Steaua Roşie, august 1958 (Anul 7, nr. 621-629)

1958-08-02 / nr. 621

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIŢI VA J Ci toate forţele pentru strîngerea la timp $i M pierderi a cerealelor La 6.A.S.-uri treieratul e pe sfirşite Folosind din plin combinele la re­coltatul cerealelor păioase, peste citeva zile, gospodăriile de stat vor termina complet recoltatul. Pînă acum au tetminat treieratul or­zului, griului şi secarei - gospodăriile agricole de stat din Sîncrai, Filitelnic, Reghin, Gorneşti, Filiaşi, ■ Batoş şi Band. De pe suprafeţele de pe care sini treierate cerealele reiese că producţia medie la hectar obţinută pe Trustul gostat Tg.' Mureş este de 1.750 kg. Pînă zilele trecute G.A.S.-urile din regiunea noastră au livrat pentru fon­dul centralizat a! statului peste 1.030 tone grîu. PRODUCŢII SPORITE LA G.A.C.-uri In raionul Tg. Mureş în multe gos­podării agricole colective treieratul se apropie de sfîrşit, iar cantităţile de ce­reale livrate statului în baza contracte­lor încheiate cresc de la o zi la alta. Multe din gospodăriile colective au făcut calculele asúpra producţiei medii obţinute la orzul'de toamnă, chiar şi la grîu. Colectiviştii din Sîntana de Mureş şi cei din Chinari din cantităţile treierate pînă acum au obţinut în me die la hectar, cite 2.000 kg grîu. La orzul de toamnă, colectiviştii din Curteni au obţinut în medie la hectar 3.330 kg, iar brigada l-a de la aceeaşi gospodărie a obţinut in medie, de pe suprafaţa de 5 ha, 4.016 kg, producţie care n-a fost atinsă ele nici o altă gos­podărie colectivă de pe cuprinsul ra­ionului Tg. Mureş. Toată atenţia grăbirii treierişului Şi în raionul Reghin • numeroase co­mune ca Gorneşti, : Breaza, Iara de Mureş, Fărăgău, Petrilaca, Voivoden\ Aluniş etc. au terminat complet sece­ratul griului şi orzulűi, iar în nume­roase comune este pe terminate. Dar cu toate acestea treierişul se desfăşoa­ră cu mare încetineală. Pînă la 28 iu­lie, de pildă, în comuna Breaza, cu toate că recolta era strînsă de pe 820 ha şi există 5 batoze în comună, s-a treierat recolta abia de. pe 20. ha. La Iara de Mureş de asemeni în timp ce recoltatul a fost terminat pe 613 ha, s-a treierat numai de pe 11 ha. Treie­rişul se desfăşoară cu încetineală şi la Gorneşti. Aici, pînă la 28 iulie s-a treierat recolta abia de pe 17 ha, Ia Fărăgău de pe 5 ha. Nu mai vor bim de Lunca şi Frunzeni unde deşi s-a secerat 367 ha, respectiv 278 ha, pînă la 28 iulie n-a început încă treie­rişul. Peste tot cîmpu! est: plin de clăi de grîu şi orz. Cade în sarcina sfaturilor populare de a mobiliza ţărănimea muncitoare pentru transportarea clăi­lor de pe cînip în cel mai scurt timp. Să se ia măsuri ca toate batozele să lucreze cu întreaga capacitate, f iră întrerupere. Odată cu aceasta să se intensifice dezmiriştitul şi arăturile de vară. COMUNICAT In ziua de 3 august 1958. orele 8 dimineaţa va avea loc sesiu­nea a III-a, a Sfatului popular ai Regiunii Autonome Magh arc cu următoarea ORDINE DE ZI : I — Analiza activităţii comitetului executiv al slatului popular regio­nal, in ce priveşte asigurarea fondului centralizat ai slatului, prin colectarea de carne, contractări de cereale şi animale, prin achiziţii, precum şi in asigurarea industriei cu materii prime. Tg. Mureş, la 21 iulie P5S. Preşedinte, Secretar, BUGYI PAUL RADU Şfl.i W Aspecte tîrgumureşene Turnul sfatului popular orăşe- Piaţa I. V. Stalin, îşi schimbă nesc şi o parte a Palatului Cui- înfăţişarea — se (modernizează. " ţurîL ' " ORGAN AL COMITETULUI REGIONAL DE PARTID SI AL SFATULUI POPULAR AL REGIUNII AUTONOME MAGHIARE Ü ANUL VII Nr. 621 Sîmbăfă, 2 augusf 1958 6 PAGINI - 20 BANI 43 la sută iar muncitorii de la atelierul de fierărie cu 39 la sută. Pentru a întîmpina ziua de 23 Au­gust cu şi mai frumoase realizări în muncă, acest harnic colectiv a hotărît ca la data de 15 august să organizeze o nouă zi record. Zilele trecute muncitorii uzinelor de fier din Vlăhiţa au organizat o zi re­cord pentru realizarea angajamentelor luate în cinstea zilei de 23 August. Cu acest prilej furnaliştii au depăşit pla­nul zilnic cu 13 la sută, turnătorii cu Printre angajamentele muncitorilor de la întreprinderea pentru repararea utilajelor mecanice din Reghin un loc de frunte îl ocupă inovaţiile pentru continua perfecţionare a procesului de producţie. Anul acesta, pînă în pre­zent, la această întreprindere au fost puse în aplicare 17 propuneri de ino­vaţii care vor contribui la realizarea unei economii anuale de peste 22.000 lei. In fruntea mişcării de inovaţii se află membrii de partid. Comunistul A- dorjáni Vasile a realizat singur 3 pro­puneri de inovaţii. Exemplul comuniş­tilor este urmat de numeroşi tineri ca Bucin Leon, Matei Viorica, Maloş Su­­sana şi alţii. Muncă însuflefită la cooperativa "Ciocanul" Elanul muncitorilor cooperativei - a dus la obţinerea de noi realizări' in cinstea marii sărbători. Astfel în cursul lunii Iulie s-a tre* cut la fabricarea de noi sortimente de bunuri de larg consum. Garnituri din fontă pentru sobe de teracotă, balamale foarfecă nichelate pentru mobilier, iată cîteva din sortimentele noi atît de căutate. Intrarea în funcţiune a noului, cu* bilou de la turnătorie care măreşte producţia acesteia cu 10 tone lunar, realizarea unei rentabilităţi pe se­mestrul 1/1958 de 21,23% la activi­tatea totală a cooperativei, 22,15% la activitatea de bază, reducerea pre­ţului de cost cu 2,8% faţă de 1% planificat, depăşirea cu 178.000 lei a beneficiilor planificate pe semes­trul I, sínt tot atîtea succese obţi­nute de harnicul colectiv de coope­ratori. Toate acestea au permis creşterea venitului cooperatorilor cu 113.000 iei, depăşirea fondului de bază cu 111000 lei şi posibilitatea repartiză­rii pentru activitate social-culturălă a sumei de 100.000 lei faţa "de 62.000 lei planificat. Creşte sectorul agricol cooperatist Zi de zi alţi şi alţi ţărani munci­tori din satele regiunii noastre pă­şesc cu încredere îti unităţile agricole cooperatiste. Şi acesi kreru nu esk întimplător. Ei văd cu ochii lor avan­tajele lucrării pămîntului pe întinderi mart, cu .mijloace mecanizate şi du­pă metodele agr; tehnicii înaintate. Tocmai de aceea, îndrumaţi de or­ganizaţiile de partid, ţăranii munci­tori păşesc în număr tot mai mare pe drumul vieţii noi. De la 26 iunie la 26 iulie a. c. în regiunea noastră au luat fiinţă 11 noi întovărăşiri în care au intrat a­­proape 300 familii de ţărani munci­tori. Peste 230 familii au intrat în întovărăşirile existente. In luna iulie în raionul Gheor­­ghieni au luat fiinţă 4 noi întovără­şiri. Celor 19 familii ce au constituit întovărăşirea din Joseni, în scurt timp după inaugurare li s au alătu­rat alte 52 familii. La Goreni, raionul Reghin — scrie corespondentul nostru tov. Nösner, doar 31 familii au mai rămas în afa­ra sectorului agricol cooperatist. Nu peste mult timp şi acesleă se vor a­­lătura celor multe, ştiind că singu­rul drum ce duce ţăranul muncitor spre o viaţă tot mai bună este dru­mul agriculturii socialiste. întovărăşirea agricolă din Uila, ra­ionul Reghin, numără acum 56 fami­lii cu 181,54 ha pămînt. In ultimul timp au fost primite în întovărăşire 13 familii de ţărani muncitori. Astăzi aproape 4.000 familii de ţărani mun­citori din raionul Reghin sínt cuprin­se în cele 57 întovărăşiri. Creşte 'me­reu numărul ţăranilor muncitori ca­re rer înfiinţarea de noi unităţi. E- xistu in acest sens peste 350 cereri de înfiinţare a ailor 20 întovărăşiri. La Săca! de pildă, 31 ţărani munci­tori au înaintat cereri pentru înfiin­ţarea unei întovărăşiri, • la Toaca 39, la Solovăstru 34, la Ibăneşfi Pădure 26, Gledin 12 etc. De ziua minerilor Tot mai mult cărbune patriei In clişeu; Mecanicul Galinschi Rudolf de la Petrila, la staţia de pompare Zi record Şi-au realizat planul pe luna iulie 17 inovafíi aplicate Secţia de fabricare a sticlelor pentru sifoane a întreprinderii „Lázár Ödön“ din Tg. Mureş şi-a depăşit, sarcina de plan pentru luna iulie cu 32 la sută. Au fost produse peste plan peste 4.000 bucăţi sticle complete, peste 2.000 ca­pete de sifoane şi alte produse asemă­nătoare în valoare de peste 80.000 lei.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék