate de fire atît de considerabilă îneît nu numai că aco peră în întregime nece­sităţile ţesătoriei din cadrul aceleiaşi uzine, dar mai produce zilnic sute de kilograme de fire care sînt expediate celorlalte ţesătorii din ţară. Zilele acestea a fost dată în producţie aici linia de bataj, cu ajuto­rul căreia materialul este curăţat mai bine decît cu batajul vechi. De a­­semeni s-a îmbunătăţit considerabil şi destră­marea şi amestecarea materialului. De curînd şi-a înce­put activitatea şi sec­ţia ringurilor (maşini :u inele). In acelaşi timp este în curs regruparea ma­şinilor de la vechea filatură, lucrare care a şi fost executată la sec­ţiile ring şi preparaţie. La maşinile regrupate s-a început montarea aparatelor „pneufilm" pentru absorbirea fire lor rupte. Fruntaşi în mişcarea sutămiistă

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék