Szabad Vasmegye, 1946. október (2. évfolyam, 219-244. szám)

1946-10-02 / 219. szám

MUfc PROUUIUU EGYESÜLJETEK CSÖKKEN A HŐMÉRSÉKLET­­ A Meteorológiai Intézet jelenti: Várható időjárás szerda estig: Még elkelt északi, északkeleti szél, kisebb­­felhőátvonulások, egy-két helyen futó-­ eső. A hőmérséklet lassan tovább csök­­ken. Szombathelyen kedden a hőmérséki lét maximuma 19.8, minimuma 8.6 C- fok volt. Barométerállás 748.3. süly­' lyedő, páratartalom 39. Gyenge keleti­ szél. ___________________ .'.'I 'A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT VAS MEGYEI NAPILAPJA '*■' ....................................-UUMJKiin J IU ‘.n. ÉVFOLYAM, 219. SZÁM _____________________Ára 40 fillér ! SZERDA, INC október 2. A második nap nagy eseménye Nagy Imre elvtárs referátuma volt, pártunk parasztprogrammjáról. Beszé­dét technikai okokból nem hozhatjuk mai számunkban. A kongresszus második napját Szántó Zoltán elvtárs, Győr város ki­küldöttjének felszólalása nyitotta meg. A következő felszólaló Lukács György elvtárs volt. Rámutatott arra, hogy az értelmiségi tömegekkel még hiányosak a párt kapcsolatai. Arra kell törekedni, hogy az értelmiség legjobbjai és a munkásság vezető rétegei közt társa­dalmi, szellemi összeköttetés létesüljön. A Tudományos Akadémia és a főisko­­lák ma is a reakció fellegvárai és emi­att az alsó- és középfokú oktatásban sem lehet komoly demokratikus átala­kítást végrehajtani. A kultuszminiszter nem intézkedik ezen a téren, sőt az egyetemek reformjának előkészítését Teleki grófra, az előző kultuszminisz­terre bízta. (felháborító tiltakozás). Azokon a főiskolákon, ahol világnézeti tanszékek vannak, egy tanszéket a marxizmus előadására kell biztosítani (taps és éljenzés). Az értelmiségnek meg kell ismerni a marxizmust mert ma már tudománnyal és kultúrával foglalkozó ember nem lehet meg nél­küle. (A kongresszus tagjai perceken keresztül éljenezték és tapsolták Lukács elvtársat). Ezután Non György elvtárs rámuta­tott arra, hogy a Kisgazdapárt vezetése alatt álló Független Ifjúság szerveze­teiben szabad működést biztosítanak a fasiszták illegális csoportjának. Horváth Márton elvtárs azt a kérdést vetette fel, hogyan lehetne a magyar ügy párisi vereségét enyhíteni. — Demokratikus magyar bel- és külpolitikát kell folytatni — mondta — és igyekezni kell tettekkel alátámasztani a külpolitika napi fel­adatait. Helyéről felemelkedve, lelkes tapssal fogadták a kongresszus résztvevői az ellenállási mozgalom katonai vonalá­nak egyik vezetőjét, Poórfy György elvtárs, vezérőrnagyot. — Mindent el kell követnünk, — mondta —, hogy a honvédség való­ban a dolgozó nép fegyveres ereje le­gyen amit soha többé nem lehet a nép ellen felhasználni (nagy taps). A mai hadsereg még nem felel meg teljesen ennek a követelménynek. A tisztogatás ellenére fennmaradó reakciós gócok akadályozzák a további demokratizá­lódást. Előbb-utóbb azonban ezekkel is el fogunk bánni (hosszas taps). Keleti Ferenc békésmegyei küldött felszólalása után ,,Rajk! Rajk! Éljen Rajk!“ kiállásokkal helyéről felállva üdvözölte a kongresszus a szónoki emelvényre lépő A második nap Szabó Imre elvtárs felszólalása — Rajk László a B-lstáról és a rendőrségről Rajk László elvtárs belügyminisztert. — Történelmünk folyamán a ma­gyar nép első ízben vesz részt az államhatalomban — kezdte beszé­dét. — De még nem jelenti a teljes őrségváltást, összezúztuk a csendőrsé­get és átszerveztük a rendőrséget, ami óriási jelentőségű változás a múlthoz viszonyítva. Az állami tisztviselői kar túlnyomó részét azonban a régi rend­szerből vettük át. A magyar demokrá­cia, látva régi ellenségei visszaszivár­­gását az állami életbe, kiharcolta a közigazgatás megtisztítását. A B-listázással komoly érvágást hajtottunk végre a reakciós bü­rokrácián.­ Legalább 50—60 ezer reakciós köz­­tisztviselőt bocsátottunk el. Történtek ugyan hibák, de ezek nem haladják meg az 5—10 százalékot. A Kisgazda­­párt reakciós szárnya jól tudja ezt. Számukra az ártatlanok védelme köpö­­nyeg. E mögé rejtik a reakció hadállá­sának megvédését célzó koncentrált­­támadásaikat. A B'listázás nem volt szívügyünk, mert ilyen beavatkozás társadalmi megrázkódtatással jár. A­­fejlődés, a nép ügye — ha kell — fáj­­jda­lma a operációk végrehajtására is kötelez. Ha nem is vagyunk már egy­szerű polgári demokrácia — folytatta Rajk elvtárs —, a népi demokráciát még nem való­sítottuk meg. Ebben a felemás állapotban azonban nem lehet sokáig büntetlenül élni Mi,­tyreggaz Koamud­gip­­árt és a nem­zet túlnyomó többségét alkotó dolgozó nép, a népi demokrácia mellett dön­­ünk. (Óriási taps.) A Független Kis­gazdapárt reakciósai pergőtüzet irá­nyítanak a rendőrség ellen — mon­dotta Rajk elvtárs. — Ha vannak még ma is hibák a rendőrségnél, az az, hogy még nem elég ütőképes a reakció támadásaival szemben. A Kisgazda­­párt pártrendőrségnek állítja be a rendőrséget. Ha ez igaz volna, a rend­­ő­ág­ép olyan jól szolgálná a magyar nép ügyét, mint a Magyar Kommunis­­a párt. (Hatalmas éljenzés.) Rajk­elv­­árs így fejezte be szavait: — A mai politikai válság végső fo­kon a gazdasági érdekek összeütközé­se. Rövidesen kilábolunk ebből az ál­lapotból. Számunkra a demokrácia­­almáinál fontosabb a demokrácia lé­nyege. Azzal vádolnak bennünket,­ogy ha krekesztjük a fasisztákat és a reakciósokat a választójogból, jog­­osztást követünk el. Ezt a vádat vál­laljuk. A demokrácia ellenségei ellen igen jó eszköz a demokrácia vé­delmére a fasiszták jogfosztása. Demokratikus önvédelemből üssük ki ellenségeink kezéből a demokrata jo­gok fegyverét, ha azt ellenségeink a demokrácia mellének szögezik. A nép demokratikus rendjét és nyugalmát meg fogjuk valósítani. Végezetül még bejelentette, hogy a párt tovább foly­tatja küzdelmét a szlovákiai magyar kisebbség jogainak megvédése érdeké­ben. Rákosi elvtárs záróbeszéde A kongresszus szűnni nem akaró tapsát csak Rákosi Mátyás megjele­­nése a szónoki emelvényen szüntette meg. Rákosi mondota a zárószót a hét­fői napon. — Major Tamás, a Nemzeti Színház igazgatójának azt a megállapítását, hogy a művész álljon a munkások ol­dalára, mindnyájan aláírjuk — mon­dotta. A magyar művészeknek, ameny­­nyiben valóban a népi demokrácia ,művészei akarnak lenni, a beszédet megszívlelésre ajánlja. Ami az üzemi bizottságok jogait illeti, pártunknak mindent meg kell tenni, hogy ezeket a jogokat senki ne csorbíthassa. Amikor mi az üzemi bizottságokra vonatkozó rendeleteket kidolgoztuk, széleskörű jogokat adtunk a bizottságoknak, ezek a­zonb­an nem élnek vele. Minden üzemi bizottságnak meg­van az a joga, hogy hiteles könyvszakértőkkel ellenőriztesse a vállalat könyvvezetését. Kérem az elvtársakat — hangoztatta Rákosi elvtárs, — hogy újra karol­ják fel az üzemi bizottságok ügyét annál is inkább, mert azok a munká­sok és a termelés érdekeinek meg­védésével foglalkozhatnak. Tekintsük az üzemi bizottságot a szocializmus irányítójának. Ezután köszönetet mondott a bányá­szoknak, a széncsata hőseinek- Majd Révai József felszólalására válaszolva kijelentette: Igaza van abbat­, hogy a Kisgazdapárt csodálatosképpen foly­ton a polgári demokráciát emlegeti és ebben valahogy elsikkad a pa­raszti demokrácia. (Nagy taps.) Bár­mennyire is emlegetik a reakciós kisgazdapárti gyűléseken, hogy a kommunisták kőműveseket, palléro­­kat és asztalossegédeket küldenek vezető pozícióba, mi ezt a szokásun­kat minden kisgazda-kritika ellenére nemcsak nem hagyjuk abba, hanem még fejleszteni fogjuk. A mi ideálunk olyan Magyarország, amelyben minden fontos poszton a miniszterelnökségtől lefelé mun­kások, parasztok és haladó értel­miségiek képviselői és tagjai le­­gyenek. (Hosszas taps.) Vas Zoltán hozzászó­­lását illetően kiemelte, hogy legfon­tosabb kérdés most a nemzeti jövede­lem elosztása. Végül szólott még a munkásegységről. — Örömmel látom — mondotta, — hogy a Szociáldemokrata Párt kép­viselői közöttünk voltak. Meggyőződ­hettek róla, hogy enne­k a kongresz­­szusnak minden tagját személyen- kit­áthatja a munkásegység fontossá,­gának tudata. A két nappal ezelőtt tartott népgyűlésünkön is láthatták, hogy nemcsak pártunk itteni képvi­selői, de a nagybudapesti százezres kommunista tömegek is egyhangúlag és lelkesedéssel állnak ki a munkás­­egység nagy gondolata mellett. (Ha­talmas taps.) Hétfőn délután Szabó Imre elvtárs, a vasmegyei pártbizottság titkára, nemzetgyűlési képviselő is felszólalt.­ — A vasmegyei komunisták és a vasmegyei szegény parasztok nevé­ben üdvözlöm pártunk III. kongresz­­szusát. Talán még sohasem beszél­’ tek annyit a parasztságról, mint az utóbbi időben, a falusi népgyűlések-­ től kezdve a sajtón keresztül egészen, a parlamentig. Megállapítják a Pa­­­rasztság érdemeit, ami nékül nem lehet demokráciát építeni, meg azt, hogy a parasztságnak az egyedüli üdvözítő Parasztszövetségben van ij helye (derültség). A Kisgazdapárt­ szerint semmi különbség sincs az a— 10 holdas kisparaszt és a 60—70 hol­­­das zsirosparaszt közt és ezért mind­nyájunknak helye a Parasztszövet.­­ségben van. De nemcsak ezt ál­lapít­ják meg. Megállapítják az ipari ára­kat úgy, hogy nekünk, parasztoknak ebből sem több cipő, sem több ruha­ nem lesz. A mi pártunk mindig konkrét javaslatokkal jön a paraszt­­ság érdekében. ''Infy 9 Wprkit Ilyen konkrét javaslat most a malmok községesítése. (Hosszantartó lelkes taps.) De vajjon mi a véleménye erről a Kisgazda-­­pártnak? Most is a magántulajdont kérik tőlünk számon, pedig mi már, a földreform idején is 600.000 szegény­ magyar parasztnak segítettünk, hogy­­magántulajdonhoz jusson, így va­gyunk most a malmokkal. Nekik­ fontos a malmosok magántulajdonai, de nem a sokmillió parasztnak a ma­gántulajdona, amit 3—3 kilogram­­monként lopnak el tőle. Nem akarok beszélni a malmok rengeteg gazságá­ról. Erről majd akkor beszélünk, ha­ a paramentben napirendre kerül *­ javaslatunk. Most csak egy példát. Tudjuk, hogy amikor a mi követelé­­­seinkre a kormány végre kiadott egy­ rendeletet, amely szerint 10 forintról, 8 forintra csökkenti az őrlési dijat, a malmosok elkezdtek panaszkodni,­ hogy ráfizetnek. Csak egy forintot keresnek az őrlésen s egy szombathelyi malmos a napi 200 forintos keresete mellett még­­ ugyanennyit lopott is és ezért­­ internálótáborba került. ‘ ■' Mi, kommunisták nem akarjuk, hogy­ bárki ráfizessen a malomra, ezért is­ követlejük a malmok községesítését. De nekünk nemcsak ezért kell harcol­nunk, hanem minden követelésünk a­ parasztság érdekében van. Biztosak­ vagyunk abban, hogy pártunk harcos­ egysége, élén a mi szeretett vezérünk-­ kel, Rákosi Mátyással, meg fogja való­­sítani mindazt, amit a kommunista kongresszuson a nép érdekében köve­­­teltek. • Igyír 'i$p Nagy helyeslés kísérte Szabály^fc társ­beszédét. /ír. ..i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék