Századok – 1875

Cherven Flóris: A nováki bizottság jelentése 626

Két k­r­ó­n­i­k­a). i. A­z esztergomi rövid krónika. Scitovszky János bibornok-prímás 1861. évben Budán egy kis nyolczadrétű, 23 levélből álló bártya-kéziratot vett, mely apró, sűrű, de mégis elég csinos írása után egész biztossággal a XI. század második felére tehető. Minden czím nélkül így kez­dődik : »Deus appareils salomoni per somnum, dixit ei, ut postu­laret, quocl uellet, Scd ille petiit cor docibile, ut posset regere populum et discernere inter bonum et malum. Accepit ergo cor sapiens et intelligens in tantum, ut nullus ei fuerit similis nec ante eum, nec post eum.« Ncbány sorral alább folytatja: »Vnde salemon (így) hunc libellum composuit de nuptiis xpi. et ecclesie et quoddam epythalamium fecit, idest c a n t i­cum super tlialamos.« Tehát Salamon »Énekek Éneke« czímű könyvét értelmezi és alkalmazza az egyházra. A 19. lapon ismét minden czím nélkül az előbbitől csak egy sornyi úr által elválasztva, nyelv- és mondattani rövid sza­bályok következnek, ily kezdettel : »Prouerbia alia usurpativa, alia deriuativa — — « Ezután a 22. lapon ismét egy üres sor után : » . . dictus abbas, fratri ac amico suo salutem in domino. Scripsisti mihi fráter carissime verba hec : Operi uestro in can­tica canticorum audivi nostrates quos(dani) detrahere ; scilicet

Next