Szabad Szó, 1950. január-március (52. évfolyam, 1-76. szám)

1950-01-20 / 17. szám

Nyugdíj élősdiek nélkül A hivatalos lap legutóbbi száma rendeletet közöl a nyugdíjjal kap­csolatban. Lényege az, hogy nem lehet csökkenteni a nyugdíjat, ha a nyugdíjas összes keresete vagy jö­vedelme nem haladja meg a havi 1200 forintot. A nevelési járulék­ban részesülő családtagok után egyenként 120 forinttal nagyobb összeget kell számításba venni. A dolgozók állama gondoskodik minden munkából kiöregedett dol­gozójáról. Újabb és újabb intézke­dések történtek ennek érdekében. Magától értetődik azonban, hogy nyugdíj ürügyével nem biztosíthat senkinek fényűző életmódot és fő­ként nem teszi lehetővé, hogy fia­­tal, egészséges, munkabíró emberek élősködjenek az államon gondtalan jólétben. Talán sehol a világon nem volt annyi úgynevezett nyug­díjas, mint az úri Magyarországon. A hatalmon lévők nemcsak zsíros állásokat juttatták egymásnak, ha­nem elképesztő összegű nyugdíjat Csökken a hőmérséklet, újab­b havazás A hideg légtömegek ma reggelre nyugat felé Franciaországig, dél felé a Kárpátmedencét körülvéve, a Fe­kete-tengerig nyomultak előre. Ha­zánkba Csehszlovákián, Ausztrián és Lisan délkelet felől Románián át szivárog be a hideg. A hőmérséklet tegnap a Dunántú­­lon egyes helyeken csak olvadás­pontig, országszerte azonban még 1— 4, Szegeden és Pécsett 5 fokig emel­kedett. Éjszaka a Dunától keletre 0 fok körül volt. Ma reggel a hideg levegő a nyugati megyékben már erősebben éreztette hatását: Ma­­gyaróvárról mínusz 7, Szombathely­ről, Keszthelyről, Győrből mínusz 6 fokot jelentettek. Az északi megyék­ben a kedden megindult havazás a déli megyékben pedig az esőzés szer­­dán egész napon át tartott. A Bala­tontól északra eső vidékeket 10—20, az északi határszélt 10—15 centimé­teres hótakaró borította be. Farkas, gyepűn 38, a Szabadsághegyen 30, Mátraházán 27 cm a hó vastagsága. A délkeleti és keleti megyékben a csapadék mennyisége csak 6—10 mm-t tett ki. VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS: Mérsékelt, időnként megélénkülő északnyugati, északi szél, helyen­ként hófúvás, erősen felhős idő. Többfelé köd, újabb havazás, ha­­vaseső, délkeleten esetleg még eső. A hőmérséklet nyugat felől tovább csökken. — Traktoros értekezlet Kapos­váron. A somogy megyei gépállo­mások traktorosai kétnapos érte­kezletet tartanak ma és holnap Ka­posváron. Az értekezleten kiérté­kelik az elmúlt év munkáját és megbeszélik az új előirányzatot.­­ Egyre több az újító. A tata­­bányai Szénbányák NV dolgozói decemberben 87 újítási javaslatot adtak be. Az elfogadott újítások évi 131.000 forint megtakarítással járnak. Az újításokon kívül a bá­nyászok számos értékes javaslatot tettek a balesetelhárítás és a munka megkönnyítése érdekében. Az újítók mintegy 20.000 forint ju­talmat kaptak. — Újfajta igáskocsi. A makói állami gazdaság bognárműhelyé­nek brigádvezetője, Kapus Sándor, újfajta igáskocsit készített. Az új kocsi teherbírása jóval nagyobb, mint a régié, annak ellenére, hogy kevesebb fa kell hozzá. Munka­időben is 25 százalékos megtakarí­tást jelent az újfajta igáskocsi. — Szlováknyelvű tanfolyam. A Magyarországi Szlovákok Demo­kratikus Szövetségének békéscsa­bai csoportja szlováknyelvű tan­folyamát most fejezték be. Mintegy 200 hallgató vett részt a tanfolya­mon. A szlovák helyesíráson kívül egyéb közismereti tárgyakat tanul­­tak a hallgatók. G­Á­SzMISZÓ is. Negyvenéves „nyugalmazott“ főispánok, polgármesterek éltek ví­gan az adózók pénzéből, italozás, kártyázás és vadászat közepette tengetvén el még hátralévő 30—40 esztendejüket. A bányák, iparvállalatok való­sággal fejedelmi életmódot bizto­sítottak a legszebb korban nyug­díjba vonult vezérigazgatójuknak és egyéb vezetőiknek, miközben, a nehéz munkából kiöregedett bá­nyászt, szakmunkást a biztos éh­halálba lökték A nagybirtokosok is gondoskodtak arról, hogy hajcsá­­raik a szolgálat után is gondtala­nul éljenek, de a béres, napszámos a cselédpénztártól mindössze any­­nyit kapott egy hónapra, hogy egy pakli pipadohányt vehetett belőle. Népi demokráciánk egyre foko­zottabban gondoskodik a munkából kiöregedett, vagy munkaképtelenné vált dolgozókról, a nyugdíjasokról is, de vigyáz arra is, hogy nyugdíj címén ne legyenek él­ősdiéi a dol­gozók országának. — Iskolafogászat a tanyavilág­ban. A hódmezővásárhelyi tanya­világban az iskolásgyerm­ekek ré­szére bevezetik az ingyenes isko­lai fogászati rendelést. — Csak imíség hozható forga­lomba. A belkereskedelmi minisz­ter új ren­delete értelmében Buda­pest főváros területén természetes jeget árusítani tilos. Műjeget ház­­hozszállítva csak a Budapesti Jég­értékesítő hozhat forgalomba.­­ Megkezdték a csór­ vízmű építését. A hét elején a főváros­ból geológusok érkeztek Csórra, hogy megvizsgálják a talajt a víz­vezetéki csövek elhelyezése végett és kijelölték az új vízmű pontos helyét. Ez a vízmű látja el majd Székesfehérvárt Vízzel. — Tejfeldolgozó üzemek a fal­vakban. A zemplén megyei Alsó­­bereckiben és Karos községben tejfeldolgozó üzemet létesítenek. A tejüzemek nagy segítségére vannak a dolgozó parasztságnak, mert a tejet többé nem kell a városba szállítani, hanem azt helyben a mindenkori napi áron adhatják át. — Kultúrház Csákváron. Most­­ adták át rendeltetésének Csákváron­­ az új kultúr­házat. A kul­túrotthont a dolgozó parasztok önkéntes ro­­­­hammunkával építették fel. ■ •— Kettős vasúti sínpár. Még­­ ebben az évben elkészül az ötéves­­ terv keretében Miskolc és Sátor­­­­aljaújhely között a második vasúti­­ sínpár. Ugyancsak új sínpárt kap a­­ kisújszállás-debreceni vasútvonal is. — Jutalmat kapott két ormos, pusztai vájár. A tízhónapos mun­kaverseny során Svidró József és Gyurkó István ormospusztai vájá­rok 5 hónap alatt 10 hónap terme­­lési előirányzatát­­teljesítették. Fi­­zetésükön felül 2—2000 forint ju­talmat kaptak. — Fogház feketénvágásért. Vali­­hora Istvánná kulákasszonyt a vá­sárhelyi uzsorabíróság engedély­nélküli sertésvágásért 3 . hónapi fogházra és 5000 forint pénzbünte­tésre ítélte.­­ Az országos gyorsíróverseny eredményei. Az Országos Gyors­iroda sztálini munkafelajánláskép­pen gyorsíró-tehetségeket kutató versenyt rendezett. Első lett dr.­­ Baczony László, második Fenyvesi­­ Mária. A közalkalmazottak szak­­­­szervezetének serlegét Konrád Edit­­kapta, mint 300 szótagos fokon a legjobb közalkalmazott gyorsíró. __SPORT__, Labdarúgócsapataink megkezdték az előkészületeket a tavaszi idényre is ír­ek az asztaliteniszcsapat szabadsághegyi edzőtáborából Az asztalitenisz világbajnokság ren­dezőbizottságához egymásután érkez­nek a külföldi résztvevők távirati ér­tesítései arról, hogy mikor érkeznek Budapestre. Az angolok, walesiek és skótok külön repülőgépen jönnek és január 27-én már Pesten lesznek. Ugyancsak 27 én érkeznek a cseh­szlovák asztaliteniszezők is. Tegnap fogadta el a rendezőbizottság az utolsó nevezéseket. Jelentettük már, hogy az angolok csapatában nem sze­repel Barna Viktor, az angolok ösz­­szeállítása tehát a következő: Berg­mann, Crouch, Leach, Simons, Ven­­ner. A női együttes: Beregi, Dace, Franks. A francia sajtó is sokat foglalkozik a budapesti világbajnoksággal. Álta­lános vélemény szerint az angol Berg­mann bizonyosan megszerzi az egyéni világbajnokságot. A magyar asztaliteniszegyüttes a Szabadsághegyen, edzőtáborban ké­szülődik. Király Baba, Sidó és Soós kitűnő formában van. Kó­cz­ián álla­pota is javul és az orvosi vélemény szerint, bizonyosan résztvehet a vi­lágbajnokságon. A Magyar Szövet­ség azoknak a versenyzőknek részére, akik indulnak a világbajnokságon, de nincsenek edzőtáborban, kötelező szövetségi edzéseket írt elő. A női sakkvilágbajnokság küzdelmei befejeződtek Moszkvában. A versenyt Ludmilla Rudenko, a Szovjetunió versenyzője nyerte meg mekkorában megismerkedett a sakko­zással. 1936-ban megnyerte Lenin­grad bajnokságát és második lett az országos bajnokságon. Budapesten szombaton kezdődik az országos egyéni sakkbajnokság dön­tője. Szabó László nagymester világ­bajnoki előkészületei miatt nem vesz részt a versenyen. A sakkbajnoki verseny döntőjét a Gellért-szálló kultúrtermében rendezik. Szombaton délután 4 órakor a következő párok mérkőznek: Füstér—Benkő, Bogács Barcza, Gereben—Bérczi,­­ Török— Typari, Szili—Jenei, Bakonyi—Köbel, Kluger—Vitálius, Szilágyi—Macskási és László—Sándor. lón- üdülnek, de itt nemcsak üdülés- 11 és ■ fél­ ponttal­. Rudenko már gyér­_ . • - _, • ___i_i_______Cl-,-.— . cv o L- Le* r-\ _ ről, hanem komoly munkáról van szó. A csapat reggeli tornával __ kezdi a mindennapos munkát. Délelőtt tanul­nak, délután a szabadban edzést vé­geznek. A szabadidőben asztalitenisz, röplabda, kötélhúzás és ökölvívás szerepel napirenden. A héten vidéki csapataink is már a szabadban végez­ték edzésüket. A győriek két hét múlva játsszák első edzőmérkőzésü­­ket. A Magyar Ökölvívószövetség helyiségében kisorsolták az 1950. évi kétfordulós NB I. osztályú ökölvívó­­csapat bajnoki mérkőzéseit. A sorso­l­­ás érdekessége, hogy a múlt évi bajnok Csepel, már az első mérkőzésen, február 5-én, az FTC-vel mérkőzik. A bajnoki rajt tehát február 5-én kezdődik, a Cse­pel—FTC rangadó előtt a Kistextnek a Kaposvári DSK lesz az ellenfele. A Bu­dapesti , Lokomotív Győrbe látogat el A következő fordulóra február 12-én kerül sor. A mérkőzések sorrendje: Csepel— Kistext, V. ETO—Kaposvári DSK, FTC—Budapesti Lokomotiv. Február 19: Kistext—FTC, Kaposvári DSK— Budapesti Lokomotiv, V. ETO—Csé­pel. Február 26: Budapesti Lokomo­tiv—Csepeli MTK, FTC—Kaposvári DSK, Kistext—V. ETO. Március 5: Kaposvári DSK—Csepel, FTC—V. ETO, Budapesti Lokomotív—Kistext. Labdarúgócsapataink a Ferencváros, a SzAC és a Debreceni Lokomotív kivételével, megkezdték az előkészületeket a tavaszi idényre. A Honvéd SE a héten tornateremben ed­zett. Puskás edző kö­zölte velünk, hogy az­­ első edzőmérkőzést valószínűleg február 5-én Szegeden játsz­­szák. Az MTK játé­­­­kosai a háromhetes pihenő után szintén megkezdték az edzé­seket. A csapat tegnap Hévízre uta­zott és ott folytatja az előkészülete­ket. A Vasas-játékosok Hajduszobosz-LENINGRÁD, Moszkva és Gorkij városok sífutóversenyét a leningrá­­diak nyerték meg. A HAVASESŐ következtében egyes labdarúgópályák talaja használhatat­lanná vált. Változások történtek tehát a Téli Kupa totómérkőzések pálya­­beosztásában. A Magyar Acél—Postás mérkőzés a Magyar Acél Szilasi-vti pá­lyáján kerül sorra délután fél 3 órakor. A K. Lombik Gyömrői-úti sporttelepén kettős mérkőzésre kerül sor. Negyed­­ órakor az Elektromos a Kerámia el­len, fél 3 órakor pedig a BMTE a K. Lombik ellen játszik. SPORTHÍREK A TÉLI KUPA vízilabda mérkőzés eredménye: BREK MEFESZ 7:1. A Vörös Meteor—Sallai Imre sportkör mérkőzés elmaradt. A­. DEÁK, a Ferencváros válogatott középcsatára a szombathelyi mérkő­zésen sportszerűtlenül viselkedett, ezért a­ fegyelmi egyesbíró döntései alapján a tavaszi idény első hat baj­noki mérkőzésén nem játszhatok. RÖPLABDA EREDMÉNYEK: Cse­pel—KAOE 61:23, Háztartási Bolt— BRE 59:4. ■A SZOMBATON délután 4 órakor kezdődnek a Műjégen az országos műkorcsolyázóbajnokság gyakorlatai. A gyakorlatokat vasárnap délelőtt 11 órakor folytatják. A VÖRÖS METEOR ú­i sporttelepének építését már megkezdték. A Korsznn, új sporttelep a Csömöri-ttt és a Rákos­­patak között épül fel. TiimUcc. Már a közeljövőben műsorra tűzik­ a demokratikus magyar filmgyártás első, egész estét betöltő színes film­­jét, „Ludas Matyi­tót. A főszerepet mint ismeretes, a magyar filmgyár­tás új népi színésze, Sós Imre játssza. Még két fiatal tehetség sze­­repel a filmben: Horváth Teri és Szemes Marika. A „Vörös nyakkendő“ című szovjet film szinkronizálása befejeződött. A filmet februárban mutatják be a kö­zönségnek. Egyre több kolhoz rendelkezik ál­­landó vetítőberendezéssel. Legutóbb Zaporozsje kerületének egyes kolho­zaiban rendeztek be korszerűen fel­szerelt mozihelyiségeket. Ebben a kerületben rövid idő alatt az állan­dó mozik száma másfélszeresére emelkedett. „Balesetelhárítás a bőriparban“ címmel készül film a közeljövőben. Az MTI a balesetelhárítás fontossá­gára akarja felhívni a széles töme­gek figyelmét. Legnagyobb Duna-Vidjaink épüté­­séről rendszeres dokumentum-felvé­­teleket készít a filmgyár. Filmre veszik az Árpád­ híd építkezését. A felvételeket már megkezdték. ■» Az egyik francia filmújság vezércikk­ben foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a francia filmek az utóbbi időben ki­zárólag a bűnt, a prostitúciót, a bete­ges elhajlásokat, a kétségbeesést tár­ják a néző elé. Ugyanakkor a francia kormány betiltja a „Döntő fordulat", az „Ifjú Gárda" és a „Találkozás az Elbán" című szovjet filmeket, nehogy a dolgozó nép erőt, optimizmust merít­sen belőlük elnyomói ellen vívott har­cához. A mezőgazdasági munkák szünete­­lése idején a Szovjetunióban külö­nös gondot fordítanak arra, hogy jó filmekkel lássák el a falusi lakos­­ságot. Grúzia hegyi falvai­t rendsze­resen látogatják mozgó vetítőberen­­dezések. Legutóbb a „Micsurin" és a „Sztálingrádi csata" című filmeket mutatták be.* Dvorak csehszlovák zeneszerző életé­ről film készül. • •»­­A •S KIS- ÉS APRÓHIRDETÉSEK JUSHIRDETESEK: milliméterenként "" APRÓHIRDETÉSEK: szavanként Hétköznap . • • • • 1.20 Ft hétköznap . . . « . —.58 Ft vasa­rnap . « • • • 2*40 Ft vasárnap . . • . . L— Ft t_ háza^ _J Ruházkodás h g Lafab 8 fl gfiffafél« fc Megnősülne 29 éves, esetleg egész komb­ulu Jéállapotban lévő férfi"LAKÁSOKAT, szobákat,Csillárt Vogel csillár­dolgozó férfi. Szolid, bútort vennék, fel­ét- átmeneti kabátot ven-'azonnal közvetítek. Bár (üzemtől Rés­ let javí­­dolgozó leány válaszát ^^^és te­nék priváttól. „Sürgős",mikorra, bárhol. Tele-tás, felüvegezés, alkaim) kérem, „Ketten együtt‘‘spriVáttól“ jeligére a Jeligére (Szabad Szó) fon: 422—136. Express, vételek. Mária Terézia­j­el­igére, kiadóba, kiadóba. , Erzsébet-krt 16., fsz. 2. tér egy. « Műsorok Operaház: Az eladott menyasszony (D. 7., 7). — Városi: A szevillai borbély (V. Sz. III. 2., 7). — Nemzeti: Ellenségek (Földvári-bérlet, (168). — Magyar: Ka­renina Anna (Szász K.-bérlet, 7). — Madách: Szabad a pálya (Talián-bérlet, 7). — Belvárosi: Hétköznapok hősei (Arányi-bérlet, 7). — Fővárosi operett: Gerolsteini hercegnő (7). — vidám: „Gömböc úr" (Bercsényi-bérlet, t, 8). — Ifjúsági: Dzsomárt szőnyege (bérletszü­net, 7). — áttüró: Tamás bátya kuny­hója ( 8­­). — Bábszínház: Piroska és a farkas (3, 5). — Fővárosi Varieté: Új világ csillagai (8). — Kamara varieté: Görbe tükör (8). — Optimisták: Tartós nevetőhullám (9). — Miskolci Nemzeti Színház: Hétköznapok hősei (Táncsics­­bérlet, 148). BEMUTATÓ MOZIK: DUNA (V. Lloyd, V., Fürst Sándor­ u. 7.): Senki nem tud semmit (vígjáték). 5, 7, 9. V. 3. — FÁKLYA (V. Décsi, VI., Teréz-körút 28.): szovjet Kirgizia (do­kumentfilm). 145-től este 0rig folyt. Vas: n-től este 11 ig. — FORUM (IV., Kossuth L.­u. 18.): Néma barrikád (ellenállási), tó 5,­­7, 9. v.­­1 3. — KÖRÚTI HÍRADÓ (VII., Erzsébet-körút 13.): 1. Magyar filmhíradó. 2. sarkcsil­lag (szovjet ismeretterjesztő film). 3. Szovjet sporthíradó. 4. Hegesztők (cseh dokumentfilm). 5. Szovjet híradó. — MÁJUS 1. (v. Átrium, II., Mártírok­­útja 55.): senki nem tud­ semmit. (vígjá­ték). Ah 5, tó 7. Ah 9. V. tó 3. — PEST (v. Corso, IV., Váci­ utca 9.): Egy hajó története (dráma). 4, 6, 8. Naponta. — RÁKÓCZI (v. Omnia, VIII., Kölcsei­­utca 2.): Egy hajó története (dráma), tó 3. Ah 7, tó 9. V. tó 3. — SZIKRA (V. Scala, VI., Teréz-körút 60.): A kormány tagja. 5, 7, 9. V. 3. — VÖRÖS CSILLAG (v. Royal Apollo, VII­, Erzsébet-körút 43.): Egy hajó története (dráma). 5, 7, 9. V. 3.­­ BRIGÁD (V. Adria, XVIII. ker.): Egy hajó története (dráma), tód. tó 8. V. tó4. — KORZO (IV. ker., Ár­­pád-út 57—59.): Egy hajó története (dráma). 4, 6, 8. Naponta. — MUNKÁS (v. Alfa, X., Kápolna­ u. 3/b.): Egy hajó története (dráma). 6, 8. V. 4. — ROYAL (XIX. ker.): Egy hajó története (dráma). 6, 8. V. 4. — TÁNCSICS (XX. ker.): Egy hajó története (dráma), 1/hu, tó8 V. tó4. - TÁTRA (XX. ker.): Egy hajó története (dráma). 0, 8. V. 4. UTÁNJÁTSZÓ MOZIK: ADY (VII., Somogyi B.­út 3.): A pász­tor csókja (vígjáték). 4, 6, 8. V. 2. Na­ponta Varietéi — BÁSTYA (v. Palace, VII, Erzsébet-körút 8.): Orsat csomó­pont (partizánfilm), ti, 1, 3, 5, 7 9. — CAPITOL (VII., Baross-tér 32.): A pász­tor csókja (vígjáték), H, 1, 3, 5, 7. ____ CITY (VI., Bajcsy Zs.-út 36—38.): A pásztor csókja­ (vígjáték), 4, fl, 8, V. 2. Varieté­ - ELIT (V., Szt. István-körút 16.): Fekete ház (Dickens regénye). 5, 7, 9. V 3. — Kamara (VII., Dohány­utca 42.): Milliomos úr szerelmes (paródia). 4. Ah 7, 9. Varieté! — KOS­SUTH (V., váci­ út. 14.): Az élet vándo­rai (hindu film), tót, tót, tó9. — NAP (XI., Bartók Béla-út 39.)- Az acélt meg­­edzik (dráma), 4, 6, 8 V. 2. — PATRIA (VIII., Népszínház-u. 13.): Fekete ház (Dickens regénye), tó5, V 47, 9. v tó1. - SZABADSÁG (XI., Bartók Béla-út 64.): Bűvös sapka, tó5, tó7,­­V 19. V tó3. Varieté! - SAVOY (VIII., Üllői-út 40.): Az élet vándora( Chindu film), tó6, tó?, tó9. - STUDIO (VII., Akácfa-utca 4.)| Fekete ház (Dickens regénye), 4, 6, s. U. 2. — TINÓDI (VI., Nagymező­ utca 2.): 1/oHV5 .hÁz (Dickens regénye), tó 5­­,7 tó 9. V. tó 3. ’

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék