Steaua Roşie, octombrie 1959 (Anul 8, nr. 743-751)

1959-10-03 / nr. 743

PROLETARI DIN TOATE ŢĂRILE, UNIŢI-VA\ ORGAN AL COMITETULUI REGIONAL DE PARTID Şl Al SPATULUI POPULAR AL REGIUNII AUTONOME MAGHIARE Anul VIII. Nr. 743. Sîmbătă, 3 octombrie 1959. 6 pagini >— 20 bani Să ridicăm nivelul ideologic al învătămîntului de partid Szövérfi Zoltán, secretar al Comitetului regional de partid al Regiunii Autonome Maghiare Principala sarcină în perioada dictaturii proletariatului, după luarea puterii de către clasa mun­citoare din mîinile burgheziei, este construirea noii orînduiri socialis­te Problemele multiple, greutăţile ce se ivesc şi aspectele felurite ale luptei de clasă din perioada con­struirii socialismului pun în faţa partidului sarcina de a înarma în primul rînd, pe membrii săi, şi totodată masele largi de oameni ai muncii cu învăţătura care determină şi luminează calea fău­ririi orînduirii socialiste. Învăţătura revoluţionară mar­­xist-leninistă cuprinde toate ideile călăuzitoare necesare îndeplini­rii sarcinilor concrete ce stau în fa{a proletariatului şi a în­tregului popor muncitor în pe­rioada de trecere. In operele lui Lenin se găsesc toate tezele pri­vitoare la sarcinile construirii so­cialismului, respectiv la perioada dc trecere de la capitalism la so­cialism. Educarea sau, aşa cum spune Lenin, reeducarea poporului mun­citor corespunzător cu cerinţele noii orînduiri, este o sarcină din­tre cele mai importante ale orga­nizaţiilor de partid. Astăzi, cînd pe frontul economic se desfăşoară o susţinută luptă pentru noi şi noi realizări, această luptă trebuie să se îmbine cu o activitate multila­terală educativă şi instructivă, a cărei organizare şi îndrumare re­vine, în toate cazurile, organiza­ţiilor de partid. Una din cerinţele cele mai de seamă ale teoriei marxist-leninis­­te este aceea de a face pe mem­brii de partid, pe comuniştii fără de partid, precum şi masele largi populare să înţeleagă semnifica­ţia practică a acestei învăţături, adică să-i îndrumăm să lege de practică teoria. Azi. cînd în patria noastră marxism-leninismul a devenit ba­za ideologică a vieţii de stat, cînd influenţa sa asupra vieţii sociale este tot mai puternică, trebuie să intensificăm şi să ridicăm mereu nivelul propagandei de partid. Tre­buie să ne străduim să lichidăm în propaganda de partid tendinţele de abstractizare şi orice manifes­tare de superficialitate. Trebuie să înarmăm pe membrii de partid cu bogata experienţă cîştigată de par­tid în lupa sa de pînă acum. Să educăm pe membrii şi candidaţii de partid în spiritul combativităţii al unităţii partidului şi al discipli­nei de partid. In cuvîntarea festivă {mută cu ocazia celei de-a 15-a aniversări a eliberării patriei noastre tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej a arătat că partidul nostru, care în acti­vitatea sa se călăuzeşte după în­văţătura marxist-leninistă, aplică această învăţătură în mod creator, în conformitate cu condiţiile istori­ce concrete din ţara noastră, folo­seşte experienţa Partidului Comu­nist al Uniunii Sovietice, studiază experienţa mişcării muncitoreşti internaţionale şi astfel a rezolvat just, în toate cazurile, proble­mele complexe ce s-au ridicat în lupta pentru instaurarea puterii celor ce muncesc, reuşind de ase­menea să organizeze şi să mobi­lizeze forţele poporului muncitor în construirea noii orînduiri so­cialiste Importanţa însuşirii marxism­­leninismului rezultă şi din faptul că partidul nostru, ca partid de guvernămînt îndeplineşte rolul de avangardă al clasei muncitoare şi conduce clasa muncitoare la înfăp­tuirea misiunii sale istorice, sta­bilită de clasici şi confirmată de istorie Tocmai prin însuşirea teoriei revoluţionare marxist-leniniste a devenit clasă muncitoare clasa con­ducătoare şi pentru a-şi putea în­deplini sarcinile, ea are neapărată nevoie să stăpînească cunoştinţele necesare construirii noii orînduiri sociale. Rezultatele obţinute pînă în pre­zent în domeniul învăţămîntului de partid stau mărturie faptului că, în primul rînd, clasa muncitoare dar şi ceilalţi oameni ai muncii se străduiesc să-şi însuşească în mod organizat marxism-leninis­­mul. Documentele Congresului al II- lea al partidului precum şi plena­ra C.C. al P.M.R. din iunie 1958 accentuează că îmbunătăţirea con­tinuă a educaţiei partinice a mem­brilor şi candidaţilor de partid (Continuare în pag. 5-a) Deschiderea anului de tnvâfâmlnt universitar La Tg. Mureş, festivitatea des­chiderii anului de învăţămînt uni­versitar a avut loc în sala de fes­tivităţi a Palatului Culturii, cu participarea studenţilor şi cadre­lor didactice de la Institutul me­­dico-farmaceutic şi Institutul de teatru. ^f)in prezidiul festivităţii au fă­cut parte tovarăşii Szővérfi Zol­tán, secretar al comitetului regio­nal de partid; Vargancsik István, prim-seoretar al comitetului oră­şenesc de partid; Szilágyi Margit, vicepreşedintă a comitetului exe­cutiv al sfatului popular regional, Gagyi Zoltán, secretar al comite­tului regional U.T.M., oît şi alţi reprezentanţi ai organelor de par­tid, de stat, ai organizaţiilor de masă, ai instituţiilor superioare de învăţămînt, etc. In prealabil, în curtea Institutu­lui de teatru a avut loc dezveli­rea bustului de marmoră albă a eminentului actor progresist arde­lean Szentgyörgyi István (1842— 1931), după care şi-a primit nu­mele Institutul de teatru. Bustul a fost executat de sculptorul Izsák Martin. Festivitatea din Palatul Culturii a fost deschisă de dr. Antalffy Endre, secretar al comitetului de partid al muncitorilor sanitari. Au luat apoi cuvîntul prof. univ. dr. Andrásofszky Tibor, rectorul I.M.F. şi Szabó Lajos, directorul Institutului de teatru „Szentgyör­gyi István“, care au vorbit des­pre dezvoltarea celor două insti­tuţii de învăţămînt superior din Tg. Mureş. De la înfiinţare, Insti­tutul medico-farmaceutic a fost ab­solvit de peste 1.500 cadre sanitare; medici şi farmacişti, iar Institutul de teatru, de 96 actori şi 17 re­gizori, care îşi desfăşoară activi­tatea în cea mai mare parte în cadrul teatrelor maghiare de stat din republica noastră populară. In cadrul festivităţii de deschi­dere a anului universitar au mai luat cuvîntul prof. univ. Horváth Miklós de la I M F., oît şi studen­ţii Páll András, din anul V — I.M.F. şi Kiss Erzsébet, anul I, Institutul de teatru. Vorbitorii au accentuat grija partidului şi guvernului pentru dezvoltarea învăţămîntului supe­rior în regiunile locuite de mino­rităţile naţionale, angajîndu-se că vor depune eforturi susţinute pen­tru obţinerea unor rezultate bune în învăţământ şi pentru aprofun­darea educaţiei tineretului nostru în spiritul patriotismului socialist şi al internaţionalismului prole­tar. A urmat apoi un frumos program artistic prezentat de formaţiunea de copii a Ansamblului secuiesc de stat de cîntece şi dansuri. Studenţii urmăresc cu atenţie încordată cuyintările. 10.000 garnituri de butoaie peste plan Colectivul de la I.FjI.L. „Harghita“ din Sîncrăieni, ra­ionul Ciuc, este dornic ca prin buna organizare a muncii şi folosirea rezervelor interne să sporească producţia şi să rea­lizeze cit mai multe beneficii. Rusz István, mecanicul şef, cu echipa sa, de exemplu, a construit din resursele locale o maşină de garduit, prin ca­re s-a putut realiza o economie de peste 37.000 lei şi totodată a contribuit la ridicarea pro­ductivităţii muncii. In afară de aceasta s-au mai luat o serie de alte măsuri teh­­nico-organizatorice ca : reparti­zarea mai justă a cadrelor cali­ficate, folosirea randamentului la maxim a maşinilor etc., reu­­şindu-se astfel ca în loc de 798.676 lei beneficii, la cit s-a angajat, să realizeze pînă la sfîrşitul anului, să ajungă la peste 1.000.000 lei. Colectivul de aici a dat peste prevederile planului 10.000 gar­nituri de butoaie pentru ex­port şi alte mari cantităţi de fabricate în valoare de 754.000 lei. La obţinerea acestor frumoa­se rezultate au contribuit prin­tre alţii Simon Albert, circu­larist, Hegeli Lajos, dogar, ca­re-şi depăşesc normele zilnice cu cite 25—30 la sută. Declaraţia guvernului R. P. Romíné cu privire !a propunerile guvernului Uniunii Sovietice in problema dezarmării Guvernul R. P. Romíné salută cu căldură propunerile de în­semnătate istorică ale guvernului Uniunii Sovietice cu privire la de­zarmarea generală şi totală, care corespund întrutotui intereselor vi­tale ale popoarelor lumii, ale tuturor statelor, indiferent de orîndui­­rea lor socială. In condiţiile actualei dezvoltări a ştiinţei şi tehnicii, cînd există arme de o putere distructivă fără precedent şi cînd un eventual răz­boi ar cauza omenirii pierderi incalculabile, singura cale pe deplin eficace pentru eliberarea omenirii de un asemenea pericol este lichi­darea tuturor mijloacelor de ducere a războiului. Măsurile preconizate de guvernul sovietic privind dezarmarea generală deschid calea eliminării oricărei posibilităţi de conflicte militare între state. Realizarea lor exclude cu desăvîrşire ivirea unei situaţii care ar asigura avantaje unilaterale unui stat sau grup de state în dauna securităţii celorlalte. înfăptuirea programului de dezarmare propus de U.R.S.S. ar face ca „războiul rece“ să rămînă definitiv de domeniul trecutului, ar înlesni considerabil apropierea şi colaborarea între toate statele in spiritul coexistenţei paşnice. Totodată, ea ar da posibilitatea ca imen­sele resurse materiale şi energii umane care se irosesc astăzi pentru crearea de mijloace de distrugere, să fie folosite în mod constructiv, pentru îmbunătăţirea vieţii popoarelor. Tocmai pentru că deschid ase­menea perspective, cuvîntarea rostită în faţa Adunării Generale a O.N.U. de preşedintele Consiliului de Miniştri al U.R.S.S., N. S. Hruşciov, şi Declaraţia guvernului sovietic au trezit un interes atît de profund în lumea întreagă. In marea majoritate a ţărilor se manifestă din partea guverne­lor înţelegerea necesităţii de a acorda deplina atenţie propunerilor guvernului sovietic menite să soluţioneze problema centrală a vieţii internaţionale contemporane. Ele se bucură de sprijinul şi aprobarea popoarelor, a unor largi cercuri guvernamentale, a unor personali­tăţi influente în viaţa politică şi economică de pretutindeni. Guvernul romín consideră că în prezent există condiţii favo­rabile pentru ca propunerile guvernului sovietic să fie traduse în viaţă. In ultima vreme se constată semne certe ale unei îmbunătăţiri a situaţiei internaţionale, ale unei slăbiri a tensiunii în relaţiile dir.tre state, o atmosferă mai propice ca înainte pentru rezolvarea proble­melor nereglementate. Vizita preşedintelui Consiliului de Miniştri al U.R.S.S., N. S. Hruşciov, în Statele Unite a adus o contribuţie însemnată Ia crearea unui climat favorabil destinderii în situaţia internaţională. Guvernul şi poporul romín împreună cu întreaga opinie publică internaţională salută cu satisfacţie acest fapt. In mod deosebit, trebuie relevat că şefii guvernelor U.R.S.S. şl S.U.A. — aşa cum se arată în comunicatul comun —au căzut de acord cu privire la necesitatea rezolvării prin mijloace paşnice a tuturor problemelor nereglementate în relaţiile dintre state şi au declarat că cele două guverne vor depune toate eforturile pentru soluţionarea constructivă a celei mai importante probleme care se pune în faţa lu­mii — problema dezarmării generale. Aceasta îndreptăţeşte speranţa că problema dezarmării îşi va găsi soluţia, spre binele întregii omeniri. Fireşte, traducerea în viaţă a propunerilor sovietice depinde de voinţa tuturor guvernelor şi în primul rînd a guvernelor marilor puteri. Guvernul romín îşi exprimă convingerea că nu pot exista piedici de neînlăturat în calea realizării unui acord internaţional privitor la dezarmarea generală şi consideră că programul de dezarmare atot­cuprinzătoare şi totală, însoţit de un control general şi total efectuat cu participarea tuturor statelor, elucidează odată pentru totdeauna chestiunea controlului, invocată de anumite cercuri drept pretext pen­tru frînarea oricărui progres în problema dezarmării. In acelaşi timp, guvernul romín împărtăşeşte punctul de vede­re expus in Declaraţia guvernului U.R.S.S. că dacă în momentul de faţă, dintr-o cauză sau alta, puterile occidentale nu se vor declara dispuse să accepte o dezarmare generală şi totală, s-ar putea trece la discutarea şi adoptarea unor măsuri parţiale corespunzătoare în do­meniul dezarmării şi consolidării securităţii. Desigur, evoluţia favorabilă a situaţiei internaţionale nu este pe placul acelor cercuri care doresc menţinerea războiului rece şi care vor încerca şi pe viitor să stăvilească procesul de descindere, să pună piedici în calea înţelegerii între state. De aceea, trebuie unite efortu­rile tuturor popoarelor şi guvernelor ataşate cauzei păcii, pentru a nu permite acestor cercuri să împiedice realizarea scopurilor dorite cu ardoare de întreaga omenire, de a-şi asigura o viaţă paşnică şi liniştită. In cadrul politicii sale consecvente de pace, guvernul romín a sprijinit şi pînă acum toate propunerile constructive menite să ducă la realizarea unei înţelegeri în problema dezarmării şi a făcut aceasta nu numai cu vorba, dar şi cu fapta. Astfel, au fost efectuate reduceri succesive ale efectivelor armate ale ţării noastre, pe teritoriul R. P. Romíné nu se găsesc nici un fel de trupe sau baze militare străine. In aceeaşi direcţie se situează şi propunerile guvernului romín cu privire la dezvoltarea unei largi colaborări interbalcanice şi la în­cheierea unui tratat balcanic de înţelegere şi securitate colectivă care are în vedere crearea în această parte a lumii a unei zone în care să nu existe arme nucleare şi rachete. Alăturîndu-se chemării lansate de guvernul sovietic de a se înfăptui propunerile privitoare ia dezarmarea generală şi totală, gu­vernul romín îşi exprimă speranţa că această chemare va găsi un ecou pozitiv în rîndul guvernelor tuturor ţărilor. R. P. Romînă speră de asemenea că Organizaţia Naţiunilor Unite şi Comitetul pentru de­zarmare le vor analiza cu toată răspunderea şi vor lua hotărîri adec­vate în vederea traducerii lor în viaţă. In ce-1 priveşte, guvernul Republicii Populare Romíné este ho­­tărît să-şi aducă întreaga contribuţie la înfăptuirea acestui ţel măreţ. Ştirile ce ne sosesc zilnic la redacţie aduc noi şi noi veşti despre hotărirea ţărănimii mun­citoare din satele noastre de a­­si făuri o viaţă tot mai îndes­tulată, păşind cu încredere pe drumul arătat de partid, pe drumul agriculturii socialiste. O astfel de ştire am primit în ziua de 1 octombrie din co­muna Ungheni, raionul Tg.­­Mureş. Ţăranii muncitori de aici raportează partidului că toţi, cu toată suprafaţa de pă­mânt s-au unit în întovărăşirea agricolă. Acum întovărăşirea agricolă „Gura Nlradului“ rpr mără 292 familii ou 772 hecta­re de pământ. In ziua de 30 septembrie s-a terminat cooperativizarea agri­culturii şi în satul Frunzeni, ra­ionul Reghin. Cele 183 familii de ţărani muncitori de aici au înscris în întovărăşire întreaga suprafaţă de 660,05 ha pământ ce o posedă, declarînd satul complet cooperativizat. S-a terminat cooperativizarea agriculturii şi la Breaza. Toate familiile de ţărani muncitori de aici cu toată suprafaţa de pă­mânt fac parte din cete trei înjtopănăşiri, .agricole. Creşte sectorul agricol socialist Noi safe complet cooperativizate

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék