Vécsey Miklós: Száz értékes magyar (Budapest, 1931)

Hirsch Albert

aránylag kis pont a nemzetközi cukorkartelben, mert hiszen Kubának 361, Jávának 250, Csehszlovákiának 57.72, Németországnak 35, Len­gyelországnak 30.76, Magyarországnak 8.46, Belgiumnak 3.03 millió mázsa a cukorexport kvótája. És ennek ellenére dr. Hirsch Albert­ne­k, azt lehetne mondani, döntő szava van a nemzetközi cukorkonferen­ciákon, olyan magasra értékelik, annyira tisztelt és megbecsült az ő személye. Kicsoda ez a nagy magyar valőr és hogyan érte el azt a magas fokozatot, amelyet a mi gazdasági életünkben elfoglal? Igen érdekes ember. Vissza kell mennünk az ezerkilencszázas évek elejére, ha né­hány szóval rá akarunk térni dr. Hirsch Albert karrierjére. Élt ebben az időben Budapesten egy Luis Hirsch néven ismert tekintélyes gabona­­kereskedő, aki Mannheimból származott ide Magyarországba. Luis Hirsch előkelő, ősrégi gabonakereskedő dinasztiából való, apja, nagyapja, dédapja, valamennyien gabonakereskedők voltak. Elegáns megjelenésű européer volt Luis Hirsch, típusa a német kereskedői tisztességnek. Tudása, alapossága imponáló volt, kiterjedt, előkelő üzleti összeköttetésekkel rendelkezett, talán kissé gőgös is volt, hiszen egyenrangúnak tartották és joggal, a legelőkelőbb frankfurti bankár és kereskedő dinasztiákkal. Luis Hirsch főleg sörárpa exportálással foglalkozott, messzi országokban piacot szerzett a magyar sörárpának. Albert fiát a kereskedői pályára akarta nevelni Luis Hirsch. De nem egyszerű kereskedőnek óhajtotta látni fiát, elsőrangú képesítésben részesítette. Hirsch Albert a kereskedelmi képesítéssel párhuzamosan jogot tanult. Az egyetemek egész sorát járta végig, hogy minél alapo­sabb képzettséget szerezzen. Tanult a budapesti, a német egyeteme­ken és a párizsi egyetemen. Amikor megszerezte a doktorátust, Angliába ment, ahol egyik legnagyobb gabonakereskedőház szolgála­tába lépett és ott szerezte meg a nemzetközi gabonakereskedelem bo­nyolult gépezetéb­en a legminuciózu­sabb ismereteket. Sokat dolgozott, ambícióival tanult, de alapos gyakorlati ismeretekre tett szert évekig tartó angliai tartózkodása idején. Amikor hazajött, mintegy harminc esztendő előtt, belépett apja cégébe és nem sokkal később feleségül vette Hatvany Sándor báró nagyműveltségű, művészetekért rajongó leányát, Hatvany Irén bárónőt. Röviddel ezután át is lépett a Deutsch lg. és Fia cégbe, amely Magyar­­ország legtekintélyesebb magáncége volt. Ezt a céget tudvalévően még Hatvany Sándor báró nagyatyja alapította 1822-ben Aradon, és így közel 110 esztendős. Később Aradról Budapestre telepítették át a céget, amely Hatvany Sándor és Hatvany József közreműködésével lett első-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék