Szabad Vasmegye, 1946. szeptember (2. évfolyam, 193-216. szám)

1946-09-01 / 193. szám

nfo­rmaM »yssouhki MÉRSÉKLŐDIK A METLEG A Meteorológiai Intézet jelenti: Várható időjárás vasárnap estig: Dél­nyugati, majd nyugati szél, felhőátv­o­nulások, több helyen, főleg nyugaton záporeső, zivatar. A meleg nyugaton­ mérséklődik. * Szombathelyen szombaton a hőmér-­­séket maximuma 25.6, minimuma 12.3­ C fok volt. Barométerállás 741.1, emel­­­kedő, páratartalom 70. — A csapadék mennyisége 10 mm. Borult égbolt, dél­nyugati szél. ,­­A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT VAS MEGYEI NAPILAPJA­­ ■ ...........................­........ . ^ ' "4}?p.,r. H. ÉVFOLYAM, 183. SZÁM Ára 40 fillér VASÁRNAP, 1946 szeptember 1­ .-1 V 3- ~ r- ' . . . 'i-.i j? ^ ■ ... egy kgamgw lelkesedéssel a malmok államosítását kéri a törvényhozástól Részletes beszámoló a vármegye közellátási helyzetéről­ ­ Vas vármegye törvényhatósági aL­tottaága szombaton délelőtt a Magyar Kommunista Párt székházában tartotta rendkívüli közgyűlését Safranko Ema- Euel elvtárs, főispán elnöklésével. A ■főispán bejelentette, hogy a k­isgyűl­­­s kárám­ságának megfelelően a közgyűlés­i A közelátási jelentés összesítő adatai szerint a megye összes beszolgáltat­ási kötelezettje 180.000 mázsa kenyérga­bona, 172.000 mázsa burgonya, 45.000 mázsa olajosmag és 19.000 mázsa élő­állat. Körülbelül öt mázsa átlagterméssel számolva, a megyei össztermés ke­­kelyvérgabonában 720.000 mázsa, amelyből a beszolgáltatási kötelezett­ségre az össztermés 25 százaléka esik, a vetőmagra 18 százalék, dézsmára 12 százaléka, a gazdálkodók háztartási és gazdasági szükséglete pedig 360.000 má­zsa. Ezek a szükségletek együttesen a becsült össztermés-mennyiségnél 40.000 mázsával többet jelentenének, így a vármegye kenyérgabona-mérlege pasz­­szívnak­­tekinthető. A kiszolgáltatási kötelezettség eredetileg megállapított mennyiségét valószínűleg 15—20 száza­lékkal mérsékelni fogják, ami a kimu­tatott hiányt eltünteti.­­ Budapest el­látására, illetve a központi raktárakba eddig 272 vagon kenyérgabonát adott a megye és további 300 vagon szánkásá­ra diszpozíciót biztosított. A beszolgál­tatás és dézsma címén begyült ke­­nyérgabonamennyiségből kb. 60.000 má­zsa a központba került, kb 96.000 má­zsa tartalékolás történik és 30—40.000 mázsa, elengedéssel lehet számolni. Burgonyában 610.000 mázsára lehet számítani. Ebből 170.000 mázsát kell beszolgáltatni. Ez a mennyiség teljes egészében a megyében marad, mi­után Vas megye önellátó megye. Az el­látatlanok évi fogyasztását egy mázsá­ban állapították meg. A megye burgo­­nyamérlege passzív mintegy 60.000 má­zsával. A megye olajosmag-beszolgáltatási kötelezettsége 45 000 mázsa. Er­nek teljesítése olajos­­magban csak igen kis részben remél­hető. A kormányrendelet, lehetőséget adott arra, hogy a gazdálkodók déls­­m­azsirral és bizottsertéssel teljesültes­­seék kötelezettségüket. A közellátási mi­niszter hozzájárult, hogy a beszolgálta­tási kötelezettség 45 százalékát a gaz­dálkodók által erre a célra beszolgál­tató soványsertés, takarmány és szarvasmarha felhasználásával társas hizlalás alapján hízott sertésekkel biz­tosíthassa ,3 megye. A gazdáknak déze­­mazsir elmén kb. 1800 mázsát, saját hizlalásra sertések leadásával kb. 8000 mázsát, a hizlalási akció keretében kb. 1400 szarvasmarhát, kb. 20.000 mázsa takarmányt és 6—41000 darab sovány­sertést kell leadni. Ezeknek leadásával a vármegye teljes egészében teljesíti a* napirend előtt hallgassa meg a közel­látási főfelügyelő rendkívüli jelentését a közellátási helyzetről, különös tekin­tettel a beszolgáltatásokra. Safranko elvtárs indítványát a közgyűlés helyes­léssel elfogadta, mire a közellátási fő­felügyelő felolvasta jelenését, előírt beszolgáltatási kötelezettséget. A vármegye élőmarhabeszolgálta­­tási kötelezettsége 19.000 mázsa. Ennek a mennyiségnek 75 százalékát a jóvátételi és fegyver­szüneti egyezményben előírt kötele­zettségek leszállításával a megye már teljesítette. Beszolgáltatásra került 8260 élőmarha és 1610 mázas sovány­­sertés. A fegyverszüneti és jóvátételi egyez­mény értelmében a megye jóvátételre és a Vörös Hadsereg ellátására ez 1945 IV. negyedére kivetett kivetéseket nem szolgáltatta be. Ezeknek a hátralékok­nak a rendezése belenyúlt a jelen gaz­dasági évbe és ezért nagymértékben terhelte a gazdálkodókat. A hátralék kb. 200 tonnát tett ki, amelyet azon­ban a Szövetséges Ellenőrző Bizottság­gal folytatott tárgyalások alapján a­­ gazdálkodókra nézve igen kedvezően sikerült elintézni, mert a bizottság a fennálló 78 tonna zsiradékot és 72 tonna húst más vármegyére hárította át. A vármegye­i Vörös Hadsereg fele évi II. évnegyedére kivetett beszolgáltatási kötelezettségnek eleget tett Engedmé­nyeket itt is sikerült elérni, amennyi­ben a vármegyére kivetett ezer tonna szénából 500 tonnát elengedtek és az 500 tonnára vonatkozólag határidőlealasztást kaptunk, illetve tárgyalások folynak afelől, hogy ezt a szénamennyiséget a Vörös Hadsereg részére átadott legelők beszámításával felegyenlítettnek ve­gyék. A Vörös Hadsereg részére kivetett egyéb beszolgál-tatási kötelezettségek­nek is eleget tett a vármegye. A Vö­rös hadsereg rendelkezésére bocsátott még a vármegye élőmarhái­at, amivel 3500 kilogramm vaj megmaradt a ja­vunkra. A vármegyében kifogások hangzanak el a tej- és tejtermékek árával kapcso­latban, mert a fogyasztói ár túl magas. Az összkormány feladata, hogy az ag­rár­ollót szűkítse, akkor, amikor a természetbeni dézs­­maszedés jogát a malmok kezéből ki­vette és vámőrlés esetére is készpénz­­ben fizetendő­ őrlési díjat állapított meg.­­ Ennek eredménye a folyó gazdasági év első hónapjában máris az lett, hogy a gazdálkodó a kötelező dézsmáját nemcsak a kereskedő raktárába adja le, hanem igen gyakori esetben külön­­böző jegeiben a feldolgozó malom, üzemben is tekintélyes mennyiségű gabonát, vagy őrleményt kénytelen visszahagyni. A malmok ezt részben azzal indokolják, hogy az őrlési díj kifizetésének hiánya miatt kénytele­­nek bizonyos mennyiségű kenyérgabo­­nát zálogként visszatartani, részben pedig különböző minőségű levonások­ra való hivatkozással tartanak vissza bizonyos mennyiségű őrleményt. Mindkét esetben természetesen homná­lekepyenest ellenkező magatartást ta. Husniénak a fennálló rendelkezések­­kel. A visszaélések alapján már a folyó gazdasági év első hónapjaiban több malom ellen kénytelenek voltak a ha­­tóságok eljárást indítani A visszássá­­gok teljes kiküszöbölése megkövetel, né­hogy az összes ellenőrző hatósá­­gok állandóan a legéberebb figyelem­­mel kísérjék a malmok működéseit. Ezt viszont egyrészt a különböző lét­­számcsökkentésük, másrészt a foko­­zódó közellátási munka majdnem tel­­jesen lehetetlenné teszik. Egyedüli megnyugtató megoldás ebben a tekin­tetben a malmok állandó hatósági ke­zelésbe történő átétele volna. Ez ló­­hetővé tenné a visszaélések kiküszö­bölésén kívül ez őrlési díjnak a búza­­ár 16 százalékára való lecsökkentését is. A jelen helyzet ugyanis az, hogy a gazdálkodó, ki 20 százalék dézsmát szolgáltat be a kereskedőkhöz külön­­böző levonásokkal, nem­ egészen 8 fo­­rintot kap. Kénytelen 20 kg busa ára. '',ez még 5 kg-nak az értékét hozza-t­ulta és ezt fizetni be a malom­tulaj­­donosoknak őrlési díj fejében. Ez rö­­viden azt jelenti, hogy a gazdálkodó és régi 19 százalékos pénz helyett 15 százalékot fizet. Fentiek alapján a Törvényhatósági Bizottságok határozati java-slattal ford­duljön a magyar kormányhoz mely­­nek értelmében a magyar kormány rendelje el az őrlési díjnak 10 száza­­lékban való megállapítását. Ugyan­akkor rendelje el a mad­gar kormány a magántulajdonban lévő malmok községi kezelésbe történő átvételét,­ megakadályozván azzal az állandó­ visszaélések tömegét és így biztosítva­ az egész évii kenyérellátás zavartalan­­­árát. ■'­ 2: Általános panasz tárgyát képezi megyeszerte, hogy akkor, amikor a­ gazdálkodók 40 forintos áron alul, kénytelenek terményüket akár baszol­­­gáltatási kötelességükre, akár dzsa­méra leadni, ugyanakkor az ellátottár . Kép a közellátási helyzetről Szabó Imre elvtárs: Lelkiismeretlen lázistók agitálnak! A közellátási jelentéshez Szabó Imre (MKP) szólalt fel. Dicsérettel em­lékezett meg a részletes és kimerítő jelentésről, továbbá azokról a sikeres tárgyalásokról, amelyeket a közellátási kormánybiztos, Safraniko elvtárs foly­tatott a széna-ügyben. Majd a beszol­gáltatásokról szólt, amelyek vármegye­­szerte sikeresen folynak, annak elle­nére, hogy a megyében lelkiismeretlen lázbóre agitálnak a beszolgáltatás ellen és azt a látszatot iparkodnak kelteni, mintha a Kommunista Párt és a kommunista főispán erőltetne a be­szolgáltatásokat Szabó elvtárs a továbbiakban a pa­rasztság sérelmeit tette szóvá. Az ag­rár­olló szélessége nagyon sújtja a pa­rasztságot és a munkásságot A mun­káspártok nem okai ennek, mert az Ár- és Anyaghivatalban a bankárok és tő­kések képviselői ülnek, akik a magas ipari árakat a népre rákényszerítették. Mindent el kell követni megyei és vá­rosi viszonylatban is, hogy leszállítsák a magas ipari ár­akat. Nem a mezőgazdasági árakat kell felemelni, hanem az ipari árakat kell leszállítani (Általános helyes­lés, a kisgazdapárti tagok is élje­neznek.) Szabó elviére ezután a marhalevelek magas árairól emlékezett meg, ami szintén tűrhetetlen. (Helyeslés ,a kis­gazdáknál.) Majd áttért Szabó elvtárs a malmok ügyére. Az ősszel már egyszer foglal­kozott a vármegye törvényhatósági bi­zottsága a malmok községesítésének tervével. Most a parlamentben éppen ő nyújtotta be a Magyar Kommunista Pártnak erre vonatkozó határozati ja­vaslatát. Emnnek a határozati javaslat­nak annál ngyobb lesz a sikere, minél több törvényhatóság támogatja. Ezért itt is benyújtja az erre vonatkozó ha­tározati javaslatot, mert tűrhetetlen, hogy­­az őrlésért a gazdák 20—30 szá­zalékot fizessenek. (Élénk taps a kis­gazdáknál.) A szakszerű és részletes közellátás jelentést elfogadja, Safranko elvtárs főispán felolvastat­ja Szabó Imre határozati javaslatát, m­ely a következő:­­1. A malmok polgári és rendőrható­sági ellenőrzése során mindjobban nyilvánvalóvá válik, hogy a nagy rá­­szok folyó gazdasági évben a különös szigorral megalkotott rendeletek címe­­lére sem képes magát a fennálló jog­­szabályokhoz alkalmazni. A közellá­tási kormányzat sok évtizedes gyakor­­laton volt kénytelen változtatni éppen a szék évtisedi­k asztalai alapján

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék