Szabad Vasmegye, 1947. április (3. évfolyam, 75-97. szám)

1947-04-02 / 75. szám

14 MSIMests üzemek és építési vállalkozók is tovább fizetik a munkanélküli járulékot Németit eltárs, polgármester köszönete a város lakosságának Németh István elvtárs, Szombat­hely város polgármestere kedden délelőtt a polgármesteri hivatalba kérette a gyárak, üzemek, vállala­tok vezetőit és az építési vállalko­zókat. Ismertette előttük a munka­nélküliségi akció helyzetét, közölte Velük, hogy számít megértésükre, mert az akciót áprilisban még fenn kell tartani. A megjelentek megértéssel fogad­ták a polgármester kérését, egy-két céggel még további tárgyalásokra lesz szükség, általában­ azonban eredményre vezetett­ a tanácskozás. Biztosra lehet venni, hogy ezek a pótlólagos tanácskozások is sikerrel járnak. Németh elvtárs és a munkanélkü­­liségi akciót intéző bizottság ezúton mond köszönetet Szombathely lakos­ságának megértő támogatásáért. A polgármester a foglalkoztatott mun­kanélküliek nevében is megköszöni ezt a támogatást, amely hosszú hó­napokon át kenyeret, megélhetési lehetőséget biztosított nekik. Ígérik ezek az önhibájukon kívül munká­hoz nem jutó dolgozók,­­ hogy az újjáépítésből bőven kiveszik a ré­szüket. " A szombathelyi üzemek dolgozói üzemi értekezleteken vitatják meg a mukanélküli akció kérdését. Egyre kapjuk a jelentéseket, hogy a maguk is szűkös viszonyok között esse élők hozzájárulnak a járulékok áp­­rilis 30-ig való fizetéséhez. A Fehér-vasöntő dolgozói is hozzájárultak Tegnap délben a Fehér-vasöntő­ dolgozói határozták el egyhangúlag, hogy a hónap végéig fizetik a rájuk eső részt. Ezzel a tettükkel újból bebizonyították, hogy ennek a kis üzemnek a dolgozói mindig ott van­nak, ahol segíteni kell, még áldozat­­vállalás árán is. . . A kőművesmesterek is Tegnap délelőtt a szombathelyi kőművesmesterek is tárgyaltak Né­meth elvtárs polgármesterrel és ők­ is készségesen csatlakoztak a munka­nélküli akció április 30-ig való meg­hosszabbításához. Meghalt a görög király II. György görög király kedden, b­e- I halt lyi időszámítás szerint 14 óra 30 perc- s Pál trónörököst, kedden Görögország kor szívbénulás következtében meg-3 királyává problémálták­ (MTI) Franco vissza akarja állítani a királyságot (Párizs, április 1.) A párizsi spa­nyol köztársasági kormánykörök­ben meglepetéssel fogadták Franco­­nak azon elhatározását, hogy vissza akarja állítani a királyságot. A spa­­nyol köztársasági kormány ezzel kapcsolatban rámutat arra, hogy Franco ezzel az elhatározással maga szolgáltatja a legjobb bizonyítékot uralmának tarthatatlanságára. Fran­co ezzel a lépéssel utolsó kísérletet tett uralmának megmentésére, ez azonban nem tévesztheti meg a ki­rálypárti köröket sem, mert ez az intézkedés ellenkezik a monarchia elveivel. (MTI.) Munkásküldöttségek a miniszterelnöknél és a kultuszminiszternél (Budapest, március 31.) A magyar építőipari munkások küldö­tt­ségileg keresték fel Nagy Ferenc miniszter­elnököt. A miniszterelnök Veress Péter társaságában fogadta a kül­döttséget. Somogyi Vilmos nemzet­­gyűlési képviselő kérte a miniszter­­elnököt, hogy az építőipari munkás­ság részére megállapított hiteleket hozzák előre április és május hóna­pokra. Nagy Ferenc megértéssel fo­­gadta a munkásság kérelmét és ígé­retett tett arra, hogy a Gazdasági Főtanácsnál el fog járni ebben az ügyben. Nagy Ferenc beszéde után Veress Péter szólott, s további nagy és kitartó munkára hívta fel az épí­tőmunkások figyelmét. A csepeli munkások öt­vent­agú küldöttsége kereste fel Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi mi­nisztert. A munkásság vezetője ki­jelentette, hogy nem azonosítják ma­­gukat azzal a küldöttséggel, mely az elmúlt napokban a szabad vallás­oktatás ellen foglalt állást. A kul­ tuszminiszter hálásan mondott kö­szönetet­ a munkásoknak, hogy mun­­kájában segítségére voltak, majd ki­jelentette, hogy a fakultatív vallás? oktatás bevezetése nem jelenti a vallás eltörlését, hanem annak sza­bad gyakorlatát. (MTI.) J­apla Szentmiklóssy beszámítható A népbírós­ág kedden folytatta az Összeesküvők bünkerének tárgyalá­sát. Jankó Péter tanácselnök felkérte a kirendelt és ellenőrző orvos szak­­értőket, hogy ismertessék a bíró­sággal Szentiványi és Szentmiklóssy elmeállapotára vonatkozó észrevéte­leiket, illetve megállapításaikat. • - - T )la&190ftN­A&l&i HiESteSCI *. " * * - - CSÖKKEN A HŐMÉRSÉKLET g /’■ [ | a ^ ___^ A Meteorológiai Intézet jelenti.* 'fi ^ IE Sfe S8t&& BB 58 §S8 $®fe BIS? jJaSlk (17 fi El i -1 if m W IT a*1l ■ - a hG^­ «N­jiuRIi IfldnEI]ICi^»ii a MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT VAS MEGYEI NAPILAPJA III. ÉVFOLYAM, 75. SZÁM- Ára 40 fillér ^^ÍTÍ­ J­­J | SZERDA, 1947 április 2. Belső László dr. hangoztatta, hogy már a tárgyalási iratokhoz csatolt iratok alapján megállapították, hogy pson­tenkinesy nagyapja elmebeteg­ségben halt meg, édesanyja pedig szintén elmegyenge. Megállapítható Szentmiklóssynál, hogy a vizsgálat folyamán semmiféle kóros lelki tar­talom nem jelentkezett. Ennek kö­vetkeztében nyilvánvaló, hogy a vádlott korlátoktnak nem nevezhető­, beszámíthatóságot kizáró, vagy kor­látozó elmezavarban, vagy öntudat­lanságban nem szenved. Ezután az ellenőrző orvosszakértő terjesztette be véleményét. Az elnök ezután a tárgyalást felfüggesztette és szerdán reggel fél 9 órára tűzte ki. (MOT.) Csak helyi vállalkozók és munkások­ dolgozhassanak — kívánják a kőművesmesterek A szombathelyi kőművesmesterek küldöttsége jelent meg kedden dél­előtt Németh István elvtárs, polgár­­mesternél. Több panaszt hangoztat­tak. Előadták, hogy a városi mun­kákat — az utolsó négy hét kivé­telével —­ versenytárgyalás nélkül adták­ ki, a csatornázási munkálato­kat is mindig ugyanazok végzik. Továbbá rámutattak arra a visszás helyzetre, hogy nem szombathelyi kőművesmesterek dolgoznak a vá­rosban és ezek vidéki munkásokat foglalkoztatnak. A kőművesmesterek tiltakoznak amiatt, hogy vidéki vál­lalkozók kapjanak építési engedélyt Szombathelyen, ahol a munkanél­küliakcióhoz a kőművesterek eddig is hozzájárultak, a jövőben is hoz­zájárulnak. Ugyanúgy nem szabad megengedni, hog­y amikor 4000 munkanélküli van Szombathelyen, vidéki munkások dolgozzanak a vá­rosban. Szóvátették a megbeszélé­sen, hogy a MÁV-val kapcsolatban is súlyos panaszok vannak, mert a Szombathelyen dolgozó pályamunká­sok zöme vidéki és a MÁV házilag építtet fel olyan objektumokat, amelyeknek építését csak vállalkozó végezheti. Előbb Németh­ elvtárs, polgármes­ter nyugtatta meg a­ kőművesmes­tereket, hogy már korábban kiadta a rendelkezést az 500 forinton felüli munkáknak versenytárgyalás alapján történő kiírására, majd Strobl főmérnök adott felvilágosí­tást, hogy a befejezett csatorna- javítási munkálatokat már 1945- ben kiadták és ha új munkálatokat adnak ki, versenytárgyalást hirdet­nek. Közölte még Strobl főmérnök, hogy a polgármester rendelkezésére jövőben az építési engedélyek ki­adásánál csak szombathelyi mestert vesznek figyelembe, akit köteleznek, hogy­­csak helyi munkásokat alkal­mazhat, amit a szakszervezet fog ellenőrizni. Ez természetesen a ma­gánmunkákra is vonatkozik. Végül Németh elvtárs felszólí­totta a küldöttséget: adja be írás­ban is a MÁV-ra vonatkozó pana­szát, hogy az a mai kisgyűlés, majd a csütörtöki közgyűlés elé kerül­hessen, a törvényhatósági bizottság közgyűlésének határozatát pedig el­küldik a MÁV-hoz. " fVV/wwwwwvT’ Hivatali és lapszünet a húsvéti ünnepek alatt A húsvéti ünnepek alatt, valamint nagypénteken és nagyszombaton a közhivatalokban hivatalos szünnap­ lesz. Ezeken a napokon csak ügyeletes szolgálat tartandó. Nagypénteken meg­jelennek a reggeli lapok, napközbeni nem­ lesz újság. Nagyszombaton csak­ a délutáni lapok, húsvétvasár­nap a lapok húsvéti számai jelennek meg. Húsvéthétfőn csak a reggeli lapok ál­lanak a közönség rendelkezésére, ked­­den csak napközi lapok jelennek meg, míg a reggeli napilapok a húsvéti np-­­nepek után szerdán reggel kerülnek először olvasóik elé­ (MTI) __

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék